Upphävd författning

Skatteregisterlag (1980:343)

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1980-05-22
Ändring införd
SFS 1980:343 i lydelse enligt SFS 2001:326
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av automatisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket och ett regionalt skatteregister för varje region.

[S2]Registren skall användas vid beskattning för

 1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysiska och juridiska personer,
 2. revisions- och annan kontrollverksamhet,
 3. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) samt bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
 4. redovisning, bestämmande och betalning av skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483), mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter och lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

[S3]Registren skall dessutom användas för

 1. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
 2. bestämmande av skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar, lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar och lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation,
 3. gäldenärsutredning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
 4. verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärvdabalken.

[S4]Det centrala skatteregistret skall också användas för andra utredningar i kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet än som avses i tredje stycket och för Riksskatteverkets tillsyn enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Lag (2001:326).

Prop. 2000/01:117: Ändringen i andra stycket 4 föranleds av att det även sedan arvs- och gåvoskatten infogats i skattekontosystemet är bestämmelserna i lagen om arvsskatt och gåvoskatt som skall gälla vid redovisning och bestämmande av sådan skatt.

Paragrafen har dessutom tillförts en ny punkt, punkt 4, i tredje stycket vari det anges att skatteregistren får användas även för verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälan enligt ärvdabalken ...

 • RÅ 1996:82:Sekretessmål. Registrering i det hos Riksskatteverket förda centrala skatteregistret av organisationsnummer enligt lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. har inte ansetts hänförlig till sådan verksamhet som avses i 9 kap. 1 § första stycket första meningen sekretesslagen.
1 a § har upphävts genom lag (1996:1235).

2 §  Med beskattning avses i denna lag fastställande av underlag för bestämmande av skatt, redovisning, bestämmande och betalning av skatt samt bestämmande av pensionsgrundande inkomst. Lag (1997:523).

4 §  Riksskatteverket förfogar över det centrala skatteregistret. Skattemyndigheten i regionen förfogar över det centrala skatteregistret såvitt gäller uppgifter som hänför sig till länet samt över det regionala registret för länet. Lag (1998:348).

Det centrala skatteregistrets innehåll

Innehåll

5 §  För fysisk person som är folkbokförd i riket skall i det centrala skatteregistret anges

 1. personnummer, namn, adress, civilstånd, datum för civilståndsändring och folkbokföringsförhållanden,
 2. registrering enligt skattebetalningslagen (1997:483), särskilt registrerings- och redovisningsnummer, organisationsnummer och firma,
 3. registrering i sjömansregistret, tillhörighet till svenska kyrkan,
 4. nationalitet, personnummer för hos personen folkbokförda barn under 18 år, antal hemmavarande barn som inte har uppnått 16 eller 18 års ålder, personnummer för make och person som likställs med make vid beskattningen,
 5. slag av pensionsförmån som personen är berättigad till enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, i den mån det behövs för att debitera socialförsäkringsavgift,
 6. på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas.

[S2]För person som inte har uppnått 18 års ålder skall också anges personnummer för den hos vilken personen är folkbokförd.

[S3]För person som inte har uppnått 15 års ålder skall införas endast uppgift om personnummer, namn och adress samt personnummer för den hos vilken personen är folkbokförd, om inte ytterligare uppgift som avses i första stycket behövs för beskattning.

[S4]För person som ej är folkbokförd här i riket skall uppgifter enligt första, andra eller tredje stycket införas i den mån det behövs för beskattning här i riket. Vad som sägs om personnummer skall dock i stället gälla samordningsnummer enligt 18 a § folkbokföringslagen (1991:481). Lag (1999:1053).

6 §  För juridisk person och för enkelt bolag, partrederi och utländskt företags filial i Sverige skall i det centrala skatteregistret anges

 1. organisationsnummer med tidpunkt för registrering och avregistrering i registret, namn, firma, adress och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 2 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483),
 2. registrering enligt skattebetalningslagen, särskilt registrerings- och redovisningsnummer.

