Lag (2006:378) om lägenhetsregister

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2006-05-18
Ändring införd
SFS 2006:378 i lydelse enligt SFS 2018:363
Ikraft
2006-07-01
Upphäver
Lag (1995:1537) om lägenhetsregister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser om register över bostadslägenheter (lägenhetsregister).

Prop. 2004/05:171: Paragrafen anger innehållet i lagen om lägenhetsregister.

2 §  Den statliga lantmäterimyndigheten ska för de ändamål som anges i 5 § föra ett lägenhetsregister.

[S2]Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S3]Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:363).

Prop. 2017/18:107: Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.

Ändringen i andra stycket innebär att en hänvisning till PUL utgår och ersätts av en hänvisning till dataskyddsförordningen och en upplysning om att lagen om lägenhetsregister innehåller bestämmelser som kompletterar regleringen i förordningen.

I tredje stycket införs en hänvisning till bestämmelserna i den föreslagna dataskyddslagen, ...

Prop. 2004/05:171: I första stycket anges att det skall finnas ett lägenhetsregister och att det skall föras av Lantmäteriverket.

I andra stycket anges att personuppgiftslagen skall tillämpas när det inte finns avvikande bestämmelser i denna lag eller i andra föreskrifter meddelade med stöd av lagen eller med stöd av personuppgiftslagen. Bestämmelsen är även tillämplig ...

Definitioner

3 §  Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2000:224) om fastighetsregister och fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

[S2]Med bostadslägenhet avses en sådan lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

[S3]Med entré avses en ingång till byggnaden där bostadslägenheten är belägen.

[S4]Med belägenhetsadress avses en adress som entydigt anger läget för en bestämd plats.

[S5]Vad som föreskrivs om fastighetsägare i denna lag gäller, om tomträtt har upplåtits i en fastighet, tomträttshavaren och, om det på en fastighet finns en byggnad som inte hör till fastigheten, ägaren av byggnaden.

Personuppgiftsansvar

4 §  Den statliga lantmäterimyndigheten är personuppgiftsansvarig för lägenhetsregistret. Lag (2018:363).

Prop. 2017/18:107: Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.

I bestämmelsen anges att den statliga lantmäterimyndigheten, dvs. Lantmäteriet, är personuppgiftsansvarig för registret. Ändringen innebär att en hänvisning till PUL tas bort. Med personuppgiftsansvarig avses detsamma som i dataskyddsförordningen.

Prop. 2004/05:171: Lantmäteriverket skall vara personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret. Innebörden av begreppet personuppgiftsansvar framgår av personuppgiftslagen. Det innebär bland annat att Lantmäteriverket skall se till att uppgifterna i registret behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Lantmäteriverkets personuppgiftsansvar gäller även under upprättandet ...

Registerändamål

5 §  Uppgifter i lägenhetsregistret får behandlas för

 1. folkbokföring,
 2. framställning av statistik,
 3. forskning,
 4. planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande.

Prop. 2004/05:171: I paragrafen anges för vilka ändamål uppgifterna i lägenhetsregistret får behandlas. Punkterna 1 och 2, folkbokföring och statistikframställning, är identiska med ändamålen i 2 § den gällande lagen (1995:1537) om lägenhetsregister. Med folkbokföring avses Skatteverkets folkbokföringsverksamhet vilken även omfattar folkbokföringskontrollen.

Punkten 3, forskning, har lagts till i förtydligande syfte för att det ...

Registerinnehåll

6 §  Lägenhetsregistret får innehålla

 1. för bostadslägenhet uppgifter om
  1. lägenhetsnummer,
  2. antal rum,
  3. kökstyp,
  4. bostadsarea, och
  5. lägenhetskategori,
 2. för entré uppgifter om
  1. belägenhetsadress, och
  2. postnummer och postort,
 3. för byggnad uppgifter om
  1. byggnadsnummer,
  2. byggnadstyp,
  3. byggnadskategori,
  4. nybyggnadsår,
  5. ombyggnads- eller tillbyggnadsår,
  6. värdeår, och
  7. typ av taxeringsenhet,
 4. för fastighet uppgifter om
  1. fastighetsbeteckning,
  2. län, och
  3. fastighetsägarens juridiska form.

Prop. 2004/05:171: Med hänsyn till att de uppgifter som får ingå i lägenhetsregistret skall inhämtas med uppgiftsskyldighet för fastighetsägare, har registerinnehållet angetts i lagen.

