Upphävd författning

Lag (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
SFS 2001:853 i lydelse enligt SFS 2009:1007
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Rätten till äldreförsörjningsstöd

1 §  I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m. Lag (2004:853).

Prop. 2003/04:152: I paragrafen görs en ändring med anledning av de ändringar som föreslås i 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Dessa innebär bl.a. att forumbestämmelserna för handläggning i en allmän försäkringskassa upphävs eftersom den nya Försäkringskassan utgör en rikstäckande myndighet.

Prop. 2000/01:136: Lagen inleds med en hänvisning till socialförsäkringslagen (1999:799), SofL. Vissa för socialförsäkringarna generella bestämmelser, som är tillämpliga på bl.a. äldreförsörjningsstödet, finns i den lagen. I SofL anges de grundläggande villkoren för att en person skall vara försäkrad för förmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller omfattas av de särskilda ...

2 §  Äldreförsörjningsstöd enligt denna lag utges från och med den månad då den stödberättigade fyller 65 år. Rätten till äldreförsörjningsstöd respektive stödets storlek är beroende av den stödberättigades, och om han eller hon är gift, även makens inkomster.

[S2]Med inkomst avses i denna lag den inkomst, för år räknat, som en stödberättigad kan antas komma att få under den närmaste tiden.

Prop. 2000/01:136: Paragrafen behandlas i avsnitten 5.1 och 5.7.

Grunderna för rätten till äldreförsörjningsstöd framgår av första stycket av paragrafen. Att bosättning i Sverige är en förutsättning för rätt till äldreförsörjningsstöd framgår av 1 § genom hänvisningen till socialförsäkringslagen (1999:799).

Äldreförsörjningsstöd kommer att kunna utges först från och med den månad då den stödberättigade ...

3 §  Äldreförsörjningsstöd utges till den som har rätt till inkomstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, till garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension eller till bostadstillägg eller särskilt bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. endast om den stödberättigade tar ut samtliga sådana förmåner som han eller hon är berättigad till för samma tid.

Prop. 2000/01:136: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4.

Bestämmelsen innebär att äldreförsörjningsstöd endast utges om den stödberättigade tar ut samtliga sådana förmåner som han eller hon har rätt till i form av inkomstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) ...

Beräkning av äldreförsörjningsstödets storlek

4 §  Den stödberättigade ska genom äldreförsörjningsstödet dels tillförsäkras en skälig levnadsnivå, dels tillförsäkras medel för att täcka en skälig bostadskostnad.

[S2]Den skäliga levnadsnivån enligt första stycket ska per månad motsvara en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för den som är ogift och en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet för den som är gift.

[S3]En bostadskostnad som uppgår till högst 6 200 kronor per månad för den som är ogift och 3 100 kronor per månad för den som är gift ska anses som en skälig bostadskostnad enligt första stycket. För var och en av makarna ska bostadskostnaden beräknas till hälften av deras sammanlagda bostadskostnad. För var och en av de boende i tvåbäddsrum i särskild boendeform ska en bostadskostnad som uppgår till högst 2 850 kronor per månad anses som en skälig bostadskostnad enligt första stycket. Lag (2008:1428).

Prop. 2000/01:136: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6.

Paragrafen innehåller bestämmelser om äldreförsörjningsstödets nivå och innehåll. Äldreförsörjningsstödet skall enligt första stycket dels tillförsäkra den stödberättigade en skälig levnadsnivå, dels tillförsäkra den stödberättigade medel för att täcka en skälig bostadskostnad.

Andra stycket anger vad som avses med begreppet skälig ...

5 §  I denna lag avses med prisbasbelopp det enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställda prisbasbeloppet.

Prop. 2000/01:136: Vid tillämpningen av lagen om äldreförsörjningsstöd avses med prisbasbelopp det enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställda prisbasbeloppet.

6 §  Vid beräkning av bostadskostnaderna skall 7 och 8 §§ lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. tillämpas på motsvarande sätt.

Prop. 2000/01:136: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6.2.

Paragrafen anger att vissa bestämmelser i den föreslagna lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (prop. 2000/01:140) skall tillämpas på motsvarande sätt vid beräkning av godtagbara bostadskostnader för rätt till äldreförsörjningsstöd. Dessa bestämmelser innebär följande. Äldreförsörjningsstöd ...

7 §  Den stödberättigades inkomster skall beräknas enligt 21 § första stycket lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. När rätten till äldreförsörjningsstöd beräknas skall även det särskilda bostadstillägget enligt 20 § samma lag samt bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag räknas som inkomst.

[S2]I fråga om makar skall inkomsten respektive värdet av förmögenhet för var och en av dem beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda inkomst och förmögenhet.

Prop. 2000/01:136: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.7.

Första stycket innehåller bestämmelser om hur den sökandes inkomster påverkar rätten till äldreförsörjningsstöd. Beräkningen av den stödberättigades inkomster skall ske enligt 21 § första stycket förslaget till lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (prop. 2000/01:140), BTPL. ...

8 §  Äldreförsörjningsstöd skall motsvara det belopp varmed den stödberättigades inkomster understiger summan av skälig bostadskostnad och den skäliga levnadsnivå som anges i 4 § andra stycket.

Prop. 2000/01:136: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6.1.

Paragrafen anger med vilket belopp äldreförsörjningsstöd skall utges. Den stödberättigade skall garanteras medel för att dels täcka sin faktiska boendekostnad, upp till den angivna högsta godtagbara nivån, dels tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Hänsyn skall därefter tas till de inkomster den stödberättigade har, beräknade enligt 7 §. Äldreförsörjningsstödet ...

