Upphävd författning

Förordning (2005:1073) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
SFS 2005:1073
Ikraft
2006-01-01
Upphäver
Förordning (2002:794) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) är central förvaltningsmyndighet för samordningen av arbetet inom det handikappolitiska området.

[S2]Handisam har till uppgift att främja ett strategiskt och effektivt genomförande av den nationella handikappolitiken.

2 §  Handisam skall

  • ansvara för att övergripande samordna genomförandet av handikappolitiken samt stödja och aktivt stimulera och förmå aktörer på olika nivåer i samhället att beakta de handikappolitiska målen i sin verksamhet,
  • genom stöd och samordning bidra till att sektorsmyndigheternas arbete med att genomföra handikappolitiken utvecklas,
  • bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet, vilket skall ske genom information till regeringen om utvecklingen mot de handikappolitiska målen och om sektorsmyndigheternas arbete inom ramen för deras sektorsansvar för att genomföra handikappolitiken,
  • analysera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problem inom området och bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva utifrån de mål som skall uppnås,
  • bevaka och rapportera om den internationella utvecklingen inom området och genom sitt samordningsarbete bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga rättigheter,
  • följa och bevaka Europeiska unionens insatser inom olika samhällsområden och analysera och beskriva vilka konsekvenser dessa kan få för personer med funktionshinder.

3 §  Handisam skall särskilt

  • integrera ett barnperspektiv och ett genusperspektiv i sitt utvärderings- och analysarbete,
  • bidra till kunskapsutveckling genom att initiera forskning, ansvara för utbildningar och informationsinsatser samt förmedla erfarenheter och goda exempel,
  • stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer samt vidareutveckla metoder för att integrera handikapperspektivet i processer och organisationer,
  • samarbeta med andra myndigheter som ansvarar för central samordning av andra tvärsektoriella politikområden.

[S2]Det ingår även i Handisams uppgifter gentemot andra myndigheter att upphandla vissa varor och tjänster på tillgänglighetsområdet.

Myndighetens ledning

4 §  Handisams generaldirektör är chef för myndigheten.

5 §  Vid myndigheten skall det finnas ett råd med uppgift att ge generaldirektören den vägledning som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet för verksamheten. Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

[S2]Rådet skall bestå av högst sex ledamöter. Generaldirektören skall ingå i rådet och vara dess ordförande. Övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Handisam med undantag av 4, 5, 10-14, 19, 20, 22, 30, 33 och 34 §§.

Ändringar

Förordning (2005:1073) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)

Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2007:1134

Omfattning
upph.