[S2]För dödsbo skall även hemortskommun, den avlidnes personnummer och dagen för dödsfallet anges. Lag (1999:1248).

7 §  För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5 och 6 §§, det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

 1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag, företag som enligt 57 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall behandlas som fåmansföretag, fåmanshandelsbolag och dotterföretag som avses i 2 kap. 16 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, uppgift om företagsledare i dessa företag samt uppgift om delägare i enkelt bolag och partrederi.
 2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt besök eller annat sammanträffande enligt 3 kap. 7 § taxeringslagen (1990:324) eller 14 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483). För varje sådan åtgärd får anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag, myndighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldighet har fullgjorts.
 3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgift om innehav av skattsedel på preliminär skatt, uppgifter om beslut om återkallelse av F-skattsedel med angivande av skälen för beslutet, uppgifter som behövs för att bestämma skatt enligt skattebetalningslagen, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter, mervärdesskattelagen (1994:200) och lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt samt uppgifter om redovisning, inbetalning och återbetalning av sådana skatter eller avgifter.
 4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till beslut om beskattning.
 5. Uppgift om ansökan om anstånd med att lämna deklaration, uppgift om beslut om anstånd med att lämna deklaration och med att betala skatt, dock ej skälen för ansökningarna eller besluten, samt uppgift om att laga förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.
 6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen.
 7. Uppgifter som skall lämnas i förenklad självdeklaration, särskild självdeklaration enligt 2 kap. 10 § första stycket punkterna 2-4 och andra stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter samt uppgifter som skall lämnas enligt 2 kap. 25 § lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter.
 8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet och uppgift om utmätning enligt 18 kap. 9 § skattebetalningslagen.
 9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogdemyndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om att en person ålagts betalningsskyldighet i egenskap av bolagsman eller företrädare för en juridisk person, uppgift om beslut om skuldsanering, ackord, likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinställelse.
 10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.
 11. Uppgift om telefonnummer, särskild adress för skattsedelsförsändelse samt namn, adress och telefonnummer för ombud.
 12. Uppgift från kontrolluppgift som enligt 3 kap. lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter skall lämnas utan föreläggande samt från sådan särskild uppgift som avses i 2 kap. 19 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
 13. Uppgift om beteckning, köpeskilling, basvärde, delvärde, taxeringsvärde, omräknat delvärde, beskattningsnatur, typ av fång och tidpunkt för fånget för fastighet som ägs eller innehas av personen, andelens storlek om fastigheten har flera ägare och övriga uppgifter som behövs för beräkning av statlig fastighetsskatt samt uppgift som behövs för värdering av bostad på fastighet.
 14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för planerat besök eller annat sammanträffande enligt 3 kap. 7 § taxeringslagen eller 14 kap. 6 § skattebetalningslagen.
 15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är näringsidkare samt, om fullmakt lämnats för bank- eller postgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto, datum för fullmakten samt kontots nummer och typ.
 16. Uppgift om antal dagar för vilka den skattskyldige uppburit sjöinkomst som avses i 64 kap.3 och 4 §§inkomstskattelagen.
 17. Uppgift om omsättning i näringsverksamhet.
 18. Uppgifter angående resultat av bruttovinstberäkning, annan beräkning av relationstal eller liknande, skönsmässig beräkning och belopp som under beskattningsåret stått till förfogande för levnadskostnader.
 19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell samt tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning.
 20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift, uppgifter enligt 6 § första och andra styckena lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, uppgifter enligt 7 § lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar, uppgifter enligt 6 § första och andra styckena lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus för bestämmande av skattereduktion enligt nämnda lagar samt uppgift om beslut om sådan skattereduktion, uppgifter för bestämmande av skattereduktion enligt lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997 - 2001 års taxeringar samt uppgift om beslut om sådan skattereduktion, uppgifter enligt 12 § första stycket lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation samt uppgift om beslut om sådan skattereduktion.
 21. Uppgift om bosättningsland och tidpunkt för byte av bosättningsland.
 22. Uppgifter om antal årsanställda i en koncern i fall som avses i 2 kap. 16 § sista stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, totalt respektive i Sverige, koncernomsättning och koncernbalansomslutning för koncernmoderföretag.
 23. Uppgift om beteckning på ersättningsbostad som avses i 47 kap. 5 § inkomstskattelagen, uppskovsavdragets storlek, belopp som enligt 47 kap. 11 § nämnda lag skall minska anskaffningsutgiften samt, om ersättningsbostaden utgörs av bostad som avses i 47 kap. 5 § andra stycket nämnda lag, föreningens eller bolagets organisationsnummer och namn.
 24. Uppgift som skall lämnas enligt 10 kap.17 § första stycket 5 och andra stycket samt 33 §skattebetalningslagen.
 25. Uppgifter från aktiebolagsregistret om styrelseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare och revisor, om att styrelsen inte är fulltalig eller att årsredovisning inte har lämnats i tid, om företagsrekonstruktion och fusion samt uppgifter från handels- och föreningsregistret om firmatecknare, revisor och företagsrekonstruktion.
 26. Uppgifter från Statens folkhälsoinstitut om tillstånd enligt alkohollagen (1994:1738) och om omsättning enligt restaurangrapport.
 27. Uppgifter från länsarbetsnämnder om beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt utbetalat belopp och datum för utbetalningen.
 28. Uppgifter från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, exportvärden, antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som uppgifterna avser samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen.
 29. Uppgifter från Riksförsäkringsverket om försäkring mot kostnader för sjuklön såvitt avser arbetsgivarens organisations- eller personnummer, beräknad lönesumma, datum då försäkringen börjat gälla och datum för förändring av lönesumma, om sjukpenninggrundande inkomst av annat förvärvsarbete såvitt avser den försäkrades personnummer och datum för inkomstanmälan samt om utsänd person såvitt avser uppgifter från intyg om tillämplig lagstiftning och intyg om utsändning.
 30. Uppgift om att en näringsidkare ingår i en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervärdesskattelagen.
 31. Uppgift om uppskovsbelopp vid andelsbyte enligt 49 kap.inkomstskattelagen, namn och organisationsnummer på det överlåtna företaget, antal andelar som lämnats som ersättning vid andelsbytet samt namn och organisationsnummer på det köpande företaget samt de övriga uppgifter som behövs för beskattning av uppskovsbelopp.
 32. Uppgift om uppskovsbelopp vid koncerninterna andelsavyttringar enligt 25 kap.6-27 §§inkomstskattelagen, namn och organisationsnummer på det överlåtna företaget, antalet överlåtna andelar samt de övriga uppgifter som behövs för beskattning av vinsten.
 33. Uppgift om avgiftsskyldighet till annat registrerat trossamfund än Svenska kyrkan och uppgift om tillhörighet till icke-territoriell församling inom Svenska kyrkan.
 34. Uppgifter om bouppteckning eller dödsboanmälan, dödsbodelägare, tillgångar och skulder samt övriga uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärvdabalken. Lag (2001:326).

Prop. 1996/97:116: I punkt 1 har införts bestämmelser om att uppgifter om företagsledare i fåmansföretag skall få tas in i skatteregistret. Det är i första hand den uppgift som den enskilde själv lämnar i deklarationer eller i en anmälan om registrering för t.ex. mervärdesskatt som registreras. Även uppgift om företagsledare som inte är bosatta i landet får registreras om uppgift om denne har lämnats.

I punkt 19 har tagits in en bestämmelse om att trafiktillstånd och biluthyrningstillstånd ...

Prop. 1997/98:148: Motivet till den nya punkten 30 har kommenterats i avsnitt 4.5.8.

Prop. 2000/01:117: Ändringen i punkt 3 föranleds av att det även sedan arvs- och gåvoskatten infogats i skattekontosystemet är bestämmelserna i lagen om arvsskatt och gåvoskatt som skall gälla vid bestämmande av sådan skatt.

Paragrafen har dessutom tillförts en ny punkt, punkt 34, vari det anges att också uppgifter om bouppteckning eller dödsboanmälan, dödsbodelägare, tillgångar och skulder samt övriga uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälan enligt ...

Ändrad: SFS 1999:302 (Staten och trossamfunden - begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.), 1998:497 (En reformerad yrkestrafiklagstiftning), 1999:1248 (Inkomstskattelagen), 1984:860 (om viss fiöljdlagstiftning till lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare samt om vissa bestämmelse beräkning av pensionsgrundande inkomst, m.m.), 1986:1301 (om ändringar i taxeringsorganisationen), 1994:1915 (Omräkningsförfarande vid fastighetstaxeringen, m.m.), 1994:212 (om ny mervärdesskattelag), 1997:524 (Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 1-11), 1998:692 (Inkomstgrundad ålderspension, m.m.), 1998:348 (Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m.), 1993:673 (med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (komplettringsproposition)), 1993:1473 (om uppskovsregler vid bostadsbyten, m.m.), 1984:358 (om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m.), 2001:326 (Vissa ändringar i alkohollagen), 1997:354 (Ändringar i skatteregisterlagen, m.m.), 1994:495 (Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m.), 1985:155 (om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, m.m.), 1999:410 (Tullagens överklaganderegler, m.m.), 1999:409 (Tullagens överklaganderegler, m.m.), 1990:1139 (om en modernisering av företagens självdeklarationer och förfarandefrågor i anslutning till skettereformen, m.m.), 1996:1235 (None), 2000:1381 (Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation), 1983:143 (om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) m.m.), 1996:1344 (None), 1983:449 (om följdlagstiftning till inkomstskattereformen, m.m.), 1997:1038 (Utfärdande av F-skattsedel, m.m.), 1995:1628 (None), 1984:1058 (om statlig fastighetsskatt), 1992:836 (med förslag om slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringproposition)), 1991:1920 (om vissa ändringar i bestämmelserna om skattetillägg, preliminär B-skatt m .m.), 1996:726 (Skattereduktion för utgifter för byggnads-arbete på bostadshus ), 1989:441 (om fortsatt valutareglering, m; m.), 1992:1190 (om vissa uppbörds- och indrivningsfrågor, m. m.)
8 § har upphävts genom lag (1994:1905).

9 §  Uppgifter som avses i 7 § får tas in i registret endast i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen får föreskriva mindre avvikelser från bestämmelserna om registerinnehåll. Lag (1994:1905).

Terminalåtkomst

10 §  Terminalåtkomst till uppgifter i det centrala skatteregistret får finnas endast för de ändamål som anges i 1 § och i den utsträckning i övrigt som anges i andra - femte styckena.

[S2]Skattemyndigheten i regionen får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5 och 6 §§, 7 § 1 - 6, 7, dock endast i fråga om uppgifter som skall lämnas enligt 2 kap. 19 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, 8, 9, 13- 15, 17, 22, 25 och 34 samt de uppgifter därutöver som behövs för utfärdande av skattsedel och dubblettskattsedel. Skattemyndigheten får ha terminalåtkomst också till övriga uppgifter som avses i 7 § om de, för pågående eller annat beskattningsår, hänför sig till regionen eller avser skattskyldig som beskattas i regionen. Vidare får skattemyndigheten ha terminalåtkomst till uppgifter som behövs inför och vid revision i den utsträckning regeringen föreskriver.

[S3]Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5-7 §§.

[S4]Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till uppgifter enligt 5 och 6 §§ samt 7 § 1, 3 och 4. Kronofogdemyndighet i den region där ett mål är registrerat för exekutiva åtgärder får vidare ha sådan terminalåtkomst i fråga om uppgifter enligt 7 § 7, 8, 12, 13 och 24. Terminalåtkomsten får avse den som är registrerad som gäldenär hos kronofogdemyndighet eller make till gäldenären eller annan som sambeskattas med gäldenären. I fråga om uppgifter enligt 7 § 1 får terminalåtkomsten avse också den som är delägare i fåmansföretag där någon som avses i tredje meningen är delägare.

