Lag (2004:575) om europabolag

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2004-06-10
Ändring införd
SFS 2004:575 i lydelse enligt SFS 2020:397
Ikraft
2004-10-08
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 §  I denna lag finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen).

[S2]Det som sägs i denna lag om europabolag gäller bara europabolag med säte i Sverige, om inte något annat anges. Lag (2010:2068).

Prop. 2003/04:112: (Jfr 1 § i departementspromemorians förslag.)

Bakgrunden till paragrafen har behandlats i avsnitt 5.1 och 5.2. SE-förordningen är direkt tillämplig i varje medlemsstat. Det innebär att förordningen grundar rättigheter och skyldigheter för enskilda samt att den kan åberopas inför svenska domstolar och andra myndigheter trots ...

Arbetstagarinflytandet i europabolag

2 §  Regler om arbetstagarinflytande i europabolag finns i lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 4 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen innehåller en erinran om de bestämmelser om arbetstagarinflytandet i europabolag som kommer att finnas i den lag om arbetstagarinflytande i europabolag som skall träda i kraft vid samma tidpunkt som lagen om europabolag. Bestämmelserna i den lagen kommer att grunda sig på EG:s direktiv (2001/86/EG) om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytandet.

Företagsnamn

3 §  Ett europabolags företagsnamn ska innehålla beteckningen SE. Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra ännu bestående företagsnamn som är införda i det register som avses i 7 §Lag (2018:1681).

Prop. 2003/04:112: (Jfr 3 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.33. I SE-förordningens artikel 11.1 föreskrivs att europabolagets firma skall innehålla förkortningen ”SE” före eller efter firman. Bestämmelsen kan tolkas som att det inte krävs att beteckningen ”SE” ingår i bolagets firma om den i stället anges i anslutning till denna. Det har emellertid bedömts lämpligt att i den ...

Bildandet av ett europabolag

Deltagande i bildandet av ett europabolag

4 §  Ett aktiebolag eller motsvarande utländskt bolag som har sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får delta i bildandet av ett europabolag, om bolaget

 1. är bildat i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt
 3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S2]I fall som avses i artikel 2.3 i SE-förordningen ska vad som sägs i första stycket om ett aktiebolag gälla även annan sådan juridisk person som avses i artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Lag (2010:694).

Prop. 2003/04:112: (Jfr 5 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.3. SE-förordningens huvudregel är att endast bolag som har säte och huvudkontor inom EES får delta i bildandet av europabolag. Genom förevarande paragraf utnyttjar Sverige den möjlighet som förordningen (artikel 2.5) ger att göra undantag från denna huvudregel. Ett svenskt eller utländskt aktiebolag får sålunda enligt ...

Redovisningsvaluta vid bildande av ett europabolag genom fusion

5 §  Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag enligt artikel 2.1 i SE-förordningen, skall vad som sägs om redovisningsvaluta i 23 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) inte tillämpas på aktiebolaget.

[S2]Första stycket gäller också när europabolaget skall ha sitt säte i en annan stat. Lag (2005:935).

Prop. 2003/04:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.11. Artiklarna 17–31 i SE-förordningen reglerar bildandet av ett europabolag genom fusion mellan nationella publika aktiebolag. Av artikel 18 följer att nationella fusionsbestämmelser skall tillämpas på de deltagande bolagen i frågor som inte regleras i förordningen. Det innebär att ett svenskt ...

5 a § Har upphävts genom lag (2009:712).

Utfärdande av intyg vid bildande av ett europabolag genom fusion

6 §  Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap.23 eller 24 §aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har fått laga kraft. När det gäller bolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i stället 10 kap. 38 § respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

[S2]När det gäller europabolag som driver försäkringsrörelse som försäkringsföretag eller tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd att verkställa en fusionsplan har meddelats enligt 11 kap. 33 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 10 kap. 11 § lagen (2019:742) om tjänste- pensionsföretag och beslutet har fått laga kraft. Lag (2019:758).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 6 § i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen har orden ”Skatteverket eller” utgått som en följd av att bestämmelserna om Skatteverkets rätt att motsätta sig en fusion har upphävts. Se vidare 5 a §.

Prop. 2008/09:180: Hänvisningen till 5 a § tas bort eftersom den paragrafen upphör att gälla.

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Bolagsverket vid en viss tidpunkt ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SEförordningen. Övervägandena finns i avsnitt 12.4.

Prop. 2005/06:150: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.29.

I paragrafen, som behandlar utfärdandet av ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SE-förordningen, har gjorts ett tillägg om att Bolagsverket inte får utfärda intyg om Skatteverket eller Finansinspektionen har motsatt sig att ett svenskt aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion. En motsvarande bestämmelse finns, såvitt gäller europakooperativ, ...

