Förordning (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2005-03-17
Ändring införd
SFS 2005:142 i lydelse enligt SFS 2018:298
Ikraft
2005-04-01
Upphäver
Kungörelse (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om inskrivning av rätt till luftfartyg.

2 §  Transportstyrelsen är inskrivningsmyndighet enligt 1 b § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg. Förordning (2008:1221).

Personuppgifter och registerändamål

3 §  Inskrivningsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i inskrivningsregistret för luftfartyg.

[S2]Inskrivningsmyndigheten ska se till att det inte förekommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får inskrivningsmyndigheten i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2018:298).

4 §  I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och
  1. som avser sådan egendom som registreras i registret,
  2. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller
  3. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till den information som finns i registret,
 2. förvärv, avyttring eller nyttjande av sådan egendom som registreras i registret, och
 3. kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i registret utgör underlag för prövningar eller beslut.

5 §  Inskrivningsmyndigheten får för de ändamål som anges i 4 § ge en annan myndighet eller någon annan direktåtkomst till inskrivningsregistret.

Inskrivningsregistrets innehåll

6 §  Registret skall innehålla de uppgifter som framgår av 7-–12 §§.

[S2]Registret får även innehålla annan information som har samband med information som ingår i registret (tilläggsinformation). Bestämmelser om sådan information finns i 24 §.

[S3]Tilläggsinformation skall redovisas skild från övriga uppgifter i registret.

7 §  Inskrivningsregistret skall vara uppdelat i avdelningar för

 1. luftfartyg,
 2. förvärv,
 3. nyttjanderätter,
 4. inteckningar, och
 5. övriga anteckningar.

8 §  I avdelningen för luftfartyg införs

 1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning,
 2. luftfartygets tillverkare och tillverkarens typbeteckning,
 3. luftfartygets tillverkningsnummer,
 4. anteckning om att luftfartyget avförts ur luftfartygsregistret, och
 5. anteckning om att luftfartyget enligt 2 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500) ska avföras från luftfartygsregistret, men att medgivande enligt 2 kap. 7 § samma lag inte har lämnats. Förordning (2010:1082).

9 §  I avdelningen för förvärv införs

 1. sökandens person-, samordnings- eller organisationsnummer, om sådant finns, namn, hemvist och postadress och, beträffande utlänning, nationalitet,
 2. anteckning om inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inskrivning,
 3. anteckning om förvärvets omfattning och art samt dagen för förvärvet,
 4. anteckning om äganderättsförbehåll eller annat villkor som inskränker rätten att överlåta, upplåta eller inteckna luftfartyget, tillsammans med namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer, om sådant finns, hemvist och postadress för den till vars förmån villkoret gäller,
 5. beslut som innefattar bifall till ansökan, om beslutsdagen inte är densamma som dagen för ansökan,
 6. beslut som inte innefattar bifall till ansökan,
 7. hänvisning till en ny förvärvares ansökan och omfattningen av dennes förvärv, om ansökan inte bifallits,
 8. anteckning om namnändring för ägare,
 9. anteckning om att förvärvet är ofullbordat,
 10. anteckning om överklagande av beslut om inskrivning av förvärv och om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet,
 11. anteckning om att talan har väckts om hävning eller återgång av förvärv av ett luftfartyg eller om bättre rätt till sådan egendom,
 12. anteckning om att mål som avses i 11 har avgjorts genom dom eller slutligt beslut som vunnit laga kraft, och
 13. anteckning om att ägaren till ett luftfartyg har försatts i konkurs.

[S2]Om sökanden förvärvat luftfartyget eller andel i detta genom flera förvärv, anges det sammanlagda innehav för vilket inskrivning sökts eller beviljats. Omfattningen av de skilda förvärven skall i sådant fall inte anges.

[S3]Har inskrivning beviljats eller sökts för staten, införs uppgift om vilken myndighet som förvaltar luftfartyget.

