Lag (2005:130) om dödförklaring

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2005-03-17
Ändring införd
SFS 2005:130 i lydelse enligt SFS 2014:679
Ikraft
2005-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Om någon som är försvunnen kan befaras vara död, får han eller hon dödförklaras enligt denna lag. Lag (2013:782).

Prop. 2012/13:158: Ändringen innebär att det framgår att lagen bara omfattar ärenden där det kan befaras att en försvunnen person är död. Bestämmelsen införs i förtydligande syfte och innebär således ingen ändring i sak.

 • HFD 2015:47:Skatteverket har ansetts behörigt att pröva en ansökan om att en utländsk medborgare ska dödförklaras när dennes enda anknytning till Sverige är äktenskap med en person som är bosatt i Sverige.
 • HFD 2015 not 44:Skatteverket ansågs behörigt att pröva en ansökan om dödförklaring av en utländsk medborgare vilkens enda anknytning till Sverige var äktenskap med en person som var bosatt i Sverige

Förutsättningar för dödförklaring

2 §  Om det är utrett att den försvunne är död, får han eller hon dödförklaras omedelbart.

3 §  Är det inte utrett att den försvunne är död men finns det med hänsyn till omständigheterna kring försvinnandet och vad som i övrigt är känt en hög grad av sannolikhet för att han eller hon är död, får frågan om dödförklaring tas upp tidigast ett år efter försvinnandet.

[S2]Har försvinnandet skett i samband med en naturkatastrof eller en stor olycka eller under liknande omständigheter och finns det en mycket hög grad av sannolikhet för att den försvunne är död, får frågan om dödförklaring enligt första stycket tas upp omedelbart.

 • RÅ 2010:25:Fråga i ett mål om dödförklaring om det finns en hög grad av sannolikhet för att en försvunnen person är död.

4 §  I andra fall än dem som avses i 2 och 3 §§ får frågan om dödförklaring tas upp tidigast fem år efter försvinnandet.

Ansökan m.m.

5 §  En ansökan om dödförklaring får göras av den försvunnes make eller sambo eller arvinge. I andra fall än dem som avses i 3 § andra stycket får ansökan också göras av

 1. någon annan vars rätt kan bero av dödförklaringen, eller
 2. god man enligt 11 kap.föräldrabalken, förvaltare eller förordnad förmyndare för den försvunne.

[S2]Ansökan ska göras hos Skatteverket.

[S3]Skatteverket får självmant ta upp en fråga om dödförklaring enligt 2 §. Lag (2013:782).

Prop. 2012/13:158: Ändringen i första stycket innebär att även god man, förvaltare och förordnad förmyndare för den försvunne kan ansöka om dödförklaring. Det gäller sådana som har förordnats enligt föräldrabalkens bestämmelser. När det gäller gode män gäller det sådana som har förordnats enligt 11 kap. föräldrabalken.

Ändringen i andra stycket innebär ...

 • HFD 2015:47:Skatteverket har ansetts behörigt att pröva en ansökan om att en utländsk medborgare ska dödförklaras när dennes enda anknytning till Sverige är äktenskap med en person som är bosatt i Sverige.
 • HFD 2015 not 44:Skatteverket ansågs behörigt att pröva en ansökan om dödförklaring av en utländsk medborgare vilkens enda anknytning till Sverige var äktenskap med en person som var bosatt i Sverige

Handläggningen

6 §  Skatteverket ska inhämta yttrande från den försvunnes make eller sambo och närmaste släktingar, om inte särskilda skäl talar emot det. Yttrande får också inhämtas från annan som kan antas ha uppgifter att lämna om den försvunne och från Polismyndigheten. Lag (2014:679).

7 §  I fall som avses i 3 och 4 §§ ska Skatteverket utfärda kungörelse. Kungörelsen ska innehålla en kallelse på den försvunne att anmäla sig hos Skatteverket senast en viss dag som inte får sättas tidigare än sex månader därefter eller, om 3 § andra stycket tillämpas, två månader därefter. Kungörelsen ska även innehålla en uppmaning till var och en som kan lämna upplysningar i ärendet att inom samma tid anmäla det hos Skatteverket.

[S2]Kungörelsen ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och, om det finns skäl för det, i ortstidning. Lag (2013:782).

Prop. 2012/13:158: Ändringen i första stycket innebär att ”skall” ändras till ”ska”.

Ändringen i andra stycket innebär att kungörelse bara behöver införas i ortstidning om det finns skäl för det.