[S5]Av rådets förordning (EEG) nr 218/92 framgår att behörig myndighet i ett annat EU-land får ha terminalåtkomst till uppgifter rörande mervärdesskatt. Lag (2001:326).

Prop. 1996/97:116: Ändringen i andra stycket innebär att samtliga skattemyndigheter får ha terminalåtkomst till de uppgifter från PRV som enligt 7 § punkt 25 skall tas in i registret. Vidare skall revisorer inför och vid revision kunna få terminalåtkomst till uppgifter om skattskyldiga i andra län. Detta för att revisorer vid revision av ett företag även skall kunna få tillgång via terminal till uppgifter om delägare som beskattas i annat län än företaget. Begränsningen i terminalåtkomsten försvårar i annat ...

Prop. 1998/99:34: Ändringen innebär att kronofogdemyndigheterna får terminalåtkomst till de uppgifter om mervärdesskatt som skall lämnas i en skattedeklaration samt uppgifter som skall lämnas i en periodisk sammanställning.

Prop. 2000/01:117: I andra stycket görs en följdändring till ändringen i 7 § så att skattemyndigheten i regionen får ha terminalåtkomst även till de uppgifter som anges i 7 § 34 och som rör verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärvdabalken.

10 a § har upphävts genom lag (1996:1235).

De regionala skatteregistren

Innehåll

11 §  Ett regionalt skatteregister får innehålla följande uppgifter som hänför sig till regionen:

 1. uppgift om fysisk eller juridisk persons identitet,
 2. uppgift om taxeringsår, beskattningsår, inkomstår och redovisningsperiod,
 3. uppgift om ärendebeteckning, ärendemening och ärendesamband,
 4. uppgift om beteckning på handling samt i förekommande fall uppgift om att en handling i ett ärende inte finns i registret,
 5. uppgift om att ärendet omprövats eller överklagats samt domstols beslut,
 6. administrativa och tekniska uppgifter som behövs för handläggningen av ärendet.

[S2]Registret får också innehålla handling som kommit in eller upprättats i ett ärende som hänför sig till regionen. En sådan handling får innehålla uppgift som avses i 4 § eller 6 § andra stycketdatalagen (1973:289) endast om en enskild har lämnat uppgiften eller om den behövs för handläggningen av ärendet. Lag (1998:348).

Terminalåtkomst

12 §  Terminalåtkomst till ett regionalt register får finnas endast för de ändamål som anges i 1 § och endast i den utsträckning som anges i andra och tredje styckena.

[S2]Riksskatteverket och skattemyndigheten i regionen får ha terminalåtkomst till de uppgifter som avses i 11 § första stycket.

[S3]Det skattekontor som skall handlägga ett ärende får ha terminalåtkomst till handling som avses i 11 § andra stycket. Ett skattekontor får också ha terminalåtkomst till handling som finns i ett ärende vid ett annat skattekontor om det behövs för handläggningen av ett ärende.

[S4]Regeringen får föreskriva att Riksskatteverket eller skattemyndighet i annat fall än som avses i tredje stycket får ha terminalåtkomst till handling som avses i 11 § andra stycket. Lag (1998:348).

Sökbegrepp

13 §  I fråga om uppgifter som avses i 11 § första stycket får som sökbegrepp användas endast personnummer, organisationsnummer, namn, firma, ärendebeteckning, taxeringsår, beskattningsår, inkomstår, redovisningsperiod, handläggande enhet, datum och uppgift om var i handläggningsgången ärendet befinner sig.

[S2]I handling som avses i 11 § andra stycket får som sökbegrepp användas endast ärendebeteckning och beteckning på handling. Lag (1994:1905).

13 a §  I verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärvdabalken samt arvsskatteärenden får, i fråga om uppgifter som avses i 11 § första stycket, som sökbegrepp endast användas uppgifter som avses i 15 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100). Vid sökning efter handlingar som avses i 11 § andra stycket får dessutom uppgift om namn och person- eller samordningsnummer användas som sökbegrepp.

[S2]Som sökbegrepp enligt denna paragraf får inte användas sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag. Lag (2001:326).

