Lag (2005:1115) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
SFS 2005:1115
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande föreskrifter från Riksskatteverket skall upphöra att gälla vid utgången av år 2005:
  1. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1993:5) rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus,
  2. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:17) om handläggningen av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus,
  3. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:12) om det centrala skatteregistrets innehåll enligt skatteregisterlagen (1980:343),
  4. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:31) om beskattningsmyndighet för utomlands bosatta med sjöinkomst, och
  5. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2001:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 63 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Ändringar

Lag (2005:1115) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter

Förarbeten
Rskr. 2005/06:97, Prop. 2005/06:31, Bet. 2005/06:SkU11
Ikraftträder
2006-01-01