Förordning (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
SFS 2005:399 i lydelse enligt SFS 2018:1153
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

  1. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
  2. om sådana undantag som avses i 21 § andra stycket lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete, och
  3. för verkställighet av lagen. Förordning (2012:230).

2 §  En kopia av en dom eller ett slutligt beslut i mål om ansvar enligt 25, 26 och 26 a §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete ska sändas till Transportstyrelsen. Detsamma gäller beslut varigenom någon har påförts övertidsavgift enligt samma lag. Förordning (2018:1153).

3 §  Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4-9 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § samma förordning.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om det inte krävs från allmän synpunkt.

Ändringar

Förordning (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2010:1607) om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:230) om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2018:1153) om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-09-01