Utbetalning

9 §  Äldreförsörjningsstöd utges från och med den månad då rätt till förmånen inträtt, dock tidigast från och med ansökningsmånaden.

[S2]Stödet kan utges under högst tolv sammanhängande månader på grundval av de uppgifter som den stödberättigade har lämnat i sin ansökan. För stöd under tid därefter skall den stödberättigade ge in en ny ansökan.

[S3]Äldreförsörjningsstöd utges till och med den månad då den berättigade avlidit eller rätten till förmånen annars har upphört.

Prop. 2000/01:136: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.8.1.

Enligt första stycket lämnas äldreförsörjningsstöd från och med den månad då rätt till förmånen inträtt, dock tidigast från och med ansökningsmånaden. Det innebär, till skillnad mot vad som föreslås gälla för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg enligt den föreslagna lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (<a href="https://lagen.nu/prop/2000/01:140" ...

10 §  Äldreförsörjningsstödet betalas ut månadsvis. Årsbeloppet skall avrundas till närmaste hela krontal som är delbart med tolv.

Prop. 2000/01:136: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.9.

Enligt paragrafen skall äldreförsörjningsstöd betalas ut månadsvis. Årsbeloppet skall avrundas till närmaste hela krontal som är delbart med tolv.

10 a §  En stödberättigad ska betala för sitt uppehälle för varje dag som han eller hon är

  • häktad
  • intagen i anstalt eller
  • på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453). Vid vistelse i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende gäller detta endast för den tid under vilken staten bekostar vistelsen. Betalning ska ske genom att Pensionsmyndigheten, efter skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483), gör avdrag från äldreförsörjningsstödet när det betalas ut. Om den stödberättigade samtidigt med stödet uppbär ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension eller livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, ska endast ett avdrag göras från de sammantagna förmånerna.

[S2]Avdraget uppgår till 80 kronor för dag. Det får dock utgöra högst en tredjedel av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Därvid ska det belopp varmed minskning sker avrundas till närmaste lägre krontal.

[S3]Avdrag ska inte göras för tid under vilken den stödberättigade vistas utanför anstalt enligt 58 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. Avdrag ska heller inte göras, om den stödberättigade är berättigad till livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring men förmånen enligt 6 kap. 8 § sistnämnda lag inte ska utges. Lag (2009:1007).

Prop. 2001/02:164: I denna paragraf, som är ny, finns bestämmelser om att den som berättigad till äldreförsörjningsstöd skall betala för uppehälle genom avdrag från stödet vid vistelse på vissa institutioner. Bestämmelserna motsvarar dem i 14 kap. 9 § LIP.

Övriga bestämmelser

11 §  Följande bestämmelser i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. gäller i fråga om äldreförsörjningsstöd enligt denna lag:

[S2]5 § om vem som är likställd med gift person m.m.,

[S3]22 § om ansökan m.m.,

[S4]25 § om utbetalning av bostadstillägg för förfluten tid,

[S5]26 § om anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden,

[S6]27 och 28 §§ om omprövning och ändring av bostadstillägg,

[S7]29 § om uppgiftsskyldighet för banker och andra penninginrättningar,

[S8]30 § om återbetalningsskyldighet, och

[S9]31 § om avdrag på bostadstillägg.

Prop. 2000/01:136: Paragrafen hänvisar till regler i den föreslagna lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (prop. 2000/01:140), BTPL, som skall tillämpas på motsvarande sätt i ärenden om äldreförsörjningsstöd. Beträffande tilllämpningen av dessa regler hänvisas till författningskommentaren till den lagen.

Av 5 § BTPL framgår vem som är att betrakta som gift, likställd med gift person och likställd med ogift person ...

12 §  Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tillämpas i ärenden enligt denna lag:

Prop. 2003/04:152: Hänvisningen till bestämmelserna i 18 kap.46 och 47 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring upphävs. Sistnämnda bestämmelser upphävs som en konsekvens av att den nya Försäkringskassan övertar såväl Riksförsäkringsverkets ...

Prop. 2000/01:136: I paragrafen anges att vissa bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) skall tillämpas på motsvarande sätt vid tillämpningen av lagen om äldreförsörjningsstöd.

Av 17 kap. 1 § AFL framgår bl.a. att socialnämnden från försäkringskassan får uppbära retroaktivt beviljad periodisk ersättning till den del den motsvarar vad socialnämnden sammanlagt har betalat ut till dennes samt hans makes och minderåriga ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

Förarbeten
Rskr. 2001/02:13, Prop. 2000/01:136, Bet. 2001/02:SfU4
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:306) om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

Förarbeten
Rskr. 2001/02:252, Prop. 2001/02:164, Bet. 2001/02:SfU16
Omfattning
ny 10 a §

Lag (2004:853) om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
  2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1, 10 a, 12 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1249) om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för äldreförsörjningsstöd som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:112, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:SfU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:1178) om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för äldreförsörjningsstöd som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:90, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:SfU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1492) om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om en verkställighet enligt 33 a § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt som pågår vid ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:34, Prop. 2006/07:9, Bet. 2006/07:SfU4
Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1542) om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande äldreförsörjningsstöd som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:75, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:SfU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:1428) om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande äldreförsörjningsstöd som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:138, Prop. 2008/09:1, Bet. 2008/09:SfU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1007) om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.