Förordning (2006:1213) om hamnskydd

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2006-11-23
Ändring införd
SFS 2006:1213 i lydelse enligt SFS 2014:1278
Ikraft
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:1209) om hamnskydd.

2 §  Transportstyrelsen skall vara sambandspunkt för hamnskyddet. Sambandspunkten skall utföra de uppgifter som ankommer på detta organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd. Förordning (2008:1169).

3 §  Transportstyrelsen skall godkänna hamnskyddsutredningar och hamnskyddsplaner samt utöva annan tillsyn enligt 6 kap. 2 § lagen (2006:1209) om hamnskydd. Förordning (2008:1169).

4 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att tillsyn ska utövas av Polismyndigheten och Kustbevakningen i den utsträckning som de berörda myndigheterna kommer överens om. Förordning (2014:1278).

5 §  När en myndighet utövar tillsyn med stöd av 3 eller 4 § ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen eller Tullverket på begäran av den myndighet som utövar tillsyn biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen. Förordning (2014:1278).

6 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. tillsyn,
  2. avgifter till staten för hamnskyddet,
  3. skyddsnivåer,
  4. hamnskyddsutredningar,
  5. hamnskyddsplaner,
  6. hamnskyddsövningar,
  7. hamnskyddschefer,
  8. erkända skyddsorganisationer, och
  9. samråd enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:1209) om hamnskydd.

[S2]Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om förordnande enligt 4 kap. 3 § lagen om hamnskydd och om tillhörande utbildning. För ansökningsavgift gäller bestämmelserna i 914 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (2014:1278).

  • RPSFS 2009:21: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förordnande av sjöfarts- och hamnskyddskontrollanter1

Ändringar

Förordning (2006:1213) om hamnskydd

CELEX-nr
32005L0065
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1169) om ändring i förordningen (2006:1213) om hamnskydd

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2014:1278) om ändring i förordningen (2006:1213) om hamnskydd

Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2015-01-01