Upphävd författning

Lag (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1996-06-13
Ändring införd
SFS 1996:725 i lydelse enligt SFS 1998:1014
Ikraft
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Skattereduktion enligt denna lag medges ägare till bostadshus eller innehavare av bostadsrätt som haft utgifter av det slag som avses i 2 §, om inte annat framgår av 4 § fjärde stycket. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall likställas med ägare.

[S2]I fråga om handelsbolag tillkommer rätten till skattereduktion i stället delägarna.

[S3]Med bostadshus avses byggnad som vid fastighetstaxeringen betecknats som småhus eller hyreshus, i fråga om hyreshus dock endast till den del det utgör en värderingsenhet för bostäder.

[S4]Med bostadsrätt avses lägenhet eller småhus som upplåtits till medlem i förening eller delägare i aktiebolag (bostadsrättsinnehavare) om föreningen eller bolaget är av det slag som avses i 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (bostadsföretag). Avgörandet vid denna bedömning är de förhållanden som rådde vid ingången av det kalenderår då de åtgärder som avses i 2 § första stycket utfördes.

Prop. 2003/04:163: I paragrafen finns de grundläggande bestämmelserna om skattereduktionen för byggnadsarbeten. Paragrafen är utformad på samma sätt som 1 § lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus men har, liksom övriga paragrafer, anpassats till inkomstskattelagens (1999:1229) ...

 • RÅ 2001:74:Uppskovsavdrag vid avyttring av andel i bostadsrättsförening har ansetts kunna medges när föreningen vid avyttringen men inte vid ingången av beskattningsåret uppfyllde kraven för att anses som äkta bostadsföretag.

Underlag för skattereduktion

2 §  Underlag för skattereduktion är utgifter för reparation och underhåll samt utgifter för om- och tillbyggnad av bostadshus (byggnadsarbete). Som byggnadsarbete räknas inte åtgärder som enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller installationer eller rengöring.

[S2]I underlaget inräknas inte utgifter för material och utrustning och inte heller värdet av byggnadsarbete som utförts av fastighetsägaren eller bostadsrättsinnehavaren eller, i fall som avses i 1 § andra stycket, delägarna i handelsbolaget. Med ägare eller innehavare jämställs i detta hänseende företag som ingår i samma koncern eller annars står under i huvudsak gemensam ledning med fastighetsägaren eller bostadsrättsinnehavaren.

[S3]I underlaget inräknas inte heller utgifter för åtgärder för vilka försäkringsersättning lämnats eller för vilka bidrag beviljats enligt

3 §  Underlaget för skattereduktionen omfattar endast utgifter för byggnadsarbete som har utförts under tiden den 15 april 1996-31 mars 1999 och som är betalda vid tidpunkten för ansökan.

[S2]Utgifter för byggnadsarbete inräknas i underlaget endast om arbetet utförts av någon som innehar F-skattesedel vid den tidpunkt när avtalet om arbete träffades eller när ersättningen utbetalades.

[S3]En uppgift om innehav av en F-skattesedel får tas för god om den lämnas i en anbudshandling, en faktura eller någon därmed jämförlig handling, som även innehåller uppgifter om utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra för identifiering godtagbara uppgifter samt uppgift om betalningsmottagarens personnummer eller organisationsnummer. Detta gäller dock inte om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften om innehav av en F-skattesedel är oriktig. Lag (1998:1014).

Prop. 2003/04:163: I paragraferna behandlas vad som utgör underlag för skattereduktionen. Stadgandena motsvarar 2 och 3 §§ i 1996 års lag med den skillnaden att någon uppräkning av specifika bidrag inte görs i lagtexten. I stället görs bestämmelsen generell på det sättet att om ersättning, annan skattereduktion, statligt bidrag eller statligt stöd utgått för utgifter för ett visst arbete, får utgifterna för detta arbete inte till någon del läggas till grund för skattereduktion enligt denna lag. Detta gäller även ...

