Förordning (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
SFS 2005:376 i lydelse enligt SFS 2017:92
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Syfte och förutsättningar för stöd

1 §  Stöd enligt denna förordning kan lämnas till kommuner i syfte att bidra till en höjning av kvaliteten i vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen.

[S2]Stödet får användas till insatser för att synliggöra och ta till vara den befintliga kompetensen eller att höja kompetensen hos personalen i de verksamheter som kommunerna, oavsett driftsform, ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller socialtjänstlagen (2001:453) och som avser vård och omsorg om äldre. Förordning (2017:92).

2 §  Stöd får lämnas till kommuner som bedriver eller avser att inleda ett långsiktigt arbete med att skapa hållbara system för verksamhetsnära kvalitets- och kompetensutveckling som en integrerad del i den ordinarie verksamheten.

3 §  Stöd får lämnas för att täcka kostnader för utbildning eller andra insatser för kompetensutveckling. I ett beslut om stöd kan anges att en viss del av stödet får användas för att täcka kommunens kostnader för uppföljning och utvärdering av insatserna.

[S2]Stöd får inte lämnas för att täcka andra kostnader som uppkommer för kommunen i samband med insatserna. Undantag får göras om det finns särskilda skäl.

Ansökningsförfarandet

4 §  Ansökan om stöd görs hos den statliga kommittén Kompetensstegen (S 2004:10) på den blankett som kommittén tillhandahåller.

5 §  Det skall framgå av ansökan om samråd har skett med berörda fackliga organisationer, pensionärsorganisationer, anhörigorganisationer eller andra organisationer.

6 §  En kommun kan ansöka om stöd till insatser som genomförs i en enskild kommun eller av flera kommuner tillsammans.

[S2]Beslut om att ansöka om stöd skall fattas av kommunstyrelsen.

[S3]Det skall framgå av ansökan med vilket belopp respektive kommun ansöker om kreditering på skattekontot.

Handläggning av ansökan om stöd

7 §  Beslut om stöd fattas av regeringen efter förslag från Kompetensstegen (S 2004:10).

[S2]Kompetensstegen bereder ansökningar om stöd från kommunerna och lämnar vid fem tillfällen över förslag till regeringen på vilka kommuner som bör beviljas stöd och med vilket belopp. Ansökan skall senast ha inkommit till Kompetensstegen

  • den 1 september 2005 för att avse tid från och med september 2005,
  • den 1 mars 2006 för att avse tid från och med mars 2006,
  • den 1 september 2006 för att avse tid från och med september 2006,
  • den 1 mars 2007 för att avse tid från och med mars 2007,
  • den 1 september 2007 för att avse tid från och med september 2007.

8 §  Stöd lämnas genom kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling.

[S2]Stödet krediteras mottagarens skattekonto den 12 i månaden efter den månad då beslutet om stödet fattades, med undantag för januari månad då stödet i stället krediteras den 17.

9 §  Regeringen skall lämna de uppgifter som behövs till Skatteverket för krediteringen enligt 8 §.

Användning och redovisning av stödet

10 §  Insatser som genomförs med stöd skall påbörjas inom sex månader efter det att beslutet om stöd fattades.

[S2]Regeringen anger i beslutet under vilken tidsperiod stödet får användas.

[S3]Beslutet upphör att gälla om insatserna inte har påbörjats inom den tid som anges i första stycket eller om stödet inte används under den tidsperiod som följer av andra stycket.

11 §  Beviljat stöd får användas endast för kostnader som kan hänföras till tid från och med den sista ansökningsdagen för det ansökningstillfälle enligt 7 § som ansökan avser.

12 §  En kommun som har beviljats stöd skall redovisa hur det har använts.

[S2]Regeringen lämnar närmare anvisningar för redovisningen i besluten om stöd.

Återkrav

13 §  Beviljat stöd får återkrävas helt eller delvis om

  1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på annat sätt har föranlett att stöd har beviljats eller beviljats med för högt belopp,
  2. stödet har använts eller kan antas ha använts för något annat än det som avsetts, eller
  3. beslutet om stöd upphört att gälla enligt 10 §.

[S2]Beslut om återkrav av stöd fattas av regeringen efter förslag från Kompetensstegen (S 2004:10) eller på annat sätt som regeringen bestämmer.

Uppföljning och utvärdering av insatserna

14 §  En kommun som har beviljats stöd skall följa upp de insatser som har genomförts med stödet. Vid uppföljningen skall kommunen analysera vilka resultat som har uppnåtts genom insatserna.

[S2]Kommunen skall bifoga en sammanställning av resultatet av uppföljningen till redovisningen enligt 12 §.

15 §  Kompetensstegen (S 2004:10) skall på en övergripande nivå kontinuerligt följa upp vilka effekter på kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre stöd enligt denna förordning har.

16 §  Regeringen ansvarar för att en extern utvärdering görs av stödet och effekterna av den valda formen för statligt stöd till kommuner.

Överklagande

17 §  Regeringens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling

Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2017:92) om ändring i förordningen (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-04-01