Upphävd författning

Aktiebolagsförordning (1975:1387)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
SFS 1975:1387 i lydelse enligt SFS 2004:349
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2004:334 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller 12 kap. 8 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). Av förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse framgår att 25, 26 och 31 §§ inte gäller för kreditmarknadsbolag samt att andra-fjärde styckena, 25, 26, 31 och 38-55 §§ inte gäller för bankaktiebolag. I samma förordning finns ytterligare bestämmelser om registrering m.m. av bankaktiebolag.

[S2]Anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen av bolag skall undertecknas av alla styrelseledamöter samt verkställande direktören. Annan anmälan skall undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören. Anmälan av bolag i likvidation skall undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, likvidatorerna.

[S3]Anmälan samt handling som ges in för registrerat bolag enligt denna förordning skall innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

[S4]Handlingar, som enligt denna förordning skall ges in i avskrift, får även ges in i fotokopia. Avskrift eller fotokopia skall vara bestyrkt. Förordning (2004:349).

Registrering av aktiebolag

2 §  En anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bolag skall innehålla uppgift om

 1. bolagets postadress,
 2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum och postadress beträffande stiftarna samt, om ett handelsbolag är stiftare, varje obegränsat ansvarig bolagsman,
 3. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för följande personer:
  1. styrelseordförande,
  2. annan styrelseledamot,
  3. styrelsesuppleant,
  4. verkställande direktör,
  5. vice verkställande direktör,
  6. firmatecknare,
  7. person som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen,
  8. revisor,
  9. revisorssuppleant,
  10. lekmannarevisor
  11. suppleant för lekmannarevisor,
 4. hur bolagets firma tecknas,
 5. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade aktier efter avdrag för aktier som har förklarats förverkade och inte övertagits av någon annan (bolagets aktiekapital),
 6. det belopp som har betalats med pengar eller apportegendom.

[S2]Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, skall bolagets organisationsnummer anges.

[S3]Anmälningen skall innehålla en försäkran att stiftarna och de i första stycket 3 angivna personerna inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt att revisorerna uppfyller de i 10 kap.10-12 §§aktiebolagslagen angivna behörighetskraven och lekmannarevisorerna de i 11 kap. 10 § samma lag angivna behörighetskraven. I fråga om

[S4]personer som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen fordras dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. I anmälningen eller i en annan handling som ges in till registreringsmyndigheten skall det även finnas av revisorerna och lekmannarevisorerna undertecknade bekräftelser på att de har åtagit sig uppdragen. Förordning (1998:1365).

3 §  Vid anmälan som avses i 2 § skall följande handlingar ges in:

 1. original eller fotokopia av stiftelseurkunden och avtal enligt 2 kap. 3 § fjärde stycket aktiebolagslagen (1975:1385), som inte har tagits in i stiftelseurkunden, samt avskrift av balans- eller resultaträkningar som anges i samma stycke,
 2. original eller fotokopia av teckningslistor på vilka aktieteckning har skett,
 3. kopia av protokollet vid konstituerande stämman,
 4. två exemplar av den bolagsordning som har antagits vid den konstituerande stämman, om bolagsordningen avviker från det i stiftelseurkunden intagna förslaget till bolagsordning,
 5. en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val av styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, om denne inte har valts på den konstituerande stämman,
 6. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om bemyndigande enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat,
 7. en handling på vilken varje styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen bemyndigad person har skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning, om detta inte har skett på själva anmälningshandlingen,
 8. intyg från bankinstitut om det belopp som har satts in på särskild räkning hos institutet såsom betalning för bolagets aktier med uppgift om när uttag från räkningen först har skett,
 9. sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 9 § andra stycket 4 aktiebolagslagen.

[S2]Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

[S3]ställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, skall det vid anmälan ges in en fotokopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde. Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet. Förordning (1998:1365).

Anmälan av vissa förvärv

4 §  Vid anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 c § aktiebolagslagen (1975:1385) skall följande handlingar ges in:

 1. avskrift av bolagsstämmans protokoll,
 2. avskrift av det avtal som bolagsstämman godkänt,
 3. styrelsens redogörelse enligt 2 kap. 9 a § andra stycket aktiebolagslagen,
 4. sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 9 a § tredje stycket aktiebolagslagen. Förordning (1994:1361).

