Finansinspektionens tillkännagivande (2005:1068) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansinspektionen
Utfärdad
2005-11-28
Ändring införd
SFS 2005:1068
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (2005:650) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2006 den 28 november 2005 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (FI Dnr 05-7642-320) enligt följande.
 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:
  1. trafiklivränta ökas med 0,76 procent (jfr SFS 1967:663 och SFS 2003:832),
  2. skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas med 0,76 procent (jfr SFS 1971:14),
  3. annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) och som fastställts före den 1 januari 2004 ökas med fem procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med 0,76 procent.
 2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973 och vilka fastställts före den 1 januari 2004:
  1. skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med fem procent. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans meddelats före den 1 januari 2004.
  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.
 3. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973 och vilka fastställts den 1 januari 2004 eller senare:
  1. Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med 0,76 procent.
  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 3 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

Ändringar

Finansinspektionens tillkännagivande (2005:1068) om ändring av vissa skadelivräntor

Ikraftträder
2006-01-01