Upphävd författning

Förordning (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2005-10-20
Ändring införd
SFS 2005:742 i lydelse enligt SFS 2006:86
Ikraft
2005-12-01
Upphäver
Förordning (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

Sjöövervakning

1 §  Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning i Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt på land i anslutning till dessa vatten. Vad gäller sjöar, kanaler och vattendrag omfattar sjöövervakningen enbart Vänern och Mälaren.

[S2]Kustbevakningen får med stöd av särskilda föreskrifter eller beslut bedriva sjöövervakning även utanför de områden som anges i första stycket.

[S3]Med sjöövervakning avses att ansvara för eller bistå andra myndigheter med övervakning, brottsbekämpande verksamhet samt kontroll och tillsyn enligt vad som närmare anges i 2-7 §§.

2 §  Kustbevakningen skall genom övervakning förebygga och ingripa mot störningar av ordningen i sjötrafiken. Kustbevakningen skall vidare i enlighet med särskilda föreskrifter förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, ingripa vid misstanke om brott samt utreda och beivra eller bistå med utredningen av brott. Förordning (2006:86).

3 §  Kustbevakningen skall utreda och besluta i ärenden om vattenföroreningsavgift.

4 §  Kustbevakningen skall i den utsträckning det följer av föreskrifter, och i förekommande fall efter överenskommelse med annan myndighet, bedriva tillsyns- och kontrollverksamhet i fråga om bl.a.

 1. sjötrafik och sjösäkerhet, innefattande lastsäkring och transport av farligt gods,
 2. fartygs registrering och identifiering,
 3. personers inresa i, utresa från och vistelse i Sverige,
 4. in- och utförsel av varor,
 5. fiske och därtill anknuten verksamhet,
 6. jakt och annat ianspråktagande av naturresurser,
 7. skydd av miljö- och naturvårdsintressen, och
 8. skyddsobjekt, militära skyddsområden och tillträde för utländska statsfartyg.

[S2]Kustbevakningen skall utöva tillsyn över svensk kontinentalsockel. Kustbevakningen skall också besluta om och svara för tillsyn i fråga om tillstånd för marinvetenskaplig forskning.

5 §  Kustbevakningen skall vara kontaktpunkt för sjötrafiken i fråga om förhandsanmälningar enligt föreskrifter om gränskontroll avseende personer och enligt överenskommelse med annan myndighet.

6 §  Kustbevakningen skall utanför det område som avses i 1 § första stycket bedriva sådan övervakning av fisket som ankommer på svensk myndighet enligt

 1. konventionen av den 31 december 1932 mellan Sverige och Danmark angående fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen (SÖ 1933:13),
 2. överenskommelsen av den 19 december 1966 med Danmark och Norge om ömsesidig rätt till fiske i Skagerack och Kattegatt (SÖ 1967:13),
 3. gränsälvsöverenskommelsen av den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland (SÖ 1971:44), och
 4. rådets förordning 2371/2002/EG av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

7 §  Kustbevakningen skall ansvara för Sveriges del av de kontrollåtgärder som Europeiska unionen genomför till sjöss inom det av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) reglerade området. Myndigheten får för detta ändamål utse behöriga tjänstemän som skall vara inspektörer och koordinatorer.

Räddningstjänst

8 §  Kustbevakningen skall i enlighet med särskilda föreskrifter ansvara för miljöräddningstjänsten till sjöss samt på anmodan av räddningsledare delta i sjöräddningstjänst och annan räddningstjänst. Kustbevakningen skall därvid

 1. bedriva miljöräddningstjänst till sjöss i det område som anges i 1 § första stycket samt i Vättern, i syfte att begränsa konsekvenserna av olyckor och utsläpp,
 2. ha en hög beredskap för sjöräddningstjänst och bidra till ökad sjösäkerhet, att människoliv kan räddas och att följderna av personskador begränsas, och
 3. ha beredskap för situationer som allvarligt påverkar samhällets funktionsförmåga eller tillgång på nödvändiga resurser, och därvid ha förmåga att inom eget ansvarsområde leda, samverka och samordna omfattande insatser för att minska konsekvenserna för liv, egendom och miljö.

9 §  Kustbevakningen får begära bistånd från och lämna bistånd till utländska myndigheter vid räddningsinsatser enligt

 1. överenskommelsen av den 13 september 1983 om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (SÖ 1984:13),
 2. konventionen av den 9 april 1992 om skydd av Östersjöområdets marina miljö (SÖ 1996:22),
 3. konventionen av den 30 november 1990 om beredskap för, insatser vid och samarbete vid föroreningar genom olja (SÖ 1992:16), och
 4. tilläggsprotokollet till konventionen under punkten 3 om beredskapen för, insatser vid och samarbete vid föroreningar genom skadliga och giftiga ämnen när detta är i kraft i förhållande till Sverige.

[S2]Kustbevakningen får även begära bistånd från och lämna bistånd till en medlemsstat i Europeiska unionen vid miljöräddningsinsatser till sjöss i enlighet med rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001 om inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten. Sådant bistånd får dock endast lämnas under förutsättning att den stat som har begärt biståndet garanterar Kustbevakningen full kostnadstäckning för dess insatser.

[S3]Kustbevakningen skall före beslut om att lämna bistånd enligt första stycket 3-4 och andra stycket informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta.

Samordning av sjöövervakning och förmedling av sjöinformation

10 §  Kustbevakningen skall samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

Internationell samverkan

11 §  Kustbevakningen skall följa den internationella utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och medverka i internationellt samarbete för att utveckla gränskontroll, brottsbekämpning till sjöss, miljöskydd till sjöss och annan sjöövervakning. Kustbevakningen skall vidare samverka med andra myndigheter för att främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

[S2]Kustbevakningen skall fortlöpande hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat om hur den internationella verksamheten utvecklas.

Uppdragsverksamhet

12 §  Kustbevakningen får bedriva uppdragsverksamhet inom sitt verksamhetsområde.

Verksförordningens tillämpning

13 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kustbevakningen med undantag av 4 och 32 §§.

Myndighetens ledning

14 §  Kustbevakningens generaldirektör är chef för myndigheten. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Styrelsen

15 §  Kustbevakningens styrelse består av högst tio ledamöter, generaldirektören medräknad.

Samrådsorgan

16 §  För att bistå Kustbevakningen i arbetet med att samordna civil sjöövervakning och förmedla sjöinformation skall ett samrådsorgan för civil sjöövervakning och sjöinformation vara knutet till myndigheten.

[S2]Samrådsorganet består av generaldirektören som ordförande och högst tio andra ledamöter samt ersättare för dessa. Generaldirektören får sätta en annan tjänsteman vid Kustbevakningen i sitt ställe som ordförande i samrådsorganet.

Personalföreträdare

17 §  Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Kustbevakningen.

Anställningar m.m.

18 §  Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av myndigheten.

Ändringar

Förordning (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen

CELEX-nr
32002R2371
Ikraftträder
2005-12-01

Förordning (2006:86) om ändring i förordningen (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-04-01

Ändring, SFS 2007:853

Omfattning
upph.