Omvandling av aktie

5 §  Anmälan för registrering enligt 3 kap. 1 § sista stycket aktiebolagslagen (1975:1385) av omvandling av aktie skall ange de aktieslag, som beröres av omvandlingen, och hur många aktier av varje slag, som omvandlas. Förordning (1992:1255).

 • RÅ 1997:81:En omvandling av aktier i ett fåmansföretag till ett annat aktieslag har, med hänsyn till att de skilda aktieslagen avsetts vara förenade med olika rätt till utdelning, betraktats som avyttring. Även fråga om förfarandet kan föranleda beskattning i inkomstslaget tjänst utöver vad som följer av det till 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt knutna regelsystemet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Ökning av aktiekapitalet

6 §  Anmälan för registrering enligt 4 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om nyemission skall ange

 1. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade nya aktier efter avdrag för aktier som har förklarats förverkade och ej övertagits av annan (ökningen av aktiekapitalet),
 2. det belopp som skall betalas med pengar eller apportegendom eller genom kvittning.

[S2]Avser anmälningen en nyemission på vilken lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m. m. är tillämplig, skall anmälningen innehålla en försäkran att bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i förekommande fall 5 § första stycket sistnämnda lag har iakttagits. Förordning (1993:1216).

7 §  Vid anmälan som avses i 6 § skall följande handlingar ges in:

 1. avskrift av protokoll med emissionsbeslutet samt, när teckning har skett i protokollet, detta i original eller fotokopia,
 2. avskrift av styrelsens redogörelse och revisorernas yttrande enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (1975:1385),
 3. original eller fotokopia av avtal som ligger till grund för bestämmelse som avses i 4 kap. 6 § aktiebolagslagen,
 4. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelse om emissionsbeslutet har varit införd,
 5. ett exemplar av emissionsprospektet, när sådant skall upprättas,
 6. original eller fotokopia av teckningslistor på vilka aktieteckning har skett,
 7. intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att hälften av det belopp som skall betalas med pengar för aktierna i kapitalökningen har betalats in, eller, om bolagets bundna egna kapital före emissionen understiger en miljon kronor, intyg från bankinstitut om det belopp som har satts in på särskild räkning hos institutet såsom betalning för de nyemitterade aktierna,
 8. sådant revisorsyttrande angående apportegendom som anges i 4 kap. 12 § första stycket 5 aktiebolagslagen.

[S2]Har emissionsbeslutet fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, skall avskrift av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen.

[S3]Om ett beslut om nyemission innebär att aktier skall tecknas mot betalning av lägre belopp än det nominella, skall vid anmälningen fogas ett intyg från auktoriserad eller godkänd revisor om att sådan överföring eller uppskrivning har skett som anges i 4 kap. 1 § fjärde stycket aktiebolagslagen. Förordning (1994:1361).

8 §  Anmälan för registrering enligt 4 kap. 13 § aktiebolagslagen (1975:1385) om betalningen för nyemitterade aktier skall ange

 1. hur många av de i den registrerade kapitalökningen ingående aktierna som har blivit till fullo betalda,
 2. hur många aktier som har betalats med pengar eller genom kvittning.

[S2]Vid anmälan skall ges in intyg av auktoriserad eller godkänd revisor som bestyrker uppgiften enligt första stycket 1.Förordning (1992:1255).

9 §  Vid anmälan för registrering enligt 4 kap. 15 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission skall det ges in en avskrift av bolagsstämmans protokoll. Förordning (1993:1216).

10 §  Vid anmälan för registrering enligt 4 kap. 16 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om fondemission skall följande handlingar ges in:

 1. avskrift av bolagsstämmans protokoll,
 2. avskrift av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen,
 3. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelse om emissionsbeslutet har varit införd, när fråga är om avstämningsbolag. Förordning (1993:1216).

Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning

11 §  Anmälan för registrering enligt 5 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om emission av skuldebrev skall ange det belopp varmed aktiekapitalet kan ökas genom utbyte eller nyteckning av aktier och den tid inom vilken utbyte eller nyteckning kan ske. Gäller anmälningen konvertibla skuldebrev, skall den innehålla försäkran att villkoren för utbyte har bestämts så att vederlaget för varje skuldebrev, i förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som erlägges vid utbytet, ej understiger det nominella beloppet på aktie som utlämnas vid utbyte.

[S2]I fråga om vilka handlingar som skall ges in vid anmälan äger 7 § första stycket 1--5 samt andra stycket samma paragraf motsvarande tillämpning.

[S3]Har styrelsen eller styrelseledamot fattat beslut med stöd av 5 kap. 4 § fjärde stycket aktiebolagslagen, skall skriftlig uppgift från styrelsen eller styrelseledamoten om beslutets innehåll jämte avskrift av uppgiften fogas till anmälningshandlingen.

[S4]Avser anmälningen en emission på vilken lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m. m. är tillämplig, skall anmälningen innehålla en försäkran att bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i förekommande fall 5 § första stycket sistnämnda lag har iakttagits. Förordning (1987:462).

12 §  Vid anmälan för registrering enligt 5 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av skuldebrev äger 9 § motsvarande tillämpning.

13 §  Vid anmälan för registrering enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (1975:1385) av hur många aktier som har getts ut i utbyte eller som har nytecknats och till fullo betalats skall följande handlingar ges in:

 1. original eller fotokopia av teckningslistor på vilka aktieteckning har skett, när anmälningen görs på grund av nyteckning,
 2. intyg av auktoriserad eller godkänd revisor
  1. vid utbyte, att bolaget på grund av emissionen har tillförts vederlag till ett värde motsvarande minst sammanlagda beloppet av de aktier som har getts ut i utbyte,
  2. vid nyteckning, att aktierna till fullo har betalats,
 3. uppgift om till vilket beslut om emission av skuldebrev åtgärden om utbyte eller nyteckning hänför sig. Förordning (1993:1216).

Nedsättning av aktiekapitalet

14 §  Anmälan för registrering enligt 6 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om nedsättning av aktiekapitalet skall, när nedsättningen helt eller delvis sker för återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fri fond, innehålla en försäkran att det efter nedsättningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet.

[S2]Vid anmälan skall följande handlingar ges in:

 1. avskrift av bolagsstämmans protokoll,
 2. två avskrifter av handlingar enligt 4 kap. 4 § första stycket 1--3 aktiebolagslagen.

[S3]Om beslutet om nedsättning har fattats enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen skall i stället följande handlingar ges in:

 1. avskrift av protokoll eller annan handling som utvisar vilka aktier som skall inlösas, och
 2. avskrift av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen. Förordning (1994:1361).

15 §  Vid anmälan för registrering enligt 6 kap. 10 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt förbehåll i bolagsordningen skall följande handlingar ges in:

 1. avskrift av protokoll eller annan handling som utvisar vilka aktier som skall inlösas,
 2. avskrift av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen. Förordning (1994:1361).

Bolagets ledning

16 §  Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bolagets ställföreträdare och av postadress tillämpas 2 § första stycket 1, 3 och 4 samt tredje stycket samma paragraf.

[S2]Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller postadress, tillämpas 3 § första stycket5-7 och andra stycket. Förordning (1998:1365).

Bolagsstämma

17 §  Vid en anmälan för registrering enligt 9 kap. 35 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om ändring av bolagsordningen skall följande handlingar ges in:

 1. kopia av bolagsstämmans protokoll,
 2. två exemplar av bolagsordningen i dess nya lydelse,
 3. om ändringen avser införande av avstämmningsförbehåll, uppgift om den dag från vilken förbehållet skall tillämpas. Förordning (1998:1365).

17 a §  Om ett bolagsstämmobeslut som skall anmälas för registrering enligt aktiebolagslagen (1975:1385) klandras, skall rätten underrätta registreringsmyndigheten, när

 1. talan har väckts,
 2. dom eller slutligt beslut som har vunnit laga kraft föreligger, eller
 3. det genom beslut under rättegången har bestämts att bolagsstämmobeslutet inte får verkställas. Förordning (1998:1365).