Prop. 2000/01:117: I paragrafen, som är ny, anges i första stycket första meningen vilka sökbegrepp som får användas vid sökning i skatteregistren när det gäller sökning i verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälan enligt ärvdabalken eller arvsskatteärenden.

I första stycket andra meningen anges vilka ytterligare sökbegrepp som får användas vid sökning efter en elektronisk handling när det gäller sökning i samma ...

Gemensamma bestämmelser

14 §  Uppgifter till register enligt denna lag får hämtas in från annat register med hjälp av automatisk databehandling. Lag (1994:1905).

15 §  Uppgifter i register enligt denna lag får lämnas ut till annan myndighet på medium för automatisk databehandling endast om detta följer av lag eller förordning eller regeringen har medgivit det. Regeringen får uppdra åt datainspektionen att lämna sådant medgivande i fråga om uppgifter som inte omfattas av sekretess. Talan mot beslut av datainspektionen förs hos regeringen genom besvär.

[S2]Första stycket gäller inte i fråga om utlämnande för beskattning.

[S3]Med utlämnande till annan myndighet jämställs utlämnande mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet, när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. Lag (1994:1905).

16 §  Från register enligt denna lag får utan hinder av vad som är föreskrivet i annan lag till enskild lämnas ut nedan angivna uppgifter, om det inte av särskild anledning kan antas att den registrerade eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

[S2]De uppgifter som får lämnas ut är

 1. uppgift som avses i 5 § första stycket 1, 2 eller 7,
 2. uppgift som avses i 6 § första stycket 1 eller 2,
 3. uppgift om slag av näringsverksamhet eller om beslut om likvidation eller konkurs samt
 4. uppgift om registrering av skyldighet att inbetala innehållen preliminär A-skatt eller arbetsgivaravgift. Lag (1994:1905).

17 §  Uppgifter om en arbetstagares eller uppdragstagares namn och personnummer, slag av preliminär skatt som personen skall betala samt uppgifter till ledning för beräkning av skatteavdrag för betalning av preliminär skatt, får lämnas på medium för automatisk databehandling till arbetsgivare eller uppdragsgivare.

[S2]Av rådets förordning (EEG) nr 218/92 framgår att uppgift som avses i 10 § sjätte stycket får lämnas ut till behörig myndighet i ett annat EU-land på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

[S3]Underlag för uppgiftslämnandet får hämtas in på medium för automatisk databehandling. Lag (1997:523).

18 §  I ett registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) behöver i fråga om ett regionalt register uppgift i handling som har getts in av enskild eller som den registeransvarige har expedierat till den registrerade inte tas med. Om uppgiften finns i ärende rörande den som begärt utdraget, skall det framgå av utdraget att uppgiften inte finns med. Lag (1994:1905).

19 §  Om inte annat sägs i andra - fjärde styckena skall sådana uppgifter i det centrala skatteregistret som hänför sig till viss beskattningsperiod gallras sju år efter utgången av det kalenderår under vilket perioden gick ut.

[S2]Uppgifter som avses i 5 §, med undantag av de i första stycket 5, i 6 §, i 7 § 3, med undantag av uppgifter om beslut om återkallelse av F-skattsedel, i 7 § 23, med undantag av uppgift om uppskovsavdrag enligt 47 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), samt i 7 § 31, 32 och 34, får bevaras även efter utgången av den tid som anges i första stycket. Detsamma gäller uppgifter om

 1. personnummer för make och person som likställs med make vid beskattningen,
 2. beslut om beskattning, dock inte skälen för beslutet,
 3. huruvida taxering grundas på förenklad självdeklaration eller enbart på kontrolluppgift om inkomst av kapital,
 4. antal dagar för vilka den skattskyldige uppburit sjöinkomst som avses i 64 kap.3 och 4 §§inkomstskattelagen,
 5. ingående och utgående mervärdesskatt samt särskilt investeringsavdrag och redovisningsperiodens längd vid redovisning av mervärdesskatt.

[S3]Uppgift om tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning samt uppgifter som avses i 7 § 26 - 29, med undantag av uppgifter som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), skall gallras två år efter utgången av det år då uppgifterna registrerades.

[S4]Uppgift om revision får bevaras under högst tio år efter utgången av det år under vilket revisionen avslutades.

[S5]Bouppteckningar skall bevaras.

[S6]Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd bevaringstid för uppgifter som avses i första eller fjärde stycket. Lag (2001:326).

Prop. 1996/97:116: I ett nytt tredje stycke har tagits in bestämmelser om när de uppgifter som hämtats in från Vägverket, Alkoholinspektionen, länsarbetsnämnderna och Generaltullstyrelsen skall gallras. Uppgifter från PRV gallras enligt nuvarande regler. Något skäl för att ha kortare gallringstid för dessa uppgifter finns inte (se avsnitt 4.4).

Prop. 2000/01:117: Andra stycket ändras så att de uppgifter om bouppteckningar och dödsboanmälan som anges i 7 § andra stycket 34 får bevaras även efter utgången av den tid som anges i paragrafens första stycke.

I femte stycket, som är nytt, har tagits in en bestämmelse om att bouppteckningar som finns registrerade på medium för automatiserad behandling i det centrala skatteregistret skall bevaras (jfr kommentaren till 20 § första stycket). ...

20 §  Upptagningar i regionala register skall i fråga om deklarationer och andra handlingar som lämnats till ledning för beskattning eller upprättats eller för granskning omhändertagits av en myndighet för skattekontroll, gallras sju år eller, i fråga om handlingar som avser aktiebolag eller ekonomisk förening, tio år efter beskattningsårets utgång. Bouppteckningar skall dock bevaras.

[S2]Andra upptagningar i regionala register än sådana som avses i första stycket skall gallras tolv år efter beskattningsårets utgång.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första eller andra stycket. Lag (2001:326).

Prop. 2000/01:117: I första stycket har tagits in ett undantag från gallringsbestämmelserna som innebär att bouppteckningar som finns registrerade på medium för automatiserad behandling i de regionala skatteregistren skall bevaras (jfr kommentaren till 19 § sjätte stycket).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Skatteregisterlag (1980:343)

Lag (1982:453) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Lag (1983:143) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:83
  Omfattning
  ändr. 1, 5-7, 10, 12 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1983-04-15

Lag (1983:449) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:157
  Omfattning
  ändr. 7, 10 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1984:358) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Lag (1984:860) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:22
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 7 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:1057) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Lag (1984:1058) om ändring i lagen (1984:860) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Lag (1985:155) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, såvitt avser 7, 10 och 12 §§, två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling, och såvitt avser 1 § den 1 september 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:108
  Omfattning
  ändr. 1, 7, 10, 12 §§
  Ikraftträder
  1985-04-25

Lag (1986:1301) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 4, 5, 7, 10 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1989:441) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Lag (1990:1139) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser i 7 § 13 tillämpas dock t. o. m. 1991 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:5
  Omfattning
  ändr. 4, 7, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1537) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:53
  Omfattning
  nya 1 a, 10 a §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:525) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Lag (1991:1920) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. Vid 1992 och 1993 års taxeringar gäller förutom vad som föreskrivs i 7 § 7 att skatteregistret får innehålla uppgifter som skall lämnas enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) självdeklaration och kontrolluppgifter. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om allmän löneavgift som avser tid före utgången av år 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:43
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5, 6, 7, 10 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:836) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Den nya bestämmelsen i 7 § punkt 3 tillämpas från och med den 1 januari 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1190) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:96, Bet. 1992/93:SkU9
  Omfattning
  ändr. 7, 13 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:469) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 3, 10 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:673) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:422, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:SkU36
  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:849) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:370, Prop. 1992/93:124, Bet. 1992/93:SkU34
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-10-01

