Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
SFS 1999:1309 i lydelse enligt SFS 2024:119
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-03-12

Tillämpningsområde och definitioner

1 §  Denna lag gäller för anmälan, godkännande och likställande av system för clearing och avveckling av förpliktelser att betala eller att leverera finansiella instrument (avvecklingssystem) på finansmarknaden.

[S2]I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister finns särskilda regler om clearing och centrala motparter.

[S3]I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 finns särskilda regler om avvecklingssystem för värdepapper. Lag (2018:2019).

Prop. 2013/14:111: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde.

I andra stycket, som är nytt, införs det en upplysning om att förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister innehåller särskilda regler av betydelse för tillämpningen av lagen, nämligen regler om clearing och centrala motparter. För auktorisation enligt förordningen krävs att den centrala motparten är anmäld som ett avvecklingssystem enligt förevarande lag eller nationell lagstiftning i ett annat ...

Prop. 2010/11:95: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Genom ändringen förtydligas att lagen gäller för anmälan och godkännande av system för både clearing och avveckling. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.2.

Prop. 2018/19:3: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde.

Första stycket justeras så att det framgår att lagen även omfattar likställande av avvecklingssystem. En definition av likställt avvecklingssystem finns i 2 § och bestämmelser om likställande av avvecklingssystem finns i nya 9 a §, se författningskommentarerna till de paragraferna.

Paragrafen har fått sin utformning efter synpunkter från Lagrådet.

Prop. 1999/2000:18: I överensstämmelse med vad som numera är vanligt inleds lagen med en beskrivning av dess huvudsakliga tillämpningsområde, nämligen avvecklingssystem. Det lagtekniska valet för införlivande av Finalitydirektivet kommenteras i avsnitt 5.1 och lagens tillämpnings-område i avsnitt 5.2.

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

2 §  I denna lag avses med

[S2]administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

[S3]anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet, eller ett likställt avvecklingssystem,

[S4]clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller förordning (EU) nr 648/2012,

[S5]EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

[S6]kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller annat därmed jämförbart förfarande,

[S7]likställt avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som Finansinspektionen enligt 9 a § har beslutat att likställa med ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet,

[S8]samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att överföringsuppdrag verkställs mellan systemen, och

[S9]värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordning (EU) nr 909/2014, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2021:468).

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innehåller definitioner av olika termer som förekommer i lagen.

Prop. 2010/11:95: Paragrafen innehåller ett antal definitioner. Genom ändringen införs en definition av ”samverkande system” motsvarande den i finalitydirektivet. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.5.

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

Paragrafen innehåller definitioner av begrepp som används i lagen. Som en följd av ändringarna i 9 och 16 §§ ändras definitionen av ”anmält avvecklingssystem” när det gäller mottagaren av anmälan i fråga.

Prop. 2018/19:3: Paragrafen innehåller definitioner av olika termer som förekommer i lagen.

Definitionen av termen anmält avvecklingssystem utvidgas så att den omfattar även ett utländskt avvecklingssystem som Finansinspektionen enligt nya 9 a § beslutat ska vara ett likställt avvecklingssystem. Det innebär att bestämmelserna om anmälda avvecklingssystem i denna lag liksom i lagen om handel med finansiella instrument (se 1 kap. 1 § den lagen) gäller även i förhållande till likställda avvecklingssystem ...

Prop. 2023/24:8: Paragrafen innehåller definitioner. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Prop. 1999/2000:18: I paragrafen finns definitioner av vissa begrepp som förekommer i lagen. Behovet av att peka ut en administratör har behandlats i avsnitt 5.2. Enligt direktivet – artikel 2 f – skall en clearingorganisation eller en avvecklingsagent anses som deltagare i avvecklingssystemen. Direktivets definition clearingorganisation respektive avvecklingsagent motsvaras i denna lag av administratören. På förslag av Lagrådet ...

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

2 §  I denna lag avses med

administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet, eller ett likställt avvecklingssystem,

central motpart: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

clearingbolag: detsamma som i 1 kap. 1 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller annat därmed jämförbart förfarande,

likställt avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som Finansinspektionen enligt 9 a § har beslutat att likställa med ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet,

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att överföringsuppdrag verkställs mellan systemen, och

värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordning (EU) nr 909/2014, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2024:119).

Godkännande av avvecklingssystem

3 §  På ansökan av administratören får Finansinspektionen efter att ha gett Riksbanken tillfälle att yttra sig godkänna avvecklingssystem enligt denna lag. Riksbanken får driva avvecklingssystem utan Finansinspektionens godkännande. Lag (2018:2019).

Prop. 2018/19:3: Paragrafen innehåller bestämmelser om godkännande av avvecklingssystem.

I paragrafen görs en språklig justering. Den innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 1999/2000:18: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I paragrafen anges vem som kan ansöka om godkännande, nämligen administratören av ett avvecklingssystem. Finansinspektionen skall samråda med Riksbanken vid prövningen om ett avvecklingssystem skall godkännas. Förhållandet mellan Finansinspektionen och Riksbanken har behandlats i avsnitt 5.3. Något krav på godkännande av avvecklingssystem som drivs av ...

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

4 §  Ett avvecklingssystem ska ha en administratör.

[S2]Administratör i ett avvecklingssystem får vara:

 1. clearingorganisation,
 2. svensk värdepapperscentral,
 3. företag med tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt
 4. företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4, 8 eller 9 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

[S3]Särskilda regler om driften av avvecklingssystem för värdepapper finns i artikel 18.2 i förordning (EU) nr 909/2014. Lag (2017:686).

Prop. 2010/11:95: I paragrafen finns regler beträffande avvecklingssystemets administratör. Genom ändringen görs det möjligt även för kreditmarknadsföretag att vara administratör för ett avvecklingssystem. Kreditmarknadsföretag är enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse företag som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt den lagen. Att Riksbanken får vara administratör följer sedan tidigare av 3 §. Ändringen har behandlats ...

Prop. 2023/24:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om administratörer av avvecklingssystem. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Prop. 1999/2000:18: I paragrafen anges vilka institut och företag som kan vara administratör av ett avvecklingssystem. Det klargörs därigenom vem som är behörig att företräda avvecklingssystemet gentemot exempelvis Finansinspektionen.

Bestämmelsen har behandlats närmare i avsnitt 5.2.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

4 §  Ett avvecklingssystem ska ha en administratör.

Administratör i ett avvecklingssystem får vara

 1. central motpart och clearingbolag,
 2. svensk värdepapperscentral,
 3. företag med tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt
 4. företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4, 8 eller 9 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Särskilda regler om driften av avvecklingssystem för värdepapper finns i artikel 18.2 i förordning (EU) nr 909/2014. Lag (2024:119).

5 §  Ett avvecklingssystem skall ha tre eller flera deltagare förutom administratören. Det skall ha tillfredsställande gemensamma regler och standardiserade arrangemang för att utföra överföringsuppdrag samt regler som anger att svensk lag skall vara tillämplig på systemet.

Prop. 1999/2000:18: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Kraven överensstämmer med kraven på ett avvecklingssystem i Finalitydirektivet (artikel 2 a). Något krav på att en av deltagarna skall ha huvudkontor i Sverige har inte uppställts eftersom endast avvecklingssystem med en svensk administratör kan godkännas enligt denna lag.

Kraven på gemensamma regler och standardiserade arrangemang har behandlats i avsnitt ...

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

6 §  Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 §§ samt administreras av en clearingorganisation eller en svensk värdepapperscentral ska godkännas. Lag (2016:54).

Prop. 2023/24:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om godkännande av avvecklingssystem. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Prop. 1999/2000:18: Kraven på en clearingorganisation enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller på en central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument är betydligt strängare än Finalitydirektivets bestämmelser. För ett system som administreras av en clearingorganisation eller en central värdepappersförvarare behövs därför ...

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

6 §  Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 §§ samt administreras av en central motpart, ett clearingbolag eller en svensk värdepapperscentral ska godkännas. Lag (2024:119).

7 §  Ett avvecklingssystem som uppfyller kraven i 5 och 8 §§ samt administreras av ett företag med tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4, 8 eller 9 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska endast godkännas om det finns särskilda skäl och systemet tillgodoser de säkerhetskrav som är förenade med verksamheten samt är organiserat på ett sådant sätt att deltagarnas ekonomiska ställning i systemet kan överblickas. Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl ska systemets betydelse för den finansiella stabiliteten beaktas.

[S2]För godkännande enligt första stycket krävs vidare att administratören redovisar en plan för verksamheten. I planen ska de huvudsakliga risker som är förenade med verksamheten beskrivas liksom hur dessa risker ska hanteras (riskhanteringsplan). Lag (2017:686).

Prop. 2010/11:95: Paragrafen innehåller vissa ytterligare krav för godkännande av avvecklingssystem som administreras av företag med tillstånd att driva viss angiven verksamhet, exempelvis bankrörelse. Genom ändringen görs bestämmelsen tillämplig även då systemet administreras av ett företag med tillstånd att driva finansieringsrörelse. Ändringen är en följd av att det i 4 § AL görs möjligt även för kreditmarknadsföretag att vara administratör ...

Prop. 1999/2000:18: Ett avvecklingssystem som administreras av ett företag med tillstånd enligt bankrörelselagen (1987:617) eller lagen (1991:981) om värdepappersrörelse kan få godkännande som avvecklingssystem. Sistnämnda företag är undantagna från tillståndskravet för clearingverksamhet enligt 1 kap. 1 § fjärde stycket ...

Deltagare i avvecklingssystem

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

8 §  Deltagare i ett avvecklingssystem får vara:

 1. Riksbanken och andra centralbanker,
 2. Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hemland driver verksamhet som är jämförbar med kontorets,
 3. clearingorganisationer,
 4. svenska värdepapperscentraler,
 5. företag som har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 6. företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 7. utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet som avses i 3-6,
 8. andra juridiska personer som för egen räkning avvecklar förpliktelser att leverera finansiella instrument i systemet, och
 9. clearingmedlemmar som avses i förordning (EU) nr 648/2012.

[S2]Utländska företag som avses i första stycket 7 ska i hemlandet stå under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ. Lag (2021:468).

Prop. 2015/16:10: I första stycket 4 ersätts termen central värdepapperförvarare med termen svensk värdepapperscentral. Till följd av första stycket 7 jämställs dock både värdepapperscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och värdepapperscentraler från tredjeland med svenska värdepapperscentraler.

Övervägandena finns i avsnitt 6.2. ...

Prop. 2010/11:95: I paragrafen finns regler om vilka som får vara deltagare i ett avvecklingssystem. Genom ändringen utvidgas denna krets till att omfatta även kreditmarknadsföretag. Kreditmarknadsföretag är enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse företag som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt den lagen. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.3.

Prop. 2023/24:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om deltagare i avvecklingssystem. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Prop. 1999/2000:18: Endast vissa i Finalitydirektivet uppräknade institut och företag får vara deltagare i ett anmält avvecklingssystem som avvecklar betalningar i svensk eller utländsk valuta (artikel 2 b – 2 g).

Beträffande system som avvecklar förpliktelser avseende finansiella instrument kan som framgår av direktivet (artikel 2 b) även andra företag komma i fråga som deltagare. Deltagandet får också omfatta betalningsförpliktelser som har samband med avvecklingen av finansiella instrument. I ...

Anmälan av avvecklingssystem till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

8 §  Deltagare i ett avvecklingssystem får vara

 1. Riksbanken och andra centralbanker,
 2. Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hemland driver verksamhet som är jämförbar med kontorets,
 3. centrala motparter och clearingbolag,
 4. svenska värdepapperscentraler,
 5. företag som har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 6. företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 7. utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet som avses i 3-6,
 8. andra juridiska personer som för egen räkning avvecklar förpliktelser att leverera finansiella instrument i systemet, och
 9. clearingmedlemmar som avses i förordning (EU) nr 648/2012.

Utländska företag som avses i första stycket 7 ska i hemlandet stå under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ. Lag (2024:119).

9 §  Finansinspektionen ska anmäla godkända avvecklingssystem till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, liksom vem som är administratör för dem. På begäran av Riksbanken ska inspektionen även anmäla avvecklingssystem som drivs av banken. Lag (2012:190).

Prop. 2010/11:95: I paragrafen anges vad Finansinspektionen ska anmäla till kommissionen. Ändringen innebär att även administratören ska anmälas. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.4.

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

I paragrafen regleras anmälningsskyldigheten av godkända avvecklingssystem. Finansinspektionen ska i fortsättningen anmäla sådana

avvecklingssystem till Esma i stället för som nu till kommissionen. Ändringen innebär ...