Prop. 2003/04:112: (Jfr 7 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.31. I paragrafen behandlas utfärdandet av ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SE-förordningen. Intyget skall innehålla en slutgiltig bekräftelse på att ett bolag som skall delta i bildandet av ett europabolag genom fusion har vidtagit alla erforderliga rättshandlingar och formaliteter inför fusionen. Förfarandet ...

Register över europabolag, m.m.

Registreringsmyndighet

7 §  Bolagsverket ska föra ett register över europabolag (europabolagsregistret). I fråga om registrering i europabolagsregistret tillämpas bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europabolaget driver bankrörelse, bankregistret. Om europabolaget är ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag, tillämpas i stället bestämmelserna i aktiebolagslagen och andra författningar om registrering i försäkringsregistret. Om en arbetstagarrepresentant har utsetts enligt lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag, ska även detta registreras.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och
 2. handläggningen av registreringsärenden. Lag (2020:397).

Prop. 2019/20:138: I fråga om registrering i europabolagsregistret tillämpas bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europabolaget driver bankrörelse, bankregistret. Om europabolaget är ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag tillämpas i stället bestämmelserna i aktiebolagslagen och ...

Prop. 2005/06:150: (Jfr 7 § i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen anges bl.a. att i fråga om registrering av uppgifter i europabolagsregistret skall bestämmelserna i aktiebolagslagen och andra författningar om registrering i aktiebolagsregistret tillämpas. Enligt 8 kap. 43 § aktiebolagslagen skall ett bolag för registrering anmäla bl.a. vem som har ...

Prop. 2003/04:112: (Jfr 8 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.31. Enligt artikel 12.1 i SE-förordningen skall ett europabolag registreras i den medlemsstat där det har sitt säte. I denna paragraf har Bolagsverket tilldelats uppgiften att vara registreringsmyndighet för europabolag med säte i Sverige. Av artikel 9 följer att svenska registreringsbestämmelser skall tillämpas på ...

Offentliggörande av förslag till beslut i vissa fall

8 §  Bolagets styrelse eller lednings- eller förvaltningsorgan skall ge in sådana förslag till beslut eller sådana uppgifter som avses i artiklarna 8.2, 32.2, 33.3, 37.4 och 66.3 i SE- förordningen till Bolagsverket för registrering. Verket skall genast kungöra uppgift om registreringen i Post- och Inrikes Tidningar. Om förslaget inte kungörs i sin helhet, skall det i kungörelsen lämnas uppgift om var det hålls tillgängligt. Lag (2006:598).

Prop. 2005/06:150: (Jfr 8 § i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen har endast en redaktionell ändring gjorts.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 9 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har delvis behandlats i avsnitt 5.6.

I SE-förordningen finns bestämmelser om att förvaltnings- eller ledningsorganet i vissa situationer skall upprätta förslag till beslut och att dessa förslag skall ...

Flyttning av ett europabolags säte

Tillämpliga bestämmelser

9 §  Vid flyttning av ett europabolags säte från Sverige till en annan stat, tillämpas bestämmelserna i 9 a15 §§. När det gäller europabolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i stället 10 kap.4042 §§ respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2010:2068).

Prop. 2003/04:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen anges de bestämmelser i denna lag som tillämpas på situationen då ett europabolag med säte i Sverige flyttar säte till en annan stat. I fråga om europabolag som driver bank- eller finansieringsrörelse anges att det i stället är bestämmelserna i lagen om bank- och finansieringsrörelse som skall tillämpas.

Särskilt om europabolag som är försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag

9 a §  När ett europabolag som är ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag avser att flytta sitt säte från Sverige till en annan stat gäller inte 10 §, 11 § första stycket första meningen och andra stycket 4 samt 12-14 §§. Sådana bolag ska, om bolagsstämman med stöd av artikel 8 i SE-förordningen har beslutat att bolagets säte ska flyttas till en annan stat, ansöka om tillstånd till flyttningen hos Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen efter anmälan av Finansinspektionen.

[S2]Tillstånd till flyttningen av säte ska meddelas om

 1. försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till bolagets ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet,
 2. bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att flyttningen kan anses förenlig med försäkringstagares och andra borgenärers intressen, och
 3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 8.15 i SE-förordningen.

[S3]Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska också underrätta Bolagsverket om beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar och som fått laga kraft.

[S4]Det som anges om Bolagsverket i 11 § tredje stycket och 11 a § första stycket ska i stället gälla Finansinspektionen eller regeringen. Lag (2020:397).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 9 a § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.15. De hittillsvarande bestämmelserna om att Skatteverket under vissa förutsättningar kan motsätta sig att ett europabolag flyttar sitt säte till en annan stat än Sverige har upphävts. Verket har i stället möjlighet att under vissa förutsättningar besluta om att flyttningen av säte under en viss tid inte får verkställas, ...

Prop. 2019/20:138: Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen efter anmälan av Finansinspektionen.

Prop. 2005/06:150: (Jfr 9 a § i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen regleras Skatteverkets och Finansinspektionens rätt att motsätta sig att ett europabolag med säte i Sverige flyttar till en annan medlemsstat. Den har sin grund i artikel 8.14 SE-förordningen. En mot-

svarande bestämmelse finns, såvitt gäller europakooperativ, i 13 § förslaget ...

Finansinspektionens rätt att motsätta sig flyttning av säte

9 b §  Finansinspektionen får, i fråga om ett europabolag som står under inspektionens tillsyn, motsätta sig att europabolaget flyttar sitt säte till en annan stat, om motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

[S2]Finansinspektionen ska meddela ett sådant beslut som avses i första stycket inom två månader från den dag då förslaget om flyttningen offentliggjordes enligt artikel 8.2 i SE- förordningen. Inspektionen får inte meddela ett beslut om att motsätta sig flyttning utan att europabolaget först har fått tillfälle att yttra sig. Lag (2010:2068).

Underrättelse till bolagets borgenärer

10 §  Om bolagsstämman med stöd av artikel 8 i SE-förordningen har beslutat att bolagets säte skall flyttas till en annan stat, skall bolaget skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet.

[S2]Underrättelsen skall innehålla uppgift om borgenärernas rätt att enligt artikel 8.4 i SE-förordningen ta del av förslaget om flyttning och av en sådan redogörelse som avses i artikel 8.3. Vidare skall underrättelsen innehålla uppgift om borgenärernas rätt att enligt 12 § motsätta sig flyttningen.

[S3]En underrättelse behöver inte sändas till borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497). Lag (2005:680).

Prop. 2003/04:112: (Jfr 11 § i departementspromemorians förslag.)

Denna och de närmast följande paragraferna reglerar – tillsammans med uttryckliga bestämmelser i artikel 8 i SE-förordningen – förfarandet när ett europabolag med säte i Sverige vill flytta sitt säte till ett annat land. Förfarandet följer nära de bestämmelser som gäller vid fusion av svenska aktiebolag enligt 14 kap. aktiebolagslagen. Frågan har behandlats i ...

Ansökan om tillstånd

11 §  Bolaget skall hos Bolagsverket ansöka om tillstånd till flyttning av säte enligt artikel 8 i SE-förordningen. Ansökan skall ges in inom en månad från bolagsstämmans beslut om flyttning.

[S2]Till ansökan skall fogas

 1. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där beslut om flyttning fattades,
 2. en kopia av förslaget om flyttning,
 3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 8.3 i SE- förordningen, och
 4. intyg från bolagets lednings- eller förvaltningsorgan eller verkställande direktör om att bolagets kända borgenärer har underrättats enligt 10 §.

[S3]Om bolaget inte har fogat de handlingar som anges i andra stycket till ansökan eller om det finns något annat hinder mot att ta upp ansökan till prövning, skall Bolagsverket förelägga bolaget att inom viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen. Om bolaget inte gör detta, skall ansökan avvisas.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 12 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6. Paragrafen innehåller bestämmelser om bolagets ansökan om tillstånd att flytta sitt säte. Bestämmelserna stämmer nära överens med 14 kap. 14 § aktiebolagslagen. Ansökan skall enligt första stycket ges in till Bolagsverket inom en månad från ...

Tillfälligt hinder mot flyttning av säte

11 a §  Under den tid som Bolagsverkets handläggning av en ansökan enligt 11 § pågår får Skatteverket besluta om att det under en viss tid om högst tolv månader föreligger hinder mot flyttning av säte till en annan stat. Tiden får förlängas, om det finns särskilda skäl. Förlängning får endast ske med tre månader i taget. Så länge Skatteverkets beslut gäller, ska Bolagsverkets handläggning av ansökan enligt 11 § vila.

[S2]Skatteverket får besluta enligt första stycket endast om

 1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
 2. verket har beslutat om revision hos europabolaget, och
 3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av en flyttning av sätet. Lag (2008:8).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 11 a § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.15. Paragrafen är ny. Den innehåller bestämmelser om att Skatteverket under vissa förutsättningar kan besluta om hinder mot flyttning av ett europabolags säte till annan stat. Bestämmelserna motsvarar de nya bestämmelserna i 12 kap. 13 § föreningslagen och 23 ...

Handläggning hos Bolagsverket

12 §  Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansökan enligt 11 §, skall verket kalla bolagets borgenärer. Kallelsen skall innehålla ett föreläggande för den som motsätter sig flyttningen av säte att senast viss dag skriftligen anmäla detta till verket. Bolagsverket skall dock inte kalla de borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

[S2]Kallelsen skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Bolagsverket skall skicka en särskild underrättelse om kallelsen till Skatteverket och till Kronofogdemyndigheten. Lag (2006:740).

Prop. 2005/06:200: Förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet innebär bl.a. att det kommer att finnas bara en sådan myndighet i landet. Paragrafen har ändrats i enlighet med detta.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 13 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6. I första stycket föreskrivs att Bolagsverket skall utfärda en kallelse på bolagets borgenärer, under förutsättning att ansökan om tillstånd enligt 11 § har tagits upp till prövning. Bestämmelsen stämmer nära överens med vad som gäller vid fusion enligt aktiebolagslagen ...

