Lag (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2004-06-03
Ändring införd
SFS 2004:543 i lydelse enligt SFS 2010:1042
Ikraft
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Samtjänstavtal

1 §  Statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting får ingå avtal om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och i övrigt handlägga förvaltningsärenden med de begränsningar som anges i denna lag eller i förordning (samtjänst vid medborgarkontor). Lag (2009:314).

Prop. 2008/09:123: Begränsningen som innebär att endast ”enklare” förvaltningsärenden får handläggas har tagits bort. Bakgrunden och skälen till förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

Ändringen i bestämmelsens sista led innebär att formuleringen ”eller att använda varandras personal till att utföra sådan verksamhet”, som är otydlig och delvis missvisande, har tagits bort. Innehållet i det sista ledet täcks redan av bestämmelsens ...

2 §  Ett samtjänstavtal ska ange vilka förvaltningsuppgifter som ska omfattas av samtjänsten.

[S2]Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning eller som kräver tillgång till personuppgifter ska anges särskilt i avtalet.

[S3]Av avtalet ska det även framgå vilken tillgång till personuppgifter som behövs för att de förvaltningsuppgifter som omfattas av avtalet ska kunna utföras.

[S4]Så snart ett samtjänstavtal har träffats eller ändrats ska en kopia av avtalet sändas in till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2009:314).

Prop. 2008/09:123: Förslaget behandlas i avsnitt 5.2 och 5.3.

Ändringen i paragrafens första stycke innebär att kravet på angivande av vilken tid avtalet ska gälla har tagits bort. Det ska i avtalet fortfarande anges samtliga de förvaltningsuppgifter som ska ingå i samtjänsten.

Ändringen i andra stycket innebär ...

3 § Har upphävts genom lag (2009:314).

Verksamhetsrapporter

4 §  Myndigheter som har träffat ett samtjänstavtal skall på det sätt som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer redovisa hur verksamheten har bedrivits.

Särskilt avtal

5 §  Om samtjänsten omfattar förvaltningsuppgifter som helt eller delvis innefattar myndighetsutövning eller som kräver tillgång till personuppgifter, ska den myndighet som ansvarar för förvaltningsuppgifterna träffa ett särskilt anställnings- eller uppdragsavtal med den som ska utföra dessa uppgifter. Lag (2009:314).

Prop. 2008/09:123: Ändringarna i paragrafen är endast språkliga.

Formuleringen om att myndigheterna använder varandras personal har tagits bort. Någon ändring i sak är inte avsedd. Se författningskommentaren till 1 §.

Mot bakgrund av Lagrådets påpekanden har bestämmelsen förtydligats på så sätt att det av lydelsen framgår att det är den myndighet som ansvarar för förvaltningsuppgifterna som ska träffa ett särskilt anställnings- eller uppdragsavtal med den som ...

6 § Har upphävts genom lag (2009:314).
7 § Har upphävts genom lag (2009:314).

Kommuner och landsting

8 §  Förvaltningsuppgifter, som en kommun eller ett landsting ansvarar för och som innefattar myndighetsutövning, får omfattas av ett samtjänstavtal endast i sådana fall som anges i andra stycket.

[S2]En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § får i den kommunala myndighetens namn

  1. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn som behöver särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § och 14 kap. 6 §skollagen (2010:800), fördela platser och lämna erbjudanden om plats för barn och elever i förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. samma lag,
  2. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,
  3. ge tillstånd till att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt en kommunal föreskrift, eller
  4. bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Lag (2010:1042).

Prop. 2008/09:123: Förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

Den begränsning som tidigare fanns i 6 § första stycket har förts över till ett nytt första stycke.

Ändringen i andra stycket, fjärde punkten, innebär att begränsningen till beslut i enklare fall har tagits bort. Bakgrunden och skälen till detta behandlas i avsnitt ...

Tillgången till personuppgifter

9 §  En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt 5 § får i fråga om personuppgifter bara ges tillgång till sådana uppgifter som behövs för att kunna utföra de förvaltningsuppgifter som omfattas av samtjänstavtalet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
  2. Samtjänstavtal som regeringen har godkänt enligt lagen (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor skall fortfarande gälla.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:257, Prop. 2003/04:85, Bet. 2003/04:KU23
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:860) om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2009:314 ) om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor

Förarbeten
Rskr. 2008/09:223, Prop. 2008/09:123, Bet. 2008/09:KU22
Omfattning
upph. 3, 6, 7 §§, rubr. närmast 3 §; ändr. 1, 2, 5, 8 §§, rubr. närmast före 5 §; nya rubr. närmast före 8, 9 §§
Ikraftträder
2009-06-01

Lag (2010:1042) om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal vuxenutbildning till utgången av juni 2012.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-07-01