Prop. 1999/2000:18: I paragrafen anges att Finansinspektionen skall anmäla godkända avvecklingssystem och avvecklingssystem som drivs av Riksbanken till kommissionen (jfr artikel 2 a).

Likställda avvecklingssystem

9 a §  Finansinspektionen får, på ansökan av administratören och efter att ha gett Riksbanken tillfälle att yttra sig, besluta att ett utländskt avvecklingssystem på vilket lagen i en stat utanför EES ska tillämpas ska likställas med ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet.

[S2]Ett beslut enligt första stycket får fattas, om

 1. systemet tillgodoser de säkerhetskrav som är förenade med verksamheten och är organiserat på ett sådant sätt att deltagarnas ekonomiska ställning i systemet kan överblickas, 2. administratören står under betryggande tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ, och
 2. det finns skäl att anta att Finansinspektionen löpande får tillgång till nödvändiga uppgifter om verksamheten. Lag (2018:2019).

Prop. 2018/19:3: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om likställda avvecklingssystem.

Innebörden av att ett avvecklingssystem är ett likställt avvecklingssystem är att de bestämmelser som rör anmälda avvecklingssystem gäller även i förhållande till ett sådant system (jfr den utvidgade definitionen av anmält avvecklingssystem i 2 §).

I första stycket anges att Finansinspektionen får besluta att ett utländskt avvecklingssystem ska vara ett likställt avvecklingssystem. ...

Upplysning om deltagande i avvecklingssystem

10 §  En deltagare i ett anmält avvecklingssystem är skyldig att till var och en som har ett berättigat affärsmässigt intresse lämna upplysningar om i vilka system deltagaren deltar och de huvudsakliga bestämmelserna för dessa systems verksamhet.

Prop. 1999/2000:18: Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen har för att precisera räckvidden av bestämmelsen ett krav på att intresset skall vara affärsmässigt förts in.

Underrättelse om konkurs eller företagsrekonstruktion

11 §  När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut eller ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en deltagare i ett anmält avvecklingssystem som inte är ett likställt avvecklingssystem, ska inspektionen omedelbart underrätta den eller de myndigheter som respektive stat inom EES anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som behörig mottagare av en sådan underrättelse. Även Europeiska systemrisknämnden och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas. Lag (2018:2019).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

I paragrafen regleras Finansinspektionens underrättelseskyldighet beträffande beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion som avser deltagare i ett anmält avvecklingssystem. Utöver kommissionen eller Eftas övervakningsmyndighet ska även ESRB och Esma underrättas om detta. Ändringen innebär att artikel 1.1 i omnibusdirektivet genomförs.

Prop. 2018/19:3: I paragrafen regleras Finansinspektionens underrättelseskyldighet om beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion som avser deltagare i ett anmält avvecklingssystem.

I paragrafen görs ett tillägg som innebär att skyldigheten inte gäller med avseende på deltagare i ett likställt avvecklingssystem. En definition av likställt avvecklingssystem finns i 2 §.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 1999/2000:18: Paragrafen utgör ett införlivande av artikel 6.3 jämfört med artikel 6.2 och artikel 10 i Finalitydirektivet. Som framgår av direktivet och även av paragrafen är skyldigheten inte begränsad till underrättelser om insolvensbeslut beträffande deltagare i system som har godkänts och anmälts av Finansinspektionen.

Tillämplig lag

12 §  Om ett kollektivt obeståndsförfarande inleds mot en deltagare i ett anmält avvecklingssystem, gäller för den deltagarens rättigheter och skyldigheter i systemet den lag som enligt systemets regler skall tillämpas.

Prop. 1999/2000:18: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Paragrafen, som införlivar den viktiga lagvalsregeln i artikel 8 i Finalitydirektivet, har behandlats i avsnitt 5.5. Frågan om tillämplig lag för säkerheter regleras särskilt i direktivet (artikel 9.2). Direktivets bestämmelse om tillämplig lag för säkerheter har införlivats genom en reglering i lagen (1991:980) ...

Överföringsuppdrag

13 §  Även om ett kollektivt obeståndsförfarande har inletts mot en deltagare i ett anmält avvecklingssystem gäller ett överföringsuppdrag mot tredje man, om det har införts i systemet eller i ett samverkande system innan beslutet om förfarandet meddelades.

