Upphävd författning

Förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-09-08
Ändring införd
SFS 2005:668
Ikraft
2005-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Innovationsbron AB och dess dotterbolag får, i enlighet med lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, besluta om fördelning av statliga medel för att främja innovationer inom näringslivet samt etablering och utveckling av små och medelstora företag.

[S2]Finansiering får ske i mån av tillgång på medel och skall göras på företagsekonomiska grunder.

[S3]Ett beslut om finansiering får förenas med villkor.

2 §  I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

[S2]-– 11 och 12 §§ om jäv,

[S3]-– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och

[S4]-– 21 § om underrättelse av beslut.

3 §  Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag

Ikraftträder
2005-11-01

Ändring, SFS 2009:268

Omfattning
upph.