En uppdelning har skett under de fyra huvudrubrikerna bostadslägenhet, entré, byggnad och fastighet. I den utsträckning det föreslås förändringar i förhållande till vad som nu gäller, behandlas det i avsnitt 6.5.

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om innehållet i lägenhetsregistret.

Prop. 2004/05:171: I paragrafen erinras om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar så kallade verkställighetsföreskrifter, dvs. närmare

bestämmelser om innehållet i registret. Det kan t.ex. avse vilka lägenhetskategorier som skall finnas.

8 §  Uppgifter i lägenhetsregistret får hämtas från fastighetsregistret och från fastighetsägare.

[S2]Bestämmelser om fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om fastighetsregister.

Prop. 2004/05:171: Paragrafen reglerar inhämtandet av uppgifter från fastighetsregistret hos Lantmäteriverket. Fastighetsregistret regleras i lagen (2000:224) om fastighetsregister. I övrigt är inhämtandet av uppgifter reglerat genom uppgiftsskyldighet för fastighetsägare.

9 §  Behörighet att föra in, ändra och ta bort uppgifter i lägenhetsregistret har

 1. kommunen, när det gäller uppgifter enligt 6 §1 och 3 b-e, och
 2. den statliga lantmäterimyndigheten. Lag (2008:539).

Prop. 2004/05:171: Paragrafen anger vilka som skall ha behörighet att föra in, ändra och ta bort uppgifter i lägenhetsregistret. De uppgifter som skall samlas in av kommunen skall kommunen föra in och i övrigt kunna korrigera. Lantmäteriverket skall i egenskap av personuppgiftsansvarig kunna korrigera samtliga uppgifter, inte enbart de som verket självt har ansvar för att föra in.

Begränsning av behandling av personuppgifter

9 a §  Artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till begränsning av behandling av personuppgifter gäller inte vid behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den. Lag (2018:363).

Prop. 2017/18:107: Paragrafen behandlas i avsnitt 9.2.

Genom införandet av paragrafen, som är ny, undantas den rätt till begränsning av behandling av personuppgifter som annars tillkommer den registrerade i vissa fall i enlighet med artikel 18 i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen möjliggör för registerföraren, dvs. Lantmäteriet, att fortsätta behandla personuppgifter utan samtycke från den registrerade.

Rubriken ...

Kommunens skyldigheter

Belägenhetsadress

10 §  För varje entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress.

Prop. 2004/05:171: Här regleras kommunernas skyldighet att fastställa belägenhetsadress för varje entré. Med entré avses enligt 3 § en ingång till en byggnad med en bostadslägenhet. Belägenhetsadress behandlas i avsnitt 6.8.

Lägenhetsnummer

11 §  Om det finns mer än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress, skall kommunen fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet.

[S2]Fastighetsägaren skall omgående underrättas om beslut som avser lägenhetsnummer.

Prop. 2004/05:171: I första stycket återfinns bestämmelser om kommunens skyldighet att fastställa ett lägenhetsnummer för varje bostadslägenhet enligt de principer som regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreskriver. Lägenhetsnummer behandlas i avsnitt 6.9.

Kommunen skall enligt bestämmelserna i andra stycket omgående underrätta fastighetsägaren om beslut som avser lägenhetsnummer. Denna tidsrymd bör ...

12 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om utformningen av lägenhetsnumret.

Prop. 2004/05:171: I paragrafen erinras om att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar så kallade verkställighetsföreskrifter, dvs. närmare föreskrifter om utformningen av lägenhetsnumret.

Registreringsåtgärder

13 §  Kommunen skall för varje bostadslägenhet i kommunen löpande registrera ändringar och kompletteringar av de uppgifter som avses i 6 §1 och 3 b-e.

Prop. 2004/05:171: Kommunen har inte bara en rätt att föra in, ändra och ta bort uppgifter ur registret utan också en skyldighet att för varje bostadslägenhet i kommunen löpande registrera anmälda ändringar och kompletteringar för de bostadslägenheter som finns inom kommunen.

Fastighetsägarens skyldigheter

14 §  Fastighetsägaren ska lämna sådana uppgifter till kommunen som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret och som avses i

 1. 6 §1 d samt 3 b-e när det gäller bostadslägenhet i ett småhus, och
 2. 6 § 1 b-e samt 3 b-e när det gäller övriga bostadslägenheter.

[S2]Om lägenhetsnummer ska fastställas för bostadslägenheten, ska fastighetsägaren också lämna förslag till sådant nummer i enlighet med föreskrifter som avses i 12 §. Lag (2008:966).