[S2]Ett överföringsuppdrag får inte återkallas av en deltagare i ett anmält avvecklingssystem eller av tredje man efter den tidpunkt som anges i de regler som gäller för systemet eller för ett samverkande system. Lag (2011:733).

Prop. 2010/11:95: Paragrafen rör verkan av att ett överföringsuppdrag har införts i ett anmält avvecklingssystem samt återkallelse av sådana uppdrag. I bestämmelsen har ändringar gjorts i såväl första som andra stycket i anledning av den nytillkomna regleringen i finalitydirektivet av ”samverkande system”. Tillägget i första stycket innebär att även ett överföringsuppdrag som införts i ett samverkande system ska vara gällande mot tredje man på motsvarande sätt. Av ändringen i andra stycket framgår ...

Prop. 1999/2000:18: Bestämmelsen om verkan av att ett överföringsuppdrag har införts i ett anmält avvecklingssystem och om återkallelse av sådana uppdrag har tillkommit på inrådan av Lagrådet. Bestämmelsen har också utformats i enlighet med Lagrådets förslag och behandlats i avsnitt 5.6.

Av första stycket framgår att ett överföringsuppdrag är gällande mot tredje man, även om ett kollektivt obeståndsförfarande ...

Säkerheter vid samverkande system

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

13 a §  En administratör, dock inte en sådan central motpart som avses i förordning (EU) nr 648/2012, som ställer säkerhet till en annan administratör genom pantavtal med anledning av ett samverkande system får inte medge panthavaren rätt att förfoga över panten på annat sätt än att panthavaren får realisera den på grund av pantsättarens konkurs eller avtalsbrott.

[S2]Om säkerhetsställandet i stället görs genom en säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal), ska den säkerhetsställande administratören se till att den överlåtna egendomen eller motsvarande egendom återförs till administratören om förvärvaren försätts i konkurs. Lag (2014:483).

Prop. 2013/14:111: Paragrafen, som är ny, genomför ändringen i artikel 9.1 i finality-direktivet delvis. Den innebär vissa skyldigheter för en administratör som ställer säkerhet till en annan administratör inom ramen för samverkande system.

Första stycket gäller pantavtal. Om en administratör ingår ett sådant avtal, ska denne inte medge att den administratör som samverkan avser får en mer vidsträckt förfoganderätt över panten än att det är möjligt att realisera panten vid konkurs eller ...

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

13 a §  En administratör, dock inte en central motpart, som ställer säkerhet till en annan administratör genom pantavtal med anledning av ett samverkande system får inte ge panthavaren rätt att förfoga över panten på annat sätt än att panthavaren får realisera den på grund av pantsättarens konkurs eller avtalsbrott.

Om säkerhetsställandet i stället görs genom en säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal), ska den säkerhetsställande administratören se till att den överlåtna egendomen eller motsvarande egendom återförs till administratören om förvärvaren försätts i konkurs. Lag (2024:119).

Tillsyn

14 §  Finansinspektionen övervakar att denna lag följs. I fråga om tillsynen gäller vad som är föreskrivet i de lagar som reglerar institutens verksamhet, om inte annat följer av denna lag. Lag (2018:2019).

Prop. 2018/19:3: I paragrafen finns bestämmelser om tillsyn.

Ändringen innebär dels en språklig justering i första stycket första meningen, dels att andra och tredje styckena lyfts ut ur paragrafen. Bestämmelser som motsvarar hittillsvarande andra stycket tas i stället in i nya 14 a § andra stycket. Bestämmelser om skyldighet att lämna upplysningar och bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas tas i stället in i nya 14 a § första stycket och 18 § 2. ...

Prop. 1999/2000:18: Paragrafens första stycke utgör endast en erinran om att bestämmelser om tillsyn av den som driver avvecklingssystem, dvs. administratören, finns i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, bankrörelselagen (1987:617) och lagen ...

14 a §  Administratören av ett godkänt eller likställt avvecklingssystem ska lämna Finansinspektionen upplysningar om verksamheten enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. Administratören ska även lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

[S2]Administratören av ett godkänt avvecklingssystem ska anmäla till Finansinspektionen vilka som är deltagare i systemet och omedelbart underrätta inspektionen om varje förändring av deltagarkretsen samt förändringar i övrigt av betydelse för systemets funktion. Lag (2018:2019).

