Inaktuell version

Förordning (2004:703) om europabolag

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2004-09-02
Ändring införd
SFS 2004
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag1 (SE-förordningen). Den innehåller regler som kompletterar lagen (2004:575) om europabolag.

[S2]För europabolag som har beviljats koncession att driva försäkringsrörelse gäller bestämmelserna i denna förordning endast i den omfattning som framgår av 9 f § försäkringsrörelseförordningen (1982:790).

2 §  Av 7 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att bestämmelserna i aktiebolagsförordningen (1975:1387) och förordningen om bank- och finansieringsrörelse (2004:329) om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europabolaget driver bankrörelse, bankregistret skall tillämpas i fråga om registrering i europabolagsregistret. Bestämmelserna i aktiebolagsförordningen eller, om europabolaget driver bankrörelse, förordningen om bank- och finansieringsrörelse skall även i övrigt tillämpas på europabolag, om inte annat framgår av SE-förordningen, lagen om europabolag eller denna förordning.

Registrering av europabolag m.m.

3 §  Anmälan för registrering av europabolag enligt artikel 12 i SE-förordningen skall undertecknas av den verkställande direktören samt

 1. när det gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i SE- förordningen (dualistiskt organiserade europabolag), alla ledamöter i ledningsorganet, eller
 2. när det gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 43-45 i SE- förordningen (monistiskt organiserade europabolag), alla ledamöter i förvaltningsorganet.

[S2]Annan anmälan skall undertecknas av den verkställande direktören eller

 1. när det gäller dualistiskt organiserade europabolag, en ledamot i ledningsorganet, eller
 2. när det gäller monistiskt organiserade europabolag, en ledamot av förvaltningsorganet.

4 §  En anmälan för registrering enligt artikel 12 i SE- förordningen skall innehålla de uppgifter som anges i 2 § aktiebolagsförordningen (1975:1387). Bestämmelserna i 3 § aktiebolagsförordningen skall gälla i tillämpliga delar.

[S2]Vad som sägs i 2 § första stycket3 a-c och tredje stycket, 3 § första stycket5-7 och andra stycket samt 44 a § aktiebolagsförordningen om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

 1. i dualistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
 2. i monistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

[S3]Vid en anmälan enligt första stycket skall det ges in en kopia av en sådan överenskommelse om riktlinjer för arbetstagarinflytande som avses i artikel 12.2 i SE- förordningen.

5 §  Om ett europabolag har bildats genom fusion enligt artikel 2.1 i SE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel 12 i SE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 20 i SE-förordningen.

[S2]Dessutom skall följande handlingar ges in för vart och ett av de fusionerande bolagen:

 1. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där det förslag som avses i första stycket godkändes, och
 2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SE- förordningen.

[S3]En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om intyget har utfärdats av Bolagsverket.

6 §  Om ett europabolag har bildats genom bildande av ett SE- holdingbolag enligt artikel 2.2 i SE-förordningen, skall vid en anmälan enligt artikel 12 i SE-förordningen följande handlingar ges in:

 1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 32.2 i SE-förordningen, och
 2. en kopia av intyg som avses i artikel 33.5 i SE- förordningen.

[S2]Dessutom skall det för vart och ett av de bolag som har tagit initiativet till bildandet ges in en kopia av protokollet från den bolagsstämma där det förslag som avses i första stycket 1 godkändes.

7 §  Om ett europabolag har bildats genom ombildning av ett publikt aktiebolag till ett europabolag enligt artikel 2.4 i SE-förordningen, skall vid en anmälan enligt artikel 12 i SE- förordningen följande handlingar ges in:

 1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 37.4 i SE-förordningen,
 2. en kopia av ett sådant intyg från en revisor som avses i artikel 37.6 i SE-förordningen, och
 3. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där det förslag som avses i 1 godkändes.

8 §  Vid en anmälan för registrering av ett beslut enligt 17 § första stycket lagen (2004:575) om europabolag skall tillsynsorganet ge in en kopia av protokollet från det sammanträde där beslutet fattades.

Registrering av vissa beslut

9 §  Följande beslut skall registreras i europabolagsregistret när de har vunnit laga kraft:

 1. Bolagsverkets beslut enligt 29 § första stycket lagen (2004:575) om europabolag om att ett europabolag inte uppfyller skyldigheten i artikel 7 i SE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, och
 2. Bolagsverkets beslut enligt 29 § andra stycket lagen om europabolag om att ett europabolag skall gå i likvidation.

Underrättelse till behörig myndighet i annan stat

10 §  Om Bolagsverket får kännedom om att ett europabolag som har sitt säte i en annan stat samtidigt har sitt huvudkontor i Sverige, skall verket underrätta den behöriga myndigheten i den stat där europabolaget har sitt säte om detta.

Registreringsavgifter

11 §  I ärenden som rör registrering skall, utöver vad som följer av 52 § aktiebolagsförordningen (1975:1387) samt 4 kap.29 och 30 §§ förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av ett europabolag enligt artikel 12 i SE-förordningen, 2 500 kr,
 2. vid anmälan för registrering av beslut eller uppgifter enligt 8 § lagen (2004:575) om europabolag, 1 000 kr, och
 3. vid anmälan för registrering av beslut enligt 17 § första stycket lagen om europabolag, 800 kr.

Avgifter för vissa ärenden

12 §  För handläggning och prövning av ansökan om tillstånd till flyttning av säte enligt 11 § lagen (2004:575) om europabolag skall avgift betalas med 1 500 kr.

Ändringar

Förordning (2004:703) om europabolag

CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2004-10-08

Förordning (2005:567) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Omfattning
ändr. 2, 4, 11 §§,
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:504) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:915) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Omfattning
ändr. 4 §, rubr. närmast före 9 a §, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före 9 a §; nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2009:719) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Omfattning
ändr. 9 c, 9 d §§
Ikraftträder
2009-07-15

Förordning (2011:258) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Omfattning
ändr. 1, 2, 11 §§
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2011-04-01