Upphävd författning

Förordning (2002:794) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-11-07
Ändring införd
SFS 2002:794 i lydelse enligt SFS 2004:920
Ikraft
2002-12-01
Upphäver
Förordning (2000:755) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) skall administrera det statliga bidraget till särskilt utbildningsstöd. Myndigheten skall följa och utvärdera verksamheten.

[S2]Särskilt utbildningsstöd skall bestämmas med hänsyn till behovet av sådant stöd. Särskilt utbildningsstöd erbjuds svårt rörelsehindrade personer som studerar vid universitet, högskola eller folkhögskola. Sådant stöd kan även erbjudas personer med andra funktionshinder, som studerar vid folkhögskola.

[S3]Särskilt utbildningsstöd omfattar alla de funktioner, som hör till den dagliga livsföringen, som den studerande inte klarar av själv och som inte bör tillgodoses genom kommunen, Försäkringskassan eller genom stödåtgärder av universitet, högskola eller folkhögskola. Förordning (2004:920).

2 §  Myndigheten skall administrera det statliga bidraget till verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser (boende i elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering) i anslutning till gymnasieskola med speciellt anpassad utbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning). Myndigheten skall följa och utvärdera verksamheten.

[S2]Myndigheten skall svara för administrativt stöd åt Nämnden för Rh-anpassad utbildning.

[S3]Myndigheten skall meddela föreskrifter om avgifter för kost och logi för elever som bor i elevhem i anslutning till en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning.

3 §  Myndigheten bistår de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever med Rh-anpassad utbildning med administrativa tjänster i samband med att hemkommuner och hemlandsting betalar ersättning för vissa kostnader för eleverna till huvudmännen enligt 5 kap. 31 a § skollagen (1985:1100).

4 §  Ytterligare bestämmelser för myndigheten finns i gymnasieförordningen (1992:394).

5 §  Myndigheten skall administrera det statliga bidraget till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen samt följa och utvärdera verksamheten med dessa åtgärder.

6 §  Myndigheten har även att administrera bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier samt att följa och utvärdera verksamheten.

7 §  Myndigheten skall verka för kompetensutveckling inom all offentlig verksamhet när det gäller bemötande av personer med funktionshinder. Myndigheten skall fortlöpande följa den verksamhet som pågår inom detta område.

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 4 § andra stycket, 5, 17, 19, 20 och 33-35 §§.

Ledning

9 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelse och kompetensutvecklingsråd

10 §  Styrelsen består av generaldirektören och högst tio andra ledamöter. Styrelsen utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

11 §  För samarbete med berörda intressenter skall det vid myndigheten finnas ett råd för kompetensutveckling i frågor om bemötande av personer med funktionshinder. Myndighetens styrelse utser ledamöter i rådet.

[S2]I övrigt bestämmer myndigheten sin organisation.

Styrelsens ansvar och uppgifter

12 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor om bidrag inom myndighetens verksamhetsområde som är av större principiell eller ekonomisk vikt.

Överklagande

13 §  Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:794) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002, då förordningen (2000:755) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd skall upphöra att gälla. En ledamot som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter skall i stället anses förordnad med stöd av bestämmelserna i den nya förordningen.
Ikraftträder
2002-12-01

Förordning (2004:920) om ändring i förordningen (2002:794) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2005:1073

Omfattning
upph.