13 §  Om en borgenär som har blivit kallad enligt 12 § motsätter sig flyttningen av säte inom föreskriven tid, skall Bolagsverket överlämna ärendet till allmän domstol i den ort där bolagets lednings- eller förvaltningsorgan har sitt säte. Om ingen borgenär motsätter sig flyttningen, skall verket meddela bolaget det begärda tillståndet.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 14 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6. Paragrafen innehåller regler om Bolagsverkets handläggning av flyttningsärenden från den tidpunkt då tidsfristen i kallelsen på bolagets borgenärer har löpt ut. Om det inte finns några hinder mot flyttningen, skall verket meddela bolaget begärt tillstånd. Anmäler någon borgenär att han eller hon motsätter sig flyttningen, ...

Handläggning hos allmän domstol

14 §  Om ett ärende om flyttning av bolagets säte till en annan stat har överlämnats till allmän domstol, skall tillstånd till flyttningen meddelas, om bolaget visar att de borgenärer som har motsatt sig denna har fått full betalning eller betryggande säkerhet för fordringar som har uppkommit före den dag som har angetts i föreläggandet enligt 12 § första stycket. I annat fall skall domstolen avslå bolagets ansökan.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 15 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6. I paragrafen regleras rättens prövning av ärenden om flyttning av säte. Rätten skall befatta sig endast med frågor som rör skyddet för borgenärer som har motsatt sig flyttningen. Utgångspunkterna för bedömningen bör vara desamma som vid motsvarande prövning i fusionsärenden (se <a href="https://lagen.nu/1975:1385#K14P18" ...

Utfärdande av intyg

15 §  Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 8.8 i SE-förordningen när ett beslut om tillstånd enligt 13 eller 14 § har meddelats och beslutet har fått laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Finansinspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 9 b § eller om det föreligger ett sådant förhållande som avses i artikel 8.15 i SE-förordningen.

[S2]När det gäller europabolag som är försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag ska Bolagsverket dock utfärda intyget när beslut om tillstånd har meddelats enligt 9 a § andra stycket och beslutet har fått laga kraft. Lag (2020:397).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 15 § i departementspromemorians förslag.)

I paragrafen behandlas utfärdandet av ett sådant intyg som avses i artikel 8.8 i SE-förordningen. Intyget ska innehålla en slutgiltig bekräftelse av att allt som krävs i fråga om handlingar och formaliteter före flyttningen av ett europabolags säte har fullgjorts. I paragrafen har ett tilllägg gjorts av innebörd att Bolagsverket inte får utfärda sådant intyg om Finansinspektionen har motsatt sig flyttningen. En motsvarande bestämmelse ...

Prop. 2019/20:138: När det gäller europabolag som är försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag ska Bolagsverket dock utfärda intyget när beslut om tillstånd har meddelats enligt 9 a § andra stycket och beslutet har fått laga kraft.

Paragrafen innehåller bestämmelser om utfärdande av ett sådant intyg som avses i artikel 8.8 i SE-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 8.

I första ...

Prop. 2003/04:112: (Jfr 16 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6. I paragrafen behandlas utfärdandet av ett sådant intyg som avses i artikel 8.8 i SE-förordningen. Intyget skall innehålla en slutgiltig bekräftelse av att allt som krävs i fråga om handlingar och formaliteter före flyttningen har fullgjorts. Bolaget får inte registreras i sitt nya hemland förrän ett sådant intyg ...

Europabolagets organisation

Dualistiskt organiserade europabolag

16 §  I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i SE- förordningen (dualistiskt organiserade europabolag) gäller följande.

[S2]Om inte annat följer av SE-förordningen, ska bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter. Detta gäller dock inte bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

[S3]Det som sägs i följande bestämmelser i aktiebolagslagen om styrelsen eller dess ledamöter ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

[S4]7 kap.32, 34 och 35 §§ om upplysningsplikt mot bolagsstämman,

[S5]7 kap. 50 § om styrelsens eller en styrelseledamots talan mot bolagsstämmobeslut,

[S6]7 kap. 53 § om styrelsens talan mot bolaget,

[S7]7 kap. 54 § om skiljeförfarande,

[S8]8 kap. 3 § om styrelsesuppleanter,

[S9]8 kap. 4 § fjärde stycket om delegation av uppgifter,

[S10]8 kap. 9 § om bosättningskrav,

[S11]8 kap.10-12 §§ om hinder mot att vara styrelseledamot,

[S12]8 kap. 13 § första stycket andra meningen om ändringar i styrelsens sammansättning,

