Upphävd författning

Förordning (2005:860) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling

Version: 2005:860

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-11-17
Ändring införd
SFS 2005:860
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Verket för förvaltningsutveckling är central förvaltningsmyndighet för utveckling av en sammanhållen statlig förvaltning.

[S2]Verket skall, liksom Ekonomistyrningsverket och Statskontoret, bistå regeringen med det underlag regeringen behöver för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

[S3]Verket skall främja utvecklingsarbetet i statsförvaltningen och användningen av informationsteknik i offentlig förvaltning samt bistå regeringen med att följa upp förvaltningspolitiken. Verket skall även verka för samverkan mellan statliga myndigheter, mellan stat och kommun och mellan statliga myndigheter och näringsliv.

2 §  Verket för förvaltningsutveckling skall

 1. följa upp och analysera förvaltningsutvecklingen nationellt och internationellt,
 2. biträda regeringen i internationellt arbete avseende förvaltningsutveckling,
 3. följa forskning, nationell och internationell, som kan ha betydelse för förvaltningens utveckling,
 4. ha ett beställaransvar för statistik som beskriver den offentliga sektorns utveckling,
 5. följa och analysera kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,
 6. stödja och utveckla arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,
 7. förmedla eller erbjuda utbildningar inom sitt verksamhetsområde och bidra till framtagandet av utbildningar för enskilda myndigheter,
 8. erbjuda myndigheter stöd i arbetet med att utveckla verksamheten genom att utveckla och tillhandahålla metoder och riktlinjer för övergripande frågor om organisering och styrning av statsförvaltningen,
 9. främja användningen av enhetliga kvalitetskrav och riktlinjer för användningen av informationsteknik och utveckla användbarheten av och tillgängligheten till elektronisk information och elektroniska tjänster,
 10. ansvara för förvaltning, utveckling och marknadsföring av elektronisk samhällsinformation och rättsinformation samt fullgöra de uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen (1999:175),
 11. svara för samordnad upphandling för offentlig förvaltning inom området informationsteknik, verka för bästa möjliga villkor för anskaffning och användning av informationsteknik inom offentlig förvaltning och tillse att den offentliga förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar samt beakta intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar, samt
 12. lämna de statliga och på begäran även de kommunala myndigheterna råd och upplysningar i de frågor om upptagningar för automatisk databehandling som avses i 15 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100).

[S2]Av 3 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte framgår att verket får meddela föreskrifter i fråga om standarder eller liknande krav som skall vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte för myndigheter under regeringen.

3 §  Verket skall fullgöra sina uppgifter enligt 2 § 9 genom att samverka med myndigheter samt erbjuda samverkan med landsting och kommuner.

4 §  Vid tillämpningen av 2 § 12 skall verket samråda med Datainspektionen i den utsträckning det behövs med hänsyn till inspektionens uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) samt med Riksarkivet i den utsträckning det behövs med hänsyn till Riksarkivets uppgifter enligt arkivlagen (1990:782).

Avgifter

5 §  Verket skall ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 2 § 11.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

7 §  Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Organisation

8 §  Vid verket skall det finnas ett råd som skall bestå av högst åtta ledamöter. Generaldirektören skall ingå i rådet och vara dess ordförande. Andra ledamöter i rådet utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Rådet skall ge generaldirektören det stöd som behövs för att verksamheten skall bedrivas effektivt och i överensstämmelse med verksamhetens syfte. Generaldirektören skall löpande informera rådet om verksamheten.

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket.

Ändringar

Förordning (2005:860) om instruktion för Verket för förvaltningsutveckling

Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2007:828

Omfattning
upph.