Förordning (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2005-02-24
Ändring införd
SFS 2005:77
Ikraft
2005-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Om ett rättshjälpsbiträde, en offentlig försvarare, ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn i mål om brott som hör under allmänt åtal yrkar ersättning av allmänna medel med 100 000 kr eller mer, skall rätten höra åklagaren om ersättningsanspråket. Åklagaren skall yttra sig över den yrkade ersättningen för arbete, särskilt såvitt avser ersättning för arbete som utförts under förundersökningen.

2 §  En domstol eller någon annan myndighet som beslutar om ersättning av allmänna medel till ett rättshjälpsbiträde, ett offentligt biträde, en offentlig försvarare, ett målsägandebiträde, en särskild företrädare för barn eller en av domstol förordnad likvidator skall, om den som tillerkänns ersättningen är advokat, rapportera till Sveriges advokatsamfund när den yrkade ersättningen sätts ned med en betydande del. Rapportering skall alltid ske när den yrkade ersättningen sätts ned med 50 000 kr eller mer.

3 §  Domstolsverket får meddela föreskrifter för domstolar och andra myndigheter om att dessa skall lämna uppgifter till Justitiekanslern i anledning av beslut i frågor om rättshjälp och offentligt biträde.

[S2]Domstolsverket får meddela föreskrifter för domstolar om att dessa skall lämna uppgifter till Justitiekanslern även i anledning av beslut i frågor om offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken, ersättning av allmänna medel till målsägande eller enskild part, ersättning av allmänna medel till vittne, sakkunnig eller annan som inte är part, ersättning av allmänna medel till likvidator samt återbetalningsskyldighet för försvararkostnader enligt 31 kap.1 och 11 §§rättegångsbalken eller kostnader för målsägandebiträde enligt 8 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

  • DVFS 2016:16: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2012:15) om rättshjälp [1]
  • DVFS 2012:15: Domstolsverkets föreskrifter
  • DVFS 2013:7: Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2012:15) om rättshjälp

Ändringar

Förordning (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2005-04-01