Revisorer

18 §  Vid en anmälan för registrering enligt 10 kap. 43 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bolagets revisorer och revisorssuppleanter tillämpas 2 § första stycket 3 samt andra och tredje styckena samma paragraf.

[S2]Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller postadress, skall 3 § första stycket 5 tillämpas. Förordning (1998:1365).

Lekmannarevisorer

18 a §  Vid en anmälan för registrering enligt 11 kap. 20 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bolagets lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer tillämpas 2 § första stycket 3 samt tredje stycket samma paragraf.

[S2]Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller postadress, skall 3 § första stycket 5 tillämpas. Förordning (1998:1365).

Reservfonden

19 §  Har reservfonden eller överkursfonden under räkenskapsåret satts ned enligt 12 kap. 4 § tredje stycket 3 aktiebolagslagen (1975:1385), skall tillsammans med redovisningshandlingarna ges in en kopia av rättens beslut med lagakraftbevis. Förordning (1995:1634).

Likvidation och konkurs

19 a §  Till bolagets anmälan enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall fogas en kopia av bolagsstämmans protokoll. Förordning (2001:963).

19 b §  När en ansökan om likvidation har kommit in till rätten, skall rätten genast anmäla detta till registreringsmyndigheten. Rätten skall också anmäla beslut om likvidation, beslut om förordnande eller entledigande av likvidator samt förordnande av syssloman enligt 13 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385) till registreringsmyndigheten. Förordning (2001:963).

19 c §  Till rättens anmälan enligt 19 b § andra meningen skall fogas en kopia av rättens beslut. Anmälan skall innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidatorn eller sysslomannen. Om en likvidators eller sysslomans postadress avviker från hemvistet, skall även hemvistet anges. Om det har utsetts en suppleant för likvidatorn, skall motsvarande uppgifter lämnas om denne. Förordning (2001:963).

19 d §  Om högre rätt upphäver ett likvidationsbeslut som inte har gått i verkställighet, skall rätten genast anmäla detta till registreringsmyndigheten. Förordning (2001:963).

19 e §  En avgift som avses i 13 kap. 25 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall uppgå till 2 700 kr. Förordning (2001:963).

20 §  Om bolagets firma under likvidationen skall tecknas av någon annan än likvidatorn eller, när flera likvidatorer utsetts, firman inte skall tecknas av likvidatorerna gemensamt, skall likvidatorn eller likvidatorerna anmäla detta särskilt. Detsamma gäller om andra uppgifter i registret skall ändras. Om någon annan än likvidator har utsetts till firmatecknare, tillämpas 2 § första stycket 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf samt 3 § första stycket 6 och 7. Förordning (2001:963).

21 §  Vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 40 § aktiebolagslagen (1975:1385) att likvidatorn har framlagt slutredovisning skall följande handlingar ges in:

 1. en avskrift av bolagsstämmans protokoll,
 2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända borgenärer i de fall då annan än registreringsmyndigheten utfärdat kallelsen, och
 3. en avskrift av slutredovisningen. Förordning (2001:963).

22 §  Vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 43 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385) att likvidationen skall fortsätta tillämpas 2 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf samt 3 § första stycket5-7.Förordning (2001:963).

23 §  En anmälan för registrering enligt 13 kap. 44 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut att likvidation skall upphöra skall innehålla en försäkran om att det inte finns likvidationsanledning enligt 13 kap.10 eller 11 § nämnda lag, att bolagets eget kapital beräknat enligt 13 kap. 13 § samma lag uppgår till det registrerade aktiekapitalet samt att utskiftning inte har ägt rum.

[S2]Vid anmälan skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
 2. en kopia av revisorns yttrande enligt 13 kap. 44 § första stycket aktiebolagslagen.

[S3]Vid anmälan tillämpas 2 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf samt 3 § första stycket5-7.Förordning (2001:963).

24 §  Vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 45 § aktiebolagslagen (1975:1385) av att likvidationsbeslut har upphävts skall en avskrift av rätttens dom eller beslut med lagakraftbevis ges in. Förordning (2001:963).

