Lag (2003:821) om särskild skattereduktion vid 2005 års taxering

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2003-11-20
Ändring införd
SFS 2003:821
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Särskild skattereduktion enligt denna lag medges vid 2005 års taxering.

2 §  Särskild skattereduktion medges fysisk person vars beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) uppgår till minst 100 kronor.

[S2]Avlider den skattskyldige under beskattningsåret skall bestämmelserna i 4 kap. 1 § inkomstskattelagen om dödsbon tillämpas på motsvarande sätt vid beräkning av skattereduktion.

3 §  Särskild skattereduktion uppgår till 200 kronor.

4 §  Bestämmelser om att hänsyn skall tas till särskild skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483).

5 §  Skattetabellerna skall, förutom vad som framgår av 8 kap.skattebetalningslagen (1997:483), grundas på att den skattskyldige har rätt till särskild skattereduktion enligt denna lag.

[S2]Vid beräkning av F-skatt enligt 6 kap.skattebetalningslagen skall om möjligt hänsyn tas till särskild skattereduktion enligt denna lag.

6 §  Särskild skattereduktion enligt denna lag räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) samt mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

7 §  Särskild skattereduktion skall inte beaktas vid beräkning av skattebelopp enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

Ändringar

Lag (2003:821) om särskild skattereduktion vid 2005 års taxering

Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Ikraftträder
2004-01-01