Prop. 2018/19:3: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om upplysningar som administratörer av avvecklingssystem ska lämna till Finansinspektionen.

Enligt första stycket ska administratören av ett godkänt eller likställt avvecklingssystem lämna Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag eller på begäran. Skyldigheten är inte förknippad med några sanktioner (se dock 16 § och nya 17 §). För administratörer av godkända avvecklingssystem ...

15 §  Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt denna lag. Om Finansinspektionen för bedömning av en viss fråga vid prövningen eller annars med anledning av förändringar av betydelse för systemets funktion behöver anlita någon med särskild fackkunskap, ska kostnaden för detta betalas av administratören. Lag (2018:2019).

Prop. 2018/19:3: Paragrafen innehåller bestämmelser om avgifter till Finansinspektionen.

Första meningen justeras redaktionellt. Ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om ansökningsavgifter tas i stället in i nya 18 § 3. I sak innebär ändringen att Finansinspektionen får ta ut avgifter även för prövning av ansökningar om att ett avvecklingssystem ska vara ett likställt avvecklingssystem.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2018/19:3#S4-6" ...

Prop. 1999/2000:18: Bestämmelsen har sin förebild i 11 kap. 9 § lagen (1992:543) om börsoch clearingverksamhet. Det är nödvändigt att Finansinspektionen har möjlighet att ta hjälp av särskild sakkunskap. Det kan vara fråga om expertis på data- och kommunikationsteknik eller juridisk sakkunskap. Kostnaden för detta skall betalas av sökanden (dvs. administratören). Även vid förändringar ...

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

16 §  Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av Finansinspektionen om

 1. administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller auktorisation som värdepapperscentral enligt förordning (EU) nr 909/2014 har återkallats,
 2. administratörens tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4, 8 eller 9 lagen om värdepappersmarknaden har återkallats, eller
 3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag.

[S2]Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

[S3]Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3 meddela varning i stället för att återkalla godkännandet. Lag (2017:686).

Prop. 2015/16:10: I första stycket 1 ersätts uttrycket auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument med uttrycket auktorisation som värdepapperscentral enligt förordningen om värdepapperscentraler. Ändringen sker till följd av att regler om sådan auktorisation numera finns i förordningen och att de bestämmelser i lagen om kontoföring av finansiella instrument som avses upphävs ...

Prop. 2010/11:95: I paragrafen finns regler som rör återkallelse av godkännande av avvecklingssystem. I bestämmelsen görs en följdändring i anledning av att det görs möjligt även för kreditmarknadsföretag att vara administratör för ett avvecklingssystem. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.3.

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

I paragrafen regleras återkallelse av godkännande av ett avvecklingssystem. Ändringen i andra stycket innebär att Finansinspektionen omedelbart ska underrätta Esma i stället för kommissionen om återkallelsen. Den innebär att artikel 1.2 i omnibusdirektivet genomförs.

Prop. 2023/24:8: Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av godkännande av ett avvecklingssystem. Övervägandena finns i avsnitt 7.

Prop. 1999/2000:18: Godkännande av ett avvecklingssystem skall givetvis återkallas av Finansinspektionen om den som driver systemet har blivit av med sitt tillstånd enligt någon av de angivna lagarna. Därutöver skall godkännande som avvecklingssystem återkallas om systemet inte uppfyller de särskilda reglerna i denna lag. Ett värdepappersbolag som är administratör av ett avvecklingssystem kan ha tillstånd enligt flera punkter i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. ...

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

16 §  Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av Finansinspektionen om

 1. administratörens tillstånd som central motpart enligt förordning (EU) nr 648/2012, tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar eller auktorisation som värdepapperscentral enligt förordning (EU) nr 909/2014 har återkallats,
 2. administratörens tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4, 8 eller 9 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har återkallats, eller
 3. avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag.

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Eftas övervakningsmyndighet om återkallelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3 meddela varning i stället för att återkalla godkännandet. Lag (2024:119).

17 §  Finansinspektionen ska besluta att ett likställt avvecklingssystem inte längre ska vara ett sådant avvecklingssystem, om

 1. det skett förändringar som innebär att förutsättningarna enligt 9 a § inte längre är uppfyllda, eller
 2. administratören av systemet begär det. Lag (2018:2019).

Prop. 2012/13:45: Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223) får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Inspektionen ...

