Upphävd författning

Förordning (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

Version: 2004:527

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-06-03
Ändring införd
SFS 2004
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansvar och uppgifter

1 §  Järnvägsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet och utövar tillsyn över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen.

[S2]Järnvägsstyrelsen skall verka för säkerheten inom systemen och för en effektiv järnvägsmarknad med en sund konkurrens.

[S3]Järnvägsstyrelsen skall verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

2 §  Järnvägsstyrelsen skall

 1. utöva tillsyn och pröva tvister enligt järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526),
 2. utöva tillsyn enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
 3. pröva frågor om tillstånd att utföra järnvägstrafik, organisera järnvägstrafik eller förvalta järnvägsinfrastruktur enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
 4. pröva frågor om tillstånd att driva spåranläggningar, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
 5. pröva frågor om godkännande av delsystem enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
 6. pröva frågor om godkännande av spåranläggning för tunnelbana och spårväg eller av fordon som skall framföras på spåranläggningen enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
 7. pröva frågor om undantag från bestämmelserna om driftskompatibilitet enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
 8. föra register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
 9. utöva marknadskontroll i fråga om komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
 10. bistå regeringen i fråga om förslag om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet,
 11. utbyta information om sitt arbete och om principerna och rutinerna för sina beslut enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen med behöriga myndigheter inom EES och i Schweiz,
 12. ta emot rapporter om olyckor och olyckstillbud samt utreda olyckor och olyckstillbud när det gäller händelser som berör trafiken med järnväg, tunnelbana eller spårväg i enlighet med vad som anges i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
 13. utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen (1982:821) om transport av farligt gods och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, när det gäller järnvägstransporter,
 14. besluta namn på trafikplats för järnväg enligt järnvägsförordningen, samt
 15. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbetet som rör järnvägstransportsystemet.

3 §  Järnvägsstyrelsen skall i sin tillsyn enligt järnvägslagen (2004:519) bland annat övervaka att

 1. avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och sådana tjänster som avses i 6 kap. 23 § järnvägslagen fastställs på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt,
 2. kapacitetstilldelning av järnvägsinfrastruktur och tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 6 kap. 23 § järnvägslagen sker på ett konkurrensneutralt och icke- diskriminerande sätt, och
 3. järnvägsföretags och infrastrukturförvaltares ekonomiska redovisning uppfyller kraven i järnvägslagen och i föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

[S2]Järnvägsstyrelsen skall i sin tillsyn enligt järnvägslagen samråda med Konkurrensverket i konkurrensfrågor.

[S3]Järnvägsstyrelsen skall utöver sin tillsyn enligt järnvägslagen övervaka att marknaderna för järnvägstjänster, inklusive marknaderna för järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv och anmäla missförhållanden till Konkurrensverket.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Järnvägsstyrelsen med undantag av 4, 5, 10-14, 17, 22, 33 och 34 §§.

Järnvägsstyrelsens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Insynsråd

6 §  Vid Järnvägsstyrelsen skall det finnas ett insynsråd som skall bestå av högst fem ledamöter. Generaldirektören skall ingå i rådet och vara dess ordförande. Andra ledamöter i insynsrådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Insynsrådets uppgifter

7 §  Insynsrådet skall ge generaldirektören de råd som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

Organisation

8 §  Vid Järnvägsstyrelsen skall det, utöver insynsråd, finnas ett tekniskt råd som skall bestå av högst sex ledamöter. I övrigt bestämmer myndigheten sin organisation.

9 §  Det tekniska rådet skall bistå Järnvägsstyrelsen med råd i tekniska frågor. Ledamöterna i det tekniska rådet utses av Järnvägsstyrelsen för en bestämd tid.

Personalföreträdare

Ändringar

Förordning (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

CELEX-nr
32001L0014
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2006:319) om ändring i förordningen (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1132) om ändring i förordningen (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

Omfattning
upph. 8, 9 §§, rubr. närmast före 8 §; ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2007:454) om ändring i förordningen (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§
CELEX-nr
32004L0049
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1028

Omfattning
upph.