Lag (1993:903) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:SkU36
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1473) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering såvitt avser 7 § 7 och i övrigt vid 1994 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:105, Prop. 1993/94:45, Bet. 1993/94:SkU11
  Omfattning
  ändr. 7, 10, 13 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:212) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 7 § gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:495) om ändring i lagen (1994:212) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:316, Prop. 1993/94:152, Bet. 1993/94:SkU32
  Omfattning
  ändr. 7 § i 1994:212

Lag (1994:763) om ändring i lagen (1994:212) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:384, Prop. 1993/94:224, Bet. 1993/94:SkU42
  Omfattning
  ändr. 1 § i 1994:212

Lag (1994:764) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:384, Prop. 1993/94:224, Bet. 1993/94:SkU42
  Omfattning
  nya 9 a, 12 a §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1905) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder såvitt avser 10 § sjätte stycket och 17 § andra stycket i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och i övrigt den 1 januari 1995. Lagen tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  2. Efter utgången av den i .19 § första stycket föreskrivna gallringsfristen gäller 20 § första stycket också beträffande uppgifter som före ikraftträdandet har getts in i elektronisk form.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:158, Prop. 1994/95:93, Bet. 1994/95:SkU15
  Omfattning
  upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; nuvarande 9 a, 11, 12, 12 a, 13 §§ betecknas 14, 15, 16, 17, 19 §§, rubr. närmast före 9 § sätts närmast före nya 15 §; ändr. 7, 9, 10, de nya 17, 19 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 11, 12, 13, 18, 20 §§, rubr. närmast före 10, 11, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1915) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:150, Prop. 1994/95:53, Bet. 1994/95:SkU13
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:749) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:372, Prop. 1994/95:201, Bet. 1994/95:SkU26
  Omfattning
  rubr. närmast före 15 § sätts närmast före 14 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1367) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:73, Prop. 1995/96:56, Bet. 1995/96:SkU14
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1627) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:135, Prop. 1995/96:109, Bet. 1995/96:SkU20
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1628) om ändring i lagen (1994:1915) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:135, Prop. 1995/96:56, Bet. 1995/96:SkU14
  Omfattning
  ändr. 7 § i 1994:1915

Lag (1996:726) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:306, Prop. 1995/96:229, Bet. 1995/96:SkU32
  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:951) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1232) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:17, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1235) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:65, Prop. 1995/96:217, Bet. 1996/97:SkU2
  Omfattning
  upph. 1 a, 10 a §§; ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1344) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 3, 7, 19 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:354) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:251, Prop. 1996/97:116, Bet. 1996/97:SkU19
  Omfattning
  ändr. 7, 10, 19 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:523) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5, 6, 17 §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:524) om ändring i lagen (1996:1344) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 3, 7, 19 §§ i 1996:1344

Lag (1997:1038) om ändring i lagen (1997:524) om ändring i lagen (1996:1344) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:71, Prop. 1997/98:33, Bet. 1997/98:SkU9
  Omfattning
  ändr. 7 § i 1997:524

Lag (1998:348) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:254, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU29
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 19 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:497) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:254, Prop. 1997/98:63, Bet. 1997/98:SkU29
Omfattning
ändr. 7, 19 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1998:692) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1608) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Bet. 1998/99:SkU5
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1609) om ändring i lagen (1998:692) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Bet. 1998/99:SkU5
Omfattning
ändr. 7 § i 1998:692

Lag (1999:100) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:145, Prop. 1998/99:34, Bet. 1998/99:SkU9
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (1999:302) om ändring skatteregisterlagen (1980:343)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999. Äldre bestämmelser i 5 § gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
1999-10-01

Lag (1999:409) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:410) om ändring i lagen (1999:302) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 7 § i 1999:302
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1053) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:66, Prop. 1999/2000:6, Bet. 1999/2000:SkU7
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1248) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1, 6, 7, 19 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:471) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1381) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:107, Prop. 2000/01:24, Bet. 2000/01:SkU8
Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2001:181

Omfattning
upph.

Lag (2001:326) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:238, Prop. 2000/01:97, Bet. 2000/01:SkU27
Omfattning
ändr. 1, 7, 10, 19, 20 §§; ny 13 a §
Ikraftträder
2001-07-01