[S13]8 kap. 14 § om förtida avgång,

[S14]8 kap. 20 § första stycket om inträde av suppleant,

[S15]8 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag,

[S16]8 kap. 23 § om jäv för styrelseledamot,

[S17]8 kap. 23 a § om arvoden och annan ersättning till styrelse- ledamot,

[S18]8 kap.24 och 26 §§ om styrelseprotokoll,

[S19]8 kap. 43 § om registrering,

[S20]8 kap. 45 § om anmälan av aktieinnehav,

[S21]8 kap. 46 a § om arbetsordning,

[S22]8 kap. 48 § om information inför styrelseval,

[S23]9 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar m.m.,

[S24]9 kap. 17 § om jäv,

[S25]9 kap. 28 § första stycket om revisionsberättelsen,

[S26]9 kap. 43 § om revisorns underrättelse om brottsmisstanke,

[S27]10 kap. 10 § om jäv,

[S28]10 kap. 13 § om granskningsrapport,

[S29]16 kap. om vissa riktade emissioner m.m.,

[S30]21 kap. om lån från bolaget till aktieägare m.m.,

[S31]25 kap. 11 § om tvångslikvidation på grund av Bolagsverkets beslut,

[S32]25 kap.45 § andra och tredje styckena om upphörande av likvidation,

[S33]25 kap. 46 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,

[S34]27 kap. 6 § om avregistrering av obehöriga företrädare, och

[S35]29 kap.1 och 5-14 §§ om skadestånd.

[S36]För dualistiskt organiserade europabolag som driver försäk- ringsrörelse som försäkringsföretag gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). För dualistiskt organiserade europabolag som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag gäller även 2 kap. 2 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. Lag (2019:758).

Prop. 2013/14:86: Paragrafen anger vilka bestämmelser i aktiebolagslagen som ska tilllämpas på tillsynsorganet och dess ledamöter i dualistiskt organiserade europabolag. Hänvisningen i tredje stycket till 8 kap. 6 § första stycket aktiebolagslagen tas bort eftersom den bestämmelsen utgår. I stället hänvisas till den nya bestämmelsen med motsvarande innehåll för publika aktiebolag ...

Prop. 2005/06:186: Paragrafens tredje stycke innehåller en uppräkning av de bestämmelser i aktiebolagslagen om styrelsen eller dess ledamöter som skall tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter i ett dualistiskt organiserat europabolag (om sådana bolag, se prop. 2003/04:112 s. 87 ff.). I uppräkningen har den nya bestämmelsen om arvoden och annan ersättning till styrelseledamot ...

Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller bestämmelser för dualistiskt organiserade europabolag. Övervägandena finns i avsnitt 12.4.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 17 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.22. Ett europabolag kan vara organiserat antingen enligt en monistisk modell (se artiklarna 43–45 i SE-förordningen) eller enligt en dualistisk modell (se artiklarna 39–42 i SE-förordningen). I ett monistiskt organiserat europabolag skall det finnas en bolagsstämma och ett förvaltningsorgan. I ett dualistiskt organiserat ...

17 §  Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa kategorier av beslut som ledningsorganet eller den verkställande direktören fattar. Tillsynsorganet skall ge in ett sådant beslut till Bolagsverket för registrering. Beslutet blir gällande från tidpunkten för registreringen.

[S2]Tillsynsorganet skall till varje bolagsstämma som skall pröva frågan om fastställelse av europabolagets resultat- och balansräkningar avge ett yttrande över årsredovisningen samt ledningsorganets och den verkställande direktörens förvaltning. Beträffande tillhandahållande av detta yttrande skall 7 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas. Lag (2005:935).

Prop. 2003/04:112: (Jfr 17 § fjärde stycket i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.22. Tillsynsorganets huvudsakliga uppgifter framgår av SE-förordningen. Där föreskrivs att organet skall välja och entlediga ledamöterna i ledningsorganet (artikel 39.2), kontrollera ledningsorganets förvaltning ...

18 §  Ordföranden i tillsynsorganet skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Tillsynsorganet skall alltid sammankallas om en ledamot i tillsynsorganet begär det.

Prop. 2003/04:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.22. I paragrafen regleras det ansvar som tillsynsorganets ordförande har för att tillsynsorganet håller sammanträden i tillräcklig utsträckning. En

enskild ...

19 §  Om en ledamot i tillsynsorganet med stöd av artikel 39.3 i SE-förordningen utses till ledamot i ledningsorganet, får tiden för det senare uppdraget inte överstiga två månader.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 18 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.22. Bestämmelsen har sin grund i artikel 39.3 i SE-förordningen. Enligt denna artikel får ingen samtidigt vara ledamot i europabolagets lednings- och tillsynsorgan. I händelse av vakans i ledningsorganet får dock, enligt samma artikel, tillsynsorganet tillfälligt utse någon av sina ledamöter till ledamot i ledningsorganet. ...

20 §  Varje ledamot i tillsynsorganet har rätt att från ledningsorganet få all den information som krävs för att tillsynsorganet skall kunna utöva sin kontroll enligt artikel 40.1 i SE-förordningen.

