Upphävd författning

Lag (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-05-10
Ändring införd
SFS 1990:325 i lydelse enligt SFS 2000:1421
Ikraft
1990-06-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna lag ges bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning för taxering enligt taxeringslagen (1990:324) m.m.

[S2]För företag som har sin redovisning i euro finns bestämmelser även i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. Lag (2000:50).

[K1]2 a §  Vad som i denna lag sägs om personnummer skall i förekommande fall i stället gälla samordningsnummer enligt 18 a § folkbokföringslagen (1991:481). Lag (1999:1056).

Prop. 1999/2000:6: Bestämmelsen föranleds av att personer som inte är eller har varit folkbokförda här i landet från och med den 1 januari 2000 skall tilldelas ett särskilt samordningsnummer i stället för personnummer (prop. 1997/97:9). Samordningsnummer skall bl.a. få tilldelas för beskattningsändamål. I de fall en skattskyldig tilldelats samordningsnummer skall detta i stället för personnummer anges i deklarationer, kontrolluppgifter och andra ...

[K1]3 §  Riksskatteverket har samma befogenhet som skattemyndigheterna att meddela förelägganden.

[K1]4 §  Samtliga uppgifter som skall lämnas enligt denna lag skall till sina belopp anges i svenska kronor. Lag (2000:50).

Prop. 1999/2000:23: Bestämmelsen, som är ny, innebär att samtliga belopp som uppgift skall lämnas om till ledning för taxering skall anges i svenska kronor. Bestämmelsen bekräftar vad som redan gäller i dag och föranleds av att möjlighet införs för företag att ha sin redovisning i euro.

2 kap. Självdeklaration m.m.

Allmänna bestämmelser

[K2]1 §  Uppgifter till ledning för egen taxering lämnas i form av självdeklaration.

[K2]2 §  Självdeklaration skall avges på heder och samvete på blankett enligt fastställt formulär för förenklad självdeklaration eller särskild självdeklaration eller, efter särskilt medgivande av Riksskatteverket eller skattemyndighet som Riksskatteverket bestämmer, i form av ett elektroniskt dokument.

[S2]Med ett elektroniskt dokument avses i denna lag en upptagning som gjorts med hjälp av automatisk databehandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. Lag (1997:495).

[K2]3 §  Var och en bör, utöver vad som framgår av deklarationsformulären, meddela de ytterligare upplysningar som kan vara av betydelse för egen taxering. Lag (1990:1136).

 • RÅ 2004:11:Grund för att påföra skattetillägg har ansetts föreligga då ett aktiebolag yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar och de lämnade uppgifterna inte motsade att bolaget hade rätt till sådant avdrag. Inkomsttaxering 1999.
 • RÅ 2003:4:Grund för att påföra skattetillägg har inte ansetts föreligga då ett bolag utan närmare förklaring yrkat avdrag för nedskrivning av anläggningstillgångar. Inkomsttaxering 1997.

Deklarationsskyldighet för fysiska personer

[K2]4 §  Fysisk person skall lämna självdeklaration

 1. när hans bruttointäkter av tjänst i andra fall än som avses i 32 § 1 mom.första stycket h och i kommunalskattelagen (1928:370) och av aktiv näringsverksamhet, under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 24 procent av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för året före taxeringsåret och inte annat följer av 6 §,
 2. när hans bruttointäkter av tjänst i fall som avses i 32 § 1 mom.första stycket h eller i kommunalskattelagen och av passiv näringsverksamhet uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,
 3. när han haft bruttointäkter av kapital av annat slag än avkastning från vilken skatteavdrag skall göras enligt 5 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och bruttointäkterna av kapital uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,
 4. om han inte varit bosatt i Sverige under hela beskattnings- året när bruttointäkterna uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,
 5. när hans skattepliktiga tillgångar enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt vid beskattningsårets utgång haft ett sammanlagt värde som överstiger 1 000 000 kronor eller, i fall då sambeskattning skall ske med make eller sambo, 1 500 000 kronor, eller
 6. när underlag för statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader skall fastställas för honom.

[S2]Vid bedömandet av deklarationsskyldighet enligt första stycket skall hänsyn inte tas till sådan inkomst eller förmögenhet för vilken skattskyldighet inte föreligger enligt kommunalskatte- lagen, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller lagen om statlig förmögenhetsskatt. Däremot skall hänsyn tas till sådan inkomst eller förmögenhet som enligt dubbelbeskattningsavtal skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige.

[S3]Skall sambeskattning ske enligt lagen om statlig förmögenhets- skatt skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas med hänsyn till makarnas sammanlagda förmögenhet och föräldrarnas deklarationsskyldighet bedömas med hänsyn till deras och underåriga hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet. Lag (2000:1421).

[K2]5 §  Vid tillämpning av 4 § första stycket, skall svensk medborgare, som under beskattningsåret tillhört svensk beskickning hos utländsk makt, svensk permanent delegation hos mellanstatlig organisation eller lönat svenskt konsulat eller beskickningens, delegationens eller konsulatets betjäning och som på grund av sin tjänst varit bosatt utomlands, anses ha varit bosatt i Sverige. Detsamma skall gälla sådan persons make samt barn under 18 år, om de har varit svenska medborgare och har bott hos honom.

[S2]En person som under beskattningsåret har tillhört främmande makts beskickning eller lönade konsulat i Sverige eller beskickningens eller konsulatets betjäning, skall vid tillämpningen av bestämmelserna i 4 § första stycket inte anses ha varit bosatt i Sverige under förutsättning att han inte har varit svensk medborgare och inte var bosatt i Sverige när han kom att tillhöra beskickningen eller konsulatet. Detsamma skall gälla sådan persons make, barn under 18 år och enskilda tjänare om de har bott hos honom och inte har varit svenska medborgare.

[K2]6 §  För den som inte haft inkomst av aktiv näringsverksamhet eller annan inkomst av tjänst än folkpension och pensionstillskott enligt 2 eller 2 b § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller allmän tilläggspension som föranlett avräkning av sådant pensionstillskott gäller i stället för vad som sägs i 4 § första stycket 1 följande. Skyldighet att lämna självdeklaration föreligger endast om den uppburna pensionen överstiger för gift skattskyldig 134,0 procent och för annan skattskyldig 151,5 procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Gränsen 151,5 procent av sistnämnda belopp gäller också gift skattskyldig som under någon del av året uppburit folkpension som ogift.

[S2]Som folkpension räknas inte barnpension. Lag (2000:792).

[K2]7 §  Om en person avlider under beskattningsåret skall dödsboet efter honom fullgöra den deklarationsskyldighet som skulle ha gällt för den avlidne.

Deklarationsskyldighet för juridiska personer

[K2]8 §  Följande juridiska personer skall lämna självdeklaration

 1. aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, ömsesidigt skadeförsäkringsföretag och värdepappersfond samt sådan stiftelse, fond eller inrättning som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss familjs, vissa familjers eller bestämda personers ekonomiska intressen,
 2. ideell förening och registrerat trossamfund, som avses i 7 § 5 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, om dess bruttointäkter under beskattningsåret överstigit grundavdraget enligt 8 § nämnda lag,
 3. dödsbo när dess bruttointäkter av kapital av annat slag än avkastning från vilken skatteavdrag skall göras enligt 5 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och bruttointäkter av en eller flera andra förvärvskällor uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,
 4. annan juridisk person, om dess bruttointäkter av en eller flera förvärvskällor under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,
 5. juridisk person, vars skattepliktiga tillgångar enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, vid beskattningsårets utgång haft ett sammanlagt värde som, i fråga om dödsbo och familjestiftelse, överstiger 1 000 000 kronor eller, i fråga om annan juridisk person som är skattskyldig enligt nämnda lag, 25 000 kronor,
 6. juridisk person för vilken underlag för statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader skall fastställas.

[S2]Vid bedömandet av deklarationsskyldighet enligt första stycket 2-5 skall hänsyn inte tas till sådan inkomst eller förmögenhet, för vilken skattskyldighet inte föreligger enligt kommunalskattelagen (1928:370), lagen om statlig inkomstskatt eller lagen om statlig förmögenhetsskatt. Däremot skall hänsyn tas till sådan inkomst eller förmögenhet som enligt dubbelbeskattningsavtal skall vara helt eller delvis undantagen från beskattning i Sverige. Lag (2000:1421).

Deklarationsskyldighet efter föreläggande

[K2]9 §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall också den som inte är deklarationsskyldig enligt 4--8 §§ lämna självdeklaration.

Självdeklaration

[K2]10 §  En självdeklaration skall innehålla uppgifter om

 1. den skattskyldiges namn, personnummer eller organisations- nummer, postadress och hemortskommun, beträffande utländsk juridisk person det land, där styrelsen haft sitt säte, samt beträffande skattskyldig som bara under någon del av beskattningsåret varit bosatt i Sverige, uppgift om den tid som han haft bostad här,
 2. de intäkter och avdrag som är att hänföra till varje inkomstslag,
 3. de allmänna avdrag som den skattskyldige yrkar få vid taxeringen,
 4. den skattskyldiges tillgångar och skulder vid slutet av beskattningsåret, om beskattningsbar förmögenhet uppkommer, dock i fall som avses i 7 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt endast i den utsträckning skattskyldighet för förmögenhet föreligger.

[S2]En självdeklaration skall dessutom innehålla de uppgifter som för särskilda fall föreskrivs i 16-24 §§ eller som behövs för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader eller expansionsmedelsskatt enligt lagen (1993:1537) om expansionsmedel.

[S3]Om en skattskyldig skall räkna in ett hemmavarande underårigt barns tillgångar och skulder i sin förmögenhet enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt, skall uppgift lämnas även om dessa. Lag (1998:693).

Prop. 1996/97:117: Ändringen i första stycket punkt 4 är en följdändring med anledning av den nya förmögenhetsskattelagen.

Ändringarna i tredje stycket är följdändringar med anledning av de redaktionella ändringar som gjorts vid utformningen av sambeskattningsreglerna i den nya förmögenhetsskattelagen.

Förenklad självdeklaration

[K2]11 §  Fysisk person och dödsbo får, om inte annat följer av 13 §, lämna förenklad självdeklaration.

[S2]Skattemyndigheten skall till den som kan antas få lämna förenklad självdeklaration före den 15 april under taxeringsåret översända en förtryckt deklarationsblankett. Följande uppgifter, grundade på innehållet i inkomna kontrolluppgifter och övriga av myndigheten kända uppgifter, skall förtryckas:

 1. den skattskyldiges namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och hemortskommun,
 2. vad som behövs för att bestämma om den skattskyldige skall sambeskattas eller inte,
 3. intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och avdrag i inkomstslaget kapital,
 4. avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetalning på pensionssparkonto,
 5. vad som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
 6. skattepliktiga tillgångar och avdragsgilla skulder enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt om beskattningsbar förmögenhet kan antas uppkomma. Lag (1997:956).

Prop. 1996/97:117: Ändringen i andra stycket punkt 2 är en följdändring med anledning av de redaktionella ändringar som gjorts vid utformningen av sambeskattningsreglerna i den nya förmögenhetsskattelagen.

Den nya punkt 6 i andra stycket innebär att även underlaget för att bestämma förmögenhetsskatt skall i den omfattning som är möjlig förtryckas i den förenklade självdelarationen.

[K2]12 §  Om uppgifterna på den förtryckta deklarationsblanketten är felaktiga eller ofullständiga skall den skattskyldige göra de ändringar eller tillägg som behövs. Lag (1992:1659).

Särskild självdeklaration

[K2]13 §  Särskild självdeklaration skall lämnas om

 1. den skattskyldige är annan juridisk person än dödsbo,
 2. den skattskyldige är skyldig att i självdeklaration lämna uppgift om inkomst av näringsverksamhet,
 3. den skattskyldige är företagsledare eller delägare i fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag, företag som enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag eller, om uppgifter skall lämnas enligt 24 §, i företag som upphört att vara sådant företag,
 4. den skattskyldige enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483) skall redovisa utgående och ingående mervärdesskatt i sin självdeklaration,
 5. den skattskyldige inte varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret, eller
 6. den skattskyldige inte mottagit förtryckt blankett för förenklad självdeklaration senast den 15 april taxeringsåret. Lag (1999:1056).

Gemensamma bestämmelser om självdeklaration

[K2]14 §  I självdeklarationen behöver uppgift inte lämnas om ersättning som, enligt bestämmelserna i 3 kap. 5 § första stycket 3, först efter föreläggande av skattemyndigheten behöver tas upp i kontrolluppgift.

[S2]Om den skattskyldige yrkar avdrag för ökade levnadskostnader enligt punkt 3 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) skall han lämna de uppgifter som behövs om ersättning som uppburits för att täcka kostnaderna. Lag (1994:1991).

[K2]15 §  Om en skattskyldig yrkar avdrag för en skuldränta vid beräkning av inkomst av kapital, skall han -- i fall kontrolluppgift inte skall lämnas enligt bestämmelserna i 3 kap. 25 a § -- i självdeklarationen lämna uppgifter om skuldbeloppets storlek vid beskattningsårets utgång och om långivarens namn. Om långivaren är en fysisk person skall uppgift också lämnas om dennes personnummer eller adress. Lag (1992:1659).

[K2]16 §  Fåmansföretag och företag, som enligt 3 § 12 a mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag skall i självdeklarationen lämna uppgifter om delägares eller honom närstående persons namn, personnummer och adress och i förekommande fall aktie- eller andelsinnehav varvid, om det förekommer olika röstvärden för innehavet, dessa skall anges; dock behöver uppgifter inte lämnas för närstående person, som inte uppburit ersättning från, träffat avtal med eller haft liknande förhållande med företaget.

[S2]Delägare i ett handelsbolag skall lämna de uppgifter som behövs för att beräkna det justerade ingångsvärdet för andelen i bolaget såsom andelens ursprungliga ingångsvärde, tillskott och uttag.

[S3]Skall den skattskyldige enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483) redovisa mervärdesskatt i sin självdeklaration, skall han lämna de uppgifter som behövs för att besluta om mervärdesskatten.

[S4]Dotterföretag enligt 1 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385), 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), skall i självdeklarationen lämna uppgift om namn och organisationsnummer för moderföretag jämte aktie- eller andelsinnehav med angivande av röstvärde samt, i förekommande fall, uppgifter om namn och organisationsnummer för dettas moderföretag. Ägaruppgifterna skall avse förhållandena vid senast avslutade beskattningsår. Lag (1999:1097).

[K2]17 §  Om den skattskyldige under beskattningsåret har avyttrat fast eller lös egendom eller betalat eller överlåtit lån i utländsk valuta, skall han i självdeklarationen lämna de uppgifter som behövs för att beräkna skattepliktig realisationsvinst. Detsamma gäller, om den skattskyldige under beskattningsåret överfört eller upplåtit egendom under sådana förhållanden att överföringen eller upplåtelsen enligt 25 § 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall jämställas med avyttring av fastighet. Kan intäktens totala belopp inte fastställas på grund av att den är beroende av viss framtida händelse, skall uppgift lämnas om detta i självdeklarationen.

[S2]Den som yrkar uppskovsavdrag enligt lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad skall i självdeklarationen lämna uppgift om beteckning på sådan ersättningsbostad som avses i 11 § nämnda lag. Om ersättningsbostaden utgörs av bostad som avses i 11 § andra meningen nämnda lag, skall uppgift lämnas även om föreningens eller bolagets organisationsnummer och namn. Om ersättningsbostad förvärvas först nästkommande år, skall uppgift i stället lämnas i självdeklarationen för det året.

