Upphävd författning

Förordning (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-11-18
Ändring införd
SFS 2004:1120 i lydelse enligt SFS 2007:313
Ikraft
2005-01-01
Upphäver
Förordning (1988:78) med instruktion för Luftfartsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2004:1120 har iakttagits.

Luftfartsverkets uppgifter

1 §  Luftfartsverket är en central förvaltningsmyndighet som på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning skall bidra till att de transportpolitiska målen uppnås.

[S2]Verkets huvuduppgifter är att ansvara för drift och utveckling av

 1. statens flygplatser för civil luftfart,
 2. flygtrafiktjänst i fred för civil och militär luftfart och utbildning av flygledare.

[S3]Luftfartsverket får överlåta åt annan att ombesörja verksamhet som avses i andra stycket. Verksamhet som rör militära förhållanden får överlåtas endast i samråd med Försvarsmakten.

Luftfartsverket företräder staten vid domstol

2 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder Luftfartsverket staten vid domstol.

Affärsverkskoncernen

3 §  Luftfartsverket och de företag där staten genom verket direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskoncern.

Luftfartsverkets ledning

4 §  Luftfartsverket leds av en styrelse. Den består av minst fem och högst åtta personer. I styrelsen ingår dessutom verkets generaldirektör och personalföreträdarna vid verket.

[S2]En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

5 §  Luftfartsverket bestämmer självt sin organisation.

[S2]Vid verket finns en personalansvarsnämnd.

6 §  Generaldirektören har en ställföreträdare.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Styrelsen ansvarar för Luftfartsverkets verksamhet.

[S2]Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där verket förvaltar statens aktier eller andelar.

8 §  Styrelsen skall särskilt

 1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,
 2. bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens företag skall ske,
 3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken,
 4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

9 §  Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

10 §  Det ingår i generaldirektörens uppgifter

 1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa styrelsens beslut,
 2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden,
 3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra myndigheters kontakter med verket underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i verkets skrivelser och beslut.

11 §  Generaldirektören skall också se till att verkets personalpolitik motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl.a. att jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

Redovisning och medelsförvaltning

12 §  Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av verkets medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt.

[S2]Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

13 §  Verkets medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje särskilt fall.

Intern revision

Extern revision

15 §  Styrelsen skall se till att Riksrevisionen får de uppgifter som behövs för revisionen av affärsverkskoncernen.

Luftfartsverkets föreskrifter m.m.

16 §  Innan Luftfartsverket beslutar en föreskrift eller ett allmänt råd enligt författningssamlingsförordningen (1976:725), skall det

 1. noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden,
 2. utreda föreskriftens eller det allmänna rådets kostnadsmässiga och andra konsekvenser och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning,
 3. lämna statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer och andra som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs samt Ekonomistyrningsverket tillfälle att yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen,
 4. begära regeringens medgivande att besluta föreskriften om den leder till inte oväsentligt ökade kostnader för dem som berörs.

[S2]Om det innebär fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift eller ett allmänt råd inte beslutas, får vad som sägs i första stycket 2-4 anstå till efter beslutet.

[S3]Första stycket 2-4 gäller inte föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom verket.

17 §  Luftfartsverket skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de närmare bestämmelser som behövs om verkets organisation och formerna för verkets verksamhet. Om bestämmelserna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas av styrelsen.

18 §  Luftfartsverket skall fortlöpande se över sina föreskrifter och pröva om de behövs och om de är lämpligt utformade.

[S2]Att verket skall ha en förteckning över sina föreskrifter m.m. och hur förteckningen skall utformas framgår av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725). Av samma förordning framgår också att Luftfartsverkets föreskrifter skall publiceras i Luftfartsstyrelsens författningssamling.

Personalföreträdare

19 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Luftfartsverket.

Personalansvarsnämnden

20 §  Följande frågor skall prövas av personalansvarsnämnden:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning.

[S2]Nämnden består - förutom av personalföreträdarna - av generaldirektören, ordförande, chefsjuristen samt två andra ledamöter som utses av styrelsen.

Ärendenas handläggning

21 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, däribland chefsjuristen, är närvarande.

[S3]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

22 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

23 §  Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

Luftfartsverkets beslut

24 §  I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

 • dagen för beslutet,
 • beslutets innehåll,
 • vem som har fattat beslutet,
 • vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet,
 • vem som har varit föredragande.

Avgifter

25 §  Luftfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter.

Anställningar m.m.

26 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i styrelsen.

27 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Övriga anställningar beslutas av verket.

Överklagande

28 §  35 § verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Luftfartsverket.

[S2]Luftfartsverkets beslut som rör antagning till utbildning i flygtrafikledningstjänst får inte överklagas. Förordning (2007:313).

29 §  I arbetsordningen eller i särskilda beslut får Luftfartsverket föreskriva att sådana beslut i personalärenden som en lägre chef meddelar, skall överprövas av en högre chef, om den som beslutet angår begär det inom viss tid. När en sådan föreskrift finns, tillämpas 28 § första stycket endast på den högre chefens beslut.

Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret m.m.

30 §  För flygtrafiktjänst som är av betydelse för Försvarsmakten fastställer regeringen ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan Luftfartsverket och Försvarsmakten.

[S2]Luftfartsverket skall upprätta avtal med Försvarsmakten om utnyttjande av flygplatser där både civil och militär luftfart förekommer.

Medverkan i EU-arbetet

31 §  Luftfartsverket skall ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen (EU) genom att fortlöpande hålla regeringen informerad om hur verksamheten utvecklas i de fall myndigheten eller dess personal medverkar och om andra förhållanden som är av betydelse för deltagandet.

[S2]Luftfartsverket skall ställa den personal till förfogande för Sveriges deltagande i EU som regeringen begär.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket

Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:1254) om ändring i förordningen (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:313) om ändring i förordningen (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1156

Omfattning
upph.