Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-05-11
Ändring införd
SFS 2006:323 i lydelse enligt SFS 2022:908
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Inledande bestämmelse

1 §  I denna lag finns bestämmelser om verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler (sprututbytesverksamhet) i syfte att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar narkotika.

[S2]Sprututbytesverksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan motiveras för vård och behandling.

[S3]Det som i lagen sägs om regioner gäller också kommuner som inte ingår i en region. Lag (2019:924).

Prop. 2005/06:60: I första stycket anges lagens tillämpningsområde till att avse utbyte av sprutor och kanyler, vilket i lagen sedan genomgående benämns som sprututbytesverksamhet, i syfte att förebygga spridning av blodburna infektioner bland narkotikamissbrukare.

I andra stycket ges uttryck för att verksamheten måste bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde i möjligaste mån kan motiveras till att genomgå vård och behandling för sitt missbruk.

I tredje stycket anges att ...

Tillstånd att bedriva verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler

2 §  Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av regioner inom ramen för deras hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för vård och omsorg har gett tillstånd till verksamheten. Lag (2019:924).

Prop. 2016/17:15: I första stycket har en språklig justering gjorts.

Då kravet tas bort på att den kommun där verksamheten ska bedrivas ska biträda landstingets ansökan om tillstånd, upphävs bestämmelsens andra stycke.

Förslaget motiveras i avsnitt 13.2.

Prop. 2005/06:60: Av andra stycket följer att tillstånd får meddelas endast om den eller de kommuner där verksamhet skall bedrivas har biträtt ansökan. Med detta avses att landstinget i sin ansökan på lämpligt sätt skall redovisa att den eller de aktuella kommunerna accepterar att landstinget förlägger verksamheten där. Det innebär vidare att det krävs en ny ansökan för det fall ett landsting med tillstånd önskar flytta verksamheten och den nya verksamheten geografiskt blir placerad i en annan kommun än den eller ...

3 §  Innan en ansökan om tillstånd ges in, ska samråd ske mellan regionen och samtliga kommuner inom regionen.

[S2]I ansökan ska regionen redovisa hur behovet av avgiftning och vård av missbrukare kommer att tillgodoses. Lag (2019:924).

Prop. 2005/06:60: För att landstinget skall ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om vilka resurser de i landstinget ingående kommunerna förfogar över avseende vård och behandling och för att i möjligaste mån få till stånd samsyn mellan landstinget och kommunerna föreskrivs i paragrafens första stycke att samråd skall ske mellan landstinget och kommunerna.

Av andra stycket framgår att landstinget skall redovisa hur behovet av avgiftning och missbrukarvård kommer att tillgodoses. En sådan ...

4 §  Inspektionen för vård och omsorg får ge tillstånd till sprututbytesverksamhet för högst två år åt gången. Har en ny ansökan getts in innan tiden för gällande tillstånd har löpt ut, får verksamheten fortsätta i avvaktan på inspektionens beslut. Lag (2012:950).

Prop. 2005/06:60: I paragrafen anges att tillstånd för verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler får lämnas för högst två år åt gången. För det fall ansökan ges in innan tidigare tillstånd löpt ut får verksamheten fortsätta under den tid Socialstyrelsen behandlar ansökan. Har ansökan inte inkommit innan tidigare tillstånd förfallit eller har ett tillstånd återkallats får verksamheten inte bedrivas.

5 §  Inspektionen för vård och omsorg får besluta att återkalla ett tillstånd till sprututbytesverksamhet om det förekommer missförhållanden i verksamheten. Lag (2012:950).

Prop. 2005/06:60: Av paragrafen framgår att meddelat tillstånd får återkallas om det förekommer missförhållanden i verksamheten. Att behovet av avgiftning och missbrukarvård inte kan tillgodoses på ett godtagbart sätt utgör tveklöst ett exempel på missförhållande i ett sprututbytesprogram. Andra skäl för återkallelse kan vara att de i 6 § angivna villkoren eller av Socialstyrelsen meddelade föreskrifter inte iakttagits i tillräcklig utsträckning. Vid bedömning av om missförhållanden föreligger har Socialstyrelsen ...

Villkor för utbyte av sprutor och kanyler

/Upphör att gälla U: 2022-08-01/

6 §  En spruta eller en kanyl får lämnas ut av regionen endast om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in. Utlämnande får dock ske om det finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in.

[S2]Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har fyllt 18 år. Utlämnande får ske endast vid personligt besök.

[S3]Endast personer som kan anses bosatta i en region som har beviljats tillstånd får delta i sprututbytesverksamhet i den regionen. Lag (2019:924).

Prop. 2016/17:15: Paragrafens andra stycke upphävs med anledning av att märkningskravet på sprutor och kanyler inom sprututbytesprogrammet tas bort.

Det tidigare tredje stycket har nu blivit paragrafens andra stycke. Åldersgränsen för att en person ska få delta i sprututbytesverksamhet sänks från 20 till 18 år.

Förslaget motiveras i avsnitt 13.5 samt <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:15#S13-6" ...

Prop. 2021/22:129: Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har fyllt 18 år. Utlämnande får ske endast vid personligt besök.

Paragrafen anger villkor för utbyte av sprutor och kanyler. Paragrafen ändras på så sätt att tredje stycket tas bort. Det innebär att det inte längre finns något krav på att endast personer som kan anses bosatta i den region som har beviljats tillstånd ska få delta i sprututbytesverksamhet i regionen. Även en person som inte är bosatt i regionen kan ...

Prop. 2005/06:60: I andra stycket anges att sprutor och kanyler som lämnas ut inom ramen för den aktuella verksamheten måste vara märkta på sätt som möjliggör att spåra ursprunget. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra Socialstyrelsens tillsyn vad avser läckage från den aktuella verksamheten.

Av tredje stycket framgår att utlämnande endast får ske till den som har fyllt 20 år och att utlämnande endast får ske vid ett personligt besök av den enskilde missbrukaren.

I fjärde ...

/Träder i kraft I: 2022-08-01/

6 §  En spruta eller en kanyl får lämnas ut av regionen endast om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in. Utlämnande får dock ske om det finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in.

Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har fyllt 18 år. Utlämnande får ske endast vid personligt besök. Lag (2022:908).

Överklagandeförbud

7 §  Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2005/06:60: I paragrafen anges att inga beslut enligt denna lag får överklagas. Detta gäller såväl Socialstyrelsens beslut om tillstånd och återkallelse av tillstånd som beslut inom sprututbytesverksamheten att inte lämna ut spruta eller kanyl till en enskild.

Bemyndigande

8 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela sådana ytterligare föreskrifter om sprututbytesverksamheten som behövs till skydd för enskilda.

Prop. 2005/06:60: I lagen anges de grundläggande förutsättningarna för att verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler skall få ske. Genom det aktuella bemyndigandet ges regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer möjlighet att utfärda ytterligare föreskrifter som behövs till skydd för enskilda. Avsikten är att regeringen i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. skall delegera till ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
  2. Ett landsting som vid ikraftträdandet bedriver sprututbytesverksamhet får, under förutsättning att landstinget före utgången av år 2006 gör en ansökan om tillstånd enligt 2 §, fortsätta verksamheten i avvaktan på Socialstyrelsens beslut.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:218, Prop. 2005/06:60
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2012:950) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2017:7) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Förarbeten
Rskr. 2016/17:132, Prop. 2016/17:15, Bet. 2016/17:SoU4
Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2017-03-01

Lag (2019:924) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2022:908) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Förarbeten
Rskr. 2021/22:382, Prop. 2021/22:129, Bet. 2021/22:SoU28
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2022-08-01