Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2007-05-10
Ändring införd
SFS 2007:231 i lydelse enligt SFS 2010:712
Ikraft
2010-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2010:712 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Trafikföreskrifter som avses i 2 § skall kungöras elektroniskt på en särskild webbplats som är tillgänglig utan avgifter för var och en.

[S2]Webbplatsen får inte innehålla annat än vad som följer av denna förordning.

[S3]Föreskrifter som kungörs enligt denna förordning skall inte kungöras på det sätt som anges i 6 och 9 §§ lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar.

2 §  Denna förordning tillämpas på följande slag av trafikföreskrifter.

 1. Föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948).
 2. Föreskrifter enligt 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena trafikförordningen (1998:1276).
 3. Föreskrifter enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen.
 4. Föreskrifter enligt 9 kap. 1 § tredje stycket trafikförordningen.
 5. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen.
 6. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket c trafikförordningen.
 7. Föreskrifter enligt 3 § förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning.
 8. Lokala trafikföreskrifter enligt 2 kap.3 och 10 §§militärtrafikförordningen (2009:212). Förordning (2009:221).

Ansvarsfördelning mellan myndigheter

Myndigheter som beslutar föreskrifter

3 §  En myndighet, vars föreskrifter skall kungöras på webbplatsen, ansvarar för att uppgifterna är riktiga och att de förs på ett säkert sätt i elektronisk form till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1290).

4 §  Föreskrifter skall kungöras så snart det kan ske och i så god tid som möjligt innan de träder i kraft.

5 §  Föreskrifter som kungörs enligt denna förordning skall i rubriken innehålla myndighetens namn och ordet "föreskrifter". Dessutom skall ingressen till föreskrifter som beslutas av en myndighet under regeringen innehålla uppgift om det bemyndigande på vilket beslutanderätten grundar sig.

[S2]Termen "anvisningar" får inte finnas i rubriken till föreskrifter.

6 §  Den beslutande myndigheten ansvarar för att föreskrifter som skall kungöras på webbplatsen tilldelas ett löpnummer, som består av organisationskod, årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljs från årtalet genom kolon.

7 §  Föreskrifter skall kungöras var för sig.

[S2]När föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen blir svåröverskådliga till följd av ändringar, bör de tas in i sin helhet på webbplatsen. Det kan ske antingen i samband med att föreskrifterna ändras eller vid något annat lämpligt tillfälle.

8 §  Innan föreskrifter förs till Transportstyrelsen skall den som är behörig på den beslutande myndigheten ge tillstånd till det. Förordning (2008:1290).

Transportstyrelsen

9 §  Transportstyrelsen ansvarar för webbplatsen. Styrelsen är också samordningsmyndighet med ett övergripande ansvar för

 1. det system som behövs för webbplatsens funktion, och
 2. säkerheten i systemet. Förordning (2008:1290).

10 §  Transportstyrelsen ansvarar för att föreskrifter kompletteras med en uppgift om när de har publicerats på webbplatsen. Förordning (2008:1290).

Register

11 §  På webbplatsen skall det finnas två register. Ett register över samtliga föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen (föreskriftsregistret) och ett över samtliga gällande föreskrifter som har kungjorts på webbplatsen (gällanderegistret).

[S2]Registren skall i skilda delar ta upp de myndigheter som har kungjort föreskrifter på webbplatsen. I gällanderegistret skall också för varje myndighet förtecknas grundföreskrifter och ändringsföreskrifter på motsvarande sätt som framgår av bilaga 3 till författningssamlingsförordningen (1976:725). Det som i bilagan sägs om EG-direktiv och EG-förordningar skall dock inte tillämpas.

Bemyndigande

12 §  Transportstyrelsen får, efter att ha hört Verket för förvaltningsutveckling, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1290).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010. Förordning (2008:765).
 2. Föreskrifter som avses i förordningen och som före den 1 juli 2010 har kungjorts eller tillkännagivits på annat sätt ska senast den 31 december 2010 publiceras på webbplatsen. De föreskrifter som då inte har publicerats på webbplatsen upphör att gälla. Från den 1 juli 2010 gäller föreskrifter som har publicerats på webbplatsen endast i den publicerade lydelsen. Förordning (2010:712).
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.

Förordning (2008:1290) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Omfattning
ändr. 3, 8, 9, 10, 12 §§, rubr. närmast före 9 §

Förordning (2009:221) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Omfattning
ändr. 2 §

Förordning (2010:712) om ändring i förordningen (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2008:765