Upphävd författning

Förordning (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-06-29
Ändring införd
SFS 2006:1028 i lydelse enligt SFS 2007:803
Ikraft
2006-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt vad som framgår av bestämmelserna i denna förordning får statligt stöd ges för att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi genom användning av solvärme för uppvärmningsändamål i kommersiella lokaler. Förordning (2007:803).

2 §  Med solvärme avses i denna förordning värmeenergi alstrad genom direkt omvandling av energi från solinstrålning.

Stödberättigande åtgärder

3 §  Länsstyrelsen får ge stöd till installation av en solvärmeanordning för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten i en byggnad, om det finns medel och

 1. byggnadens utrymmen till minst hälften består av en eller flera lokaler som är avsedda att användas för kommersiell verksamhet under minst två år från det att installationsarbetena har slutförts,
 2. solvärmeanordningen har vätska som värmebärare,
 3. solvärmeanordningens solfångare har en area som uppgår till minst 15 kvadratmeter,
 4. solvärmeanordningens solfångare i övrigt uppfyller de kvalitetskrav som anges i föreskrifter som Boverket meddelat med stöd av 3 § tredje stycket förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme, och
 5. installationsarbetena har påbörjats tidigast den 1 juli 2006 och slutförts senast den 31 december 2010.

4 §  Stöd får inte avse åtgärder för vilka stöd har getts enligt

 1. förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme,
 2. förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram,
 3. förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning,
 4. förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet,
 5. förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus, eller
 6. förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus.

Stödets storlek

5 §  Stödet får omfatta

 1. materialkostnader för solfångare, rör, isolering, värmeväxlare, styr- och regelutrustning och ackumulator för korttidslagring av energi,
 2. övriga materialkostnader som direkt kan hänföras till installationen av en solvärmeanordning, och
 3. arbetskostnader för installation av material som avses i 1 och 2.

[S2]Stödet får inte omfatta material- eller arbetskostnad för utrustning för värmedistribution i byggnaden.

[S3]För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs att den som utför åtgärden har en F-skattesedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

6 §  Stöd får ges med högst 2 kronor 50 öre per kilowattimme av solfångarens beräknade årliga energiproduktion, dock inte med mer än 30 procent av de kostnader som stödet får omfatta enligt 5 §.

[S2]Solfångarens årliga energiproduktion skall bestämmas med tillämpning av föreskrifter som Boverket har meddelat med stöd av 4 § tredje stycket förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.

7 §  Om stödet omfattar en stödberättigande åtgärd för vilken annat statligt eller kommunalt stöd har getts, skall stödbeloppet enligt 6 § första stycket minskas med ett belopp som motsvarar det andra stödet.

8 §  Om stödet omfattar en stödberättigande åtgärd som helt eller delvis finansieras med en försäkringsersättning, skall stödbeloppet enligt 6 § första stycket minskas med ett belopp som motsvarar försäkringsersättningen.

9 §  Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och får endast lämnas med de begränsningar som följer av förordningen samt av 18-20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Förordning (2007:803).

Förfarandet

10 §  Efter ansökan av byggnadens ägare prövas frågor om stöd av länsstyrelsen i det län där byggnaden finns. Prövningen skall ske preliminärt och slutligt.

11 §  En ansökan om stöd skall göras genom två ansökningshandlingar där den första avser den preliminära prövningen och den andra avser den slutliga prövningen.

12 §  Den ansökningshandling som avser den preliminära prövningen skall ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra månader från det att installationsarbetena påbörjades.

[S2]Om installationsarbetena har påbörjats efter den 31 augusti 2010, skall ansökningshandlingen ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 2010.

13 §  Om länsstyrelsen i den preliminära prövningen finner att stöd kan lämnas, skall den meddela ett preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall skall ansökan avslås.

[S2]Ett preliminärt beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

14 §  Den ansökningshandling som avser den slutliga prövningen skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att installationsarbetena slutfördes. Förordning (2006:1404).

15 §  Länsstyrelsen skall slutligt besluta i frågan om stöd först efter att en ansökningshandling enligt 14 § har kommit in och den preliminära prövningen enligt 13 § är avslutad. Den slutliga prövningen får endast avse installationsåtgärder som länsstyrelsen i den preliminära prövningen har bedömt som stödberättigande.

[S2]Ett slutligt beslut om stöd skall förenas med villkor om att lokalerna skall fortsätta att användas för kommersiell verksamhet under minst två år från det att installationsarbetena slutfördes.

[S3]Ett sådant beslut får dessutom förenas med villkor om att byggnadens ägare skall lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.

16 §  Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut skall betalas ut till byggnadens ägare. Förordning (2006:1404).

17 § Har upphävts genom förordning (2006:1404).
18 § Har upphävts genom förordning (2006:1404).
19 § Har upphävts genom förordning (2006:1404).

20 §  Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som betalats ut om

 1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller
 4. villkoren för stödet inte har följts. Förordning (2006:1404).

Bemyndiganden

21 §  Boverket får meddela

 1. närmare föreskrifter om när installationsarbetena skall anses påbörjade respektive slutförda,
 2. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som skall finnas med i en ansökan enligt 12 eller 14 §, och
 3. föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd. Förordning (2006:1404).

Överklagande

22 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2006.
 2. Om installationsarbetena har påbörjats före den 1 augusti 2006, skall en ansökan enligt 12 § komma in till länsstyrelsen senast den 30 november 2006.
 3. Om installationsarbetena har slutförts före den 1 augusti 2006, skall en ansökan enligt 14 § komma in till länsstyrelsen senast den 31 januari 2007.
CELEX-nr
32001R0069
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1404) om ändring i förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

Omfattning
upph. 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 16, 18 §§; ändr. 14, 16, 20, 21 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:803) och ändring i förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

Omfattning
ändr. 1, 9 §§
CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2007-12-20

Ändring, SFS 2008:1247

Omfattning
upph.