Förordning (2021:565) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2021-06-10
Ändring införd
SFS 2021:565 i lydelse enligt SFS 2021:1306
Ikraft
2021-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni 2019 om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, om ändring av förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 och om upphävande av beslut (EU) 2016/344.

[S2]Förordningen gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Allmän behörighet att samverka med Europeiska arbetsmyndigheten

2 §  En myndighet får inom sitt verksamhetsområde vidta de åtgärder som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149.

[S2]Åtgärder som följer av artikel 7.1 om samarbete och utbyte av information mellan medlemsstaterna och artiklarna 8 och 9 om samordnade och gemensamma inspektioner i förordningen, får endast vidtas av de myndigheter som anges i 3 och 4 §§. För åtgärder som följer av artikel 13 om medling i samma förordning gäller 6 §.

Samarbete och utbyte av information

3 §  De myndigheter som anges i 1-6 får inom de angivna uppdragen vidta de åtgärder som följer av artikel 7.1 om samarbete och utbyte av information mellan medlemsstaterna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149:

 1. Arbetsförmedlingen, som nationellt samordningskontor enligt 7 § 2 förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen,
 2. Arbetsmiljöverket, som förbindelsekontor och behörig myndighet enligt 24 och 26 §§ lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare,
 3. Kommerskollegium, som kontaktpunkt enligt 9 § 12 förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium,
 4. Kronofogdemyndigheten, som behörig myndighet enligt 2 § lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering,
 5. Regeringskansliet (Socialdepartementet), som behörig myndighet enligt artikel 1 m i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
 6. Transportstyrelsen, som
  1. behörig myndighet enligt 1 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210) och 1 kap. 4 § yrkestrafikförordningen (2012:237),
  2. samordnande organ enligt 7 kap. 6 § andra stycket och 14 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
  3. behörig myndighet enligt 8 kap. 1 § förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
  4. ansvarig för att lämna bistånd och information enligt 8 kap. 4 § förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
  5. ansvarig för att lämna bistånd och information enligt 10 § förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, och
  6. nationell kontaktpunkt enligt 1 kap. 7 a § första stycket vägtrafikdataförordningen (2019:382). Förordning (2021:1306).

Inspektioner

4 §  De myndigheter som anges i 1 och 2 får inom de angivna uppdragen vidta de åtgärder och ingå de överenskommelser som följer av artiklarna 8 och 9 om samordnade och gemensamma inspektioner i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149:

 1. Arbetsmiljöverket, som behörig myndighet enligt 26 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, och
 2. Transportstyrelsen, som samordnande organ enligt 7 kap. 6 § andra stycket och 14 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

[S2]Dessa myndigheter ska även fullgöra de skyldigheter som följer av artiklarna.

[S3]Behörigheten enligt första stycket omfattar inte internationella överenskommelser som kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Förordning (2021:1306).

5 §  Innan en myndighet som anges i 4 § första stycket 1 och 2 ingår en inspektionsöverenskommelse ska den inhämta synpunkter från andra berörda myndigheter.

[S2]Myndigheten ska, i förekommande fall, samordna deltagandet av andra myndigheter vid en inspektion.

[S3]I det fall personal från en utländsk myndighet eller från Europeiska arbetsmyndigheten närvarar vid en inspektion gör de det som observatörer.

Medling

6 §  En myndighet får inom sitt verksamhetsområde vidta de åtgärder som följer av artikel 13 om medling i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 och ska fullgöra de skyldigheter som följer av artikeln.

[S2]Endast Regeringskansliet (Socialdepartementet) får vidta åtgärder och ska fullgöra skyldigheter enligt första stycket i de delar ett ärende om medling rör de unionsrättsakter om samordning av de sociala trygghetssystemen som anges i artikel 1.4 c i förordningen.

Ändringar

Förordning (2021:565) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Ikraftträder
2021-08-01

Förordning (2021:1306) om ändring i förordningen (2021:565) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2022-02-02