Upphävd författning

Lag (2005:952) om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik

Version: 2005:952

Departement
Finansdepartementet KL
Utfärdad
2005-12-01
Ändring införd
SFS 2005:952
Ikraft
2006-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ett kommunalt aktiebolag får ingå avtal med en trafikhuvudman om att utföra lokal och regional linjetrafik med buss samt motsvarande trafik med tåg, tunnelbana eller spårvagn, utan att verksamheten har sådan anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900).

[S2]Med trafikhuvudman avses detsamma som i lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. Begreppet linjetrafik har samma innebörd som i 1 kap. 3 § 1 yrkestrafiklagen (1998:490).

2 §  Aktiebolaget skall bedriva uppdragsverksamheten på affärsmässiga grunder.

[S2]Som underlag för en bedömning av uppdragsersättningens affärsmässighet skall bolaget upprätta en ekonomisk anbudskalkyl och fortlöpande göra en uppföljning av kalkylen. Kalkylen och uppföljningen skall innehålla samtliga relevanta direkta och indirekta kostnader samt intäkter. Avvikelser mellan kalkylen och uppföljningen skall redovisas och förklaras för bolagets styrelse.

3 §  I aktiebolagets årsredovisning skall intäkterna, kostnaderna och resultatet av uppdragsverksamheten redovisas särskilt.

[S2]Av denna särredovisning skall framgå

  1. omsättning och resultat efter finansnetto för uppdragsverksamheten,
  2. borgensförbindelser och övriga ansvarförbindelser som kommunen eller landstinget har ingått för bolaget och för uppdragsverksamheten samt kostnaderna för förbindelserna,
  3. kapital som kommunen eller landstinget tillskjutit uppdragsverksamheten, och
  4. kapital som sysselsätts i uppdragsverksamheten.

[S3]För aktiebolagets årsredovisning i övrigt gäller vad som är föreskrivet i årsredovisningslagen (1995:1554).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2005:952) om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Bestämmelserna i 3 § tillämpas första gången avseende räkenskapsåret 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:15, Prop. 2004/05:159, Bet. 2005/06:KU4
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.