Skattereduktionens storlek

4 §  Skattereduktionen uppgår till 30 procent av underlaget. Skattereduktionen får dock sammanlagt inte överstiga

 1. för småhus som utgör en taxeringsenhet 14 000 kronor,
 2. för hyreshus som utgör en taxeringsenhet det högsta av beloppen 27 000 kronor och ett belopp motsvarande fyra gånger fastighetsskatten för bostadsdelen för hela kalenderåret 1996,
 3. för en bostadsrätt 7 000 kronor om inte annat framgår av fjärde stycket.

[S2]Om sökandens underlag inte uppgår till sammanlagt minst 2 000 kronor medges inte någon skattereduktion.

[S3]I fråga om taxeringsenhet som består av två eller flera småhus som till övervägande del upplåtits med hyresrätt får reglerna tillämpas som om småhusen tillsammans utgör ett hyreshus, om skattereduktionen därigenom blir högre.

[S4]I fråga om taxeringsenhet som består av två eller flera småhus som upplåtits med bostadsrätt, skall varje bostadsrättsinnehavare medges skattereduktion som om han eller hon ägde det med bostadsrätt upplåtna småhuset. I sådant fall har fastighetsägaren inte rätt att erhålla skattereduktion.

[S5]Skattereduktionen för en delägare i en fastighet eller i en bostadsrätt utgör högst så stor andel av den totala skattereduktionen för fastigheten eller bostadsrätten som svarar mot hans eller hennes andel i fastigheten eller bostadsrätten när arbetet utfördes. Lag (1998:1014).

Prop. 2003/04:163: Bestämmelsen innehåller regler om skattereduktionens storlek och motsvarar 4 § i 1996 års lag.

Ansökan

5 §  Ansökan om skattereduktion görs skriftligen hos en skattemyndighet.

6 §  Ansökningen skall innehålla uppgift om

 1. sökandens personnummer eller organisationsnummer samt, om sökanden är bostadsrättsinnehavare, föreningens eller bolagets organisationsnummer,
 2. fastighetens beteckning samt om sökanden är bostadsrättsinnehavare, lägenhetens eller småhusets beteckning,
 3. sökandens andel i fastigheten eller i bostadsrätten när arbetet utfördes,
 4. det byggnadsarbete som utförts på fastigheten eller på bostadsrätten och när arbetet utförts,
 5. underlaget för den skattereduktion som begärs,
 6. organisationsnummer eller personnummer för den som utfört byggnadsarbetet samt
 7. huruvida sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 2 § tredje stycket har beviljats.

[S2]Om sökanden har förvärvat fastigheten eller bostadsrätten under något av åren 1996, 1997, 1998 eller 1999, skall ansökningen också innehålla uppgift om förvärvet och om den som fastigheten eller bostadsrätten förvärvats från.

[S3]Till ansökningen skall fogas kopia av faktura eller motsvarande handling utvisande vilket byggnadsarbete som utförts och utgiften för detta arbete, uppgift om utgiften för material och utrustning samt, om sökanden är bostadsrättsinnehavare, intyg från föreningen eller bolaget som visar att han eller hon är medlem i föreningen eller delägare i bolaget och bostadsrättsinnehavare. Av ansökningen eller en handling som fogas till denna skall framgå när betalning har ägt rum. Lag (1998:1014).

Prop. 2003/04:163: Paragraferna, som behandlar förhållandena kring ansökan om skattereduktion och dess innehåll, motsvarar bestämmelserna i 5 och 6 §§ i 1996 års lag. I 5 § anges att ansökan om skattereduktion skall göras skriftligen hos Skatteverket. Eftersom skatteförvaltningen numera utgörs av en enda myndighet, Skatteverket, har lagtexten justerats.

I förtydligande syfte har ordalydelsen i 6 § punkterna 1 och 2 ändrats så att det framgår att om ansökan avser en privatbostadsrätt så skall uppgift ...

7 §  Ägs fastigheten eller innehas bostadsrätten av ett handelsbolag skall i ansökningen uppges hur skattereduktionen skall fördelas mellan delägarna.

