lagen.nu

Förordning (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1348
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2017-06-26
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2017-06-26 genom SFS 2017:485

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (insolvensförordningen).

Territoriellt begränsade förfaranden

2 § Om ett beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion avser ett territoriellt begränsat förfarande, skall domstolen ange detta i beslutet. Avser beslutet ett sekundärförfarande enligt artikel 3.3 insolvensförordningen, skall också detta anges.

Kungörande

3 § En anmälan om kungörande enligt 3 § första stycket lagen (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen skall innehålla uppgifter om

 • 1. vilken gäldenär beslutet avser,
 • 2. vilken domstol som har fattat beslutet,
 • 3. när beslutet har fattats,
 • 4. vem som har utsetts till förvaltare, och
 • 5. om förfarandet är ett huvudinsolvensförfarande eller ett territoriellt begränsat förfarande.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Registrering

4 § En anmälan om registrering enligt 3 § andra stycket lagen (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen skall göras om gäldenären

 • 1. har beviljats företagsinteckning i Sverige,
 • 2. är en registrerad juridisk person eller en enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,
 • 3. är auktoriserad eller godkänd revisor och verksam i Sverige,
 • 4. är förmyndare, god man eller förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • 5. har fast egendom eller tomträtt som är införd i fastighetsregistret,
 • 6. har i Sverige registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,
 • 7. har i Sverige registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,
 • 8. är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå och är verksam i Sverige,
 • 9. är fastighetsmäklare och är verksam i Sverige,
 • 10. är deltagare i ett anmält avvecklingssystem i Sverige enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
 • 11. har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret, eller
 • 12. i annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet i Sverige och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av beslutet.

Av anmälan skall det, förutom uppgift om vilka av punkterna 1– 12 som föranleder registrering, framgå

 • 1. vilken gäldenär beslutet avser,
 • 2. vilken domstol som har fattat beslutet,
 • 3. när beslutet har fattats,
 • 4. vem som har utsetts till förvaltare, och
 • 5. samtliga uppgifter som har betydelse för identifieringen av föremålet för registrering.

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § När en anmälan enligt 4 § har gjorts, ska Bolagsverket anteckna förhållandet i verkets register samt underrätta

 • 1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om gäldenären har beviljats företagsinteckning,
 • 2. Revisorsinspektionen, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor,
 • 3. överförmyndaren, om gäldenären är förmyndare, god man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • 4. inskrivningsmyndigheten, om gäldenären har fast egendom eller tomträtt,
 • 5. registermyndigheten, om gäldenären har registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,
 • 6. inskrivnings- och registermyndigheterna, om gäldenären har registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,
 • 7. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå,
 • 8. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är fastighetsmäklare,
 • 9. Finansinspektionen, om gäldenären är deltagare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
 • 10. Affärsverket svenska kraftnät, om gäldenären har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,
 • 11. tillståndsmyndigheten, om gäldenären i annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av insolvensbeslutet, eller
 • 12. Kronofogdemyndigheten, om gäldenären har utmätningsbar egendom. Förordning (2016:1348).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:23, 2016:1348

Avgifter

6 § Avgift skall betalas med 600 kr i ärenden som rör kungöranden enligt 3 § och med 800 kr i ärenden som rör hantering av registreringar enligt 4 §. Avgiften skall betalas till Bolagsverket när anmälan ges in.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:1056

Officiell version (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L2
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2017-06-26
Förarbeten
EGTL160/2000 s1
Ikraft
2006-01-01
CELEX-nr
32000R1346
SFS-nummer
2005:1056

Förordning (2011:1484) om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 5
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1484
Rubrik
Förordning (2011:1484) om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden

Förordning (2012:23) om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2012-08-01
SFS-nummer
2012:23
Rubrik
Förordning (2012:23) om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden

Förordning (2016:1348) om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2016:1348
Rubrik
Förordning (2016:1348) om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden

2017:485

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:485
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation