Upphävd författning

Förordning (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-06-03
Ändring införd
SFS 2004:527 i lydelse enligt SFS 2007:454
Ikraft
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansvar och uppgifter

1 §  Järnvägsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet och utövar tillsyn över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen.

[S2]Järnvägsstyrelsen skall verka för säkerheten inom systemen och för en effektiv järnvägsmarknad med en sund konkurrens.

[S3]Järnvägsstyrelsen skall verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

2 §  Järnvägsstyrelsen skall

 1. utöva tillsyn och pröva tvister enligt järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526),
 2. utöva tillsyn enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
 3. pröva frågor om tillstånd att utföra järnvägstrafik, organisera järnvägstrafik eller förvalta järnvägsinfrastruktur enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
 4. pröva frågor om tillstånd att driva spåranläggningar, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
 5. pröva frågor om godkännande av delsystem enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
 6. pröva frågor om godkännande av spåranläggning för tunnelbana och spårväg eller av fordon som skall framföras på spåranläggningen enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
 7. pröva frågor om undantag från bestämmelserna om driftskompatibilitet enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
 8. föra register över järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
 9. utöva marknadskontroll i fråga om komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen,
 10. bistå regeringen i fråga om förslag om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet,
 11. utbyta information om sitt arbete och om principerna och rutinerna för sina beslut enligt järnvägslagen och järnvägsförordningen med behöriga myndigheter inom EES och i Schweiz,
 12. ta emot rapporter om olyckor och olyckstillbud när det gäller händelser som berör trafiken med järnväg, tunnelbana eller spårväg och vidarebefordra informationen till Statens haverikommission,
 13. utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, när det gäller järnvägstransporter,
 14. besluta namn på trafikplats för järnväg enligt järnvägsförordningen, samt
 15. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbetet som rör järnvägstransportsystemet. Förordning (2007:454).

3 §  Järnvägsstyrelsen skall i sin tillsyn enligt järnvägslagen (2004:519) bland annat övervaka att

 1. avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och sådana tjänster som avses i 6 kap. 23 § järnvägslagen fastställs på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt,
 2. kapacitetstilldelning av järnvägsinfrastruktur och tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 6 kap. 23 § järnvägslagen sker på ett konkurrensneutralt och icke- diskriminerande sätt, och
 3. järnvägsföretags och infrastrukturförvaltares ekonomiska redovisning uppfyller kraven i järnvägslagen och i föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

[S2]Järnvägsstyrelsen skall i sin tillsyn enligt järnvägslagen samråda med Konkurrensverket i konkurrensfrågor.

[S3]Järnvägsstyrelsen skall utöver sin tillsyn enligt järnvägslagen övervaka att marknaderna för järnvägstjänster, inklusive marknaderna för järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv och anmäla missförhållanden till Konkurrensverket.

3 a §  Järnvägsstyrelsen skall årligen upprätta och offentliggöra en rapport om sitt säkerhetsarbete. Rapporten skall överlämnas till Europeiska järnvägsbyrån senast den 30 september. Rapporten skall innehålla uppgifter om

 1. utvecklingen av järnvägssäkerheten, med en sammanställning av gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet),
 2. mer betydelsefulla ändringar i lag, förordning eller föreskrift om järnvägssäkerhet,
 3. utvecklingen av antalet meddelade säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare, samt
 4. resultat och erfarenheter från myndighetens tillsynsarbete. Förordning (2007:454).

3 b §  Järnvägsstyrelsen skall samla in information om gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med artikel 5 och bilaga I till direktiv 2004/49/EG (järnvägssäkerhetsdirektivet). Förordning (2007:454).

3 c §  Järnvägsstyrelsen skall till Europeiska gemenskapernas kommission anmäla beslutade ändringar av gällande föreskrifter om säkerhet och förslag till nya föreskrifter om säkerhet, såvida bestämmelserna inte enbart avser genomförande av EG- direktiv eller tillämpningen av sådana tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som avses i 2 kap. 5 § järnvägsförordningen (2004:526). Förordning (2007:454).

3 d §  Järnvägsstyrelsen skall enligt 15 b § förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor årligen rapportera tillbaka till Statens haverikommission vilka åtgärder som vidtagits med anledning av säkerhetsrekommendationer som riktats till styrelsen under det gångna året.

[S2]Om en säkerhetsrekommendation utfärdats av en myndighet eller ett organ i ett annat land inom EES eller i Schweiz och riktats till Sverige enligt artikel 25.2 i direktiv 2004/49/EG (järnvägssäkerhetsdirektivet), skall Järnvägsstyrelsen för svenskt vidkommande handha ärendet, vidta lämpliga åtgärder och rapportera tillbaka till den myndighet eller det organ som har utfärdat säkerhetsrekommendationen. Förordning (2007:454).

3 e §  Järnvägsstyrelsen skall följa marknaden för järnvägsutbildningar och snarast möjligt underrätta ansvarigt departement i Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om det finns risk för att det kommer att saknas

 1. utbildning som är nödvändig för att järnvägsföretag skall kunna få säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), eller
 2. utbildning för infrastrukturförvaltare och personal hos infrastrukturförvaltare som utför uppgifter med betydelse för säkerheten enligt artikel 13.1 i direktiv 2004/49/EG (järnvägssäkerhetsdirektivet). Förordning (2007:454).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Järnvägsstyrelsen med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§. Förordning (2006:1132).

Järnvägsstyrelsens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Insynsråd

6 §  Vid Järnvägsstyrelsen skall det finnas ett insynsråd som skall bestå av högst fem ledamöter. Generaldirektören skall ingå i rådet och vara dess ordförande. Andra ledamöter i insynsrådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Insynsrådets uppgifter

7 §  Insynsrådet skall ge generaldirektören de råd som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

8 § Har upphävts genom förordning (2006:1132).
9 § Har upphävts genom förordning (2006:1132).

Personalföreträdare

Ändringar

Förordning (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

CELEX-nr
32001L0014
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2006:319) om ändring i förordningen (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1132) om ändring i förordningen (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

Omfattning
upph. 8, 9 §§, rubr. närmast före 8 §; ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2007:454) om ändring i förordningen (2004:527) med instruktion för Järnvägsstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§
CELEX-nr
32004L0049
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1028

Omfattning
upph.