Lag (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1997-05-29
Ändring införd
SFS 1997:297 i lydelse enligt SFS 2002:313
Ikraft
1997-07-01
Tidsbegränsad
2004-07-01
Upphäver
Lag (1994:686) om försöksverksamhet med medborgarkontor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Samtjänstavtal

1 §  Statliga myndigheter, en allmän försäkringskassa, en kommun eller ett landsting får ingå avtal om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och i övrigt handlägga enklare förvaltningsärenden med de begränsningar som anges i denna lag eller att använda varandras personal till att utföra sådan verksamhet (samtjänst vid medborgarkontor).

2 §  Ett samtjänstavtal skall ange vilka förvaltningsuppgifter som skall omfattas av samtjänsten. Av avtalet skall också framgå under vilken tid det skall gälla. Ett samtjänstavtal får dock inte träffas för längre tid än till utgången av juni 2004.

[S2]Om samtjänstavtalet omfattar förvaltningsuppgifter som innebär myndighetsutövning eller kräver tillgång till personregister, skall det av avtalet framgå vem som skall utföra uppgifterna och vilken tillgång till personregister denne kommer att ha. Det skall också framgå om handläggaren har andra sådana förvaltningsuppgifter och den tillgång till personregister denne i så fall har. Lag (2002:275).

Godkännande och återkallelse

3 §  För att bli gällande skall ett samtjänstavtal godkännas av regeringen.

[S2]Regeringen får återkalla ett godkännande, om ändrade förhållanden kräver det eller om det finns andra särskilda skäl för det. Samtjänstavtalet upphör i så fall att gälla den dag som regeringen bestämmer.

Verksamhetsrapporter

4 §  Myndigheter som har träffat ett samtjänstavtal skall på det sätt som regeringen bestämmer redovisa hur verksamheten har bedrivits.

Myndighetsutövning m.m.

5 §  Om samtjänsten innebär att myndigheterna använder varandras personal till att utföra förvaltningsuppgifter som helt eller delvis innebär myndighetsutövning eller som kräver tillgång till ett personregister, skall den myndighet som ansvarar för uppgifterna träffa ett särskilt anställnings- eller uppdragsavtal med den som skall utföra dessa uppgifter.

6 §  Myndighetsutövning i samtjänst får endast avse förvaltningsuppgifter som följer av 7 och 8 §§.

[S2]Samtjänsten får inte omfatta

 1. beslut om att till någon del avslå eller avvisa en framställning,
 2. beslut om att återkalla ett tillstånd eller något annat gynnande beslut,
 3. rättelse eller omprövning av beslut, eller
 4. beslut om återkrav av en utbetald förmån.

7 §  En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § får i respektive statlig myndighets och allmän försäkringskassas namn

 1. i enklare fall bevilja eller besluta om ändrad storlek av bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
 2. i enklare fall bevilja eller besluta om ändrad storlek av hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension,
 3. besluta om jämkning under inkomståret av preliminär skatt för skolungdomar och andra studerande med enbart tjänsteinkomst,
 4. i enklare fall medge anstånd med att ge in självdeklaration enligt bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
 5. i enklare fall registrera anmälan om flyttning enligt folkbokföringslagen (1991:481), eller
 6. i enklare fall bevilja flyttningsbidrag i form av bidrag till sökanderesor enligt förordningen (1994:7) om flyttningsbidrag. Lag (2002:313).

Prop. 2001/02:119: Ändringarna i paragrafen är följdändringar med anledning av att bestämmelser om bostadstillägg och hustrutillägg enligt övergångsbestämmelser fr.o.m. 2003 finns i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. respektive lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa ...

8 §  En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § får i den kommunala myndighetens namn

 1. bereda ärenden om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) till den som fyllt 65 år för dennes försörjning,
 2. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn som behöver särskilt stöd enligt 2 a kap. 9 § skollagen (1985:1100), fördela platser och lämna erbjudanden om plats för barn som skall tillhandahållas förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt 2 a kap.skollagen,
 3. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,
 4. ge tillstånd till att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt en kommunal föreskrift, eller
 5. i enklare fall bevilja parkeringstillstånd för handikappade. Lag (2001:478).

9 §  En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § får i fråga om personregister bara ges tillgång till sådana uppgifter som behövs för att kunna utföra de förvaltningsuppgifter som omfattas av samtjänstavtalet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och gäller till utgången av juni 2002.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1994:686) om försöksverksamhet med medborgarkontor. Bestämmelserna i den nya lagen om samtjänstavtal skall i tillämpliga delar även gälla i fråga om avtal som regeringen har godkänt enligt den upphävda lagen.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:241, Prop. 1996/97:90, Bet. 1996/97:KU9
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (2001:478) om ändring i lagen (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1236) om ändring i lagen (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:275) om dels fortsatt giltighet av lagen (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor, dels ändring i samma lag

Förarbeten
Rskr. 2001/02:223, Prop. 2001/02:109, Bet. 2001/02:KU30
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:313) om ändring i lagen (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor

Förarbeten
Rskr. 2001/02:253, Prop. 2001/02:119, Bet. 2001/02:SfU17
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2003-01-01