[S3]Har äganderätten till en sådan ersättningsbostad som avses i andra stycket under beskattningsåret övergått till annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva skall i självdeklarationen lämnas uppgift om

 1. storleken på det belopp som enligt 10 § nämnda lag skall dras ifrån omkostnadsbeloppet när ersättningsbostaden avyttras,
 2. ersättningsbostadens beteckning samt, om ersättningsbostaden utgörs av bostad som avses i andra stycket andra meningen, föreningens eller bolagets organisationsnummer och namn samt
 3. den nye ägarens namn, adress och person- eller organisationsnummer.

[S4]Den som yrkat uppskov med beskattningen enligt lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten skall lämna de uppgifter som behövs för att uppskov skall kunna medges. Den som erhållit sådant uppskov eller som inträtt i dennes ställe skall lämna sådana uppgifter som är av betydelse för om uppskovsbelopp skall tas upp till beskattning.

[S5]Har äganderätten till en andel som förvärvats genom sådant andelsbyte som avses i fjärde stycket övergått till annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva skall förvärvaren i sin självdeklaration lämna uppgift om

 1. det antal andelar som förvärvats,
 2. uppskovsbelopp som belöper sig på varje andel och
 3. namn, adress och person- eller organisationsnummer för den från vilken andelarna har förvärvats. Lag (1998:1611).

[K2]18 §  Har en överenskommelse enligt 3 kap. 2 a § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring träffats om att en viss ersättning från arbetsgivare som är bosatt utomlands eller är utländsk juridisk person skall hänföras till inkomst av annat förvärvsarbete, skall den som uppbär ersättningen ange detta i sin självdeklaration. Detsamma gäller om en sådan överenskommelse träffats som avses i 3 kap. 2 a § andra stycket 2 d samma lag. Lag (1999:1056).

Prop. 1999/2000:6: Enligt 3 kap. 2 a § andra stycket 2 d lagen (1962:381) om allmän försäkring finns en möjlighet att träffa en överenskommelse om att sådan ersättning som enligt nämnda lagrum skall räknas som inkomst av annat förvärvsarbete i stället skall anses som inkomst av anställning. Ett sådant avtal medför att arbetsgivaravgifter i stället för egenavgifter skall betalas för ersättningen för arbetet. För att överenskommelsen skall kunna...

Särskilda bestämmelser för näringsverksamhet

[K2]19 §  Den som har inkomst av näringsverksamhet skall, om inte annat framgår av 20 eller 25 §, i sin självdeklaration för varje förvärvskälla från bokföringen lämna uppgifter om varje slag av

 1. intäkter, kostnader, bokslutsdispositioner, skatter och skattemässiga avsättningar,
 2. tillgångar, skulder, avsättningar, obeskattade reserver och eget kapital.

[S2]Uppgifter skall vidare lämnas om

 1. arten och omfattningen av verksamheten,
 2. hur värdesättningen på lager samt fordringar skett,
 3. hur det bokföringsmässiga vinstresultatet justerats för att överensstämma med de för den skattemässiga inkomstberäkningen stadgade grunderna,
 4. hur avdrag för värdeminskning beräknats,
 5. vad den skattskyldige satt in i form av pengar i närings- verksamheten eller tagit ut ur näringsverksamheten i varor, pengar eller annat eller på annat sätt använt för att betala levnadskostnader eller för andra utgifter, som inte är hänförliga till omkostnader i verksamheten, samt om andra förmåner som den skattskyldige fått av verksamheten,
 6. ändrade redovisningsprinciper samt
 7. under året anskaffade och försålda anläggningstillgångar.

[S3]Juridisk person som omfattas av 2 § 6 a mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall lämna uppgift om beslut om utdelning eller annat förfogande över uppkommen vinst.

[S4]Fysisk person och dödsbo skall lämna uppgift om fördel- ningsunderlag enligt 2 § lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning vid utgången av närmast föregående beskatt- ningsår samt motsvarande belopp vid beskattningsårets utgång.

[S5]Har makar tillsammans deltagit i näringsverksamhet behöver uppgifter som avses i första och andra styckena endast lämnas av en av makarna. Var och en av makarna skall dock lämna uppgifter om arten och omfattningen av sitt arbete i verksamheten samt de övriga uppgifter som behövs för tillämpningen av anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen.

[S6]Om det finns särskilda skäl, får skattemyndigheten på ansökan av den deklarationsskyldige medge att de uppgifter som avses i första stycket 1 lämnas i sammansatta poster. Ett sådant medgivande får omfatta en tid av högst tre år åt gången. En ansökan skall ha kommit in till skattemyndigheten före ingången av taxeringsåret. Lag (1997:495).

[K2]19 a §  Den som yrkat uppskov med beskattningen av realisationsvinst enligt lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner skall lämna de uppgifter som behövs för att uppskov skall kunna medges. Den som erhållit sådant uppskov eller som inträtt i dennes ställe skall lämna uppgifter som är av betydelse för om vinsten skall tas upp till beskattning. Lag (19918:1611).

[K2]20 §  Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall, i stället för att lämna sådana uppgifter som anges i 19 § första stycket, till sin självdeklaration foga sin årsredovisning.

[S2]Utländskt skadeförsäkringsföretag som drivit försäkringsrörelse i Sverige, skall i stället för vad som anges i 19 § i självdeklarationen lämna uppgift om premieinkomsten i Sverige.

[S3]Den som enligt 2 § 7 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall schablonbeskattas för intäkt av fastighet skall, såvitt gäller fastighetsinnehavet, i stället för vad som anges i 19 § i självdeklarationen lämna uppgift om de intäkter och omkostnader som anges i förstnämnda lagrum. Lag (1996:1210).

Prop. 1996/97:19: I ett nytt första stycke har intagits ett undantag från skyldigheten enligt 19 § första stycket att vid redovisning av inkomst av näringsverksamhet upprätta ett så kallat räkenskapsschema. Företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall, i ...

[K2]21 §  Om ett fåmansföretag, ett företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag, en delägare i ett fåmansägt handelsbolag eller en näringsidkare som är fysisk person gjort avdrag vid inkomstbeskattningen för något av följande slag av ersättningar vilka har tillgodoförts mottagare i utlandet, skall i självdeklarationen lämnas uppgift om ersättningarnas sammanlagda belopp för varje land. Skyldigheten gäller ersättningar som avser

 1. ränta, utom sådan som utgår därför att betalning inte erlagts i rätt tid,
 2. royalty eller annan ersättning för upphovsrätt eller någon annan liknande rättighet såsom rätt till patent, varumärke, mönster samt litterärt och konstnärligt verk. Lag (1999:1056).

[K2]22 §  Om en revisionsberättelse för den som har inkomst av näringsverksamhet innehåller upplysning, uttalande eller anmärkning enligt 10 kap.28-32 §§aktiebolagslagen (1975:1385) eller 28-31 §§ lagen (1999:1079) om revision skall en kopia av revisionsberättelsen fogas vid självdeklarationen. Revisionsberättelsen skall dock inte bifogas om den endast innehåller uttalande att årsredovisningen uppgjorts enligt tillämplig lag om årsredovisning, att styrelseledamöter och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet eller uttalande som avses i 10 kap. 29 § första stycket aktiebolagslagen. För fåmansföretag skall lämnas förteckning som avses i 12 kap. 9 § aktiebolagslagen samt förteckning över utbetald rörlig ränta till personer som avses i 2 § 9 mom.sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

[S2]För inländskt skadeförsäkringsföretag skall lämnas en bestyrkt kopia av protokoll eller annan handling, som visar hur resultaträkningen och balansräkningen för beskattningsåret slutligt fastställts samt hur vinsten för samma år disponerats. Lag (1999:1097).

[K2]23 §  Den som har inkomst av näringsverksamhet och som för beskattningsåret enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag, skall i självdekla- rationen redovisa vad som avser sådana pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomsttaxeringen. Sådan redovisning skall avse förhållandena vid såväl beskattningsårets ingång som dess utgång.

[S2]Den som enligt punkt 20 a eller punkt 20 b av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) gjort avdrag för medel som avsatts till pensionsstiftelse eller personalstiftelse skall lämna uppgift om namn och organisationsnummer på stiftelsen. Lag (1998:330).

Särskilda bestämmelser för företagsledare m.fl. i fåmansföretag

[K2]24 §  Företagsledare i fåmansföretag, företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag, eller fåmansägt handelsbolag och närstående till sådan person samt delägare i företaget skall i självdeklarationen lämna de uppgifter som behövs för att tillämpa gällande bestämmelser rörande beräkningen av hans inkomst från företaget och bestämmelserna i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt. Därvid skall uppgifter lämnas bland annat om hans arbetsuppgifter i företaget, om vad han tillskjutit till eller uppburit från företaget i form av pengar, varor eller annat, om utgifter för hans privata kostnader som företaget betalat samt om avtal eller andra förhållanden mellan honom och företaget.

[S2]Skyldighet för person som avses i första stycket att lämna de uppgifter som behövs för att tillämpa reglerna i 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt gäller även efter det att företaget upphört att vara fåmansföretag eller företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket lagen om statlig inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag. Lag (1999:1056).

Särskilda bestämmelser för handelsbolag m.fl.

[K2]25 §  Handelsbolag och rederi för registreringspliktigt fartyg skall varje år till ledning för delägares taxering lämna uppgifter som avses i 19 § första och andra styckena samt för varje delägare uppgifter om hans andel av bolagets eller rederiets inkomst av varje förvärvskälla och värdet av hans andel eller lott i bolaget eller rederiet. Uppgift skall också lämnas om delägares andel av avdrag från arbetsgivaravgift enligt 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980).

[S2]Handelsbolag som under beskattningsåret avyttrat fastighet skall till ledning för delägares taxering lämna de uppgifter som behövs för att beräkna skattepliktig realisationsvinst. Detsamma gäller om handelsbolaget under beskattningsåret överfört eller upplåtit fastighet under sådana förhållanden att överlåtelsen eller upplåtelsen enligt 25 § 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall jämställas med avyttring av fastighet. Kan intäktens totala belopp inte fastställas på grund av att den är beroende av viss framtida händelse, skall uppgift lämnas om detta.

[S3]Uppgifterna skall lämnas enligt bestämmelserna för särskild självdeklaration och på det sätt som anges i 28 och 29 §§.

[S4]Bestämmelserna i 32 § om anstånd gäller i tillämpliga delar för uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf. Lag (2000:987).

Särskilda bestämmelser för ekonomiska föreningar

[K2]25 a §  En ekonomisk förening skall i självdeklarationen ange om den är en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller tredje stycket i samma paragraf. Lag (2000:495).

Särskild uppgiftsskyldighet för vissa stiftelser, föreningar och trossamfund

[K2]26 §  Stiftelser, föreningar eller registrerade trossamfund som är helt eller delvis frikallade från skattskyldighet, skall i fall som anges nedan lämna särskild uppgift om inkomst och förmögenhet, som inte skall tas upp till beskattning.

[S2]Uppgiftsskyldighet har

 1. personalstiftelse som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. med ändamål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall samt stiftelse som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare med ändamål som anges i 7 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
 2. stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar,
 3. stiftelse som har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till en viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd till undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning eller nordiskt samarbete,
 4. förening och registrerat trossamfund som avses i 7 § 5 mom. lagen om statlig inkomstskatt.

[S3]Särskild uppgift lämnas på blankett enligt fastställt formulär. Blanketten eller bilaga till denna skall ta upp inkomster och utgifter under räkenskapsår som gått till ända närmast före taxeringsåret, samt tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut. Vidare skall upplysning lämnas om de omständigheter som anses motivera frikallelse från skattskyldighet.

[S4]Särskild uppgift lämnas varje år senast den 31 mars i den ordning som anges i 29 § i fråga om självdeklaration, om inte skattemyndigheten efter framställning medgett befrielse för viss tid från nämnda skyldighet. Sådant medgivande får återkallas.

[S5]Stiftelser, föreningar eller registrerade trossamfund som är skyldiga att lämna självdeklaration skall foga den särskilda uppgiften till deklarationen.

[S6]Stiftelsen, föreningen eller det registrerade trossamfundet skall efter föreläggande av skattemyndigheten meddela de ytterligare upplysningar som kan behövas för att bedöma stiftelsens, föreningens eller trossamfundets skattskyldighet. Lag (2000:1421).

Anmälningsskyldighet om nedsättning av utländsk skatt

[K2]27 §  Har den skattskyldige fått avräkning av utländsk skatt från sin inkomstskatt eller förmögenhetsskatt enligt bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal eller enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt och nedsätts härefter den utländska skatten, är han skyldig att anmäla detta till skattemyndigheten. Anmälan skall göras inom tre månader från det att den skattskyldige fick del av det beslut genom vilket den utländska skatten nedsatts och skall avfattas på fastställt formulär. Till anmälan skall fogas beslutet eller bestyrkt kopia av detta.

Tidpunkt och sätt för att lämna självdeklaration m.m.

[K2]28 §  Förenklad självdeklaration skall lämnas senast den 2 maj under taxeringsåret.

[S2]Särskild självdeklaration, som skall lämnas utan föreläggande, skall, om inte annat följer av tredje stycket, lämnas senast den 31 mars under taxeringsåret.

[S3]Deklarationsskyldig som skall lämna särskild självdeklaration enbart på grund av att han inte varit bosatt i Sverige under hela beskattningsåret eller inte fått förtryckt blankett för förenklad självdeklaration senast den 15 april under taxeringsåret skall lämna deklarationen senast den 2 maj taxeringsåret. Lag (1994:483).

[K2]29 §  Självdeklaration som skall lämnas utan föreläggande och de handlingar som hör till den skall lämnas till skattemyndigheten eller till ett mottagningsställe som godkänts av skattemyndigheten.

[K2]30 §  De handlingar som anges i 22 § första och andra styckena skall lämnas samtidigt med och fogas vid den självdeklaration som den skattskyldige lämnar. Om detta möter något hinder skall handlingarna lämnas inom två veckor efter det de upprättats. Lag (1990:1136).

[K2]31 §  Självdeklaration och andra uppgifter eller upplysningar till ledning för egen taxering som skall lämnas först efter föreläggande, skall lämnas på det sätt och inom den tid som anges i föreläggandet, dock inte tidigare än vad som gäller för självdeklaration eller uppgift som skall lämnas utan föreläggande.

Anstånd med att lämna självdeklaration

[K2]32 §  Om någon visar att han är förhindrad på grund av särskilda omständigheter att lämna självdeklaration inom föreskriven tid, får han efter ansökan beviljas anstånd med att lämna självdeklarationen. Anstånd får inte utan att det finns synnerliga skäl medges längre än till utgången av maj månad under taxeringsåret.

[S2]En sådan ansökan görs hos och prövas av skattemyndigheten i den region där sökandens hemortskommun för beskattningsåret är belägen eller, om sökanden saknar hemortskommun i Sverige, skattemyndigheten i Stockholm. Har ansökan gjorts hos en annan skattemyndighet, skall denna pröva ansökan om tiden inte medger att ansökan överlämnas till rätt myndighet. Lag (1998:234).

[K2]33 §  Den som i varaktigt bedriven näringsverksamhet biträder deklarationsskyldiga med att upprätta självdeklaration, kan för sådana deklarationsskyldiga som skall lämna särskild självdeklaration enligt 13 § 1-4 efter ansökan få tillstånd att enligt tidsplan lämna deklarationer under tiden den 1 april-den 15 juni under taxeringsåret. Vid ansökningshandlingen skall fogas förteckning över de deklarationsskyldiga. Om tillståndet medges, skall den som är upptagen i förteckningen anses ha fått anstånd med att lämna deklarationen till den dag då deklaration senast få lämnas enligt tidsplanen.

[S2]Ansökan enligt första stycket görs hos och prövas av skattemyndigheten i den region inom vilken sökanden utövar sin näringsverksamhet. Lag (1998:234).

Föreläggande att fullgöra deklarationsskyldighet

[K2]34 §  Den som inte har fullgjort sin deklarationsskyldighet i rätt tid får föreläggas av skattemyndigheten att lämna självdeklaration.

[S2]Om självdeklaration inte är upprättad så som föreskrivs i detta kapitel, får skattemyndigheten förelägga den deklarationsskyldige att komma in med de uppgifter som saknas eller, om deklarationen är bristfällig i väsentliga avseenden, med ny deklaration som är upprättad på riktigt sätt.

[S3]Ett sådant föreläggande får också avse de övriga uppgifter som anges i detta kapitel och lämnas till ledning för taxering.

 • RÅ 1996:94:Ett vitesföreläggande att lämna självdeklaration hade föregåtts av ett föreläggande som inte delgetts den deklarationsskyldige enligt delgivningslagen (1970:428). Hinder mot att döma ut vitet har inte ansetts föreligga.

3 kap. Kontrolluppgifter m.m.

Införd: SFS 1992:1310 (om upphävande av lagen (1990:750) om betalningar till och från utlandet m.m.), 1992:1659 (om ytterligare förenklingar i deklarationsförfarandet)
Ändrad: SFS 1997:495 (Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 1-11), 1994:1874 (Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.), 1998:234 (Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m.), 1990:1424 (om kvarvarande frågor i reformeringen av inkomst- och företagsbeskattningen, m.m.), 1993:1563 (Fortsatt reformering av företagsbeskattningen), 1993:1564 (Fortsatt reformering av företagsbeskattningen), 1998:1490 (Kontoföring av finansiella instrument och kostnadsinformation till fondandelsägare), 1994:483 (Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m.), 1990:1136 (om en modernisering av företagens självdeklarationer och förfarandefrågor i anslutning till skettereformen, m.m.), 1999:1056 (Förmånsbeskattning av miljöbilar, m.m.), 1992:1496 (om åtgärder för att stabilesera den svenska ekonomin), 1990:752 (om betalningar till och från utlandet), 1992:1310 (om upphävande av lagen (1990:750) om betalningar till och från utlandet m.m.), 1991:1002 (om handel och tjänster på värdepappersmarknaden, m.m.), 1996:1009 (None), 1995:1596 (None), 1996:591 (None), 1991:1834 (om skattepolitik för tillväxt), 1993:945 (om individuellt pensionssparande), 1998:339 (Beskattning av personaloptioner), 1992:681 (om F-skattebevis, m.m.), 1996:1210 (Beskattning av bilförmån), 2000:987 (Ny socialavgiftslag), 1993:1517 (Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m.), 1997:774 (Beskattning av bostadsförmån, m.m.), 1995:576 (Kontrolluppgiftsskyldighet vid avyttring av värdepapper m.m. ), 1992:1659 (om ytterligare förenklingar i deklarationsförfarandet), 1997:329 (Ny förmögenhetsskattelagstiftning), 1996:182 (None), 1995:1543 (None)
Upphävd: SFS 1990:1136 (om en modernisering av företagens självdeklarationer och förfarandefrågor i anslutning till skettereformen, m.m.)

Allmänna bestämmelser

[K3]1 §  Uppgifter till ledning för taxering av andra än uppgiftslämnaren själv och för registrering av preliminär skatt som har innehållits genom skatteavdrag, lämnas i form av kontrolluppgift.

[K3]2 §  Den som är uppgiftsskyldig enligt bestämmelserna i detta kapitel skall, om inte annat föreskrivs, varje år lämna kontrolluppgift för det föregående kalenderåret.

[S2]I 55--62 §§ finns gemensamma bestämmelser om hur kontrolluppgifter skall utformas och hur de skall lämnas.

[K3]3 §  Länsrätten får på framställning av en uppgiftsskyldig som förelagts att lämna kontrolluppgift som enligt bestämmelserna i detta kapitel skall lämnas först efter föreläggande, besluta att uppgift eller handling skall undantas från föreläggandet. Därvid gäller bestämmelserna i 3 kap.13--14 c §§taxeringslagen (1990:324). Lag (1994:477).

 • RÅ 2001:67:Fråga om de begränsningar i advokats vittnesplikt som följer av 36 kap. 5 § rättegångsbalken ger stöd för undantag från föreläggande att lämna uppgifter för skattekontroll. - Undantag har medgivits beträffande uppgifter om vad vissa betalningar, som gjorts från ett depåkonto hos en fondkommissionär till en advokatbyrå, avsåg samt, om uppgifterna avsåg klient, om och hur betalning till denne skett (I). Däremot har uppgifter i fakturor, som en advokatbyrå tillställt klienter, om klienternas identitet och debiterade belopp - till skillnad från uppgifter om klienternas motparter och om vad uppdragen avsett - inte ansetts omfattas av sådant undantag (II).
 • RÅ 2000:58:Ett tidningsföretag har med stöd av 3 kap. 43 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter förelagts att till skattemyndigheten lämna uppgifter om en annonsör. Fråga om tillämpning av reglerna i 3 kap. 13-14 c §§ taxeringslagen (1990:324) om undantag från föreläggande när tidningsföretaget till stöd för en begäran om sådant undantag åberopar tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.

Kontrolluppgifter om lön m.m.

[K3]4 §  Kontrolluppgifter om lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig intäkt av tjänst skall lämnas av den som betalat ut beloppet eller gett ut förmånen. Kontrolluppgift avseende skattepliktig intäkt av tjänst i form av rabatt, bonus eller annan förmån, som ges ut på grund av kundtrohet eller liknande, skall dock lämnas av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen, om denne är någon annan än den som är skattskyldig för förmånen. Kontrolluppgift avseende skattepliktig intäkt av tjänst i form av en förmån eller ersättning, som getts ut eller anses utgiven av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person, skall lämnas av den hos vilken den skattskyldige är anställd i Sverige, om förmånen eller ersättningen kan anses ha sin grund i anställningen i Sverige och det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren av förmånen eller ersättningen och den skattskyldige.

[S2]Kontrolluppgifter skall lämnas för den som har fått skattepliktigt belopp eller skattepliktig förmån som avses i första stycket.

[S3]Uppgiftsskyldighet enligt första och andra styckena föreligger även i fråga om ersättning eller förmån som mottagaren får för arbete och som för honom utgör intäkt av näringsverksamhet om inte mottagaren antingen har enbart en F-skattsedel eller både en F-skattsedel och en A-skattsedel och skriftligen åberopat F- skattsedeln samt för sådan ersättning från arbetsgivare som enligt 3 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt beskattas som inkomst av kapital.

[S4]Uppgiftsskyldighet föreligger inte i fråga om ersättning eller förmån som enligt 2 kap. 24 § skall redovisas i självdeklaration.

[S5]Kontrolluppgift skall ta upp utgiven ersättning eller förmån samt avdragen preliminär skatt. I 6-12 §§ lämnas närmare föreskrifter om vad som skall iakttas när kontrolluppgift lämnas. Lag (1998:339).

Prop. 1996/97:19: Genom ett tillägg till första stycket klargörs att även om en person inte kan anses som utgivare av en förmån skall kontrolluppgift ändå lämnas i visst fall. Det föreslås att kontrolluppgift skall lämnas avseende skattepliktig intäkt av tjänst i form av rabatt, bonus eller annan förmån som utges på grund av kundtrohet eller liknande, av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen om denne är annan än den som är skattskyldig för förmånen.

Med ...

Prop. 1997/98:133: Genom ett tillägg i

[K3]4 a §  Om kontrolluppgiftsskyldighet föreligger enligt 4 § första stycket andra eller tredje meningen, skall den som kontrolluppgiften avser till den kontrolluppgiftsskyldige på annat sätt än muntligen lämna uppgift om förmånens eller ersättningens art och omfattning och under vilken månad den åtnjutits eller anses åtnjuten respektive erhållits. Uppgifterna skall lämnas senast månaden efter det att förmånen åtnjutits eller anses åtnjuten respektive ersättningen erhållits. Lag (1990:325).

Prop. 1996/97:19: Bestämmelsen är ny och reglerar uppgiftsskyldighet för den som är skattskyldig för rabatt, bonus eller annan förmån gentemot den som skall lämna kontrolluppgift avseende honom enligt vad som sägs i 4 § första stycket andra meningen.

Uppgift skall lämnas om förmånens art och omfattning och under vilken månad denna åtnjutits. En förmån i form av t.ex. en frequent flyer-rabatt torde ha åtnjutits när resenären har utnyttjat rabatten (se <a href="https://lagen.nu/prop/1995/96:152#sid57" ...

Prop. 1997/98:133: Genom tillägget i bestämmelsen kommer den uppgiftsskyldighet som en anställd som utnyttjar en s.k. frequent flyer-rabatt har gentemot kontrolluppgiftsskyldig arbetsgivare även att omfatta sådan skattepliktig intäkt av tjänst som getts ut eller anses utgiven av en fysisk person bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person som inte är arbetsgivare om förmånen eller ersättningen har sin grund i det svenska anställningsförhållandet.

Uppgift skall lämnas om förmånens eller ersättningens ...

[K3]5 §  Uppgiftsskyldighet enligt 4 § föreligger först efter föreläggande av skattemyndigheten beträffande

 1. ersättning och förmån med anledning av tillfälligt arbete, som getts ut av fysisk person eller dödsbo och inte utgör omkostnad i näringsverksamhet, om skatteavdrag inte har gjorts och det som mottagaren sammanlagt fått haft ett lägre värde än 1 000 kronor för hela året,
 2. ersättning och förmån med anledning av tillfälligt arbete i andra fall än som avses i 1 om det som mottagaren sammanlagt fått haft ett lägre värde än 100 kronor för hela året samt förmån av fritt logi ombord för arbetstagare som avses i punkt 1 av anvisningarna till 49 § kommunalskattelagen (1928:370),
 3. ersättning och förmån som redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483),
 4. följande slag av ersättningar om det har angetts i kontrolluppgiften att sådan ersättning har lämnats
  1. kostnadsersättning för resa i tjänsten med allmänt kommunikationsmedel, hyrbil eller taxi, motsvarande gjorda utlägg,
  2. kostnadsersättning för logi vid sådan resa i tjänsten som avses i punkt 3 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen, motsvarande gjorda utlägg,
  3. representationsersättning, motsvarande gjorda utlägg,
  4. ersättning för ökade levnadskostnader vid sådan resa i tjänsten som avses i punkterna 3 och 3 a av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen eller för kostnader för resa med egen bil i tjänsten eller kostnader för drivmedel för bilförmånshavares resa med förmånsbilen i tjänsten, i den mån ersättningarna enligt 8 kap.19 och 20 §§skattebetalningslagen inte skall ligga till grund för beräkning av skatteavdrag. Lag (2000:1001).

Prop. 1996/97:19: I paragrafen anges att uppgiftsskyldighet i vissa fall föreligger först efte r föreläggande av skattemyndigheten. Ändringen innebär att även ersättning för kostnader för drivmedel för resa med förmånsbil skall tillhöra denn a grupp.

Prop. 2000/01:7: Genom tillägget i punkt 2 a kommer den som redovisat skatteavdrag och arbetsgivaravgifter i en förenklad skattedeklaration att undantas från kravet att lämna kontrolluppgift avseende dessa ersättningar. Uppgiftsskyldigheten fullgörs i stället genom den förenklade skattedeklarationen. I de fall skattemyndigheten finner att behov föreligger att få de mer detaljerade uppgifter som en kontrolluppgift innehåller, har myndigheten möjlighet att förelägga även den som redovisat i en förenklad skattedeklaration ...

[K3]6 §  I kontrolluppgiften skall utgiven förmån tas upp oavsett om den utgått kontant eller på annat sätt eller utgjort ersättning för kostnader som mottagaren betalat.

[S2]Om mottagaren har betalat ersättning för en förmån, skall förmånsvärdet sättas ned med ersättningens belopp.

[S3]Om någon förmån endast avser en del av året, skall uppgift lämnas om den tid för vilken förmånen utgått. Lag (1990:1136).

[K3]7 §  Värdet av förmåner som utgått i annat än pengar skall beräknas i enlighet med bestämmelserna i kommunalskattelagen (1928:370). Vid beräkning av värdet av bilförmån och kostförmån skall dock bestämmelserna i punkt 4 andra-fjärde styckena av anvisningarna till 42 § nämnda lag tillämpas endast i enlighet med beslut av skattemyndigheten med stöd av 9 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483). Värdet av annan bostadsförmån här i landet än förmån av semesterbostad skall beräknas i enlighet med bestämmelserna i 8 kap.15 och 16 §§skattebetalningslagen. Dessutom skall i fråga om sådan förmån anges om bostaden är belägen på taxeringsenhet som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) benämns småhusenhet.

[S2]Om värdet av en förmån justerats enligt 9 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen skall anges att justering skett.

[S3]Det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån skall anges särskilt för sig.

[S4]I fråga om bilförmån skall uppgift lämnas om

 1. bilens modellbeteckning och årsmodell,
 2. nedsättning av värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, på grund av att den skattskyldige utgett ersättning för förmånen,
 3. värdet av bilförmånen, exklusive drivmedel, efter nedsättning enligt 2,
 4. värdet av förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel enligt punkt 2 sjunde stycket av anvisningarna till 42 § kommunalskattelagen och
 5. antalet kilometer tjänstekörning som ersättning för kostnader för drivmedel för resa i tjänsten med förmånsbil avser. Lag (1999:1056).

Prop. 1996/97:19: I första stycket görs en ändring till följd av att värderingsreglerna i punkt 2 av anvisningarna till 42 § kommunalskattelagen (1928:370) föreslå s ändrade.

I ett nytt fjärde stycke föreslås att vissa uppgifter avseende bilförmå n och tjänstekörning med förmånsbil skall anges på kontrolluppgiften. D e uppgifter som skall lämnas är till att börja med uppgift om förmånsbilen s modellbeteckning och ...

Prop. 1996/97:173: I första stycket görs ett tillägg om att det i fråga om bostadsförmån skall anges på kontrolluppgiften om bostaden är belägen på sådan taxeringsenhet som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) benämns småhusenhet.

Prop. 1999/2000:6: Ändringen i första stycket är en konsekvens av den nya jämkningsregeln i punkt 4 fjärde stycket av anvisningarna till 42 § kommunalskattelagen (1928:370).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1998:234) om ändring i lagen ( <a href="https://lagen.nu/1990:325" ...

[K3]8 §  Om det när lön betalats ut gjorts avdrag för löntagares eller hans efterlevandes pensionering, skall i kontrolluppgiften anges bruttolönen och vad som dragits av.

[S2]Avser livränta skadestånd till följd av personskada, skall anges om livräntan utgör skattepliktig intäkt.

[K3]9 §  I kontrolluppgiften skall det för varje belopp anges om arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

[S2]Ersättning för ökade levnadskostnader eller kostnader för resa med egen bil eller förmånsbil i tjänsten som enligt 8 kap.19 och 20 §§skattebetalningslagen (1997:483) skall ligga till grund för beräkning av skatteavdrag, skall i kontrolluppgift anges som lön, arvode eller motsvarande. Har ersättning för ökade levnadskostnader som enligt 8 kap. 19 § skattebetalningslagen inte skall ligga till grund för beräkning av skatteavdrag utgått för en eller flera tjänsteresor som omfattat en sammanhängande period av mer än tre månader, skall detta anges i kontrolluppgift som också skall innehålla upplysning om i vad mån fråga är om inrikes eller utrikes förrättning.

[S3]I kontrolluppgiften skall särskilt för sig tas upp det sammanlagda värdet av andra kostnadsersättningar än sådana som enligt 5 § 3 a-c skall uppges först efter föreläggande av skattemyndigheten. Dock skall ersättningen, då det är uppenbart att den avser kostnader som inte är avdragsgilla vid mottagarens inkomsttaxering eller att den överstiger avdragsgillt belopp, till denna del anges som lön, arvode eller motsvarande.

[S4]I kontrolluppgiften skall särskilt för sig tas upp sådant skatteavdrag som har gjorts. Lag (2000:987).

[K3]10 §  Kontrolluppgift om sjöinkomst skall även ange antalet arbetsdagar som tjänstgöringen omfattat samt på vilket fartyg och i vilket fartområde som tjänstgöringen ägt rum. Lag (1996:1334).

[K3]11 §  Kontrolluppgift om lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån för utländsk expert, forskare eller andra nyckelpersoner som avses i 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall även avse den del av ersättningen eller förmånen som enligt 11 kap.22 och 23 §§ samma lag inte skall tas upp som intäkt. Lag (2000:1163).

Prop. 2000/01:12: I paragrafen föreskrivs att kontrolluppgiften skall innefatta även sådana ersättningar och den del av lönen som inte skall tas upp som intäkt enligt 11 kap.22 och 23 §§inkomstskattelagen (1999:1229).

12 § har upphävts genom lag (1990:1136).

Kontrolluppgifter om sjukpenning m.m. samt vissa bidrag, stöd och ersättningar

[K3]13 §  Kontrolluppgifter om sjukpenning, föräldrapenning, vårdbidrag samt andra förmåner i form av bidrag, stöd eller ersättning som är skattepliktiga intäkter för mottagaren skall lämnas av

 1. Riksförsäkringsverket,
 2. allmän försäkringskassa,
 3. arbetslöshetskassa,
 4. universitet och högskola,
 5. Centrala studiestödsnämnden,
 6. länsarbetsnämnd.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för den som fått förmånen om det utbetalda beloppet uppgår till sammanlagt minst 100 kronor för hela året. Kontrolluppgiften skall ta upp utbetalt belopp och avdragen preliminär A-skatt.

[S3]Riksförsäkringsverket skall, i fråga om sjukpenning, i kontrolluppgiften ange om utbetalt belopp avser anställning eller annat förvärvsarbete. Lag (1997:250).

[K3]14 §  Kontrolluppgifter om pension och livränta skall lämnas av försäkringsföretag och understödsförening avseende

 1. belopp som betalats ut på grund av försäkring av den art att skatteplikt för beloppet föreligger eller på grund av återköp av sådan försäkring och
 2. livränta som getts ut till följd av personskada eller ersättning på grund av sådan kollektiv sjukförsäkring som avses i 32 § 3 a mom. eller punkt 12 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) även om utgett belopp inte är av skattepliktig natur.

[S2]Kontrolluppgift om pension och sådant belopp som skall avskattas enligt 32 § 1 mom.första stycket jkommunalskattelagen lämnas av pensionssparinstitut som avses i 1 kap. 2 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

[S3]Kontrolluppgift skall lämnas för den till vilken beloppet har betalats ut om det utbetalade beloppet uppgår till sammanlagt minst 200 kronor för hela året. Kontrolluppgiften skall ta upp utbetalt belopp och avdragen preliminär A-skatt. Av kontrolluppgiften skall framgå om pension utgått på grund av tjänstepensionsförsäkring. Med utbetalt belopp likställs avskattningsbelopp som avses i andra stycket. Kontrolluppgift om avskattningsbeloppet skall lämnas för den som skall ta upp beloppet som intäkt av tjänst.

[S4]Har skattepliktigt engångsbelopp getts ut till följd av personskada skall särskilt anmärkas om skattepliktigt engångsbelopp getts ut tidigare på grund av samma skada. Om så är fallet skall beloppets storlek och utbetalningsåret anges. Lag (1993:945).

[K3]15 §  Kontrolluppgift om försäkringsvärde skall lämnas av försäkringsföretag och understödsförening avseende sådan livförsäkring som är skattepliktig enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt eller avses i 2 § första stycket 7 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för den som är ägare till försäkringen eller är förmånstagare med förfoganderätt till sådan försäkring, om värdet av en eller flera försäkringar uppgår till minst 1 000 kronor. För försäkring som innehas av fysisk person eller dödsbo skall kontrolluppgiften uppta försäkringens värde vid årets och, om försäkringen är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, det närmast föregående årets utgång. För övriga innehavare av sådan utländsk försäkring skall försäkringens värde vid sistnämnda tidpunkt redovisas.

[S3]Den som i Sverige förmedlar skattepliktig utländsk försäkring skall för försäkringsavtal som förmedlats under kalenderåret till Riksskatteverket lämna uppgift om försäkringsgivarens och försäkringstagarens namn och postadress, försäkringstagarens personnummer samt till verket vidarebefordra handling som avses i fjärde stycket.

[S4]Innehavare av skattepliktig utländsk försäkring som avses i första stycket skall efter försäkringsavtalets tecknande utan dröjsmål till förmedlare av försäkringen eller, om sådan saknas, till Riksskatteverket lämna dels en skriftlig förbindelse från den utländske försäkringsgivaren att årligen senast den 31 januari taxeringsåret lämna kontrolluppgift enligt första och andra styckena till verket, dels ett eget medgivande till sådant kontrolluppgiftslämnande. Förbindelse behöver inte lämnas om detta tidigare gjorts enligt 32 b §.

[S5]Riksskatteverket får medge undantag från skyldigheten att ge in sådan förbindelse som avses i fjärde stycket om det finns särskilda skäl. Lag (1997:329).

Prop. 1996/97:117: Ändringen i paragrafen är en följdändring med anledning av den nya förmögenhetsskattelagen.

[K3]16 §  Kontrolluppgift enligt 14 eller 15 §, som avser pensionsförsäkring tagen på annat sätt än i samband med tjänst, skall innehålla uppgift om tidigare och nuvarande ägare till försäkringen och, om möjligt, på vilket sätt äganderätten övergått samt, i förekommande fall, den som fått förfoganderätten till försäkringen. Motsvarande uppgifter skall även lämnas beträffande pensionssparkonto.

[S2]Kontrolluppgift enligt 14 eller 15 §, som avser pensionsförsäkring tagen i samband med tjänst, skall innehålla uppgift om den som enligt tjänsteavtalet skall åtnjuta pensionsförmånen. Lag (1993:945).

[K3]17 §  Kontrolluppgift om ändring av pensionsförsäkring skall lämnas av försäkringsföretag om en försäkring som meddelats med tillämpning av äldre bestämmelser i punkt 1 av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen (1928:370), har ändrats eller om en förmånstagare under beskattningsåret satts in till försäkringen, i strid mot de nya bestämmelserna i nämnda punkt.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för försäkringstagaren. Kontrolluppgiften skall ta upp vidtagen ändring samt den mot försäkringen svarande premiereserven och övriga tillgodohavanden vid tidpunkten för ändringen.

[K3]17 a §  Kontrolluppgift om avgift för annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring skall lämnas av försäkringsföretag och understödsförening. Kontrolluppgift om inbetalning på pensionssparkonto skall lämnas av pensionssparinstitut.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för försäkringstagaren om avdrag kan medges enligt punkt 6 första stycket av anvisningarna till 46 § kommunalskattelagen (1928:370) samt för pensionsspararen. Kontrolluppgiften skall ta upp betald avgift för pensionsförsäkringen och inbetalningen på pensionssparkonto. Lag (1993:1578).

[K3]18 §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall ett försäkringsföretag eller en understödsförening lämna kontrolluppgift beträffande en namngiven person. Kontrolluppgiften skall avse arten av uppgiven försäkring, beloppet av premie eller någon annan avgift, tid då sådan mottagits, utbetalt försäkringsbelopp samt värdet och arten av andra förmåner som inte uppgetts enligt annan föreskrift.

Kontrolluppgifter om royalty, näringsbidrag och räntebidrag

[K3]19 §  Kontrolluppgift om royalty eller liknande avgift skall lämnas av den som betalt ut royalty eller periodiskt utgående avgift för rättighet av goodwillnatur, exempelvis varumärke, firmanamn och dylikt, eller för att utnyttja patent, mönster och dylikt.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för den till vilken royaltyn eller avgiften betalats ut. Kontrolluppgiften skall ta upp utbetalt belopp och avdragen preliminär A-skatt.

[K3]20 §  Kontrolluppgift om näringsbidrag skall lämnas av den som lämnat stöd som avses i punkt 9 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370).

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för den som enligt beslut skall få stödet. Kontrolluppgiften skall ta upp näringsbidraget eller det belopp som eftergetts samt datum för utbetalningen av bidraget eller beslutet om eftergift och stödets ändamål. Lag (1990:1136).

[K3]21 §  Kontrolluppgift om statligt räntebidrag för bostadsändamål och eftergiven återbetalningsskyldighet skall lämnas av boverket.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person som fått bidrag eller eftergift. Lag (1991:1834).

Kontrolluppgifter om räntor m.m.

[K3]22 §  Kontrolluppgift om inkomstränta och fordran skall lämnas av

 1. central värdepappersförvarare som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
 2. den som yrkesmässigt bedrivit inlåning eller på annat sätt yrkesmässigt ombesörjt att pengar blivit räntebärande,
 3. den som gett ut skuldförbindelse för den allmänna marknaden,
 4. förening som från medlemmar mottagit pengar för förräntning,
 5. Riksgäldskontoret i fråga om statens sparobligationer,
 6. den som driver valutahandel samt värdepappersinstitut hos vilket utländskt fondpapper eller rättighet eller skyldighet som anknyter till sådant fondpapper förvaras i depå eller kontoförs,
 7. Insättningsgarantinämnden,
 8. förvaltare som i sådan egenskap är införd i det register som förs av en central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
 9. försäkringsgivare som betalat ut ersättning på grund av försäkring som avses i 5 kap. 2 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för

 1. den som gottskrivits ränta eller till vilken ränta betalats ut (borgenär),
 2. innehavare av marknadsnoterad fordran som avses i 3 § första stycket 7 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt med undantag för premieobligation som getts ut före år 1996,
 3. den som har varit antecknad som innehavare av utländskt räntebärande fondpapper eller rättighet eller skyldighet som anknyter till sådant fondpapper,
 4. den som fått ersättning enligt lagen (1999:158) om investerarskydd eller på grund av sådan försäkring som avses i 5 kap. 2 § lagen om värdepappersrörelse.

[S3]Kontrolluppgiften skall ta upp den ränta som den uppgifts- skyldige sammanlagt gottskrivit eller betalat ut till borgenären, dennes sammanlagda fordran på den uppgiftsskyldige vid årets utgång och avdragen preliminär skatt. I fall som avses i första stycket 6 skall uppgift lämnas om ränta som utbetalats eller gottskrivits samt om innehavet i depån eller den kontoförda fordringen vid årets utgång. Kontrolluppgift skall vidare lämnas för upplupen men inte förfallen avkastning (räntekompensation) vid avyttring av fordran eller andel i sådan värdepappersfond som avses i 27 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

[S4]För marknadsnoterad fordran skall kontrolluppgiften ta upp det vid årets utgång senast noterade värdet ökat med upplupen avkastning som inte omfattas av detta värde.

[S5]Innehas ett konto av mer än en person skall ränta och fordran fördelas lika mellan innehavarna, om inte annat förhållande är känt för den uppgiftsskyldige. I fråga om konto för vilket samtliga innehavare inte redovisas enligt bestämmelserna i 57 § andra stycket skall dock den totala räntan och fordran redovisas utan fördelning.

[S6]Avser en utbetalning också annat än ränta och kan den uppgiftsskyldige inte ange hur stor del därav som utgör ränta, skall i stället för ränta det sammanlagt utbetalda beloppet redovisas.

[S7]En skattskyldig, som uppdrar åt en utländsk förvaltare att i sådan egenskap föras in i ett register som förs av en central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, skall utan dröjsmål till Riksskatteverket lämna ett skriftligt medgivande till insyn i depå eller konto som han har hos förvaltaren. Lag (1999:202).

Prop. 1996/97:117: I första stycket införs en ny punkt 8 som innebär att kontrolluppgift skall lämnas för tillgångar som förvaras i depå. Andra stycket har delats och fått en annan utformning av redaktionella skäl. I punkt 2 har skyldigheten att lämna kontrolluppgifter utvidgats till att omfatta samtliga fordringar som är skattepliktiga med undantag för äldre premieobligationer....

 • RÅ 1997:44:Värdeförändringar av s.k. nollkupongobligationer har ansetts utgöra ränta i fråga om obligationer som inlösts men däremot inte i fråga om obligationer som sålts under löptiden. På grund härav har bank ansetts skyldig att göra preliminärskatteavdrag vid inlösen men inte annars.

[K3]22 a §  Fysisk person, som är bosatt i Sverige eller som flyttar in för att bosätta sig här och öppnar eller har öppnat ett inlåningskonto i utlandet, skall utan dröjsmål till Riksskatteverket lämna dels ett skriftligt medgivande till insyn på kontot, dels en skriftlig förbindelse från den utländska kontoföraren att årligen senast den 31 januari taxeringsåret lämna kontrolluppgift till verket. Vad som sägs om fysisk person som är bosatt i Sverige gäller också svenskt dödsbo.

[S2]Kontrolluppgiften skall ta upp namn på och postadress till kontohavaren, dennes personnummer eller organisationsnummer, ränta som gottskrivits eller utbetalats under föregående kalenderår samt behållningen på kontot vid årets utgång.

[S3]Om den sammanlagda behållningen på ett eller flera konton i visst land inte överstiger motvärdet till 50 000 kronor, behöver sådan förbindelse som avses i första stycket inte lämnas av

 1. den som äger fastighet eller bostad i utlandet om kontot används för att verkställa betalning av drift- eller underhållskostnader för fastigheten eller bostaden eller för mottagande av intäkter från fastigheten eller bostaden,
 2. den som behöver medel på konto i visst land för betalning av kostnader i samband med egna vistelser där,
 3. den som vistas i utlandet om kontot avser endast deponering av medel under vistelsen,
 4. den som är utländsk medborgare om kontot avser deponering i hemlandet av sådan arbetsinkomst eller liknande ersättning som är intjänad i Sverige.

[S4]I andra fall än som avses i tredje stycket får Riksskatteverket medge undantag från skyldigheten att ge in en sådan förbindelse som avses i första stycket, om det finns särskilda skäl.

[S5]Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte den som bedriver näringsverksamhet, om behållningen på kontot utgör en tillgång i verksamheten. De gäller inte heller i fråga om inlåningskonto i sådan stat där behörig myndighet på grund av överenskommelse i handräckningsavtal med Sverige utan särskild framställning årligen tillställer de svenska skattemyndigheterna uppgifter om sådan avkastning på tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut som utbetalas till eller gottskrivs personer bosatta i Sverige. Lag (1995:576).

[K3]23 §  Uppgiftsskyldighet enligt 22 § föreligger inte

 1. då borgenären är bank, hypoteksinstitut, försäkringsföretag, aktiebolag eller förening eller stiftelse som tilldelats organisationsnummer,
 2. för ränta som i fråga om en central värdepappersförvarare inte avser bolagets verksamhet beträffande skuldförbindelser för den allmänna marknaden och som i fråga om övriga uppgiftsskyldiga inte hänför sig till sådan verksamhet som avses i 22 § första stycket,
 3. för ränta och fordran på konto, för vilket inte finns person- eller organisationsnummer och som öppnats före den 1 januari 1985, om räntan för kontohavaren uppgår till mindre än 100 kronor eller - om kontot innehas av mer än en person - ränta för var och en av kontohavarna understiger 100 kronor,
 4. för ränta och fordran på konto om borgenärens sammanlagda ränta på ett eller flera konton uppgår till mindre än 100 kronor varvid ränta som enligt andra bestämmelser i detta stycke är undantagen från uppgiftsskyldighet inte skall medräknas,
 5. för ränta och fordran på särskilt konto i bank enligt skogskontolagen (1954:142), lagen (1979:611) om upphovsmannakonto, lagen (1982:2) om uppfinnarkonto eller lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Lag (1998:1490).

[K3]24 §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall bankaktiebolag, sparbank eller någon annan penninginrättning lämna kontrolluppgift för namngiven person. Kontrolluppgiften skall avse gottgjord ränta för föregående år, beloppet av innestående medel vid en viss angiven tidpunkt samt insättningar och uttag under viss tid.

[K3]25 §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall även andra än de penninginrättningar som avses i 24 § lämna kontrolluppgift för varje borgenär om de betalt ut ränta eller haft skuld som inte gällt lån mot obligationer, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar. Kontrolluppgiften skall avse namn, hemvist, räntans belopp under föregående år och skulden vid en viss angiven tidpunkt.

[K3]25 a §  Kontrolluppgift om utgiftsränta och skuld skall lämnas av

 1. den som yrkesmässigt bedrivit utlåning eller kreditgivning eller den som i annan yrkesmässig verksamhet bedrivit utlåning eller kreditgivning via konto eller i annan form,
 2. förening som till medlemmar lånat ut pengar mot ränta,
 3. arbetsgivare eller uppdragsgivare som till arbetstagare eller uppdragstagare lånat ut pengar mot ränta,
 4. Insättningsgarantinämnden,
 5. Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person och dödsbo. Kontrolluppgiften skall ta upp den ränta som gäldenären betalt till den uppgiftsskyldige och gäldenärens sammanlagda skuld till den uppgiftsskyldige vid årets utgång. I fall som avses i första stycket 3 skall även eventuell ränteförmån anges.

[S3]Avser den ränta som betalts till någon del ränta som erlagts i förskott, skall av kontrolluppgiften framgå hur stor del av räntan som belöper på tid till och med den 31 januari året efter beskattningsåret, dock endast om förskottsräntan till någon del belöper på tid efter denna tidpunkt.

[S4]Kontrolluppgift skall vidare lämnas för upplupen men inte förfallen avkastning (räntekompensation) vid förvärv av fordran eller andel i sådan värdepappersfond som avses i 27 § 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Dock skall kontrolluppgift inte lämnas i det fall den avkastning kompensationen avser förfaller till betalning ett senare år än det år förvärvet skett.

[S5]Är fler än en person betalningsansvarig för skuld skall utgiftsräntan och skulden fördelas lika mellan gäldenärerna, om inte annat förhållande är känt för den uppgiftsskyldige. I fråga om skuld för vilken samtliga gäldenärer inte redovisas enligt bestämmelserna i 57 § andra stycket skall dock den totala räntan och skulden redovisas utan fördelning. Lag (1997:329).

[K3]26 §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall också i andra fall än som avses i 25 a § fysisk eller juridisk person som haft fordran lämna kontrolluppgift för namngiven person (gäldenär). Kontrolluppgiften skall avse gäldenärens ränteutgift och beloppet av hans skuld vid en viss angiven tidpunkt. Lag (1992:1659).

[K3]26 a §  Kontrolluppgift om tomträttsavgäld skall lämnas av den som upplåtit tomträtt.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person och dödsbo. Kontrolluppgiften skall ta upp fastighetens beteckning och betald avgäld.

[S3]Innehas tomträtt av flera personer fördelas avgälden lika mellan tomträttshavarna, om inte annat förhållande är känt för den uppgiftsskyldige. Lag (1992:1659).

Kontrolluppgifter m.m. om aktier, andra värdepapper och fordringar

[K3]27 §  Kontrolluppgift om utdelning och innehav skall lämnas av

 1. den som utbetalt utdelning på aktie i svenskt aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
 2. den som utbetalt utdelning på andel i svensk värdepappersfond som avses i 1 § lagen om värdepappersfonder (1990:1114),
 3. den som utbetalt utdelning från utländsk juridisk person, om utdelningen utbetalats genom en central värdepappersförvarares försorg,
 4. den som driver valutahandel samt värdepappersinstitut hos vilket utländskt fondpapper eller rättighet eller skyldighet som anknyter till sådant fondpapper förvaras i depå eller kontoförs,
 5. värdepappersinstitut hos vilket marknadsnoterad tillgång som anges i 3 § första stycket 4 och 7 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt förvaras i depå eller kontoförs i annat fall än som avses i 22 § och punkterna 1-4.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för

 1. fysisk eller juridisk person som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället och
 2. fysisk person och dödsbo som hos den uppgiftsskyldige varit antecknad som innehavare av aktie eller andel i värdepappersfond eller utländsk juridisk person eller utländsk aktie eller annat utländskt värdepapper eller annan marknadsnoterad tillgång som avses i 3 § första stycket 7 lagen om statlig förmögenhetsskatt.

[S3]Kontrolluppgift enligt andra stycket a skall ta upp utbetald utdelning, avdragen preliminär skatt och innehållen utländsk källskatt som belöper på utdelningen. Kontrolluppgift enligt andra stycket b skall ta upp innehavet vid årets utgång.

[S4]Uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf föreligger inte för tillgångar på pensionssparkonto eller för utdelning på sådana tillgångar.

[S5]En skattskyldig, som uppdrar åt en utländsk förvaltare att i sådan egenskap föras in i det register som förs av en central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall utan dröjsmål till Riksskatteverket lämna ett skriftligt medgivande till insyn i depå eller konto som han har hos förvaltaren.

[S6]Den som skall lämna kontrolluppgift enligt första stycket skall för fysisk person och dödsbo som hos den uppgiftsskyldige varit antecknad som innehavare av depå eller konto för marknadsnoterad option, termin eller därmed jämförligt avtal även lämna kontrolluppgift om förpliktelse vid årets utgång på grund av sådant avtal. Lag (1998:1490).

[K3]27 a §  Fysisk person, som är bosatt i Sverige och innehar utländskt fondpapper eller rättighet eller skyldighet som anknyter till sådant fondpapper, skall, om det inte är fråga om fondpapper i ett kontobaserat system, förvara dem i depå hos den som driver valutahandel, värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut. Detsamma gäller om den fysiska personen innehar obligationer eller andra skuldebrev avsedda för allmän omsättning som emitterats av en svensk juridisk person, om emissionen särskilt riktats till utlandet. Vad som sägs om fysisk person som är bosatt i Sverige gäller också svenskt dödsbo.

[S2]Deponeras eller kontoförs fondpapperen i utlandet skall den skattskyldige utan dröjsmål till Riksskatteverket lämna ett skriftligt medgivande till insyn i depån eller på kontot samt ge in en skriftlig förbindelse från det utländska institut som för depån eller kontot att årligen senast den 31 januari taxeringsåret lämna kontrolluppgift till Riksskatteverket.

[S3]Kontrolluppgiften skall ta upp namn på och postadress till innehavaren av depån respektive kontot, dennes personnummer eller organisationsnummer, utdelning och ränta som gottskrivits eller utbetalts under föregående kalenderår samt innehavet vid årets utgång. Om avyttring skett av fond-papper skall även kontrolluppgift enligt 32 c § lämnas.

[S4]Riksskatteverket får medge undantag från skyldigheten att ge in en sådan förbindelse som avses i andra stycket om det finns särskilda skäl.

[S5]Bestämmelserna i andra stycket gäller inte i fråga om depåer eller konton i sådan stat där behörig myndighet på grund av överenskommelse i hand-räckningsavtal med Sverige utan särskild framställning årligen tillställer de svenska skattemyndigheterna uppgifter om sådan avkastning på fondpapper, vilka kontoförs eller förvaras i depå, som betalas ut till personer bosatta i Sverige. Lag (1996:1009).

[K3]28 §  Särskild uppgift om utdelning eller ränta skall lämnas av

 1. den som har fått utdelning på aktier i svenskt aktiebolag, som inte är avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713), samt
 2. den som i Sverige har fått
  1. utdelning på andelar i svensk ekonomisk förening, eller, om utdelningen inte har betalts ut genom en central värdepappersförvarare eller gäller fall som avses i 27 § första stycket 4, från utländsk juridisk person, eller
  2. ränta som har erlagts mot att kupong eller kvitto lämnats och inte har betalts ut genom en central värdepappersförvarare eller gäller fall som avses i 22 § första stycket 6, på obligation, förlagsbevis eller någon annan för den allmänna rörelsen avsedd förskrivning.

[S2]Särskild uppgift skall lämnas när utdelningen eller räntan tas emot. Lyfts beloppet för någon annans räkning, och överlämnas inte därvid en av denne angiven särskild uppgift, skall en sådan i stället lämnas av den som lyfter beloppet. Därvid skall uppges namn och hemvist på den för vars räkning beloppet lyfts. Om någon får utdelning eller ränta mot kupong, som han har förvärvat utan det värdepapper kupongen tillhör, skall också namn och hemvist uppges på den från vilken kupongen har förvärvats.

[S3]Särskild uppgift avfattas på blankett enligt fastställt formulär och lämnas till den som betalar ut utdelningen eller räntan. Denne skall se till att uppgift lämnas innan betalning sker. Lag (1998:1490).

[K3]29 §  Den som begär registrering hos en central värdepappersförvarare av värdepapper som avses berättiga till utdelning från utländsk juridisk person eller som åsyftas i 28 § första stycket b, skall samtidigt lämna uppgift om namn och hemvist på den för vilkens räkning utdelningen eller räntan skall lyftas. Om namn eller hemvist ändras, skall den som har lämnat uppgiften utan dröjsmål anmäla detta skriftligt till värdepappersförvararen. Bank eller värdepappersinstitut som av en central värdepappersförvarare medgetts rätt som förvaltare av aktier enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, är skyldig att lämna sådan uppgift som rör ränta efter anmodan från värdepappersförvararen. Sådan anmodan får inte göras senare än fem år efter det att räntan betalts ut. Lag (1998:1490).

[K3]30 §  Bestämmelser om hanteringen av uppgifter som har lämnats enligt 28 § och rör utdelning på svenska aktier finns i kupongskattelagen (1970:624).

[S2]Övriga enligt 28 § avgivna uppgifter som avser utdelning, skall av den som har tagit emot uppgifterna lämnas på det sätt som gäller för kontrolluppgifter. Om utdelning i något fall har betalts ut utan att uppgiftsskyldigheten har fullgjorts, skall en upplysning lämnas om detta samtidigt som uppgifterna lämnas. Lag (1990:1136).

[K3]31 §  I den omfattning och på det sätt Riksskatteverket bestämmer skall, utöver vad som framgår av 28 och 29 §§, svenskt bolag eller svensk ekonomisk förening lämna kontrolluppgift rörande utbetald utdelning. Detsamma gäller utgivare av obligationer, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar i fråga om utbetald ränta. Lag (1994:1874).

[K3]32 §  Om det finns särskilda skäl, kan riksskatteverket jämka uppgiftsskyldighet enligt 28 och 29 §§ .

[K3]32 a §  Kontrolluppgift om realisationsvinst eller realisationsförlust vid avyttring av andel i värdepappersfond skall lämnas av fondbolag som avses i 1 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Detsamma gäller annan som med tillstånd enligt 3 § samma lag bedriver sådan verksamhet som där avses. Är andel förvaltarregistrerad skall förvaltaren lämna fondbolaget de uppgifter som behövs för uppgiftslämnandet.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person och dödsbo som har avyttrat andel i värdepappersfond som inte är tillgång på pensionssparkonto. Kontrolluppgiften skall ta upp realisationsvinst eller realisationsförlust till den del den är skattepliktig respektive avdragsgill, slag av fond, fondens organisationsnummer och uppgift om fonden är marknadsnoterad. Saknas uppgift om ersättning vid avyttring, får vid uppgiftslämnandet i stället användas andelens marknadsvärde på avyttringsdagen eller, om den inte är känd för uppgiftslämnaren, dagen då avyttringen registrerades. Lag (1996:182).

[K3]32 b §  Ett utländskt företag som med stöd av 1 kap. 5 § 2 bankrörelselagen (1987:617), 1 kap. 3 c § 2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 2 kap. 9 § 2 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet eller 2 kap. 1 § 2 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige driver bankverksamhet, värdepappersrörelse, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i Sverige utan att inrätta filial eller motsvarande etablering här, skall innan verksamheten inleds till Finansinspektionen lämna en skriftlig förbindelse att årligen senast den 31 januari taxeringsåret lämna kontrolluppgift enligt 15, 22, 25 a, 27 eller 32 c § till Riksskatteverket. Lag (1998:301).

[K3]32 c §  Kontrolluppgift om avyttring av finansiellt instrument skall, i annat fall än som avses i 22 eller 32 a §, lämnas av värdepappersinstitut i de fall institutet är skyldigt att upprätta avräkningsnota enligt 3 kap. 9 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

[S2]Även om skyldighet att upprätta avräkningsnota inte finns skall såvitt avser sådana optioner och terminer som är finansiella instrument kontrolluppgift om utfärdande av optioner och slutförande av options- och terminsaffärer, som inte innebär förvärv eller försäljning av egendom, lämnas av det värdepappersinstitut som registrerar optionen eller terminen eller som på annat sätt medverkar vid utfärdandet eller slutförandet.

[S3]Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person och dödsbo. Kontrolluppgiften skall ta upp den ersättning som överenskommits vid avyttringen, utfärdandet eller slutförandet efter avdrag för försäljningsprovision och liknande kostnader, antalet finansiella instrument samt slag och sort. Om tiden för utnyttjande av en option har löpt ut utan att optionen har utnyttjats skall kontrolluppgiften ta upp den ersättning som lämnades vid förvärvet av optionen.

[S4]Om det vid sådan avyttring som avses i lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten även utgått ersättning i pengar, skall denna anges på kontrolluppgift. Lag (1998:1611).

 • RÅ 2001:32:Skattetillägg har tagits ut efter den lägre procentsatsen (20 procent) när den skattskyldige underlåtit att redovisa en aktieförsäljning men denna framgått av en kontrolluppgift. Inkomsttaxering 1997.

[K3]32 d §  Kontrolluppgift om avyttring av finansiellt instrument skall, i annat fall än som avses i 22, 32 a eller 32 c §, lämnas av

 1. Insättningsgarantinämnden,
 2. försäkringsgivare som betalat ut ersättning på grund av försäkring som avses i 5 kap. 2 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för fysisk person och dödsbo. Kontrolluppgiften skall ta upp den ersättning som avser avyttrade finansiella instrument, antalet finansiella instrument samt deras slag och sort.

[S3]Avser en utbetalning också annat än ersättning för finansiella instrument och kan den uppgiftsskyldige inte ange hur stor del därav som utgör ersättning för dessa, skall i stället det sammanlagt utbetalda beloppet redovisas. Lag (1999:202).

[K3]33 §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den som är uppgiftsskyldig enligt 32 a eller 32 c § också i andra fall än som där anges lämna kontrolluppgift för namngiven person. Kontrolluppgiften skall avse sådana uppgifter om avyttring av finansiella instrument som tas in i avräkningsnota enligt 3 kap. 9 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

[S2]Efter föreläggande av Riksskatteverket skall kontrolluppgift enligt första stycket lämnas också i fråga om ej namngivna personer. Sådant föreläggande får efter Riksskatteverkets bestämmande utfärdas av skattemyndigheten i den region där den uppgiftsskyldige har sitt säte eller driver verksamhet. Lag (1998:234).

[K3]34 §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den som driver valutahandel eller värdepappersinstitut hos vilket utländsk aktie eller annat utländskt värdepapper förvaras i depå eller kontoförs eller, om annan förmedlat försäljning av värdepapperet, denne lämna kontrolluppgift för namngiven person. Kontrolluppgiften skall avse det antal och de slag av värdepapper som avyttrats samt det erhållna beloppet.

[S2]Efter föreläggande av Riksskatteverket skall kontrolluppgift enligt första stycket lämnas också i fråga om ej namngivna personer. Sådant föreläggande får efter Riksskatteverkets bestämmande utfärdas av skattemyndigheten i den region där den uppgiftsskyldige har sitt säte eller driver verksamhet. Lag (1998:234).

Kontrolluppgifter om ackordsöverskott

[K3]35 §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den som uppburit visst avlöningsbelopp som ackordsöverskott eller dylikt för att fördelas inom ett arbetslag eller liknande grupp av personer lämna kontrolluppgift för medlem av gruppen. Kontrolluppgiften skall avse det belopp som betalats ut till medlemmen. I förekommande fall skall anmärkas att denne innehar F-skattesedel. Lag (1992:681).

36 § har upphävts genom lag (1996:1334).

Kontrolluppgifter om betalningar till näringsidkare m.m.

[K3]37 §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall kontrolluppgift lämnas av den som betalt ut ersättning för arbete till den som innehar enbart en F-skattesedel eller innehar både en F-skattesedel och en A-skattesedel och skriftligen åberopat F-skattesedeln. Kontrolluppgiften skall lämnas för den som tagit emot ersättningen och avse utbetalt belopp. Lag (1994:483).

[K3]38 §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall kontrolluppgift om prisstöd lämnas av slakteri och fristående sanitetsslaktavdelning. Kontrolluppgiften skall lämnas för den som fått prisstöd enligt lagen (1990:615) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m. m. och avse utgett belopp. Lag (1990:1136).

[K3]39 §  Kontrolluppgift om vederlag för inköp skall lämnas av den som bedrivit verksamhet, vari ingått inköp av jordbruks- eller trädgårdsprodukter eller husdjur eller produkter från husdjur.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för den från vilken inköp skett och avse utgett vederlag i pengar, naturaprodukter eller annat. Kontrolluppgift behöver dock inte lämnas om vederlag som gottgjorts bokföringsskyldig näringsidkare för annat än slakt- eller livdjur. Lag (1990:1136).

[K3]40 §  Kontrolluppgift om ersättning för avverkningsrätt eller försäljning av skogseffekter skall lämnas av den som bedrivit verksamhet, vari ingått förvärv av avverkningsrätt eller inköp av virke eller andra skogseffekter.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för den som ägt eller brukat en fastighet, från vilken upplåtelse av avverkningsrätt eller försäljning av skogseffekter ägt rum. Kontrolluppgiften skall ta upp ersättning som utgetts eller gottgjorts samt uppgift om ersättning som enligt avtal skall utges under senare år.

[K3]41 §  Kontrolluppgift om ersättning som förmedlats i förmedlingsverksamhet eller annan liknande verksamhet skall lämnas av den som bedrivit verksamheten. Kontrolluppgift skall lämnas för den som genom verksamheten har fått anställning, uppdrag eller tillfälligt arbete eller har försålt egendom. Kontrolluppgiften skall ta upp ersättning som förmedlats eller varom uppgift annars finns tillgänglig.

[K3]42 §  Uppgiftsskyldighet enligt 39--41 §§ behöver fullgöras endast om och i den omfattning regeringen bestämmer. Efter föreläggande av skattemyndigheten skall dock kontrolluppgift enligt 41 § lämnas för namngiven person.

[K3]43 §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall kontrolluppgift för namngiven näringsidkare lämnas av den som bedrivit näringsverksamhet och av den som innehaft privatbostadsfastighet eller privatbostad.

[S2]Kontrolluppgiften skall lämnas under förutsättning att beloppet i mottagarens eller utgivarens hand är skattepliktig intäkt eller avdragsgill utgift och avse

 1. belopp för vilket den uppgiftsskyldige i förvärvskällan under viss angiven tid köpt eller sålt varor, eller
 2. belopp som den uppgiftsskyldige under viss angiven tid utbetalt eller fått såsom ersättning för utförda tjänster.

[S3]Om det begärs i föreläggande enligt första stycket, skall i kontrolluppgiften även anges varuslag och mängd, verkställda likvider med uppgift om tidpunkt och sätt för betalning samt arten och omfattningen av utförda arbeten.

[S4]Efter föreläggande av skattemyndigheten skall uppgiftsskyldig enligt första stycket lämna kontrolluppgift också i fråga om ej namngivna näringsidkare.

[S5]Uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf föreligger inte beträffande köp inom detaljhandeln eller försäljningar av varor över disk och liknande fall inom detaljhandeln, där uppgiftsskyldigheten uppenbarligen inte kan fullgöras. Lag (1990:1136).

 • RÅ 2000:58:Ett tidningsföretag har med stöd av 3 kap. 43 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter förelagts att till skattemyndigheten lämna uppgifter om en annonsör. Fråga om tillämpning av reglerna i 3 kap. 13-14 c §§ taxeringslagen (1990:324) om undantag från föreläggande när tidningsföretaget till stöd för en begäran om sådant undantag åberopar tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen.

Kontrolluppgifter om bostadsrätter m.m.

[K3]44 §  Kontrolluppgift om upplåten lägenhet skall lämnas av bostadsförening, bostadsaktiebolag och av ekonomisk förening eller aktiebolag som enligt 2 § 7 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt likställs med bostadsförening eller bostadsaktiebolag vid inkomstbeskattningen beträffande sådan lägenhet som upplåtits till annan än medlem eller delägare.

[S2]Kontrolluppgift skall lämnas för den som upplåtit en lägenhet som han har i egenskap av medlem i föreningen eller delägare i bolaget. Kontrolluppgiften skall ta upp belopp som medlemmen eller delägaren betalt in till föreningen eller bolaget och hur mycket därav som utgör kapitaltillskott.

[S3]Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den uppgiftsskyldige, i den omfattning som anges i föreläggandet, lämna kontrolluppgift om värdet av en medlems eller delägares andel i föreningens eller bolagets behållna förmögenhet. Lag (1990:1136).

[K3]45 §  Kontrolluppgift om överlåten bostadsrätt skall lämnas av en bostadsrättsförening som vid ingången av det aktuella beskattningsåret var av det slag som anges i 2 § 7 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Kontrolluppgiften skall avse sådan överlåtelse som har anmälts till föreningen och innehålla uppgift om

 1. lägenhetens beteckning,
 2. överlåtarens och förvärvarens namn samt personnummer, organisationsnummer eller adress,
 3. tidpunkten för överlåtelsen och köpeskillingens storlek samt tidpunkten för överlåtarens förvärv och köpeskillingen vid det förvärvet,
 4. storleken av sådana kapitaltillskott som överlåtaren enligt 26 § 4 mom.andra stycket lagen om statlig inkomstskatt får räkna in i omkostnadsbeloppet,
 5. bostadsrättens andel av innestående medel på inre reparationsfond eller liknande fond vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten samt
 6. bostadsrättens andel av föreningens behållna förmögenhet den 1 januari 1974 beräknad enligt 26 § 7 mom. lagen om statlig inkomstskatt, om överlåtarens förvärv skett före år 1974.

[S2]Om överlåtelsen avser en bostadsrätt som har förvärvats före år 1974 behöver någon uppgift enligt första stycket e avseende förhållandena vid förvärvstidpunkten inte lämnas. Har förvärvet skett före den 1 juli 1982 behöver någon uppgift om köpeskillingen vid förvärvet inte lämnas.

[S3]Efter föreläggande av skattemyndigheten skall föreningen lämna ytterligare upplysningar som är av betydelse för beräkning av realisationsvinsten vid en medlems avyttring av sin bostadsrätt.

[S4]Föreningen skall, utöver vad som följer av 4 kap. 1 §, bevara det underlag som behövs för uppgiftslämnande enligt denna paragraf. Lag (1993:1472).

[K3]46 §  Uppgiftsskyldighet enligt 45 § och skyldighet att bevara underlaget för uppgiftslämnandet gäller även för annan ekonomisk förening än bostadsrättsförening och för aktiebolag om föreningen eller aktiebolaget är av det slag som anges i 2 § 7 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

[S2]Avser överlåtelsen en andel eller en aktie som förvärvats före den 1 januari 1984, behöver någon uppgift om köpeskillingen vid förvärvet inte lämnas. Har förvärvet skett före år 1974, behöver någon uppgift enligt 45 § första stycket d eller e avseende förhållandena vid förvärvstidpunkten inte lämnas. Lag (1990:1136).

[K3]47 §  Kontrolluppgift som enligt 44--46 §§ skall lämnas utan föreläggande, skall lämnas till skattemyndigheten i den region där föreningens eller bolagets fastighet är belägen och avfattas på blankett enligt fastställt formulär eller på det sätt som skattemyndigheten bestämmer.

[S2]Riksskatteverket får på ansökan av den uppgiftsskyldige medge undantag från bestämmelserna i första stycket. Lag (1998:234).

Kontrolluppgifter om utdelning m.m. till delägare i samfällighet

[K3]48 §  Kontrolluppgift för en delägare i en samfällighet skall lämnas av juridisk person som förvaltar samfälligheten. Kontrolluppgift skall ta upp det som anges för varje uppgiftsskyldig under 1-2.

 1. Sådan juridisk person som avses i 6 § 1 mom.första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt: Utdelning till delägare samt upplysning i det avseende som behövs för tillämpning av 2 § sista stycket skogskontolagen (1954:142).
 2. Annan juridisk person än vid 1: Delägares andel av intäkter och kostnader i samfälligheten. Kontrolluppgift behöver dock inte lämnas, om delägares andel av ränteintäkt understiger 300 kronor, och inte heller om andelen av intäkt av annat slag understiger 300 kronor sedan därifrån andelen av sådana kostnader som är omedelbart avdragsgilla vid taxeringen dragits av. Lag (1997:329).

Prop. 1996/97:117: Ändringen i paragrafen är en följdändring med anledning av de nya förmögenhetsskattereglerna.

49 § har upphävts genom lag (1998:1668).

Kontrolluppgifter om betalning till eller från utlandet

[K3]50 §  Kontrolluppgift skall lämnas av den som för fysisk person eller dödsbo förmedlat betalning till eller från utlandet. Kontrolluppgiften skall avse varje betalning som överstiger 75 000 kronor. Upplysning skall lämnas om vad betalningen avser och vilket land betalningen verkställs till eller tas emot från samt vid betalning till utlandet namn på betalningsmottagaren. Detsamma gäller mindre betalningar, om dessa utgör delbetalningar av en summa som överstiger 75 000 kronor.

[S2]Med betalning till utlandet avses betalning direkt eller indirekt till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige. Med betalning från utlandet avses betalning direkt eller indirekt från en utländsk juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige.

[S3]Om uppgiftsskyldighet föreligger enligt första stycket, skall den för vars räkning transaktionen utförs till den som förmedlar denna uppge sitt personnummer eller organisationsnummer, vad betalningen avser och vilket land betalningen går till eller kommer från samt namn på betalningsmottagare i utlandet. Lag (1993:496).

Särskild uppgiftsskyldighet för värdesättning av aktier och andelar

Kontrolluppgift om rättshandling

[K3]50 a §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall den, som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är annan juridisk person än dödsbo, lämna kontrolluppgift om rättshandling mellan den som föreläggs och den med vilken han ingått rättshandlingen. Om det finns särskilda skäl, får även annan person än som avses i första meningen föreläggas att lämna sådan uppgift. Föreläggandet får även avse rättshandling som företagits under innevarande kalenderår.

[S2]En kontrolluppgift enligt första stycket får även avse att visa upp handling eller lämna över en kopia av handling. Lag (1999:1097).

 • RÅ 2001:67:Fråga om de begränsningar i advokats vittnesplikt som följer av 36 kap. 5 § rättegångsbalken ger stöd för undantag från föreläggande att lämna uppgifter för skattekontroll. - Undantag har medgivits beträffande uppgifter om vad vissa betalningar, som gjorts från ett depåkonto hos en fondkommissionär till en advokatbyrå, avsåg samt, om uppgifterna avsåg klient, om och hur betalning till denne skett (I). Däremot har uppgifter i fakturor, som en advokatbyrå tillställt klienter, om klienternas identitet och debiterade belopp - till skillnad från uppgifter om klienternas motparter och om vad uppdragen avsett - inte ansetts omfattas av sådant undantag (II).

[K3]51 §  Efter föreläggande av skattemyndigheten skall aktiebolag till ledning vid värdesättning av aktier i bolaget lämna särskild uppgift enligt fastställt formulär om bolagets tillgångar och skulder samt andra omständigheter av betydelse för värdesättningen. En ekonomisk förening har motsvarande skyldighet i fråga om andelar i föreningen.

Särskild upplysningsskyldighet m.m.

[K3]52 §  En skattskyldig, vars make skall taxeras för inkomst enligt tredje stycket av anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen (1928:370), skall lämna maken de uppgifter om verksamheten som behövs för beräkning av inkomsten.

[K3]53 §  Fåmansföretag och övriga företag som avses i 3 §1 a och 1 g mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall lämna företagsledaren och delägare i företaget samt dem närstående personer alla uppgifter som behövs för att de skall kunna beräkna sin skattepliktiga inkomst från företaget. Detsamma gäller handelsbolag i fråga om delägare i bolaget.

[S2]Efter föreläggande av skattemyndigheten skall uppgifter enligt första stycket lämnas även till skattemyndigheten. Lag (1997:329).

Prop. 1996/97:117: Tillägget i första stycket innebär att företagets skyldighet att till sina delägare lämna de uppgifter som dessa behöver för att beräkna skattepliktig inkomst gäller samtliga företag som avses i 3 § 1 a mom. SIL. Genom hänvisningen till 3 § 1 g mom. SIL gäller den även motsvarande utländska företag och ekonomiska föreningar.

[K3]54 §  Försäkringsföretag som meddelat tjänstepensionsförsäkring avseende arbetsgivares pensionsutfästelse gentemot arbetstagare, skall på begäran av försäkringstagaren utfärda intyg i det hänseende som anges i punkt 20 e sjunde stycket av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370). Lag (1990:1136).

Gemensamma bestämmelser om kontrolluppgifter

[K3]55 §  Bestämmelserna i 56-60 §§ skall tillämpas för kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande av skattemyndigheten, om inte annat föreskrivs i detta kapitel.

[K3]56 §  Kontrolluppgift skall lämnas för varje person på blankett enligt fastställt formulär om inte annat särskilt föreskrivs.

[S2]Riksskatteverket får på ansökan av uppgiftsskyldig medge undantag från bestämmelserna i första stycket.

[K3]57 §  I varje kontrolluppgift skall anges namn och postadress samt personnummer eller organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldige som den uppgiften avser.

[S2]För dödsbo får i stället för organisationsnummer den avlidnes personnummer anges. Om personnummer eller organisationsnummer inte kan anges för den som uppgiften avser, skall i stället dennes födelsetid redovisas eller, i fråga om kontrolluppgifter enligt 22 § i de fall borgenären är en juridisk person, namn, postadress och personnummer för den som får förfoga över räntan eller fordran. Om ett konto innehas av flera än fem personer, får uppgifter lämnas om en person som förfogar över kontot i stället för om samtliga innehavare (förfogarkonto) samt i förekommande fall om den beteckning på innehavarkretsen som används för kontot. I så fall skall anges att det är fråga om ett förfogarkonto. I fråga om skuld som är gemensam för flera än fem personer får på motsvarande sätt uppgifter lämnas om en person som ansvarar för lånet i stället för om samtliga gäldenärer (gemensamt lån) samt i förekommande fall om den beteckning på låntagarkretsen som används för lånet. I så fall skall anges att det är fråga om ett gemensamt lån. Om ett finansiellt instrument ägs gemensamt av flera får uppgift enligt 32 c § lämnas för den som anges på avräkningsnotan i stället för samtliga ägare. Om skattemyndigheten har tilldelat den uppgiftsskyldige ett särskilt redovisningsnummer, skall detta, i annan kontrolluppgift än sådan som avser ränta, utdelning eller betalning till eller från utlandet, anges i stället för den uppgiftsskyldiges personnummer eller organisationsnummer.

[S3]Den som för egen räkning öppnar ett inlåningskonto, anskaffar ett räntebärande värdepapper eller på annat sätt placerar pengar för förräntning skall ange sitt personnummer, om mottagaren är skyldig att utan föreläggande lämna kontrolluppgift beträffande räntan. Detta gäller inte den som inte har tilldelats personnummer.

[S4]I en kontrolluppgift som lämnas av fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag eller företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag, skall det anges om personen är företagsledare eller honom närstående person eller delägare i företaget. Lag (1999:1056).

[K3]58 §  Kontrolluppgifterna skall lämnas senast den 31 januari under taxeringsåret till den skattemyndighet hos vilken den uppgiftsskyldige är registrerad som arbetsgivare.

[S2]Den som skattemyndigheten har tilldelat särskilda redovisningsnummer och på grund av detta registrerats hos flera skattemyndigheter skall lämna kontrolluppgifterna till myndigheterna i enlighet med denna registrering. Om den uppgiftsskyldige inte är registrerad eller inte vet vilken skattemyndighet kontrolluppgifterna skall lämnas till, får han lämna uppgifterna till skattemyndigheten i den region där han är bosatt.

[S3]Andra kontrolluppgifter än de som anges i 60 § skall vid avlämnandet vara ordnade kommunvis. Vilken kommun kontrolluppgifterna avser skall vara tydligt utmärkt. Lag (1998:234).

[K3]59 §  Den som är uppgiftsskyldig skall senast den 31 januari under taxeringsåret översända meddelande med de upplysningar som lämnas i kontrolluppgiften till den uppgiften avser.

[K3]60 §  Vid en kontrolluppgift som lämnas enligt 4, 13, 14, 22 eller 27 § skall fogas särskild uppgift (sammandrag av kontrolluppgifter). I sådant sammandrag skall anges namn, postadress och personnummer eller organisationsnummer för den uppgiftsskyldige, antalet lämnade kontrolluppgifter samt det sammanlagda beloppet av de skatteavdrag som har verkställts under året före taxeringsåret. Om skattemyndigheten har tilldelat den uppgiftsskyldige ett särskilt redovisningsnummer, skall detta, i annat sammandrag än sådant som avser kontrolluppgift om ränta, utdelning eller betalning till eller från utlandet, anges i stället för personnummer eller organisationsnummer. Om den uppgiftsskyldige har gjort avdrag för en arbetstagares utgifter enligt 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980), skall dessa utgifter också anges i sammandraget.

[S2]Redovisning av konto som avses i 57 § andra stycket tredje meningen skall lämnas i särskild uppgiftshandling för varje konto.

[S3]Vid en kontrolluppgift som lämnas enligt 17 a, 25 a, 26 a, 32 a, 44 eller 45 § skall fogas sammandrag, som skall uppta namn, postadress och personnummer eller organisationsnummer för den uppgiftsskyldige samt antalet lämnade kontrolluppgifter. Lag (2000:987).

[K3]61 §  I fråga om inkomst som avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) får riksskatteverket föreskriva hur kontrolluppgift skall lämnas.

[K3]62 §  Sådana kontrolluppgifter och andra uppgifter eller upplysningar till ledning för andras taxering som skall avges efter föreläggande, skall avges på det sätt och inom den tid som anges i föreläggandet.

Kontrolluppgifter för person med skatterättsligt hemvist i utlandet

[K3]63 §  Har en person som är bosatt i Sverige eller ett företag som är verksamt här, till någon i utlandet gottgjort belopp eller förmån som skulle ha föranlett skyldighet att lämna kontrolluppgift om den utgivits till en mottagare i Sverige, skall den som utgett beloppet eller förmånen på sätt och i den omfattning riksskatteverket föreskriver lämna kontrolluppgift till ledning vid beloppets eller förmånens beskattning utomlands.

[S2]Bestämmelserna i 22--26 §§ skall gälla även i fråga om uppgifter som avser fysiska personer som är bosatta i utlandet. Lag (1990:1136).

Föreläggande att fullgöra uppgiftsskyldighet m.m.

[K3]64 §  Har kontrolluppgift eller sammandrag av kontrolluppgifter inte lämnats eller inte upprättats enligt föreskrifterna i detta kapitel, får skattemyndigheten förelägga den uppgiftsskyldige att lämna eller komplettera uppgifterna.

[S2]Skattskyldig, som innehar utländskt konto eller depå i utlandet och som inte har lämnat medgivande till insyn eller gett in förbindelse som anges i 22 a eller 27 a §, får av skattemyndigheten föreläggas att avsluta det utländska kontot eller depån. Detsamma gäller om den utländska kontoföraren eller det utländska institutet inte fullgör sitt åtag ande enligt en sådan förbindelse. Lag (1992:1310).

Skyldighet att göra anteckningar m.m.

[K4]1 §  Den som enligt denna lag är skyldig att lämna självdeklaration, kontrolluppgift eller andra uppgifter till ledning för taxering är också skyldig att i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att underlag finns för att fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten och för kontroll av den.

[S2]Fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag och företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag, är skyldigt att sörja för att underlag finns för kontroll av vad företagsledaren eller honom närstående person eller delägare tillskjutit till och tagit ut ur företaget av pengar, varor eller annat. Företaget skall vidare som underlag för kontroll av traktamentsersättning, som betalats ut till företagsledaren eller honom närstående person eller delägare, bevara verifikation av övernattningskostnader, om ersättningen varit avsedd att täcka sådan kostnad.

[S3]Underlag skall bevaras under sex år efter utgången av det kalenderår underlaget avser.

[S4]Det finns särskilda föreskrifter om skyldigheten att föra räkenskaper. Lag (1999:1056).

Ställföreträdare för deklarations- och uppgiftsskyldig

[K4]2 §  Skyldighet att lämna självdeklaration, kontrolluppgift eller andra uppgifter till ledning för taxeringsbeslut skall fullgöras

 1. för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt 11 kap. 1 § föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller gode mannen har under sin förvaltning,
 2. för sådan person, för vilken god man eller förvaltare har förordnats enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 § föräldrabalken, av gode mannen eller förvaltaren beträffande vad gode mannen eller förvaltaren har under sin förvaltning,
 3. för avliden person och hans dödsbo, av dödsbodelägare eller testamentsexekutor som skall förvalta den dödes egendom, dock att där egendomen avträtts till förvaltning av boutredningsman, denne har att fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten,
 4. för dödsbo som inte längre består, av den som vid tidpunkten för dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom,
 5. för andra deklarations- eller uppgiftsskyldiga än enskild person och dödsbo, av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman, förvaltare eller ombud, om inte regeringen bestämmer annat beträffande staten, landsting, kommun eller annan sådan menighet,
 6. för värdepappersfond av det fondbolag som handhar förvaltningen av fonden eller, om förvaltningen övergått till förvaringsinstitut, av detta, samt
 7. för annan än här ovan omtalad juridisk person, som inte längre består, av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter. Lag (1990:1136).

Uppgiftsskyldighet beträffande tid före beskattningsåret

[K4]3 §  Om skyldighet föreligger enligt denna lag att efter föreläggande lämna uppgifter eller upplysningar till ledning för taxering, föreligger också sådan skyldighet i fråga om förhållanden, som avser tid före beskattningsåret och som har betydelse för taxeringen.

[S2]Uppgifter eller upplysningar enligt första stycket skall lämnas efter föreläggande som utfärdats med stöd av bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324).

Undantag från uppgiftsskyldighet för fåmansföretag

[K4]4 §  Riksskatteverket får medge undantag från bestämmelserna i denna lag om uppgiftsskyldighet för fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag och företag, som enligt 3 § 12 a mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall behandlas som fåmansföretag, om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Lag (1999:1056).

Vite

[K4]5 §  Föreläggande får förenas med vite. Vite får dock inte föreläggas staten, kommun eller tjänsteman i tjänsten.

[S2]Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

 • RÅ 1996:94:Ett vitesföreläggande att lämna självdeklaration hade föregåtts av ett föreläggande som inte delgetts den deklarationsskyldige enligt delgivningslagen (1970:428). Hinder mot att döma ut vitet har inte ansetts föreligga.

Överklagande

[K4]6 §  Skattemyndighetens beslut enligt 2 kap. 19 § får överklagas till Riksskatteverket. Övriga beslut av skattemyndigheten enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Riksskatteverkets beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (1994:477).

7 § har upphävts genom lag (1996:662).
8 § har upphävts genom lag (1996:662).
9 § har upphävts genom lag (1996:662).
10 § har upphävts genom lag (1996:662).

Formulär och blanketter, m.m.

[K4]11 §  Riksskatteverket fastställer formulär till blanketter enligt denna lag.

[S2]Blanketter tillhandahålls kostnadsfritt på det sätt Riksskatteverket föreskriver.

[K4]12 §  Belopp som skall tas upp enligt denna lag skall anges i hela krontal, varvid öretal bortfaller.

Förvaring och gallring

[K4]13 §  Självdeklarationer och andra handlingar som enligt bestämmelserna i denna l ag eller taxeringslagen (1990:324) har avlämnats till ledning för taxering eller upprättats eller för granskning omhändertagits av en myndighet för taxeringskontroll, skall förstöras sedan sex år eller, i fråga om handlingar som avser aktiebolag eller ekonomisk förening, tio år har förflutit efter taxeringsårets utgång.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att handlingarna skall bevaras under längre tid än som sägs i första stycket. Lag (1992:681).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången vid 1991 års taxering. Taxeringslagen (1956:623) gäller fortfarande vid 1990 och tidigare års taxeringar. Vad som i taxeringslagen sägs om länsskattemyndighet och lokal skattemyndighet skall från och med den 1 januari 1991 gälla skattemyndighet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:581) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  ändr. 2 kap 13 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:752) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas från och med 1991 års taxering. För betalningar som förmedlas före den 1 juli 1990 tillämpas dock äldre bestämmelser. Äldre bestämmelser i 29 § gäller i fråga om avstämningsbolag för vilka aktiekontolagen (1989:827) inte är tillämplig.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:135
  Omfattning
  ändr. 3 kap 22, 27, 29, 34, 50 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas såvitt avser 2 kap. 33 § första gången vid 1991 års taxering och i övrigt första gången vid 1992 års taxering.
  2. Vid 1992 och 1993 års taxeringar gäller, förutom vad som föreskrivs om deklarationsskyldighet i 2 kap.4 och 6 §§, att folkpensionär är skyldig att lämna självdeklaration när han under beskattningsåret har uppburit inkomst av kapital överstigande 1 600 kronor eller när värdet av hans förmögenhetstillgångar vid beskattningsårets utgång överstiger 100 000 kronor eller -- beträffande en gift person -- om makarnas gemensamma skattepliktiga förmögenhetstillgångar överstiger 200 000 kronor. Vidare skall folkpensionär lämna uppgift om hur stor del av de redovisade skulderna som vid beskattningsårets utgång var nedlagda i privatbostadsfastighet. Lag (1990:1424).
  3. Vid 1992 års taxering får näringsidkare som avslutar sina räkenskaper med årsbokslut i stället för att lämna uppgifter enligt de nya föreskrifterna i 2 kap. t19 § första stycket lämna de uppgifter som avses i de äldre bestämmelserna i 2 kap. 22 §.
  4. Vad som i 3 kap.28 och 30 §§ i deras äldre lydelse sägs om aktiefond skall till och med 1997 års taxering gälla värdepappersfond i fråga om andelsägare som inte har registrerats. Lag (1995:1469).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:5
  Omfattning
  upph. 3 kap 10-12 §§; nuvarande 2 kap 20 § betecknas 2 kap 21 §, nuvarande 2 kap 21 § betecknas 2 kap 20 §; ändr 2 kap 3, 4, 6, 8, 10-17, 19, nya 20 och 21, 22-25, 28, 30, 33 §§, 3 kap 4-7, 9, 14, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 37-39, 43-46, 53, 54, 57, 60, 63 §§, 4 kap 1, 2, 4, 6, 8 §§, rubr. närmast före 2 kap 19, 24, 25 §§, 3 kap 27 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1424) om ändring i lagen (1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:54
  Omfattning
  ändr. 2 kap 17 §, 3 kap 22, 27, 60 §§, 2 p övergångsbest. till 1990:1136
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:315) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:68
  Omfattning
  ändr. 4 kap 9 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:698) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:166
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4, 8, 13 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1002) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Vad som i 3 kap.22, 27, 29 och 34 §§ sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  3. Kontrolluppgift enligt 3 kap. 33 § i dess nya lydelse skall lämnas också av sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Omfattning
  ändr. 3 kap 22, 27, 29, 33, 34 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1991:1834) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas första gången vid 1993 års taxering om inte annat följer av punkterna 1 och 2 nedan.
  1. Äldre bestämmelser i 3 kap. 21 § tillämpas i fråga om räntebidrag som betalats ut före den 1 januari 1992.
  2. Vid 1992 års taxering behöver uppgift enligt de äldre bestämmelserna i 3 kap. 22 § lämnas endast om i vad mån räntan är att hänföra till sådan kvittningsgill ränteintäkt som avses i 3 § 2 mom.andra stycket 1 lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse intill den 1 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:60
  Omfattning
  ändr. 2 kap 10 §, 3 kap 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1856) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas första gången i fråga om kontrolluppgifter till ledning för 1993 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:54
  Omfattning
  ändr. 3 kap 45 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1903) om ändring i lagen(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:43
  Omfattning
  ändr. 2 kap 20, 23, 25, 26, 28 §§, 3 kap 60 §, 4 kap 8 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1904) om ändring i lagen (1991:315) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:43
  Omfattning
  ändr. 4 kap 9 § i 1991:315
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:402) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 13 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:426) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om den som utgett ersättning efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:124
  Omfattning
  ändr. 13 kap 13 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:493) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången vid 1993 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:129
  Omfattning
  ändr. 3 kap 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:681) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Bestämmelserna i 3 kap. i sin nya lyde lse skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 1993. Äldre bestämmelser i 3 kap. gäller fortfarande i fråga om ersättningar som betalats ut före den första april 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:112
  Omfattning
  ändr. 3 kap 4, 5, 9, 35, 37 §§, 4 kap 13 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:840) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  ändr. 2 kap 10 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1185) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1993 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:96, Bet. 1992/93:SkU9
  Omfattning
  ändr. 2 kap 25 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1310) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Har ett inlåningskonto i utlandet öppnats före den 1 januari 1993 med stöd av bestämmelserna i lagen (1990:750) om betalningar till och från utlandet m. m., s kall medgivande till insyn på kontot och förbindelse från den utländska kontoföraren att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 22 a § g es in till Riksskatteverket före den 1 juli 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:65, Bet. 1992/93:SkU10
  Omfattning
  ändr. 3 kap 50, 64 §§, 4 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 64 §; nya 3 kap 22 a, 27 a §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1496) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering. De nya bestämmelserna i 2 kap. 4 § första stycket 1 tillämpas dock första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 22, 23, 27 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1582) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:127, Bet. 1992/93:SkU14
  Omfattning
  ändr. 2 kap 6 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1659) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering såvitt avser 3 kap.4, 9 och 53 §§ och i övrigt vid 1995 års taxering. Vid tillämpningen av förutvarande 2 kap. 10 § vid 1994 års taxering gäller att fysisk person får lämna förenklad självdeklaration även om, vid redovisningen av inkomst av tjänst, avdrag för kostnader för fullgörande av tjänsten yrkas för resor till och från arbetsplatsen med allmänna kommunikationsmedel. Lag (1993:919).
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:86, Bet. 1992/93:SkU11
  Omfattning
  upph. 2 kap 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 16 §; nuvarande 2 kap 13, 12 §§ betecknas 2 kap 10, 11 §§; ändr. 2 kap nya 10, 11 §§, 15, 28 §§, 3 kap 4, 9, 14, 26, 47, 53, 57 §§, rubr. före 2 kap 10, 3 kap 14 §; nya 2 kap 12, 13 §§, 3 kap 17 a, 25 a, 26 a, 32 a §§, rubr. före 2 kap 11 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1664) om ändring i lagen (1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:86, Bet. 1992/93:SkU11
  Omfattning
  ändr. 4 p övergångsbest. till 1990:1136
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:325) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196
  Omfattning
  ändr. 3 kap 50 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:919) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. överg.best. till 1992:1659
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:945) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  ändr. 2 kap. 11 §, 3 kap. 14, 16, 17 a, 23, 27, 32 a §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1445) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:101, Prop. 1993/94:80, Bet. 1993/94:AU6
  Omfattning
  ändr. 3 kap 4 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1472) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:105, Prop. 1993/94:45, Bet. 1993/94:SkU11
  Omfattning
  ändr. 2 kap 17 §, 3 kap 45 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1476) om ändring i lagen (1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:81, Prop. 1993/94:84, Bet. 1993/94:NU12
  Omfattning
  ändr. 4 p övergångsbest. till 1990:1136
  Ikraftträder
  1993-12-30

Lag (1993:1517) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:104, Prop. 1993/94:90, Bet. 1993/94:SkU10
  Omfattning
  ändr. 3 kap 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1563) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering såvitt avser 2 kap.14 och 18 §§ samt 3 kap. 60 § första stycket och i övrigt vid 1995 års taxering. De nya bestämmelserna i 3 kap. 22 § och 25 a §fjärde stycket tillämpas dock första gången vid 1996 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 2 kap 10, 14, 18, 19, 25, 3 kap 22, 25 a, 28, 31, 60 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1564) om ändring i lagen (1993:945) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 3 kap 23, 27, 32 a §§ i 1993:945

Lag (1993:1578) om ändring i lagen (1993:945) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:110, Prop. 1993/94:85, Bet. 1993/94:SkU16
  Omfattning
  ändr. 3 kap 17 a § i 1993:945

Lag (1994:220) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 2 kap.13 och 16 §§ gäller dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 2 kap 13, 16 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:477) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:335, Prop. 1993/94:151, Bet. 1993/94:SkU31
  Omfattning
  ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 6 §; nya 3 kap 50 a §, rubr. närmast före 50 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:483) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas från och med 1995 års taxering. De nya föreskrifterna i 3 kap. 34 § tillämpas dock från ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:316, Prop. 1993/94:152, Bet. 1993/94:SkU32
  Omfattning
  ändr. 2 kap 2, 10, 13, 17, 25, 28, 33 §§, 3 kap 34, 37 §§, rubr. närmast före 2 kap 13 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:558) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:343, Prop. 1993/94:148, Bet. 1993/94:SoU34
  Omfattning
  ändr. 2 kap 14 §, 3 kap 13 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:782) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering. Beträffande vidareutdelning som avses i lagen (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning skall dock kontrolluppgift lämnas första gången vid 1996 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:443, Prop. 1993/94:234, Bet. 1993/94:SkU25
  Omfattning
  ändr. 3 kap 27 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:815) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 2 kap 16 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1662) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:89, Prop. 1994/95:107, Bet. 1994/95:NU11
  Omfattning
  ändr. 4 p övergångsbest. till 1990:1136
  Ikraftträder
  1994-12-30

Lag (1994:1680) om ändring i lagen (990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:124, Prop. 1994/95:41, Bet. 1994/95:SfU6
  Omfattning
  ändr. 3 kap 4 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1874) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 3 kap 23, 27, 28, 31 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1875) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:155, Prop. 1994/95:52, Bet. 1994/95:SkU10
  Omfattning
  ändr. 2 kap 17 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1876) om ändring i lagen (1994:815) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:142, Prop. 1994/95:70, Bet. 1994/95:NU13
  Omfattning
  ändr. 2 kap 16 § i 1994:815

Lag (1994:1991) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidrag enligt den upphävda lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag som betalas ut efter ikraftträdandet. Detsamma gäller i fråga om barnomsorgskostnader som avser tid före 1 januari 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:105, Prop. 1994/95:61, Bet. 1994/95:SoU8
  Omfattning
  ändr. 2 kap 14 §, 3 kap 13 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2012) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 såvitt avser företag som driver bankverksamhet med stöd av 1 kap. 5 § 2 bankrörelselagen (1987:617) eller finansieringsverksamhet med stöd av 2 kap. 9 § 2 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet och i övrigt den 1 januari 1996. Lagen tillämpas första gången vid 1997 års taxering. Har bank- eller finansieringsverksamhet med stöd av nämnda bestämmelser inletts före den 1 januari 1995, skall förbindelse enligt 32 b § lämnas till Finansinspektionen före den 1 juli 1995. Lag (1997:468).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  Omfattning
  ändr. 3 kap 33 §; ny 3 kap 32 b §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:548) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:320
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:576) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  2. Har ett konto eller depå i utlandet öppnats före den 1 juli 1995 skall förbindelse från den som för kontot eller depån att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap.22 a eller 27 a § ges in till Riksskatteverket före den 1 januari 1996.
  3. Har bank- eller finansieringsverksamhet med stöd av 1 kap. 5 § 2 bankrörelselagen (1987:617) eller 2 kap. 9 § 2 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet inletts före den 1 juli 1995, skall förbindelse enligt 3 kap. 32 b § lämnas till Finansinspektionen före den 1 januari 1996. Lag (1997:468).
  4. Denna lag skall inte tillämpas på andel i värdepappersfond som med stöd av bestämmelserna i 5 § lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder inte är registrerad.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:348, Prop. 1994/95:209, Bet. 1994/95:SkU30
  Omfattning
  ändr. 3 kap 22 a, 27 a, 32 a, 32 b, 33, 57 §§; ny 3 kap 32 c §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:653) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:371, Prop. 1994/95:182, Bet. 1994/95:SkU25
  Omfattning
  ändr. 3 kap 7 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1469) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Prop. 1995/96:73, Bet. 1995/96:NU12
  Omfattning
  ändr. 4 p övergångsbest. till 1990:1136
  Ikraftträder
  1995-12-30

Lag (1995:1522) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:118, Prop. 1995/96:102, Bet. 1995/96:SkU15
  Omfattning
  ändr. 2 kap 6 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1543) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering. De nya bestämmelserna i 3 kap. 27 § och reglerna om förbindelse från utländsk försäkringsgivare att lämna kontrolluppgift tillämpas dock första gången i fråga om kontrolluppgifter till ledning för 1997 års taxering. Har gränsöverskridande försäkringsverksamhet inletts före ikraftträdandet, skall förbindelse enligt 3 kap. 32 b § för sådan verksamhet lämnas till Finansinspektionen före den 1 juli 1996. Har försäkring förvärvats före ikraftträdandet, skall medgivande och förbindelse enligt 3 kap. 15 § fjärde stycket lämnas till Riksskatteverket senast den 1 oktober 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:119, Prop. 1995/96:97, Bet. 1995/96:SkU16
  Omfattning
  ändr. 3 kap 15, 27, 32 b §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1596) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:83, Prop. 1995/96:60, Bet. 1995/96:NU7
  Omfattning
  ändr. 3 kap 22, 25 a §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1616) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas i fråga om företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag på beskattningsår som påbörjas den 1 januari 1996 eller senare och i övrigt på beskattningsår som påbörjas den 1 januari 1997 eller senare.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:123, Prop. 1995/96:104, Bet. 1995/96:SkU19
  Omfattning
  ändr. 2 kap 19 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1629) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:135, Prop. 1995/96:74, Bet. 1995/96:NU9
  Omfattning
  ändr. 2 kap 13, 16, 21, 24 §§, 3 kap 57 §, 4 kap 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:182) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:180, Prop. 1995/96:50, Bet. 1995/96:NU11
  Omfattning
  ändr. 3 kap 22, 27, 28, 32 a §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:591) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:267, Prop. 1995/96:172, Bet. 1995/96:NU25
  Omfattning
  ändr. 3 kap 22, 25 a §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:655) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:274, Prop. 1995/96:152, Bet. 1995/96:SkU25
  Omfattning
  ändr. 2 kap 8, 13 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:662) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  upph. 4 kap 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 4 kap 7 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:693) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:305, Prop. 1995/96:198, Bet. 1995/96:SkU31
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:694) om ändring i lagen (1996:655) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:305, Prop. 1995/96:198, Bet. 1995/96:SkU31
  Omfattning
  ändr. 2 kap 8 § i 1996:655

Lag (1996:1009) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:11, Prop. 1995/96:216, Bet. 1996/97:NU5
  Omfattning
  ändr. 3 kap 22, 27, 27 a, 34 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1210) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas såvitt avser 2 kap.13, 19 och 20 §§ första gången vid 1997 års taxering ocht i övrigt första gången vid 1998 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:19, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 kap 13, 19, 20 §§, 3 kap 4, 5, 7 §§; ny 3 kap 4 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1237) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Kontrolluppgift till ledning för beräkning av avkastningsskatt för försäkring som tecknats i en utomlands bedriven försäkringsverksamhet skall tidigast lämnas för värde vid ingången av år 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:67, Prop. 1995/96:231, Bet. 1996/97:SkU4
  Omfattning
  ändr. 3 kap 15 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1334) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Lag (1996:1405) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering. Äldre bestämmelser i 2 kap. 25 § första stycket tillämpas såvitt avser skatteunderlag enligt 2 § lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, 3 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel och 2 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader dock fortfarande för räkenskapsår i handelsbolaget som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:70, Prop. 1996/97:12, Bet. 1996/97:SkU7
  Omfattning
  ändr. 2 kap 25 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:250) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande i fråga om kontant arbetsmarknadsstöd som betalas ut efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 3 kap 13 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:329) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering. I fråga om 3 kap. 22 § fjärde stycket skall vid 1998 års taxering kontrolluppgift för marknadsnoterad fordran ta upp det vid årets utgång senast noterade värdet. Lag (1997:956).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:252, Prop. 1996/97:117, Bet. 1996/97:SkU20
  Omfattning
  ändr. 2 kap 8, 10, 11 §§, 3 kap 15, 22, 25 a, 27, 48, 53 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:468) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
  Omfattning
  ändr. 3 kap 32 b §, överg.best. till 1994:2012, 3 p övergångsbest. till 1995:576
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:495) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas, såvitt gäller 2 kap.2 och 19 §§ från och med 1998 års taxering, såvitt gäller 3 kap. 50 a § från ikraftträdandet och i övrigt från och med 1999 års taxering.
  2. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får med verkan till utgången av år 2001 medge att uppgifter enligt 2 kap. 19 § lämnas även på annat sätt med hjälp av automatisk databehandling än i form av ett elektroniskt dokument.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 8, 13, 16, 19 §§, 3 kap 4, 7, 9, 50 a, 57, 58, 60 §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:548) om ändring i lagen (1996:1334) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 5 §, 1, 2 p ikrafttr.best. i 1996:1334

Lag (1997:774) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas i fråga om förmåner som åtnjutits efter utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:21, Prop. 1996/97:173, Bet. 1997/98:SkU4
  Omfattning
  ändr. 3 kap 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:796) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 december 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:25, Prop. 1996/97:155, Bet. 1997/98:SfU3
  Omfattning
  ändr. 2 kap 6 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (1997:956) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 december 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:35, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 kap 11 §, övergångsbest. till 1997:329
  Ikraftträder
  1997-12-30

Lag (1998:234) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt gäller ändringarna i 2 kap.32 och 33 §§ samt 3 kap.33, 34, 47 och 58 §§ den 1 januari 1999. I övrigt träder lagen i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. Lag (1999:1056).
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:218, Prop. 1997/98:134, Bet. 1997/98:SkU24
  Omfattning
  ändr. 2 kap 32, 33 §§, 3 kap 32 c, 33, 34, 47, 58 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:301) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:215, Prop. 1997/98:141, Bet. 1997/98:FiU22
  Omfattning
  ändr. 3 kap 32 b §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:330) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:265, Prop. 1997/98:146, Bet. 1997/98:SkU27
Omfattning
upph. 3 kap 54 §; ändr. 2 kap 23 §
Ikraftträder
1998-06-30

Lag (1998:339) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för förmån eller ersättning som getts ut eller anses utgiven före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:264, Prop. 1997/98:133, Bet. 1997/98:SkU26
Omfattning
ändr. 3 kap 4, 4 a §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:693) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
ändr. 2 kap 10 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:718) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering. Lag (1998:1768).
Förarbeten
Rskr. 1997/98:318, Prop. 1997/98:150, Bet. 1997/98:FiU20
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:769) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 2 kap 22 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1490) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 3 kap 22, 23, 27, 28, 29 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1611) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid taxeringen år 2000. Vid denna taxering tillämpas även äldre bestämmelser i 2 kap. 17 § fjärde stycket.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Bet. 1998/99:SkU5
Omfattning
ändr. 2 kap 17 §, 3 kap 32 c §; ny 2 kap 19 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1668) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:66, Prop. 1998/99:16, Bet. 1998/99:SkU4
Omfattning
upph. 3 kap 49 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1768) om ändring i lagen (1998:718) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 1998/99:101, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:SfU1
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:718

Lag (1999:202) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering. Den nya lydelsen skall dock tillämpas endast på sådan försäkringsersättning som avser skada som inträffat efter lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:174, Prop. 1998/99:48, Bet. 1998/99:SkU15
Omfattning
ändr. 3 kap 22 §; ny 3 kap 32 d §
Ikraftträder
1999-05-01

Lag (1999:1056) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 kap. 2 a § och 2 kap. 18 § den 1 januari 2000 och i övrigt den 31 december 1999.
 2. Den nya bestämmelsen i 1 kap. 2 a § tillämpas beträffande kontrolluppgifter m.m. enligt 3 kap. från och med den 1 januari 2001.
 3. Den nya bestämmelsen i 3 kap. 7 § tillämpas första gången vid 2000 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:66, Prop. 1999/2000:6, Bet. 1999/2000:SkU7
Omfattning
ändr. 2 kap 13, 16, 18, 21, 24 §§, 3 kap 7, 57 §§, 4 kap 1, 4 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:234; ny 1 kap 2 a §
Ikraftträder
1999-12-31

Lag (1999:1097) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2001 års taxering. I fråga om den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 3 kap. 50 a § även därefter tilllämpas i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 2 kap 16, 22 §§, 3 kap 50 a §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:50) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 4 §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:495) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:249, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:LU24
Omfattning
ny 2 kap 25 a §, rubr. närmast före 2 kap 25 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:792) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:987) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som avser ersättningar och inkomster som betalas ut respektive uppbärs före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:32, Prop. 2000/01:8, Bet. 2000/01:SfU5
Omfattning
ändr. 2 kap 25 §, 3 kap 9, 60 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1001) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:30, Prop. 2000/01:7, Bet. 2000/01:SkU4
Omfattning
ändr. 3 kap 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1163) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången på kontrolluppgift till ledning för 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:70, Prop. 2000/01:12, Bet. 2000/01:SkU6
Omfattning
ny 3 kap 11 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1421) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången såvitt avser 2 kap. 8 § första stycket 2 samt 26 §

Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 2000/01:31, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 2 kap 4, 8, 26 §§, rubr. närmast före 2 kap 26 §
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2001:1227

Omfattning
upph.