Lag (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
SFS 2005:375
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Stöd till kommuner för kvalitetsutveckling inom vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen skall tillgodoföras kommunerna genom kreditering på ett sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

2 §  Regeringen meddelar närmare föreskrifter om det stöd som enligt 1 § skall krediteras skattekonto.

Ändringar

Lag (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling

Förarbeten
Rskr. 2004/05:253, Prop. 2004/05:94, Bet. 2004/05:SoU16
Ikraftträder
2005-07-01