Inaktuell version

Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2005-05-19
Ändring införd
SFS 2005 i lydelse enligt SFS 2009:100
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Förutsättningar för tillträdesförbud, m.m.

1 §  Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och vistas på inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation (tillträdesförbud). Det gäller även om allmänheten har tillträde till platsen.

[S2]Tillträdesförbud får inte avse den som är under femton år.

[S3]Lagen påverkar inte den rätt som tillkommer den som förfogar över platsen att begränsa tillträdet till denna.

2 §  En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott under idrottsarrangemang som avses i 1 § och brottet är ägnat att störa ordningen eller säkerheten där.

[S2]Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått ett sådant brott under eller annars i samband med idrottsarrangemang som avses i 1 §. Brott som personen har begått före femton års ålder får inte beaktas.

[S3]Om syftet med ett tillträdesförbud kan tillgodoses genom en mindre ingripande åtgärd, får förbud inte meddelas. Tillträdesförbud får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde. Lag (2009:100).

3 §  Tillträdesförbud skall gälla för en viss tid, högst ett år.

[S2]Tillträdesförbudet börjar gälla omedelbart, om inte annat bestäms.

[S3]Ett tillträdesförbud får förlängas med högst ett år i taget, om förutsättningarna i 2 § är uppfyllda.

4 §  Ett tillträdesförbud skall delges den förbudet avser. Vid delgivningen tillämpas delgivningslagen (1970:428) med undantag för bestämmelserna i 12 § om delgivning genom att handling lämnas till annan än den sökte och 15 § om kungörelsedelgivning.

5 §  Frågor om tillträdesförbud skall handläggas skyndsamt.

Förfarandet hos åklagaren

6 §  Allmän åklagare prövar frågor om tillträdesförbud.

[S2]En fråga om tillträdesförbud tas upp på skriftlig ansökan av den idrottsorganisation som anordnar idrottsarrangemang som förbudet avses skydda eller av specialidrottsförbundet för den aktuella idrottsverksamheten inom Sveriges Riksidrottsförbund.

[S3]En fråga om tillträdesförbud tas också upp på anmälan av en polismyndighet. Polismyndigheten är inte part i det ärende som anmälan gett upphov till. Lag (2009:100).

7 §  Frågor om tillträdesförbud prövas av åklagaren i den ort där förbudet helt eller huvudsakligen avses bli tillämpat eller där den mot vilken förbudet avses gälla har sitt hemvist eller mera varaktigt uppehåller sig. Om den personen är misstänkt för brott som har betydelse för frågan om tillträdesförbud, får frågan prövas även av åklagare som är behörig att väcka åtal för brottet.

[S2]I fråga om åklagare tillämpas 7 kap.rättegångsbalken.

8 §  Åklagaren får anlita biträde av polismyndighet för utredning av frågor om tillträdesförbud.

[S2]I fråga om utredningen tillämpas följande bestämmelser i 23 kap.rättegångsbalken:

[S3]4 § om objektivitet,

[S4]6 § om rätt att hålla förhör,

[S5]7 § om hämtning till förhör,

[S6]9 § om skyldighet att stanna kvar för förhör,

[S7]10 § om vilka som får närvara vid förhör,

[S8]11 § om möjlighet att ställa frågor vid förhör, och

[S9]12 § om förbud mot otillbörliga åtgärder under förhör.

[S10]Vid tillämpningen av 23 kap.4 och 11 §§rättegångsbalken skall bestämmelserna om den som är misstänkt i stället avse den mot vilken förbudet avses gälla.

9 §  Innan en fråga om tillträdesförbud avgörs, ska den som är part underrättas om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än parten och få tillfälle att yttra sig över den. Frågan får dock avgöras utan att så har skett, om åtgärderna är uppenbart obehövliga.

[S2]Specialidrottsförbundet för den aktuella idrottsverksamheten inom Sveriges Riksidrottsförbund är part i ett ärende om tillträdesförbud som har tagits upp på anmälan av en polismyndighet.

[S3]Åklagaren bestämmer hur underrättelsen ska ske. Lag (2009:100).

9 a §  Om det slutliga avgörandet av frågan om tillträdesförbud av särskilda skäl inte kan avvaktas, får åklagaren besluta att tillträdesförbud ska gälla tills vidare i avvaktan på att frågan avgörs slutligt. Innan ett sådant förbud meddelas, ska den som förbudet avses gälla få tillfälle att yttra sig. Tillträdesförbudet får dock meddelas utan att så har skett, om beslutet inte kan skjutas upp.

[S2]Ett tillträdesförbud enligt första stycket får gälla högst fyra veckor. Lag (2009:100).

