Inaktuell version

Förordning (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2005-12-20
Ändring införd
SFS 2005
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Allmänna bestämmelser

1 §  Syftet med denna förordning är att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi samt en minskad elanvändning för uppvärmningsändamål i bostadshus.

2 §  I denna förordning avses med

 1. småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggt till rad- eller kedjehus,
 2. bostadslägenhet: bostadslägenhet i ett småhus.

Stödberättigande åtgärder

3 §  Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges till åtgärder som anges i 4-7 §§.

4 §  Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande elvärme i en bostadslägenhet helt eller delvis ersätts med ett vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom anslutning till fjärrvärme.

[S2]För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att den medför att fjärrvärme svarar för minst 70 procent av bostadslägenhetens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen och hela det beräknade årliga värmebehovet för uppvärmning av tappvarmvatten.

5 §  Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande elvärme i en bostadslägenhet helt eller delvis ersätts med ett vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom installation av en berg-, sjö- eller jordvärmepump.

[S2]För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att den medför att el svarar för högst 35 procent av bostadslägenhetens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten, inräknat elanvändning vid särskilt låga utomhustemperaturer (spetslast).

[S3]Stöd får inte ges till installation av en luftvärmepump.

6 §  Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande elvärme i en bostadslägenhet helt eller delvis ersätts med ett vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

[S2]För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs

 1. att konverteringen medför att biobränsle svarar för minst 70 procent av bostadslägenhetens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten, och
 2. att anordningen är effektstyrd samt medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.

[S3]Om åtgärden innebär installation av en fastbränsleanordning krävs att anordningen uppfyller utsläppskraven enligt föreskrifter som Boverket meddelar för sådana anordningar i tätort.

7 §  Vid konverteringar enligt 4, 5 eller 6 § får stöd även ges till installation av en anordning för solvärme med vätska som värmebärare.

[S2]För att stöd skall ges till en sådan åtgärd krävs att det installeras en solfångare som uppfyller kraven enligt föreskrifter som Boverket meddelar med stöd av förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.

8 §  Stöd får bara avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2006 och slutförts senast den 31 december 2010.

[S2]En åtgärd skall anses påbörjad när arbetet med installationen av ett vattenburet värmesystem har påbörjats.

[S3]En åtgärd skall anses slutförd när samtliga arbeten har slutförts.

9 §  Stöd får inte ges till åtgärder för vilka stöd givits enligt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme, förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram eller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning.

Stödets storlek

10 §  Stöd till åtgärder som anges i 4-6 §§ får omfatta materialkostnaden för distributionssystem, radiatorer, abonnentcentral, värmeväxlare, skorsten och utrustning för värmeackumulering samt arbetskostnaden för installation av sådan utrustning.

[S2]För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs att den som utför åtgärden har F-skattsedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

[S3]Stödet får inte omfatta material- eller arbetskostnad för åtgärder som avser uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare.

11 §  För en åtgärd som anges i 4, 5 eller 6 § får stöd ges med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 10 §, dock högst 30 000 kronor per bostadslägenhet.

12 §  För en åtgärd som anges i 7 § får stöd ges med 2 kronor 50 öre per kilowattimme av solfångarens beräknade årliga energiproduktion. Stödet får dock uppgå till högst 7 500 kronor per bostadslägenhet.

[S2]Solfångarens årliga energiproduktion beräknas enligt föreskrifter som Boverket meddelar med stöd av förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.

13 §  Efter att stödets storlek bestämts enligt 11-12 §§ skall avdrag göras med belopp som motsvarar annat statligt eller kommunalt stöd till åtgärden. Avdrag skall även göras med belopp som motsvarar finansiering som skett med försäkringsersättning.

Förfarandet

14 §  Efter ansökan av bostadslägenhetens ägare prövas frågor om stöd av länsstyrelsen i det län där småhuset är beläget.

15 §  En ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom två månader från det att åtgärden påbörjades.

[S2]Om en åtgärd påbörjas efter den 31 juli 2010 skall en ansökan om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 september 2010.

16 §  Om länsstyrelsen finner att stöd kan lämnas, skall den meddela ett preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall skall ansökan avslås.

[S2]Ett preliminärt beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

17 §  När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har slutförts skall en ansökan om slutligt beslut om stöd ges in till länsstyrelsen. En sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader från det att åtgärderna slutfördes.

[S2]Om en åtgärd slutförs efter den 30 september 2010 skall en ansökan om slutligt beslut om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 2010.

18 §  Länsstyrelsen skall pröva en ansökan enligt 17 § och meddela ett slutligt beslut i frågan om stöd och bestämma stödets storlek.

[S2]Ett slutligt beslut om stöd får förenas med villkor om att bostadslägenhetens ägare skall lämna uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.

Hur stödet tillgodoförs

19 §  Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut betalas ut genom en kreditering på bostadslägenhetsägarens skattekonto enligt 1 § lagen (2005:1105) om kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.

[S2]Stöd enligt ett slutligt beslut som meddelas senast den 20 i månaden krediteras bostadslägenhetsägarens skattekonto senast den 12 i första månaden därefter. Stöd enligt ett slutligt beslut som meddelas efter den 20 i månaden krediteras bostadslägenhetsägarens skattekonto senast den 12 i andra månaden därefter. För januari gäller dock att stödet krediteras den 17 i månaden i stället för den 12.

20 §  Boverket skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för att stöd enligt ett slutligt beslut skall kunna krediteras bostadslägenhetsägarens skattekonto.

Tillsyn m.m.

21 §  Boverket skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och av de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen.

22 §  Boverket skall sammanställa krediteringar av beviljade stöd och svara för att dessa inte överstiger 300 miljoner kronor per år och att beviljade stöd ryms inom den anvisade ramen om 1,5 miljarder kronor.

23 §  Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka krediterat stöd om

 1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stöd borde ha insett detta, eller
 4. villkoren för stödet inte har följts.

Bemyndiganden

24 §  Boverket får meddela

 1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid tillämpningen av 4, 5, 6 eller 7 § skall omfattas av stöd,
 2. närmare föreskrifter om när en åtgärd skall anses vara påbörjad respektive slutförd enligt 8 §,
 3. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna skall beräknas enligt 10 §, och
 4. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som skall finnas med i en ansökan enligt 15 eller 17 §.

Överklagande

25 §  Länsstyrelsens beslut i anledning av en ansökan om stöd får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2006. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2006.
Ikraftträder
2005-01-15

Förordning (2006:125) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Omfattning
nuvarande 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§ betecknas 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§; ändr. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, de nya 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26 §§, rubr. närmast före nuvarande 14, 19, 21, 24, 25 §§ sätts närmast före de nya 16, 21, 23, 26, 27 §§; nya 13, 14 §§; omtryck
Ikraftträder
2006-03-21

Förordning (2006:1030) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktvärmande elvärme i bostadshus

Omfattning
ändr. 17, 19 §§
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1400) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Omfattning
upph. 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 21, 23 §§; ändr. 19, 21, 25, 26 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1248) om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

Omfattning
upph. 7, 12 §§; nya 4, 9, 15, 26 §
Ikraftträder
2009-01-01