24 a §  Rätten skall anmäla beslut om konkurs, beslut om företagsrekonstruktion och beslut om att utse konkursförvaltare till registreringsmyndigheten. Till anmälan skall fogas en kopia av rättens beslut. Förordning (2001:963).

Fusion

25 §  Till en ansökan enligt 14 kap. 14 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall fogas besked från Konkurrensverket om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) och om att prövning av fusionen enligt den lagen inte pågår. Förordning (1994:1361).

26 §  Rätten skall underrätta registreringsmyndigheten om lagakraftvunnet beslut enligt 14 kap. 18 § aktiebolagslagen (1975:1385). Förordning (1994:1361).

27 §  I en anmälan för registrering enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om nyemission med anledning av fusion skall anges antalet utgivna aktier och deras sammanlagda nominella belopp.

[S2]Om intyg från revisor finns bestämmelser i 14 kap. 19 § andra stycket aktiebolagslagen. Förordning (1994:1361).

28 §  Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bolag som har bildats i samband med fusion genom kombination tillämpas 2 § första stycket 1 och 3-6, andra och tredje styckena samma paragraf samt 3 § första stycket4-7.

[S2]Om intyg från revisor finns bestämmelser i 14 kap. 19 § andra stycket aktiebolagslagen. Förordning (1998:1365).

29 § har upphävts genom förordning (1994:1361).

30 §  Om det efter ett överlåtande bolags upplösning görs en anmälan enligt 14 kap. 20 § aktiebolagslagen (1975:1385) om att talan om skadestånd till bolaget har väckts enligt 15 kap. 7 § samma lag, skall 2 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf samt 3 § första stycket5-7 tillämpas. Förordning (1998:1365).

31 §  Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 8 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av att avtal har träffats om fusion mellan moderförening och helägt dotterbolag skall det ges in två avskrifter av styrelsernas protokoll med besluten. Förordning (1994:1361).

Aktiebolags firma

32 §  Anmälan för registrering enligt 16 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bifirma kan tas upp i anmälan om bolagets registrering. Till anmälningshandlingen skall fogas en avskrift av styrelseprotokoll som bestyrker anmälningen. Förordning (1993:1216).

33 § har upphävts genom förordning (1992:1255).
34 § har upphävts genom förordning (1992:1255).
35 § har upphävts genom förordning (1992:1255).
36 § har upphävts genom förordning (1992:1255).

Förkortningsformer

37 §  Uppgift som avses i 3 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) får i aktiebrev anges enligt följande

 1. "konvertibel" ("konvertibla'') i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket aktiebolagslagen,
 2. "hembud" i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 3 § aktiebolagslagen,
 3. "inlösen" i fråga om förbehåll enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen. Förordning (1994:1361).

Aktiebolagsregistret

38 §  Aktiebolagsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos registreringsmyndigheten. Förordning (2000:845).

38 a §  Aktiebolagsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i aktiebolagsregistret,
 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser bolag som registreras i aktiebolagsregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:893).

38 b §  Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för aktiebolagsregistret. Förordning (2001:893).

38 c §  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:893).

38 d §  Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 38 a § medge direktåtkomst till aktiebolagsregistret. Förordning (2001:893).

38 e §  Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:893).

38 f §  I fråga om rättelse av personuppgifter i aktiebolagsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:893).

38 g §  Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:893).

39 §  I aktiebolagsregistret registreras uppgifter för varje bolag. Registret skall innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer. Förordning (1988:250).

40 §  Till aktiebolagsregistret hör en alfabetisk förteckning över bolagen med uppgift om numret för varje bolag.

41 §  Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (1975:1385) skall biläggas aktiebolagsregistret. Sådana handlingar skall förvaras särskilt för varje bolag.

42 §  Registreringsmyndigheten skall såvitt avser företag som står under Finansinspektionens tillsyn snarast efter det att registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur aktiebolagsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2000:845).