Prop. 2003/04:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.23. Av paragrafen framgår att varje enskild ledamot av tillsynsorganet har rätt att vända sig till ledningsorganet för att få ut den information som krävs för att tillsynsorganets kontrolluppgifter skall kunna fullgöras. Bestämmelsen har sin grund i artikel 41.3 i SE-förordningen. Det krävs inte ...

21 §  Revisorn skall underrätta tillsynsorganet om erinringar och påpekanden som revisorn framställer till ledningsorganet och den verkställande direktören enligt 9 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2005:935).

Prop. 2003/04:112: (Jfr 17 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.22. Enligt 10 kap. 6 § aktiebolagslagen är revisorn i ett aktiebolag skyldig att i samband med revisionen framställa de erinringar och påpekanden som följer av god revisionssed till styrelsen och den verkställande direktören. Att bestämmelsen i ...

Monistiskt organiserade europabolag

22 §  I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 43-45 i SE- förordningen (monistiskt organiserade europabolag) skall, om inte annat följer av SE-förordningen, bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på förvaltningsorganet eller dess ledamöter. Detta gäller dock inte bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Lag (2005:935).

Prop. 2003/04:112: (Jfr 19 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.21. Genom paragrafen likställs det förvaltningsorgan som enligt SEförordningen skall finnas i monistiskt organiserade europabolag med styrelsen i ett svenskt aktiebolag. Bestämmelserna i aktiebolagslagen och andra författningar om styrelsen eller dess ...

Antalet ledamöter i europabolagets organ

23 §  Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europabolag ska ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem ledamöter.

[S2]Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europabolag ska ha minst tre ledamöter. Lag (2011:770).

Prop. 2005/06:150: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

Av det nya tredje stycket framgår att det i lagen om utgivning av elektroniska pengar finns en särreglering för europabolag som ger ut elektroniska pengar med avseende på hur många ledamöter som skall finnas i ett europabolags olika organ.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 20 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.20. Paragrafen har sin grund i artiklarna 39.4, 40.3 och 43.2 i SE-förordningen. Enligt dessa artiklar får medlemsstaterna införa bestämmelser om antalet ledamöter i europabolagets olika organ. Genom denna paragraf har vissa minimiantal fastställts. Några maximigränser för hur många ledamöter som får utses har däremot ...

Den verkställande direktören

24 §  I ett europabolag skall det finnas en verkställande direktör.

[S2]I ett dualistiskt organiserat europabolag skall den verkställande direktören utses av ledningsorganet. Den verkställande direktören får i ett sådant fall inte vara ledamot i tillsynsorganet.

[S3]I ett monistiskt organiserat europabolag skall den verkställande direktören utses av förvaltningsorganet.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 21 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.17. Av första stycket framgår att det i ett europabolag med säte i Sverige skall finnas en verkställande direktör. Det ankommer på förvaltningsorganet eller, i dualistiskt organiserade bolag, ledningsorganet att utse en sådan (andra och tredje styckena). Paragrafen har sin grund i artiklarna 39.1 och 43.1 i SE-förordningen. ...

25 §  I ett dualistiskt organiserat europabolag skall såväl tillsynsorganet som ledningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens förvaltning. Vad som sägs i artikel 41 i SE-förordningen och i 20 § om tillsynsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information skall tilllämpas även vid tillsynsorganets och ledningsorganets kontroll över den verkställande direktörens förvaltning.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 22 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har delvis behandlats i avsnitt 5.17, 5.22 och 5.23. Av SE-förordningen framgår att tillsynsorganet skall kontrollera ledningsorganets förvaltning (artikel 40.1). I denna paragraf behandlas ...

26 §  I ett monistiskt organiserat europabolag skall förvaltningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens förvaltning. Vad som sägs i artikel 41 i SE- förordningen och i 20 § om tillsynsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information skall tillämpas även vid förvaltningsorganets kontroll över den verkställande direktörens förvaltning.

Prop. 2003/04:112: (Jfr 23 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.17 och 5.23. Paragrafen innebär att förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europabolag skall utöva kontroll över den verkställande direktören på samma sätt som ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europabolag. För ytterligare ...

Särskilt bokslut

26 a §  Om ett europabolag flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvaltningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då flyttningen av säte har blivit gällande enligt artikel 8.10 i SE-förordningen.

[S2]Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion enligt artikel 17 i SE-förordningen och europabolaget får säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för aktiebolaget upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då europabolaget registreras enligt artikel 12 i SE-förordningen.

[S3]För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap.4, 5 och 8 §§bokföringslagen (1999:1078). När det gäller europabolag som är försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag ska det som sägs i 6 kap. 4 § andra stycket bokföringslagen om bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) i stället avse motsvarande bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den period som bokslutet omfattar. Lag (2020:397).

Prop. 2007/08:15: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

I tredje stycket har tidigare hänvisats till 6 kap.49 och 11 §§bokföringslagen. ...