10 §  I avdelningen för nyttjanderätter införs

 1. sökandens person-, samordnings- eller organisationsnummer, om sådant finns, namn, hemvist och postadress och, beträffande utlänning, nationalitet,
 2. anteckning om nyttjanderättens beskaffenhet och dagen för upplåtelsen,
 3. anteckning om inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan,
 4. beslut som innefattar bifall till ansökan, om beslutsdagen inte är densamma som dagen för ansökan,
 5. beslut som inte innefattar bifall till ansökan,
 6. hänvisning till en ny nyttjanderättshavares ansökan, om ansökan inte bifallits, och
 7. anteckning om överklagande av ett beslut om inskrivning av nyttjanderätt och om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet.

[S2]Nyttjanderätter redovisas i gällande företrädesordning. Gäller nyttjanderätter med lika rätt anges det särskilt.

11 §  I avdelningen för inteckningar införs

 1. sökandens person-, samordnings- eller organisationsnummer, om sådant finns, namn, hemvist och postadress och, beträffande utlänning, nationalitet,
 2. inteckningsbelopp med siffror och uppgift om valuta,
 3. anteckning om inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan om inteckning,
 4. anteckning om att luftfartyget är intecknat för en fordran tillsammans med ett annat luftfartyg,
 5. anteckning om att luftfartyget är intecknat tillsammans med ett lager av reservdelar eller en andel av ett lager av reservdelar,
 6. beslut som innefattar bifall till ansökan om inteckning, om beslutsdagen inte är densamma som dagen för ansökan,
 7. beslut som inte innefattar bifall till ansökan om inteckning,
 8. vid anteckning om innehav av inteckning, hänvisning till dagboken, innehavarens namn och postadress eller i den mån ägaren gjort en avbetalning på det intecknade beloppet, hänvisning till denne,
 9. anteckning om att innehav av inteckning upphört,
 10. anteckning om utbyte, avskrivning, dödning eller annan förändring av inteckning,
 11. anteckning om överklagande av ett beslut om inteckning och om lagakraftvunnet beslut i anledning av överklagandet, och
 12. anteckning om att en inteckning helt eller delvis är ogiltig enligt en dom eller ett slutligt beslut som vunnit laga kraft, eller på grund av förhållande som avses i 36 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg.

[S2]Inteckningar redovisas i gällande företrädesordning. Gäller inteckningar med lika rätt anges det särskilt.

12 §  I avdelningen för övriga anteckningar införs

 1. anteckning om att ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom blivit föremål för kvarstad, betalningssäkring eller utmätning, eller när en konkursförvaltare har begärt att ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom ska säljas exekutivt,
 2. beslut som avses i 1 om kvarstad, betalningssäkring eller utmätning har upphävts eller återgått eller när fråga om exekutiv försäljning av ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom har förfallit av annan anledning,
 3. anteckning om att anmälan, bevis eller fördelningslängd kommit in som visar inverkan på inteckning av exekutiv försäljning,
 4. anteckning om att någon i enlighet med 10 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500) skriftligen anmäler att han eller hon har en fordran för vilken luftpanträtt gäller i luftfartyget,
 5. anteckning om att luftfartyget är föremål för luftpanträtt som ska erkännas enligt lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg,
 6. anteckning om att luftpanträtt som avses i 4 och 5 har upphört att gälla,
 7. anteckning om att domstol har meddelat sådan förklaring som avses i 26 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,
 8. anteckning om rättelse avseende införing i registret,
 9. anteckning om förhållanden som annars enligt lag eller annan författning ska antecknas i registret och som inte ska införas i annan avdelning, och
 10. datum för anteckningen och aktnummer. Förordning (2010:1082).

Ansökningsförfarandet

13 §  En ansökan i ett inskrivningsärende skall innehålla de uppgifter som anges i 8 § 1–3. Därutöver skall i förekommande fall ansökan innehålla

 1. de uppgifter som anges i 9 § första stycket 1, 3, 4 och 9, om ansökan avser inskrivning av förvärv,
 2. de uppgifter som anges i 10 § första stycket 1 och 2, om ansökan avser inskrivning av nyttjanderätt, och
 3. de uppgifter som anges i 11 § första stycket 1, 2, 4, 5, 8 och 10, om ansökan avser inteckning.