Införingar i aktiebolagsregistret

43 §  Införingar i aktiebolagsregistret numreras i löpande följd för varje bolag. Vid varje införing skall anges detta nummer samt datum för införingen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

44 §  När aktiebolag registreras antecknas

 1. bolagets organisationsnummer,
 2. dagen för konstituerande stämman,
 3. uppgifter som avses i 2 kap. 4 § första stycket 1-3

[S2]aktiebolagslagen (1975:1385) samt uppgift om bolagskategori,

 1. aktiekapitalet samt, i förekommande fall, minimikapitalet

[S3]och maximikapitalet,

 1. uppgifter som avses i 2 kap. 4 § första stycket 5, 7 och 9 samt 8 kap. 36 §, 10 kap. 43 § och 11 kap. 20 §aktiebolagslagen,
 2. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i bolagsordningen,
 3. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit sådan,
 4. bolagets postadress.

[S4]Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, skall även dagen för tillståndet antecknas.

[S5]Anges i bolagsordningen lydelsen på främmande språk av bolagets firma, skall lydelsen antecknas.

[S6]Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna skall syftet antecknas. Förordning (2004:334).

44 a §  När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare eller sådan person som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen, skall registreringsmyndigheten underrätta den registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från registret, skall underrättelse lämnas till den som åtgärden berör.

[S2]Underrättelsen skall omedelbart efter registreringen eller avförandet av registreringen sändas till den som åtgärden berör på hans folkbokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den i ärendet uppgivna adressen.

[S3]Registreringsmyndigheten skall en gång varje år underrätta den som är registrerad i aktiebolagsregistret som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor, suppleant för lekmannarevisor, likvidator eller likvidatorssuppleant om registreringen. Underrättelsen skall sändas till den adress som anges i andra stycket.

[S4]Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut underrättelser om det är uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte. Förordning (1998:1365).

45 §  Innehåller bolagsordningen

 1. förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket, 3 eller 8 §, 6 kap. 8 § eller 9 kap. 43 §aktiebolagslagen (1975:1385),
 2. bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket, 9 kap. 5 § eller 9 kap. 28 § andra stycket andra meningenaktiebolagslagen,
 3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra efter viss tid eller under visst villkor,

[S2]skall det antecknas.

[S3]I fråga om förbehåll enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen antecknas även den centrala värdepappersförvarare som enligt lagen (1998:1479) om konto-föring av finansiella instrument har registrerat avstämningsbolagets aktier.

[S4]I fråga om bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagen antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har utgivits eller skall kunna utges. Förordning (1999:148).

46 §  Anteckning om ändring av bolags firma och om bolags likvidation och upplösning skall ske förutom i aktiebolagsregistret även i den i 40 § angivna förteckningen. Förordning (1994:1361).

47 §  Fordras rättens tillstånd till nedsättning av aktiekapitalet, antecknas vid registrering av nedsättningsbeslut enligt 6 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) att nedsättningen ej är verkställd. Förordning (1992:1255).

48 §  Beslut av registreringsmyndigheten att

 1. nedsätta aktiekapitalet och ändra bolagsordningen enligt 4 kap. 13 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385),
 2. förklara beslut om nedsättning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen förfallet enligt 6 kap. 7 § tredje stycket aktiebolagslagen,
 3. förklara fråga om fusion förfallen enligt 14 kap.21 eller 29 §aktiebolagslagen,

[S2]antecknas i registret när beslutet har vunnit laga kraft. Förordning (1994:1361).

49 §  I kungörelse enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anges bolagets firma och organisationsnummer samt styrelsens säte eller, om bolaget är i likvidation, den tingsrätt under vilken bolaget hör.

50 §  Registreringsmyndigheten skall underrätta den domstol, som handlägger ärende om tillstånd att verkställa bolagsstämmas beslut om nedsättning av aktiekapital, om vinstutdelning eller om nedsättning av reservfonden eller överkursfonden eller om fusion, dels om interimistiskt beslut som annan domstol har meddelat i pågående mål angående klander av bolagsstämmobeslutet, dels om lagakraftvunnen dom varigenom bolagsstämmobeslutet har upphävts eller ändrats. Förordning (1995:1634).

Förhandsgranskning

51 §  Registreringsmyndigheten skall på begäran förhandsgranska handlingar i samband med bolagsbildning, ändring av bolagsordning, nyemission och emission enligt 5 kap.aktiebolagslagen (1975:1385). Ersättning för granskningen utgår enligt grunder som myndigheten fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:422).