Prop. 2019/20:138: Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion enligt artikel 17 i SE-förordningen och europabolaget får säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för aktiebolaget upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då europabolaget registreras enligt artikel 12 i SE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestämmelserna ...

Prop. 2005/06:150: (Jfr 26 a § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen reglerar frågan om ett särskilt bokslut dels när ett europabolag med säte i Sverige flyttar sitt säte, dels när ett svenskt aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion. En motsvarande bestämmelse finns, såvitt gäller europakooperativ, i 32 § förslaget till lag om europakooperativ. För kommentarer hänvisas till författningskommentaren till den bestämmelsen.

Prop. 2009/10:235: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskilt bokslut dels när ett europabolag flyttar sitt säte, dels när ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion.

Ändringen i tredje stycket är av samma slag som ändringen i 12 kap. 40 § lagen (<a href="https://lagen.nu/1987:667" ...

Övriga bestämmelser

Aktieägares initiativrätt

27 §  En aktieägare har, oberoende av det antal aktier som han eller hon innehar, rätt att begära att ett eller flera nya ärenden skall tas upp på dagordningen för en bolagsstämma. Begäran skall framställas skriftligen hos förvaltnings- eller ledningsorganet.

[S2]Ärendet skall tas upp vid bolagsstämman, om begäran har kommit in till förvaltnings- eller ledningsorganet

 1. senast en vecka före den tidpunkt då kallelse enligt 7 kap.18-20 §§aktiebolagslagen (2005:551) tidigast får utfärdas, eller
 2. efter den tidpunkt som anges i 1 men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman. Lag (2005:935).

Prop. 2003/04:112: (Jfr 24 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.28. I paragrafen regleras aktieägarnas rätt att få ett ärende behandlat på bolagsstämma. Denna rätt tillkommer enligt första stycket varje enskild aktieägare, oberoende av storleken på aktieinnehavet. Detta överensstämer med vad som gäller enligt 9 ...

Sammankallande av bolagsstämma genom Bolagsverkets försorg

28 §  Om en bolagsstämma som ska hållas enligt SE-förordningen, aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen eller ett stämmobeslut inte sammankallas på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket efter ansökan genast kalla till bolagsstämma. Om kallelse inte kan ske på det sätt som anges i 7 kap. 23 § aktiebolagslagen, får Bolagsverket kalla till bolagsstämma på något annat lämpligt sätt. En ansökan får göras av en ledamot i förvaltningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, den verkställande direktören, en revisor eller en aktieägare. Europabolaget ska ersätta kostnaderna för kallelsen. Lag (2013:734).

Prop. 2003/04:112: (Jfr 25 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.31. Paragrafen har sin grund i artiklarna 54, 55 och 68.2 i SE-förordningen. I artiklarna 54 och 55 regleras sammankallande av bolagsstämman. Enligt artikel 54.2 kan bolagsstämman sammankallas när som helst av ledningsorganet, förvaltningsorganet, tillsynsorganet eller av ...

Sanktioner mot europabolag med säte och huvudkontor i olika stater

29 §  Om ett europabolag inte uppfyller skyldigheten i artikel 7 i SE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, skall Bolagsverket genom ett särskilt beslut fastställa att bolaget inte uppfyller den skyldigheten. När beslutet har vunnit laga kraft, skall verket förelägga bolaget att inom viss tid göra rättelse. Därvid skall 25 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas. Föreläggandet skall innehålla en erinran om att bolaget kommer att förpliktas att gå i likvidation om bolaget inte gör rättelse.

[S2]Om bolaget inte följer föreläggandet, skall Bolagsverket besluta att bolaget skall gå i likvidation. Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning hos verket.

[S3]Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft. Lag (2005:935).

Prop. 2003/04:112: (Jfr 26 § i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.30. Paragrafen har sin grund i artikel 64. Enligt denna skall den stat där ett europabolag har sitt säte vidta ”lämpliga åtgärder” om bolaget inte uppfyller skyldigheten i artikel 7 att ha sitt säte och huvudkontor i samma stat. I enlighet härmed har i denna paragrafs första stycke föreskrivits att Bolagsverket i dessa ...

Straff och vite

30 §  Bestämmelserna om straff i 30 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) skall tillämpas på europabolag. Vad som sägs där om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas på europabolagets lednings- eller förvaltningsorgan eller ledamöterna i dessa organ samt, i den utsträckning som följer av 16 § tredje stycket, på tillsynsorganet eller dess ledamöter. Lag (2005:935).

Prop. 2003/04:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.37. Bestämmelsen pekar ut de straffrättsliga regler som skall tillämpas på ett europabolag med säte i Sverige. Det gäller till att börja med bestämmelserna i 19 kap. 1 § aktiebolagslagen om överträdelser av bl.a. reglerna ...

31 §  Bestämmelserna om vite i 30 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) skall tillämpas på europabolag. Vad som sägs där om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas på europabolagets lednings- eller förvaltningsorgan eller ledamöterna i dessa organ. Lag (2005:935).

Prop. 2003/04:112: (Paragrafen saknar motsvarighet i departementspromemorians förslag.)

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.37. Genom regeln görs aktiebolagslagens bestämmelser om vite tillämpliga också i fråga om europabolag. Av 16 och 22 §§ följer att bestämmelsen skall tillämpas på ledningsorganets ledamöter i ett dualistiskt organiserat europabolag ...

Överklagande

32 §  Bolagsverkets beslut att skriva av en anmälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller verkets beslut i ett tillståndsärende enligt 11 §, verkets beslut om att vägra att utfärda ett intyg enligt 6 eller 15 § samt verkets beslut enligt 28 eller 31 §. Ett beslut av Bolagsverket att vägra registrering av ett företagsnamn överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

[S2]Finansinspektionens beslut enligt 9 b § och Skatteverkets beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 11 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:1681).

Prop. 2007/08:15: (Jfr 32 § i departementspromemorians förslag.)

I andra stycket har det lagts in nya bestämmelser om överklagande av Skatteverkets beslut om att det under en viss tid föreligger hinder mot att flytta ett europabolags säte till en annan stat. De tidigare bestämmelserna om överklagande av Skatteverkets beslut att motsätta sig flyttning av säte eller fusion har upphävts, eftersom verket enligt förslaget inte längre ska kunna meddela sådana beslut.

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2 och 6.

Prop. 2005/06:150: (Jfr 32 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av bl.a. Bolagsverkets beslut. Det gäller exempelvis Bolagsverkets beslut att vägra utfärda ett intyg enligt 15 §. Efter påpekande från Lagrådet har bestämmelserna utformats så att även Bolagsverkets beslut att vägra utfärda intyg enligt 6 § kan överklagas (se första stycket).

I paragrafen har vidare två nya stycken lagts till. Det nya andra stycket innehåller ...

Prop. 2003/04:112: (Jfr 27 § i departementspromemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Bolagsverkets beslut. Bestämmelserna, som har utformats med 18 kap. 7 § tredje stycket och 8 §aktiebolagslagen som förebild, innebär att Bolagsverkets beslut i registreringsärenden ...

33 §  Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 29 § får överklagas till allmän domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut enligt 29 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då bolaget fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 § andra stycket får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

[S2]Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2016:217).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2005:680) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2004/05:270, Prop. 2004/05:128, Bet. 2004/05:LU24
Omfattning
ändr. 10, 12 §§
Ikraftträder
2005-10-07

Lag (2005:935) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 9, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:570) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:326, Prop. 2005/06:186, Bet. 2005/06:LU31
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:598) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006. Om en ansökan har kommit in före detta datum tillämpas äldre bestämmelser i fråga om
 1. tillstånd till verkställande av ett fusionsförslag vid bildande av ett europabolag genom fusion enligt artikel 2.1 SE- förordningen, och
 2. tillstånd till flyttning av säte enligt artikel 8 i SE- förordningen.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 23, 32 §§; nya 5 a, 9 a, 26 a §§, rubr. närmast före 5 a, 9 a, 26 a §§
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:740) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:8) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om flyttning av säte där bolagsstämmans beslut om flyttning har fattas före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:121, Prop. 2007/08:15, Bet. 2007/08:CU4
Omfattning
ändr. 5 a, 6, 9 a, 15, 26 a, 32 §§, rubr. närmast före 5 a, 9 a §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2008-02-15

Lag (2009:712) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan har upprättats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:298, Prop. 2008/09:180, Bet. 2008/09:FiU38
Omfattning
upph. 5 a §, rubr. närmast före 5 a §; ändr. 6, 32 §§
Ikraftträder
2009-07-15

Lag (2010:694) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2009/10:346, Prop. 2009/10:208, Bet. 2009/10:CU22
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1508) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
ändr. 26 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2068) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
nuvarande 9 a § betecknas 9 b §; ändr. 1, 6, 7, 9, 15, 16, 26 a, 32 §§, rubr. närmast före 9 a § sätts närmast före 9 b §; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:770) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2010/11:280, Prop. 2010/11:124, Bet. 2010/11:FiU39
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2013:734) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som länsstyrelsen har meddelat före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:1, Prop. 2012/13:166, Bet. 2012/13:CU22
Omfattning
ändr. 28, 32 §§, rubr. närmast före 28 §
Ikraftträder
2013-11-01

Lag (2014:544) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2016:217) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 32 §; ny 33 §
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2018:1681) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 3, 32 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:758) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12
Omfattning
ändr. 6, 16 §§
Ikraftträder
2019-12-15

Lag (2020:397) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Förarbeten
Rskr. 2019/20:248, Prop. 2019/20:138, Bet. 2019/20:FiU40
Omfattning
ändr. 7, 9 a, 15, 26 a §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2020-07-01