Förordning (2004:987) om trängselskatt

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2004-11-11
Ändring införd
SFS 2004:987 i lydelse enligt SFS 2019:391
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Tillämpningsområde och definitioner

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2004:629) om trängselskatt.

2 §  Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2004:629) om trängselskatt.

De beslutande myndigheternas uppgifter

Skatteverkets uppgifter

3 §  Skatteverket ska, utöver vad som framgår av lagen (2004:629) om trängselskatt,

  1. samordna kontrollen av trängselskatt, och
  2. fastställa formulär som behövs för tillämpningen av lagen om trängselskatt.

[S2]Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för debitering och betalning av trängselskatt.

[S3]Skatteverkets uppgifter enligt första stycket 2 och andra stycket ska utföras efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1189).

Transportstyrelsens uppgifter

4 §  Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av lagen (2004:629) om trängselskatt och vägtrafikdataförordningen (2019:382), svara för

  1. att återbetalning sker i enlighet med beskattningsmyndighetens beslut enligt 18 § lagen om trängselskatt, och
  2. att en obetald fordran lämnas för indrivning enligt 23 § lagen om trängselskatt.

[S2]Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket utförs för Skatteverkets räkning.

[S3]Vid indrivning gäller 3-9 §§indrivningsförordningen (1993:1229).

[S4]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivningen inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (2019:391).

Omhändertagna registreringsskyltar

5 §  Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 18 c § första stycket lagen (2004:629) om trängselskatt ska förvaras hos Polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet.

[S2]Skyltarna får under denna tid återlämnas till bilens ägare, om det visas att användningsförbud inte längre råder för bilen enligt 18 a och 18 b §§ lagen om trängselskatt. Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten förstöra dem. Förordning (2014:1512).

6 §  Vid färd med en bil vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt 18 c § lagen (2004:629) om trängselskatt ska det finnas ett bevis i bilen om en polismans eller en bilinspektörs medgivande att bilen förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats. Förordning (2014:1512).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:987) om trängselskatt

Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:380) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 5, 6 §§, rubr. närmast före 5, 6 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1189) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2014:1512) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Omfattning
nya 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2019:391) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-07-01