14 §  En handling som åberopas som bevis om förvärv av luftfartyg eller avtal om nyttjanderätt skall ges in tillsammans med två bestyrkta kopior. Om sökanden inte gör det skall inskrivningsmyndigheten framställa kopior på sökandens bekostnad.

15 §  Om en handling, som åberopas inför inskrivningsmyndigheten, är skriven på något annat språk än svenska, danska, norska eller engelska, får myndigheten begära att den översätts.

[S2]Inskrivningsmyndigheten får också begära en översättning av en handling som skrivits på engelska om det är nödvändigt för förståelsen av den. Om någon tillförlitlig översättning inte ges in får myndigheten översätta handlingen på sökandens bekostnad.

16 §  I inskrivningsärenden och i ärenden om exekutiv åtgärd avseende luftfartyg får inskrivningsmyndigheten på lämpligt sätt ta kontakt direkt med utländska myndigheter.

[S2]I dessa fall får sådana personuppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ärendet överföras till de utländska myndigheterna.

Dagböcker

17 §  Inskrivningsmyndigheten skall föra dagbok över inskrivningsärendena (A). Över de ärenden som inte omedelbart leder till införing i inskrivningsregistret förs också dagbok (B).

[S2]Dagböckerna förs enligt formulär som fastställs av inskrivningsmyndigheten. Dagböckerna förs i särskilda nummerserier.

18 §  Ärendena tas upp i dagboken efter hand som de handläggs och numreras i löpande följd för kalenderår. På varje handling anges vilken dag den inkommit eller upprättats och dagboksnummer.

[S2]För varje inskrivningsdag som inskrivningsärende enligt lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg handläggs, skall den som har fattat beslut i ärendet med sitt namn bestyrka vad som har förts in i dagboken.

19 §  En uppgift i en dagbok får inte ändras eller tas bort sedan ärendet expedierats. Rättelse i dagboken sker genom att korrekta uppgifter läggs till de tidigare uppgifterna med en anteckning om datum för rättelsen. Rättelsen skall bestyrkas av den som fattat beslut om denna.

Minnesbok

20 §  Inskrivningsmyndigheten skall föra en minnesbok som dag för dag visar vilka sammanträden som skall hållas och vad som i övrigt kan behöva iakttas en viss dag på grund av meddelade beslut.

Aktbildning

21 §  För varje luftfartyg förs handlingarna samman till en akt. Akten förvaras efter nationalitets- och registreringsbeteckning.

[S2]För varje akt skall ett förteckningsblad föras. På förteckningsbladet skall det finnas uppgift om de handlingar som akten innehåller. Handlingar som tas in i akten numreras i löpande följd i den ordning de inkommit eller upprättats.

Sammanträden

22 §  Sammanträden hålls på inskrivningsmyndighetens kansliort eller, om det finns särskilda skäl, på annan ort inom landet där det är lämpligt med hänsyn till utredningen.

[S2]Protokoll skall föras om vad som förekommer vid sammanträdet. Protokollet tillförs handlingarna i ärendet, när detta tas upp till fortsatt handläggning.

[S3]Har inskrivningsmyndigheten kallat någon som inte är sökande för att höras i ärendet, har den som inställt sig rätt till ersättning av allmänna medel. Om det finns särskilda skäl, får inskrivningsmyndigheten besluta att kostnaderna skall betalas av sökanden eller att den som inställt sig skall stå för sina kostnader.

[S4]Ersättning av allmänna medel betalas enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Sådan kostnad skall stanna på staten.

Införing i registret

23 §  Införing i inskrivningsregistret sker över terminal och anses verkställd när handläggarens instruktion att databehandlingen skall slutföras lämnats över terminalen. Varje införingsåtgärd skall bestyrkas av handläggaren.

