Upphävd författning

Förordning (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2004-06-03
Ändring införd
SFS 2004:549
Ikraft
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning ges bestämmelser om vissa högskoleutbildningar som har betydelse för yrkesutövning inom vård, omsorg och skola och som anordnas med särskilda medel. Utbildningar med konstnärlig inriktning omfattas inte av denna förordning.

2 §  Utbildningarna med särskilda medel skall anordnas vid de universitet och högskolor som regeringen bestämmer.

[S2]Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

3 §  Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) skall tillämpas på utbildningarna, om inte annat följer av denna förordning.

Utbildningarna

4 §  Utbildningarna skall ges för att stärka studenternas kompetens inom de områden som anges i 1 § där verksamheten är helt eller till betydande del finansierad av kommuner eller landsting.

5 §  Utbildningarna skall anordnas på minst halvtid och bestå av kurser om högst 20 poäng.

Antagning m.m.

6 §  Antagning till utbildningarna skall göras till höstterminen 2004 och vår- och höstterminen 2005.

7 §  För att få antas till en utbildning skall sökanden ha beviljats rätt till bidrag enligt 3 § andra stycket lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

8 §  Om ett urval måste göras bland de sökande till en utbildning, skall följande urvalsgrunder användas i stället för de grunder som anges i 7 kap.10 § andra och fjärde styckena samt 11-16 c §§högskoleförordningen (1993:100):

  • arbetslivserfarenhet, eller
  • vissa förkunskaper eller andra för utbildningen sakliga omständigheter.

Ändringar

Förordning (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel

Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2006:1455) om upphävande av förordningen (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel

Omfattning
upph.