9 b §  Stör någon ordningen eller äventyrar säkerheten i samband med ett idrottsarrangemang, och kan det antas att ett tillträdesförbud enligt 9 a § kommer att meddelas mot den personen, är han eller hon på tillsägelse av polisman skyldig att följa med till förhör som hålls omedelbart därefter, om förhör inte kan hållas på platsen eller det annars är av vikt för utredningen att den som förbudet avses gälla följer med till förhöret. Vägrar han eller hon utan giltig orsak, får polismannen ta med honom eller henne till förhöret.

[S2]Den som förhörs är inte skyldig att stanna kvar för förhör längre än sex timmar. Lag (2009:100).

10 §  När åklagaren avgör en fråga om tillträdesförbud eller meddelar beslut enligt 9 a §, ska beslutet vara skriftligt och ange

  1. parterna och, i förekommande fall, polismyndighet som har gjort anmälan enligt 6 § tredje stycket,
  2. om tillträdesförbud ska gälla och, i så fall, förbudets innebörd och omfattning samt när det upphör att gälla,
  3. de skäl som har bestämt utgången, däribland brott som åberopas vid riskbedömningen samt tiden och platsen för brottet,
  4. de bestämmelser som åberopas,
  5. vad som kan bli följden av att bryta mot förbudet, och
  6. möjligheterna att begära omprövning enligt 12 § och domstolsprövning enligt 13 §. Lag (2009:100).

11 §  Vid åklagarens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tillämpas i övrigt endast följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

[S2]4 och 5 §§ om myndigheternas serviceskyldighet,

[S3]6 § om samverkan mellan myndigheter,

[S4]7 § om allmänna krav på handläggningen av ärenden,

[S5]8 § om tolk,

[S6]9 § om ombud och biträde,

[S7]14 § om muntlig handläggning,

[S8]15 § om anteckning av uppgifter,

[S9]20 § första stycket andra meningen 1 och 4 och andra stycket om att beslutsskäl får utelämnas, och

[S10]26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

12 §  Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det, får åklagaren häva eller ändra ett tillträdesförbud som har beslutats av åklagaren eller domstolen. Åklagaren får dock utvidga ett förbud endast om det begärs av en sökande som avses i 6 §.

[S2]Första stycket gäller inte, om förbudet är föremål för domstolsprövning.

Domstolsprövning

13 §  Tingsrätten ska pröva åklagarens beslut i fråga om tillträdesförbud på begäran av den som beslutet angår, om beslutet gått honom eller henne emot. En sådan begäran ska göras skriftligen hos åklagaren, som ska överlämna ärendet till tingsrätten. Omfattar ärendet beslut om tillträdesförbud enligt 9 a §, ska åklagaren utan dröjsmål överlämna ärendet till tingsrätten. Lag (2009:100).

14 §  Behörig domstol är den tingsrätt där den åklagare som har prövat frågan om tillträdesförbud skall föra talan i brottmål i allmänhet.

15 §  Domstolen skall begära yttrande av åklagaren, om det inte är obehövligt.

16 §  Domstolen får besluta att ett tillträdesförbud tills vidare inte skall gälla. Om ett tillträdesförbud inte har beslutats tidigare, får domstolen besluta om ett sådant förbud fram till dess att ärendet avgjorts slutligt.

17 §  Domstolen skall hålla sammanträde, om en part begär det.

18 §  När tingsrätten avgör saken, består den av en lagfaren domare och tre nämndemän. Vid annan handläggning består tingsrätten av en lagfaren domare.

[S2]Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 29 kap.rättegångsbalken.

19 §  Vardera parten skall svara för sin kostnad, utom i ett sådant fall som avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

20 §  Vid domstolens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. I fråga om begäran om prövning enligt 13 § tillämpas vad som sägs i den lagen om ansökan.

21 §  När domstolen skall pröva ett beslut i fråga om tillträdesförbud och den mot vilken förbudet avses gälla är misstänkt för brott som har betydelse för prövning av frågan om förbudet, får beslutet prövas i mål om allmänt åtal rörande brottet. I ett sådant fall tillämpas bestämmelserna om rättegången i brottmål.

Straffansvar

22 §  Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms för överträdelse av tillträdesförbud till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ändringar

Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Förarbeten
Rskr. 2004/05:238, Prop. 2004/05:77, Bet. 2004/05:JuU32
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:100) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Förarbeten
Rskr. 2008/09:173, Prop. 2008/09:78, Bet. 2008/09:JuU18
Omfattning
ändr. 2, 6, 9, 10, 13 §§; nya 9 a, 9 b §§
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2010:1975) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2014:107) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Förarbeten
Rskr. 2013/14:161, Prop. 2013/14:68, Bet. 2013/14:JuU21
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-04-01

Lag (2014:626) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 6, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:55) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Förarbeten
Rskr. 2014/15:101, Prop. 2013/14:254, Bet. 2014/15:JuU6
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 6 §; ny 8 a §
Ikraftträder
2015-04-01

Lag (2018:820) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1706) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Förarbeten
Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3
Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2019-01-01