[S2]Uppstår avbrott i informationssystemets drift eller finns det andra särskilda skäl, får införing i stället göras på tillfälligt upprättat registerupplägg. Sådan införing anses gjord när den bestyrkts av handläggaren. Den skall föras över till informationssystemet snarast möjligt efter driftavbrottet.

Äldre förhållanden

24 §  Förhållanden som inte längre gäller skall inte redovisas i inskrivningsregistret.

[S2]När luftfartyg avförs från registret, skall uppgifterna om egendomen föras över till en särskild arkivförteckning. Uppgifterna skall anses utgöra tilläggsinformation till inskrivningsregistret.

Bevis om beslut

25 §  Ett bevis skall utfärdas i inskrivningsärende som rör

 1. inskrivning av förvärv,
 2. inskrivning av nyttjanderätt,
 3. inteckning, inteckningsåtgärd eller anteckning om innehav om innehavaren är någon annan än ägaren,
 4. ändring av luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning,
 5. avförande från registret och
 6. rättelse av oriktig uppgift i registret.

26 §  Bevis utfärdas på en blankett enligt ett formulär som fastställs av inskrivningsmyndigheten. Består ett bevis om inskrivning av förvärv, nyttjanderätt eller inteckning av flera sidor numreras dessa i följd för hela beviset. På sista sidan av ett sådant bevis skall uppgift lämnas om det antal sidor beviset omfattar.

[S2]Ett bevis dateras och undertecknas av den som fattat beslutet. Består ett bevis om inskrivning av förvärv, nyttjanderätt eller inteckning av två eller flera blad dateras och undertecknas varje blad. På varje blad anges nationalitets- och registreringsbeteckningen för det luftfartyg som beviset gäller.

27 §  Bevis om inskrivning av förvärv, nyttjanderätt eller inteckning skall innehålla uppgift om

 1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning,
 2. inskrivningsdag och dagboksnummer för ansökan,
 3. sökandens person-, samordnings- eller organisationsnummer, om sådant finns, namn, hemvist och postadress och, beträffande utlänning, nationalitet,
 4. i fråga om inteckning, inteckningsbelopp med siffror och uppgift om valuta, och
 5. de uppgifter som enligt lag eller annan författning har förts in i registret (registerutdrag).

[S2]Tillsammans med ett sådant bevis skall upplysning lämnas om verkan av inskrivning av förvärv, nyttjanderätt eller inteckning i luftfartyg enligt svensk rätt.

[S3]Efter utbyte av inteckningshandling utfärdas bevis om inteckning enligt första stycket. Utbytt bevis om inteckning skall göras obrukbart och behållas av inskrivningsmyndigheten.

28 §  Omfattar inteckning i luftfartyg även reservdelar till sådant fartyg, skall inskrivningsmyndigheten på begäran utfärda ett särskilt bevis beträffande reservdelarna. Beviset skall innehålla de uppgifter som anges i 27 §.

29 §  När inskrivningsmyndigheten utfärdar bevis om avförande från registret skall den på begäran också tillhandahålla en upplysning om registrets innehåll beträffande egendomen vid avförandet. Upplysningen lämnas genom registerutdrag.

[S2]Om det behövs, skall inskrivningsmyndigheten, tillsammans med ett beslut om avförande, lämna en skriftlig upplysning på engelska eller franska om beslutets innebörd.

30 §  Om en inteckning dödas enligt 22 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg, skall det ingivna beviset om inteckning göras obrukbart och behållas av inskrivningsmyndigheten.

31 §  Om det uppmärksammas att det finns en felskrivning i ett utfärdat bevis i ett inskrivningsärende, skall ett nytt bevis utfärdas. Den tidigare utfärdade handlingen skall krävas tillbaka, göras obrukbar och behållas av inskrivningsmyndigheten.

