Upphävd författning

Förordning (1997:1064) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997:1064 i lydelse enligt SFS 1999:544
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Förordning (1987:864) om Tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (1997:1058) om register i Tullverkets i brottsbekämpande verksamhet och avser sådana register som förs med stöd av nämnda lag.

2 §  Med registerlag avses i denna förordning lagen (1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, om inget annat anges. Uttryck och beteckningar i denna förordning har i övrigt samma betydelse som i lagen.

Underrättelseregistret

3 §  I den omfattning det behövs för de ändamål som anges i 5 § och med de begränsningar som följer av 7 § registerlagen får Tullverket föra in sådana uppgifter i underrättelseregistret som rör allvarlig brottslig verksamhet om

 1. varor,
 2. transportmedel,
 3. företag,
 4. personer,
 5. omständigheter och händelser som inger misstanke om allvarlig brottslig verksamhet,
 6. förslag till åtgärder och
 7. brottshjälpmedel.

[S2]Underrättelseregistret får vidare innehålla strategiska och allmänna uppgifter för underrättelse- och spaningsverksamhet. Personuppgifter skall inte i något fall förekomma i anslutning till sådana uppgifter. Förordning (1999:544).

4 §  Underrättelseregistret får om förutsättningarna för registrering enligt 7 § registerlagen är uppfyllda innehålla följande uppgifter om en enskild person:

 1. namn,
 2. födelsedatum eller personnummer,
 3. adress, telefonnummer och adress för elektronisk post,
 4. arbetsplats, yrke och titel,
 5. nationalitet,
 6. kön,
 7. särskilda bestående fysiska kännetecken,
 8. varning om personen tidigare varit beväpnad, våldsam eller flyktbenägen,
 9. identifikationsuppgifter om transportmedel och hjälpmedel,
 10. omständigheter som ger upphov till skälig misstanke om att personen utövat eller kan komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet samt
 11. hänvisning till annat register som förs av Tullverket eller polismyndighet i vilket uppgifter om personen förekommer. Förordning (1999:544).

5 §  I underrättelseregistret skall det av uppgifterna i kategorierna 3 § punkt 1-4 framgå vad som är syftet med registreringen, vem som fört in uppgiften samt tidpunkten för registreringen.

Analysregister

6 §  Ett beslut enligt 12 § registerlagen att inrätta ett analysregister skall fattas av Tullverkets chef eller chefen för en tullregion eller, efter någonderas förordnande, annan chefstjänsteman vid verket eller regionen. Förordning (1999:544).

7 §  Justitiekanslern skall underrättas om ett beslut att inrätta ett analysregister, om analysregistret avser en särskild undersökning om sådan brottslig verksamhet för vilken Justitiekanslern ensam har behörighet att inleda förundersökning enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

8 §  Endast de tjänstemän som arbetar med den särskilda undersökning för vilken analysregistret skall vara ett hjälpmedel får ha direkt åtkomst till analysregistret.

9 §  Uppgifter i ett analysregister får lämnas ut till annan tulltjänsteman, annan enhet inom Tullverket, polismyndighet eller Kustbevakningen endast om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (1999:544).

Spaningsregistret

10 §  I den omfattning det behövs för de ändamål som anges i 14 § och med de begränsningar som följer av 16 § registerlagen får Tullverket föra in uppgifter i spaningsregistret som rör brott som förövats eller kan antas ha förövats om

 1. varor,
 2. transportmedel,
 3. företag,
 4. personer,
 5. omständigheter och händelser som inger misstanke om brott,
 6. förslag till åtgärder och
 7. brottshjälpmedel.

[S2]Spaningsregistret får vidare innehålla strategiska och allmänna uppgifter för spaning, kontrollverksamhet och brottsutredning. Personuppgifter skall inte i något fall förekomma i anslutning till sådana uppgifter. Förordning (1999:544).

11 §  Spaningsregistret får om förutsättningarna för registrering enligt 16 § registerlagen är uppfyllda innehålla följande uppgifter om en enskild person:

 1. namn,
 2. födelsedatum eller personnummer,
 3. adress, telefonnummer och adress för elektronisk post,
 4. arbetsplats, yrke och titel,
 5. nationalitet,
 6. kön,
 7. särskilda bestående fysiska kännetecken,
 8. varning om personen tidigare varit beväpnad, våldsam eller flyktbenägen,
 9. identifikationsuppgifter om transportmedel och hjälpmedel,
 10. omständigheterna som ger upphov till misstanke om brott som Tullverket har befogenhet att ingripa mot samt
 11. hänvisning till annat register som förs av Tullverket eller polismyndighet i vilket uppgifter om personen förekommer. Förordning (1999:544).

12 §  I spaningsregistret skall det av uppgifterna i kategorierna 10 § punkt 1-4 framgå vad som är syftet med registreringen, vem som fört in uppgiften samt tidpunkten för registreringen.

Utlämnande av uppgifter

13 §  Tullverket och Rikspolisstyrelsen får ha direkt åtkomst till underrättelseregistret. Polismyndigheterna och Kustbevakningen får ha direkt åtkomst till underrättelseregistret i de delar som avser förslag till åtgärder och allmänna och strategiska uppgifter. Förordning (1999:544).

14 §  Tullverket, Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Kustbevakningen får ha direkt åtkomst till spaningsregistret. Förordning (1999:544).

15 §  Direkt åtkomst till uppgifter i underrättelseregistret och spaningsregistret skall vara förbehållen de tjänstemän som behöver sådan information för sina arbetsuppgifter inom myndighetens brottsbekämpande verksamhet.

[S2]Gemensamma bestämmelser

[S3]16 § harupphävts genom förordning (1999:544).

17 §  Datainspektionen får meddela generella föreskrifter för register som förs med stöd av registerlagen.

18 §  Generaltullstyrelsen får efter samråd med Datainspektionen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av registerlagen och denna förordning.

Ändringar

Förordning (1997:1064) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:544) om ändring i förordningen (1997:1064) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Omfattning
upph. 16 §; ändr. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 18 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Ändring, SFS 2005:791

Omfattning
upph.