Upphävd författning

Lag (2006:1116) om information till passagerare m.m.

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
2006-09-07
Ändring införd
SFS 2006:1116 i lydelse enligt SFS 2014:1353
Ikraft
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna lag gäller för den som utför transporter av passagerare i linjetrafik med buss eller som utför motsvarande trafik med tåg, tunnelbana eller spårvagn (transportör). Begreppet linjetrafik har samma innebörd som i 1 kap. 5 § 1 i yrkestrafiklagen (2012:210).

[S2]I de fall då trafiken organiseras av en regional kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik gäller lagens bestämmelser om transportör i stället beträffande myndigheten, även om denne inte själv utför trafiken.

[S3]Lagen gäller inte för den som utför trafik med museijärnvägsfordon eller liknande trafik. Lag (2012:223).

Prop. 2011/12:80: I första stycket ersätts hänvisningen till den nuvarande yrkestrafiklagen i fråga om begreppet linjetrafik med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i den nya yrkestrafiklagen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.21.

Prop. 2005/06:160: Av det första stycket följer att lagen skall tillämpas på den som utför passagerartransporter i linjetrafik med buss enligt yrkestrafiklagen (1998:490) samt för den som utför motsvarande trafik med tåg (inklusive pendeltåg), tunnelbana eller spårvagn. För begreppet linjetrafik används den definition som finns i yrkestrafiklagen, dvs. sådan yrkesmässig trafik för persontransporter ...

1 a §  Särskilda bestämmelser om ersättning och information till passagerare finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004. Lag (2014:1353).

Ersättningssystem

2 §  Transportören skall ha ett system för att lämna ersättning till passagerare som drabbas av förseningar eller andra störningar i trafiken.

Prop. 2005/06:160: Paragrafen innebär att den som enligt 1 § omfattas av lagens bestämmelser skall ha ett system för att utge ersättning till passagerare som drabbas av förseningar och andra störningar i trafiken. Med passagerare avses även sådana personer som har haft för avsikt att använda sig av ett visst färdmedel, men som förhindras att göra detta på grund av förseningen eller störningen. Som exempel på ”andra störningar i trafiken” kan nämnas det fallet att ett fordon går sönder och att passagerarna därför ...

Allmän reseinformation

3 §  Transportören har en allmän skyldighet att lämna tydlig och tillförlitlig information om sina transporttjänster och om sitt ersättningssystem enligt 2 §.

[S2]Till den som vill köpa en enskild resa skall transportören lämna information om

  1. resans pris,
  2. avgångs- och ankomsttid,
  3. sitt ersättningssystem, och
  4. vem som skall utföra transporten eller del av den, om denne är någon annan än den som säljer transporten.

[S3]Vid behov skall transportören också lämna information om möjligheterna för en funktionshindrad person att genomföra en viss resa.

[S4]Resenären skall på begäran ges en utskrift av informationen enligt andra stycket.

Prop. 2005/06:160: Paragrafen innehåller krav på transportörernas allmänna information och specifik reseinformation.

Första stycket anger ett allmänt kvalitetskrav för den information som skall lämnas till passagerarna. Bestämmelsen är generellt hållen. Transportören åläggs att lämna tydlig och tillförlitlig information om sina transporttjänster och om sitt ersättningssystem. Häri ligger t.ex. att transportören måste fästa särskild uppmärksamhet vid funktionshindrade personers behov både när det ...

Information vid försening

4 §  Om det uppstår en försening eller annan störning i trafiken, skall transportören snarast möjligt lämna information om förseningens eller störningens orsak, varaktighet och konsekvenser.

Prop. 2005/06:160: Paragrafen innehåller en allmän regel om att transportören vid förseningar och andra störningar i trafiken skyndsamt skall tillhandahålla information i syfte att passagerarna skall kunna anpassa sig till den uppkomna situationen och därmed minska konsekvenserna av förseningen eller störningen. Det kvalitetskrav som uppställs för informationen enligt 3 § första stycket gäller även här. Det betyder att den information som lämnas skall vara tydlig och tillförlitlig, vilket i de här situationerna exempelvis ...

Ändringar

Lag (2006:1116) om information till passagerare m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:308, Prop. 2005/06:160, Bet. 2005/06:TU5
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2010:1072) om ändring i lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:379, Prop. 2009/10:200, Bet. 2009/10:TU21
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:223) om ändring i lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2014:1353) om ändring i lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m.

Förarbeten
Rskr. 2014/15:5, Prop. 2013/14:239, Bet. 2014/15:CU3
Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Ändring, SFS 2015:953

Omfattning
upph.