Prop. 2003/04:163: Paragrafen motsvarar 7 § i 1996 års lag och behandlar det fallet att fastighetsägaren eller innehavaren av privatbostadsrätten är ett handelsbolag.

8 §  Utgår sådan ersättning eller beviljas sådant stöd som avses i 2 § tredje stycket efter det att ansökan om skattereduktion lämnats in skall sökanden, inom en månad från den dag ersättningen eller stödet beviljades, anmäla detta till den skattemyndighet som handlägger ansökningen eller till vilken ansökningen har lämnats in.

Prop. 2003/04:163: I paragrafen, som motsvarar 8 § i 1996 års lag, föreskrivs att den som ansökt om skattereduktion i vissa fall är skyldig att anmäla om han eller hon beviljats vissa statliga stöd, statliga bidrag, andra skattereduktioner eller försäkringsersättning som utesluter skattereduktion.

9 §  Om en fastighet eller en bostadsrätt har bytt ägare eller innehavare och två eller fler ägare eller innehavare på grund av detta är berättigade till skattereduktion skall den vars ansökan först kom in till en skattemyndighet i första hand medges skattereduktion. Kom ansökningarna in till en eller flera skattemyndigheter samma dag, skall skattereduktionen fördelas mellan sökandena i förhållande till storleken av de underlag för skattereduktion, beräknade med beaktande av 4 § andra stycket, som ansökningarna avser.

Prop. 2003/04:163: Paragrafen tar sikte på den situation då en fastighet eller en privatbostadsrätt bytt ägare eller innehavare och därför flera personer kan vara berättigade till skattereduktion. Bestämmelsen är utformad på motsvarande sätt som 9 § i 1996 års lag.

10 §  Ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till en skattemyndighet senast den 1 mars 2000.

[S2]Om en ansökan om skattereduktion har kommit in före den 1 mars 1997 skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av skatt på grund av 1997 eller 1998 års taxering efter vad som anges i ansökningen. Har ansökan kommit in efter den 28 februari 1997 men före den 1 mars 1998 skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av skatt på grund av 1998 eller 1999 års taxering efter vad som anges i ansökningen. Har ansökan kommit in efter den 28 februari 1998 men före den 1 mars 1999 skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av skatt på grund av 1999 eller 2000 års taxering efter vad som anges i ansökan. Kommer ansökningen in senare tillgodoräknas skattereduktionen vid debitering på grund av 2000 års taxering. Lag (1998:1014).

Prop. 2003/04:163: I stadgandet anges när en ansökan skall ha kommit in till Skatteverket för att skattereduktion skall kunna ges vid 2005 respektive 2006 års taxering. Paragrafen motsvarar i sak 10 § i 1996 års lag. För det fall att räkenskapsåret förlängs och någon taxering därför inte sker vid 2006 års taxering, kan skattereduktion i stället tillgodoräknas vid 2007 års taxering. Sista dag för ansökan är även i detta fall den 1 mars 2006.

Beslut

11 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksskatteverket bestämmer vilken eller vilka skattemyndigheter som beslutar i ärenden enligt denna lag.

[S2]Sedan en skattemyndighet avgjort ett sådant ärende får en ny ansökan inte prövas förrän efter utgången av år 1999, om inte ansökningen avser utgifter på minst 1 000 kronor som ingår i sökandens underlag för skattereduktion. Lag (1998:1014).

Prop. 2003/04:163: Paragrafen är utformad på motsvarande sätt som 11 § i 1996 års lag. Skatteverket, som numera är enda myndighet inom skatteförvaltningen, är beslutsmyndighet. Beloppsgränsen för ny ansökan har av administrativa skäl höjts från 1 000 kronor till 2 000 kronor.