Registreringsavgifter

52 §  I ärenden som rör registrering enligt denna förordning skall för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande, samt för ärendets handläggning och prövning, avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av nybildat aktiebolag, 2 000 kronor,
 2. vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor,
 3. vid anmälan enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) att bolagsstämma beslutat om likvidation, 1 000 kronor,
 4. vid anmälan enligt 13 kap. 44 § tredje stycket aktiebolagslagen, 500 kronor,
 5. vid anmälan enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen av fusion genom kombination, 1 000 kronor,
 6. vid annan anmälan till aktiebolagsregistret, 800 kronor.

[S2]Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, skall en avgift enligt första stycket b betalas för varje sådan firma.

[S3]Avgift skall inte betalas för registrering av

 1. ändrad postadress,
 2. förhållanden som en likvidator skall anmäla, såvida annat inte följer av första stycket d,
 3. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,
 4. anmälan från rätten eller konkursförvaltaren.

[S4]Avgift skall inte heller betalas för registrering enligt 4 kap. 13 § andra stycket, 6 kap. 7 § tredje stycket, 14 kap.21 eller 29 § eller 18 kap. 5 §aktiebolagslagen.

[S5]Avgift skall betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende som anmälan om registrering avser har påbörjats. Förordning (2004:37).

52 a §  Vid anmälan för registrering av ett sådant beslut genom vilket aktiekapitalet ökas från mindre än 100 000 kronor till minst 100 000 kronor skall, i stället för vad som anges i 52 §, avgift betalas med 550 kronor. Förordning (1997:1151).

Prövning av vissa ärenden

53 §  Bolagsverket skall pröva frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 1 §, 8 kap.8, 26 och 31 §§ samt 10 kap. 14 §aktiebolagslagen (1975:1385).

[S2]För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen skall, i de fall som anges i a-e, avgifter betalas med följande belopp:

 1. medgivande att vara stiftare (2 kap. 1 §), 475 kronor,
 2. undantag från bosättningskravet (8 kap.8, 26 och 31 §§), 475 kronor,
 3. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (10 kap. 14 §), 685 kronor,
 4. likvidation enligt 13 kap. 10 §, 500 kronor,
 5. tillstånd till verkställande av fusionsplan (14 kap.14 och 27 §§), 1 500 kronor.

[S3]Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (2004:349).

Avgifter för vissa ärenden

54 §  Avgift skall, utöver vad som anges i 53 § andra stycket, betalas för handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (1975:1385) i de fall som framgår av andra stycket.

[S2]För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Undantag från låneförbudet vid förvärv av aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern (12 kap. 8 § första stycket)5
Undantag från låneförbudet i övriga fall (12 kap. 8 § andra stycket) Förordning (1996:361).2

Indrivning

55 §  I fråga om avgifter enligt 13 kap. 25 § aktiebolagslagen (1975:1385) finns det bestämmelser om begäran om indrivning m.m. i 4-9 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt Förordning (2001:963).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Aktiebolagsförordning (1975:1387)

Förordning (1976:932) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 1, 50 §§

Förordning (1977:1191) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 10, 20, 51, 52 §§

Förordning (1978:667) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  upph. 18 §, rubr. närmast före 18 §

Förordning (1979:62) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 52 §

Förordning (1980:421) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1981:114) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7, 17, 44 §§; ny 18 §, rubr. närmast före nya 18 §

Förordning (1982:279) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 52 §

Förordning (1982:511) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 53 §

Förordning (1982:1047) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 25 §

Förordning (1983:455) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 1 och .52 §§ två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1984.
  Omfattning
  ändr. 1, 20, 52 §§
  Ikraftträder
  1983-06-28

Förordning (1987:462) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 2, 6, 11 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:926) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 52 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1987:980) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 1, 31, 46 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:250) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 1-3, 5-7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 35, 38, 39, 42, 46 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1352) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:481) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 52 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:804) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 52 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1990:1503) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 2, 20, 53 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1258) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 52 §
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1992:60) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 53 §
  Ikraftträder
  1992-04-01

Förordning (1992:801) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. rubr. närmast före 52 §; nya 54 §, rubr. närmast före 54 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1255) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  upph. 4, 33, 34, 35, 36 §§; ändr. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 20, 26, 37, 45, 47, 48, 52 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:686) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1216) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 1, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 32, 52 §§; ny 44 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1339) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 25 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1339

Förordning (1994:74) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 20, 42, 50, 52, 54 §§
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1994:407) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 53 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1269) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 52 §
  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1994:1361) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Vid fusion som sker enligt bestämmelserna i 14 kap.aktiebolagslagen (1975:1385) i deras lydelse före den 1 januari 1995 gäller 25 31 §§ och 52 § tredje stycket i deras äldre lydelse. Förordning (1995:112).
  Omfattning
  upph. 29 §, rubr. närmast före 33 §; ändr. 2, 3, 7, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 37, 44, 45, 46, 48, 52, 54 §§; nya 4 §, rubr. närmast före 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1829) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  nya 19 a, 55 §, rubr. närmast före 55 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:112) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 52, 54 §§, 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:1361
  Ikraftträder
  1995-02-15

Förordning (1995:641) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  nya 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
  Ikraftträder
  1995-06-28

Förordning (1995:1634) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. 42 § gäller fortfarande i fråga om handlingar som har givits in till Patent- och registreringsverket enligt aktiebolagslagen (1975:1385) i dess lydelse före den 1 januari 1996.
  3. Frågor om tillstånd enligt 11 kap. 6 § och 11 kap. 8 § första stycket 1aktiebolagslagen i dess lydelse före den 1 januari 1996 skall fortfarande prövas av Patent- och registreringsverket. Därvid gäller 54 § fortfarande i sin äldre lydelse.
  4. 55 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om förseningsavgifter som har tagits ut enligt 11 kap.15 och 16 §§aktiebolagslagen i dess lydelse före den 1 januari 1996.
  Omfattning
  upph. 18 a, 42 §§, rubr. närmast före 18 a §; ändr. 19, 50, 53, 54, 55 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:361) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 52, 53, 54 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:1151) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ny 52 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:198) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

  Omfattning
  ändr. 3, 16 §§
  Ikraftträder
  1998-06-01

Förordning (1998:422) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

Omfattning
ändr. 51 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1365) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. I fråga om anmälan för registrering av beslut som har fattats före förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 2, 3, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 28, 30, 44, 44 a, 45, 52, 53 §§; nya 17 a, 18 a §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1510) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:148) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

Omfattning
ändr. 45 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2000:845) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

Omfattning
ändr. 1, 38 §§; ny 42 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2000:1119) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 52 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:893) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

Omfattning
nya 38 a, 38 b, 38 c, 38 d, 38 e, 38 f, 38 g §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:963) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. I fråga om anmälan för registrering av beslut som har fattats före förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
nuvarande 19 a § betecknas 19 e §; ändr. 19 e, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 53, 55 §§; nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 24 a §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:964) om ändring i förordningen (2000:845) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

Omfattning
ändr. 1 § i 2000:845

Förordning (2004:37) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Omfattning
ändr. 52, 53 §§
Ikraftträder
2004-03-15

Förordning (2004:334) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

Omfattning
ändr. 1, 44 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:349) om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Registreringsärenden och ärenden enligt 53 § som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Omfattning
ändr. 1, 53 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Ändring, SFS 2005:559

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Bestämmelserna i 1 kap. 6 § och 2 kap. 14 § träder dock, såvitt gäller ett sådant beslut som avses i 17 § lagen (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551), i kraft den 1 september 2005.
 2. Genom förordningen upphävs aktiebolagsförordningen (1975:1387).
 3. Den upphörda förordningen gäller fortfarande i fråga om
  1. registrering av aktiebolag enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385),
  2. registrering av beslut som har fattats med stöd av aktiebolagslagen (1975:1385), och
  3. ansökningar och anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före den 1 januari 2006, dock inte i fråga om anmälningar av sådana beslut som avses i 1.
Omfattning
upph.