Upplysning om registrets innehåll

32 §  Uppgifter ur inskrivningsregistret ska på begäran lämnas i form av registerutdrag. Registerutdrag ska innehålla de uppgifter som enligt lag eller annan författning har förts in i registret beträffande egendomen. Även rubrikerna till sådana avdelningar i inskrivningsregistret som inte innehåller någon uppgift ska ingå i registerutdraget. Av registerutdraget ska det framgå till vilken inskrivningsdag det hänför sig.

[S2]Registerutdraget ska även innehålla en upplysning om att det i det internationella registret för luftfartsobjekt, som tillkommit genom konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker och det tillhörande luftfartsprotokollet, kan finnas ytterligare rättigheter som belastar egendomen. Förordning (2015:879).

33 §  Ett registerutdrag utfärdas på en blankett enligt ett formulär som fastställs av inskrivningsmyndigheten. Består ett registerutdrag av flera sidor numreras dessa i följd för hela utdraget. På sista sidan av ett sådant registerutdrag skall uppgift lämnas om det antal sidor detta omfattar.

[S2]Registerutdraget dateras och undertecknas av den som är ansvarig för dess riktighet. Består utdraget av två eller flera blad dateras och undertecknas varje blad. På varje blad anges nationalitets- och registreringsbeteckningen för det luftfartyg som utdraget gäller.

34 §  På begäran skall inskrivningsmyndigheten utfärda ett särskilt intyg om att ett visst luftfartyg inte finns upptaget i inskrivningsregistret.

Underrättelser

35 §  Ändras en införing i inskrivningsregistret utan ansökan eller anmälan av ägare, skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta denne om ändringen.

36 §  Underrättas inskrivningsmyndigheten om att ett luftfartyg, som har skrivits in i inskrivningsregistret, utomlands

 1. belagts med kvarstad,
 2. utmätts,
 3. skall säljas exekutivt, eller
 4. att en sådan åtgärd mot luftfartyget hävts eller återgått,

[S2]skall myndigheten genast sända meddelande till ägaren och var och en som enligt anteckning i registret är nyttjanderättshavare eller innehavare av inteckning i luftfartyget. Är luftfartyget också utmätt i Sverige skall upplysning lämnas om utmätningen och utmätningssökanden samt om att den rätt som vunnits genom utmätningen enligt 4 kap. 30 § utsökningsbalken gäller som panträtt.

[S3]Avser underrättelsen en beslutad utmätning eller en beslutad exekutiv försäljning, skall inskrivningsmyndigheten snarast sända ett registerutdrag för luftfartyget till den utländska myndighet som handlägger exekutionsärendet. Till registerutdraget skall fogas en upplysning om verkan av inskrivning av förvärv, nyttjanderätt eller inteckning i luftfartyg enligt svensk rätt. Är luftfartyget utmätt också i Sverige skall upplysning lämnas om att den rätt som vunnits genom utmätningen enligt 4 kap. 30 § utsökningsbalken gäller som panträtt.

Avgifter

37 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering och om expeditionsavgifter för bevis om inskrivningsåtgärd. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för användningen av registret. Förordning (2011:784).

38 § Har upphävts genom förordning (2011:784).

Övriga bestämmelser

Delgivning m.m.

39 §  Skall inskrivningsmyndigheten underrätta någon om innehållet i en handling eller om något annat får det ske genom delgivning.

[S2]En underrättelse till sökanden eller annan enligt lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg eller denna förordning får skickas till denne i rekommenderat brev.

Biträde åt inskrivningsmyndigheten

40 §  Kronofogdemyndigheten och Luftfartsverket ska ge hjälp i form av sådan utredning om luftfartyg som inskrivningsmyndigheten behöver för att föra ett tillförlitligt register. Förordning (2010:1082).

Ändringar

Förordning (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2008:1221) om ändring i förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Omfattning
ändr. 2 §; ny rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1082) om ändring i förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Omfattning
ändr. 8, 12, 40 §§
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2011:784) om ändring i förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Omfattning
upph. 38 §; ändr. 37 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2015:879) om ändring i förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2018:298) om ändring i förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-05-25