Beslut om dödförklaring

8 §  Är vad som sägs i 2 § uppfyllt eller har den tid som angetts i en kungörelse enligt 7 § löpt ut utan att det dessförinnan framkommit att den försvunne lever, skall Skatteverket förklara att den försvunne är att anse som död. Skatteverket skall i beslutet ange en dödsdag.

[S2]Som dödsdag skall anses den dag som är den mest sannolika dödsdagen. Går en sådan dag inte att fastställa, skall som dödsdag anses sista dagen i den månad då den försvunne veterligen senast var vid liv. Vid tillämpning av 4 § skall som dödsdag anses sista dagen i den månad då femårsfristen gått till ända.

9 §  Om det föreskrivs i en författning att tid i ett visst fall skall räknas från dödsfall, skall vid dödförklaring tiden räknas från det att beslutet vann laga kraft.

Skatteverkets beslutsfattande

10 §  Skatteverkets beslut i frågor om dödförklaring som avses i 2 och 3 §§ skall fattas av en särskild nämnd inom verket. Om det finns särskilda skäl, får verket bestämma att nämnden skall fatta beslut även i annat enskilt ärende enligt denna lag.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om nämnden, dess ledamöter och nämndens beslutförhet.

Överklagande

11 §  Skatteverkets beslut i ärenden om dödförklaring får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Skrivelsen skall ges in till Skatteverket inom tre veckor från dagen för beslutet.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Upphävande och återbäring

11 a §  Visar det sig att den dödförklarade lever, ska Skatteverket fatta beslut om att upphäva beslutet om dödförklaring.

[S2]Ansökan om upphävande av ett beslut om dödförklaring får göras av den dödförklarade. Skatteverket får också självmant ta upp en fråga om upphävande av ett beslut om dödförklaring. Lag (2013:782).

Prop. 2012/13:158: Paragrafen är ny.

I första stycket anges att Skatteverket ska fatta beslut om upphävande av beslut om dödförklaring om det visar sig att den dödförklarade lever.

Av andra stycket följer att den dödförklarade kan ansöka om upphävande av dödförklaring samt att Skatteverket även självmant kan pröva frågan.

12 §  Visar det sig senare att den dödförklarade lever, skall var och en som på grund av dödförklaringen har tillträtt egendom återbära den. Detta gäller också, om det visar sig att den dödförklarade har dött på en annan dag än den som angetts som dödsdag och någon annan därför har rätt till kvarlåtenskapen.

[S2]Har egendom som skall återbäras överlåtits till någon annan, är också denne återbäringsskyldig, om han eller hon inte var i god tro vid förvärvet.

[S3]När egendom återbärs, skall också avkastning betalas för tiden efter det att innehavaren fick kännedom om att någon annan hade bättre rätt till egendomen eller stämning delgavs honom eller henne. Består egendomen av pengar, skall för samma tid betalas ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). Har innehavaren haft nödvändig kostnad för egendomen, skall kostnaden ersättas. Även nyttig kostnad skall ersättas, om kostnaden uppkom innan innehavaren fick kännedom om den andres bättre rätt eller delgavs stämning.

 • NJA 2008 s. 282:Sedan en båt har tagits i beslag under en förundersökning angående stöld, har undersökningsledaren enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken beslutat att lämna ut båten till målsäganden. Fråga vid prövning enligt 6 § andra stycket om det kan anses uppenbart att målsäganden har bättre rätt till båten och i vad mån en invändning om retentionsrätt till säkerhet för ersättning för förbättringskostnader kan beaktas.
 • NJA 2008 s. 392:Ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt har inte bundit bostadsrättsföreningen, varför erlagd insats och upplåtelseavgift skulle återgå. Föreningen har ansetts skyldig att utge avkastningsränta enligt 2 § första stycket räntelagen (1975:635) oberoende av om föreningen varit i ond tro om grunden för återgång och om det varit betalarna som föranlett återgången. Bestämmelsen i 3 § andra stycket räntelagen har inte ansetts tillämplig eftersom betalningen erlagts i avsikt att mottagaren skulle kunna förfoga över den för egen räkning, fastän det senare visade sig att rättshandlingen var ogiltig.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2005:130) om dödförklaring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
 2. Bestämmelserna i det upphävda 25 kap.ärvdabalken gäller i fråga om ärenden där en ansökan om dödförklaring kommit in till domstol före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:176, Prop. 2004/05:88, Bet. 2004/05:LU20
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2013:782) om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring

Förarbeten
Rskr. 2013/14:8, Prop. 2012/13:158, Bet. 2013/14:CU2
Omfattning
upph. rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 5, 7 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:679) om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01