lagen.nu

Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:670
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning avses med

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:766, 2017:670

Register över registrerade fysiska eller juridiska personer

2 § Hos Finansinspektionen ska det föras register över fysiska eller juridiska personer som har registrerats enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:766, 2017:670

3 § Registret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Finansinspektionen. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:670

4 § Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

  • 1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet utövar över fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet, eller
  • 2. information till allmänheten om de fysiska eller juridiska personer som registrerats i registret. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:766, 2017:670

5 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:670

6 § Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

7 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

8 § Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

9 § I registret registreras uppgifter för varje person. Registret ska innehålla uppgift om personens namn eller firma och om personnummer eller organisationsnummer. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:670

10 § Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när en fysisk eller juridisk person registrerats i registret. Detsamma gäller när inspektionen stryker personen ur registret. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:670

11 § Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:670

Bemyndiganden

12 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  • 1. vilka uppgifter en ansökan om registrering enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen, och
  • 2. vilka upplysningar som ett registreringspliktigt företag ska lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 9 § första stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:670

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:331

Officiell version (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:331

Förordning (2010:766) om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:766
Rubrik
Förordning (2010:766) om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förordning (2017:670) om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:670
Rubrik
Förordning (2017:670) om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation