Inaktuell version

Lag (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor

Departement
Finansdepartementet KL
Utfärdad
2004-06-03
Ändring införd
SFS 2004 i lydelse enligt SFS 2004:860
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Samtjänstavtal

1 §  Statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting får ingå avtal om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och i övrigt handlägga enklare förvaltningsärenden med de begränsningar som anges i denna lag eller att använda varandras personal till att utföra sådan verksamhet (samtjänst vid medborgarkontor). Lag (2004:860).

Prop. 2008/09:123: Begränsningen som innebär att endast ”enklare” förvaltningsärenden får handläggas har tagits bort. Bakgrunden och skälen till förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

Ändringen i bestämmelsens sista led innebär att formuleringen ”eller att använda varandras personal till att utföra sådan verksamhet”, som är otydlig och delvis missvisande, har tagits bort. Innehållet i det sista ledet täcks redan av bestämmelsens ...

2 §  Ett samtjänstavtal skall ange vilka förvaltningsuppgifter som skall omfattas av samtjänsten. Av avtalet skall också framgå under vilken tid det skall gälla.

[S2]Om samtjänstavtalet omfattar förvaltningsuppgifter som innebär myndighetsutövning eller kräver tillgång till personuppgifter, skall det av avtalet framgå vem som skall utföra uppgifterna och vilken tillgång till personuppgifter denne kommer att ha. Det skall också framgå om handläggaren har andra sådana förvaltningsuppgifter och den tillgång till personuppgifter denne i så fall har.

Prop. 2008/09:123: Förslaget behandlas i avsnitt 5.2 och 5.3.

Ändringen i paragrafens första stycke innebär att kravet på angivande av vilken tid avtalet ska gälla har tagits bort. Det ska i avtalet fortfarande anges samtliga de förvaltningsuppgifter som ska ingå i samtjänsten.

Ändringen i andra stycket innebär ...

Godkännande och återkallelse

3 §  För att bli gällande skall ett samtjänstavtal godkännas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får återkalla ett godkännande, om ändrade förhållanden kräver det eller om det finns andra särskilda skäl för det. Samtjänstavtalet upphör i så fall att gälla den dag som regeringen eller myndigheten bestämmer.

Prop. 2008/09:123: Bestämmelsen i 3 § har upphävts. Bakgrunden och skälen till detta behandlas i avsnitt 5.2.

Verksamhetsrapporter

4 §  Myndigheter som har träffat ett samtjänstavtal skall på det sätt som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer redovisa hur verksamheten har bedrivits.

Myndighetsutövning m.m.

5 §  Om samtjänsten innebär att myndigheterna använder varandras personal till att utföra förvaltningsuppgifter som helt eller delvis innebär myndighetsutövning eller som kräver tillgång till personuppgifter, skall den myndighet som ansvarar för uppgifterna träffa ett särskilt anställnings- eller uppdragsavtal med den som skall utföra dessa uppgifter.

Prop. 2008/09:123: Ändringarna i paragrafen är endast språkliga.

Formuleringen om att myndigheterna använder varandras personal har tagits bort. Någon ändring i sak är inte avsedd. Se författningskommentaren till 1 §.

Mot bakgrund av Lagrådets påpekanden har bestämmelsen förtydligats på så sätt att det av lydelsen framgår att det är den myndighet som ansvarar för förvaltningsuppgifterna som ska träffa ett särskilt anställnings- eller uppdragsavtal med den som ...

6 §  Myndighetsutövning i samtjänst får endast avse förvaltningsuppgifter som följer av 7 och 8 §§.

[S2]Samtjänsten får inte omfatta

 1. beslut om att till någon del avslå eller avvisa en framställning,
 2. beslut om att återkalla ett tillstånd eller något annat gynnande beslut,
 3. rättelse eller omprövning av beslut, eller
 4. beslut om återkrav av en utbetald förmån.

7 §  En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § får i respektive statlig myndighets namn

 1. i enklare fall bevilja eller besluta om ändrad storlek av bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
 2. i enklare fall bevilja eller besluta om ändrad storlek av hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension,
 3. i enklare fall bevilja flyttningsbidrag i form av bidrag till sökanderesor enligt förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag
 4. i enklare fall bevilja eller besluta om ändrad storlek av äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd. Lag (2004:860).

Prop. 2008/09:123: Bestämmelserna i 6 och 7 §§ har upphävts. Bakgrunden och skälen till detta behandlas i avsnitten 5.4 och 5.5.

8 §  En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § får i den kommunala myndighetens namn

 1. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn som behöver särskilt stöd enligt 2 a kap. 9 § skollagen (1985:1100), fördela platser och lämna erbjudanden om plats för barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt 2 a kap.skollagen,
 2. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,
 3. ge tillstånd till att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt en kommunal föreskrift, eller
 4. i enklare fall bevilja parkeringstillstånd för handikappade.

Prop. 2008/09:123: Förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

Den begränsning som tidigare fanns i 6 § första stycket har förts över till ett nytt första stycke.

Ändringen i andra stycket, fjärde punkten, innebär att begränsningen till beslut i enklare fall har tagits bort. Bakgrunden och skälen till detta behandlas i avsnitt ...

9 §  En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § får i fråga om personuppgifter bara ges tillgång till sådana uppgifter som behövs för att kunna utföra de förvaltningsuppgifter som omfattas av samtjänstavtalet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Samtjänstavtal som regeringen har godkänt enligt lagen (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor skall fortfarande gälla.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:257, Prop. 2003/04:85, Bet. 2003/04:KU23
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:860) om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2009:314 ) om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor

Förarbeten
Rskr. 2008/09:223, Prop. 2008/09:123, Bet. 2008/09:KU22
Omfattning
upph. 3, 6, 7 §§, rubr. närmast 3 §; ändr. 1, 2, 5, 8 §§, rubr. närmast före 5 §; nya rubr. närmast före 8, 9 §§
Ikraftträder
2009-06-01

Lag (2010:1042) om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-07-01