Omprövning och överklagande

12 §  Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får omprövas, förutom i fall som anges i förvaltningslagen (1986:223), om sökanden har lämnat oriktig uppgift eller sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 2 § tredje stycket har beviljats efter det att ansökningen gjordes. Beslut får också omprövas om det föranleds av ett annat beslut av skattemyndighet eller förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering eller debitering av fastighetsskatt.

[S2]Beslut får vidare, på begäran av sökanden, omprövas om denne begärt att skattereduktion skall tillgodoräknas honom eller henne vid debitering av skatt på grund av 1997, 1998 eller 1999 års taxering och beslutad skattereduktion därefter inte fullt ut kunnat tillgodoräknas honom eller henne vid denna debitering.

[S3]Omprövning får ske intill utgången av femte kalenderåret efter det år då beslut om skattereduktion meddelades. Omprövning enligt första stycket andra meningen får ske även efter den tid som anges i föregående mening men senast sex månader efter det beslut som föranleder ändringen. Lag (1998:1014).

Prop. 2003/04:163: Av paragrafen framgår att skattebetalningslagens (1997:483) regler om bestämmande och debitering av slutlig skatt gäller i fråga om skattereduktion. Detta innebär att skattebetalningslagens regler om omprövning (21 kap.) och överklagande (22 kap.) är tillämpliga. Bestämmelserna om skattetillägg och efterbeskattning kan bli aktuella om sökanden lämnat en oriktig uppgift ...

13 §  Beslut av skattemyndigheten får överklagas av sökanden hos den

[S2]länsrätt inom vars domkrets beslutet har fattats, inom tre veckor från det sökanden fått del av beslutet. Skattemyndighetens beslut får överklagas av Riksskatteverket hos samma länsrätt inom tre veckor från dagen för beslutet.

[S3]Om länsrätten helt eller delvis bifallit ett överklagande av sökanden, får skattemyndigheten överklaga länsrättens beslut. Riksskatteverket får överklaga ett beslut av länsrätten eller kammarrätten även om verket inte tidigare har fört det allmännas talan i målet.

[S4]Om sökanden överklagar ett beslut, förs det allmännas talan i länsrätten och kammarrätten av skattemyndigheten. Överklagar Riksskatteverket skall det allmännas talan föras av verket. Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

[S5]Riksskatteverket får uppdra åt en tjänsteman vid en skattemyndighet att företräda verket i allmän förvaltningsdomstol. Lag (1997:1105).

Övriga bestämmelser

14 §  I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som gäller om skattereduktion i 11 kap. 11 § skattebetalningslagen (1997:483) om inte annat är föreskrivet. Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion enligt lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar och skattereduktion enligt skattebetalningslagen. Lag (1997:957).

Prop. 2003/04:163: I paragraferna anges hur skattereduktionen skall ges. I 13 § andra stycket görs en hänvisning till 11 kap. 9 § skattebetalningslagen där det framgår i vilken ordning skattereduktionen skall räknas av i förhållande till andra skattereduktioner. Bestämmelsen har utformats på motsvarande sätt som i lagen (2003:1204) om vissa miljöförbättrande installationer i småhus. ...

15 §  Skattereduktion enligt denna lag skall inte beaktas vid beräkning av preliminär skatt eller jämkning av sådan skatt. Lag (1997:957).

Prop. 2003/04:163: I paragrafen anges att det belopp som har givits i skattereduktion inte skall påverka ett framtida omkostnadsbelopp. Motsvarande bestämmelse finns i lagen (2003:1204) om vissa miljöförbättrande installationer i småhus.

16 §  Bestämmelser om registrering av uppgifter och beslut enligt denna lag finns i skatteregisterlagen (1980:343).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:306, Prop. 1995/96:229, Bet. 1995/96:SkU32
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:957) om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:35, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:1105) om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:1014) om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
 2. För byggnadsarbete som utförts under tiden den 15 april 1996-18 mars 1998 gäller 4 § i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:306, Prop. 1997/98:119
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:1293) om upphävande av lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om byggnadsarbete som har utförts under tiden den 15 april 1996-den 31 mars 1999 och betalats senast den 1 mars 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph.