Upphävd författning

Förordning (2005:791) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2005-11-10
Ändring införd
SFS 2005:791 i lydelse enligt SFS 2014:1208
Ikraft
2005-12-01
Upphäver
Förordning (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Förordning (1997:1064) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Definitioner

1 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Uppgiftsskyldighet

2 §  Tullverket skall på begäran av en myndighet som anges i 6 eller 7 § lämna ut uppgifter ur tullbrottsdatabasen.

Tillgång till uppgifter

3 §  Ytterligare personer än de som avses i 14 § andra stycket lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet får ha tillgång till uppgifter som avser misstanke om brott, tvångsmedel, gjorda beslag eller påföljd för brott.

Undantag från gallring

4 §  Uppgifter och handlingar i ett ärende som avser prövning av om förundersökning skall inledas får bevaras även efter den tidpunkt som anges i 27 § lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

[S2]Uppgifterna och handlingarna skall dock gallras senast vid utgången av det kalenderår då påföljd inte längre kan dömas ut för de brott som omfattades av prövningen av om förundersökning skall inledas.

Tullbrottsdatabasen

Uppgifter som får behandlas i databasen

5 §  Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i tullbrottsdatabasen.

Direktåtkomst

6 §  Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter i tullbrottsdatabasen som behandlas med stöd av 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2014:1208).

7 §  Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till uppgifter i tullbrottsdatabasen som behandlas med stöd av 7 § 2 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och som förekommer i en förundersökning under ledning av åklagare vid Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten. Förordning (2014:1208).

8 §  Direktåtkomst enligt 6 och 7 §§ skall vara förbehållen de personer inom myndigheterna som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

Särskilt om större register i tullbrottsdatabasen

9 §  Tullverket får inom ramen för tullbrottsdatabasen inrätta ett underrättelseregister för behandling av uppgifter i verkets arbete med att förhindra och upptäcka brottslig verksamhet enligt 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Gallring

10 §  Riksarkivet får, efter samråd med Tullverket, meddela föreskrifter om att uppgifter och handlingar som skall gallras enligt 27 § lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet skall bevaras.

[S2]Riksarkivet får meddela föreskrifter om att uppgifter eller handlingar som undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet.

Verkställighetsföreskrifter

11 §  Tullverket får, efter samråd med Datainspektionen, meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och denna förordning.

Ändringar

Förordning (2005:791) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Ikraftträder
2005-12-01

Förordning (2014:1208) om ändring i förordningen (2005:791) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Ändring, SFS 2017:450

Omfattning
upph.