Prop. 2018/19:3: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om beslut att ett likställt avvecklingssystem inte längre ska vara det.

Kriterierna för ett beslut om likställande enligt nya 9 a § är utformade så att de ger utrymme för att det sker förändringar i relevanta avseenden. Ett beslut enligt punkt 1 om att ett likställt avvecklingssystem inte ska vara ett sådant system kommer i fråga endast vid sådana förändringar att det inte längre finns förutsättningar för ett beslut om likställande. ...

Prop. 1999/2000:18: Första stycket har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Lagrådets synpunkter i övrigt beträffande ordningen för överklagande och s.k. dröjsmålstalan har behandlats i avsnitt 5.8. Ett beslut av Finansinspektionen, varigenom inspektionen avslår en ansökan eller återkallar ett godkännande, är av ingripande natur och skall därför kunna överklagas direkt hos kammarrätten.

Enligt ...

Bemyndigande

18 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. vad en ansökan om godkännande enligt 3 § eller likställande enligt 9 a § ska innehålla,
 2. vilka upplysningar en administratör av ett godkänt eller likställt avvecklingssystem ska lämna till Finansinspektionen enligt 14 a § och när upplysningarna ska lämnas, och
 3. sådana avgifter som avses i 15 § första meningen. Lag (2018:2019).

Prop. 2018/19:3: Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Motsvarande bemyndiganden finns i hittillsvarande lydelse i 14 § tredje stycket och 15 §.

Enligt punkt 1 kan föreskrifter meddelas om vad en ansökan om godkännande eller likställande av avvecklingssystem ska innehålla. ...

Överklagande

19 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse enligt 16 § ska gälla omedelbart. Lag (2018:2019).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. Frågor om godkännande av avvecklingssystem får prövas före ikraftträdandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla tidigast från ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:102, Prop. 1999/2000:18, Bet. 1999/2000:FiU12
CELEX-nr
398L0026
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2004:325) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 16 §§
CELEX-nr
31998L0026
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2007:553) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 2, 4, 7, 8, 16 §§
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2009:831) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2011:733) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.
 2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:268, Prop. 2010/11:95, Bet. 2010/11:FiU25
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 16 §§
CELEX-nr
32009L0044
Ikraftträder
2011-06-30

Lag (2012:190) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2011/12:184, Prop. 2011/12:70, Bet. 2011/12:FiU38
Omfattning
ändr. 2, 9, 11, 16 §§, rubr. närmast före 9 §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-05-15

Lag (2013:100) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:483) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
 2. För pantavtal eller avtal om säkerhetsöverlåtelse som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:274, Prop. 2013/14:111, Bet. 2013/14:FiU29
Omfattning
ändr. 1 §; ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2016:54) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 16 §§
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2017:686) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 4, 7, 16 §§
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2018:810) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:2019) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Ansökningar om likställande av avvecklingssystem enligt 9 a § får prövas före ikraftträdandet. Ett beslut om likställande ska gälla tidigast från ikraftträdandet. Finansinspektionen får även ta ut avgifter för prövning av ansökningar om likställande som kommit in till inspektionen före ikraftträdandet.
 3. Har en ansökan om likställande av avvecklingssystem enligt 9 a § som avser ett avvecklingssystem som vid tidpunkten för ansökan är anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet av en stat inom EES kommit in till Finansinspektionen, ska avvecklingssystemet, om det därefter inte längre är anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet av en stat inom EES, anses som ett likställt avvecklingssystem till och med den 29 mars 2020. Regeringen får meddela föreskrifter om att ett sådant avvecklingssystem ska anses som ett likställt avvecklingssystem till och med en senare tidpunkt än den 29 mars 2020.
Förarbeten
Prop. 2018/19:3
Omfattning
nuvarande 17 § betecknas 19 §; ändr. 1, 2, 3, 11, 14, 15 §§, rubr. närmast före 14 §; nya a, 14 a, 17, 18 §§, rubr. närmast före 9 a, 18, 19 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2021:468) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2020/21:324, Prop. 2020/21:155, Bet. 2020/21:FiU33
Omfattning
ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2024:119) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2023/24:135, Prop. 2023/24:8, Bet. 2023/24:FiU15
Omfattning
ändr. 2, 4, 6, 8, 13 a, 16 §§
Ikraftträder
2024-07-01