Prop. 2004/05:171: Paragrafen behandlar i första stycket fastighetsägarnas uppgiftsskyldighet i förhållande till kommunen. Uppgiftsskyldighetens omfattning är beroende av hustyp. Fastighetsägare till småhus med enbart en bostadslägenhet skall lämna färre uppgifter då uppgifterna i viss omfattning skall inhämtas via taxeringsuppgiftsdelen i fastighetsregistret. De behöver således inte lämna uppgift om antal rum, kökstyp och lägenhetskategori. ...

15 §  Uppgifter enligt 14 § skall lämnas enligt formulär som fastställs av kommunen.

[S2]Uppgifterna skall lämnas senast en månad efter det att den förändring har skett som föranleder ändringen eller kompletteringen av lägenhetsregistret.

Prop. 2004/05:171: Fastighetsägarna skall enligt första stycket lämna uppgifterna enligt fastställt formulär. Formulären skall fastställas av kommunen och utformningen kan därför variera mellan kommunerna.

Uppgifterna skall enligt andra stycket lämnas senast en månad efter det att den förändring har skett som föranleder ändringen eller kompletteringen av lägenhetsregistret.

16 §  När fastighetsägaren har fått del av ett beslut om fastställda lägenhetsnummer, skall fastighetsägaren inom en månad skriftligen informera de boende om beslutet samt inom tre månader anslå lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden.

Prop. 2004/05:171: Lägenhetsnumren skall göras kända för de boende i huset genom att fastighetsägaren inom en månad från det att fastighetsägaren har fått del av beslutet om lägenhetsnummer skriftligen informerar de boende. Det kan ske genom en enkel information på ett papper som delas ut i brevlådorna. Bestämmelsen tar sikte på information till de boende vid det tillfälle när lägenhetsnummer fastställs första gången, men gäller även vid förändring i numreringen. Vidare skall fastighetsägaren inom tre månader anslå ...

Utlämnande av uppgifter

Direktåtkomst

17 §  Direktåtkomst till lägenhetsregistret är tillåten endast i den utsträckning som anges i lag eller förordning.

Prop. 2004/05:171: Paragrafen anger vissa begränsningar beträffande direktåtkomst till registret. För att det skall kunna ske måste det vara reglerat i lag eller förordning. Av 18 § följer t.ex. att kommunerna skall ha direktåtkomst till vissa uppgifter.

18 §  En kommun får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i lägenhetsregistret som avser bostadslägenheter som har belägenhetsadress i kommunen.

Prop. 2004/05:171: Kommunerna skall få ha direktåtkomst till sådana uppgifter i lägenhetsregistret som avser bostadslägenheter som har en belägenhetsadress i kommunen.

Samkörning

19 §  Den statliga lantmäterimyndigheten och den som får ha direktåtkomst till lägenhetsregistret får samköra uppgifter i registret med uppgifter om namn och personnummer endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det. Lag (2008:539).

Prop. 2004/05:171: Paragrafen innehåller en begränsning vid behandlingen av uppgifterna i registret, t.ex. vid urval och bearbetningar. Lägenhetsregistret är rikstäckande och är av det skälet särskilt känsligt. Lantmäteriverket och den som har direktåtkomst till lägenhetsregistret får därför samköra uppgifter i registret med uppgifter om namn och personnummer endast om det är särskilt föreskrivet av regeringen. Se även avsnitt 6.10. ...

Automatiserad behandling

20 §  Uppgifter i lägenhetsregistret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om regeringen meddelar föreskrifter om det.

[S2]Uppgifter får lämnas ut endast för de ändamål som anges i 5 § och för sådan registrering som avses i 13 §. Lag (2016:397).

Prop. 2004/05:171: Enligt första stycket får regeringen meddela föreskrifter om att uppgifter i lägenhetsregistret får lämnas ut på upptagning för automatiserad behandling.

Av andra stycket framgår att uppgifterna endast får lämnas ut för de ändamål som anges i lagen.

Avgifter

21 §  Användningen av lägenhetsregistret får vara avgiftsbelagd.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter.

Prop. 2004/05:171: Enligt första stycket får användningen av lägenhetsregistret vara avgiftsbelagd. Det innebär att Lantmäteriverket får ta ut avgifter för tillhandahållandet av uppgifter ur registret. Det påverkar dock inte verkets skyldigheter att tillhandahålla allmänna handlingar när ett utlämnande har begärts med stöd av offentlighetsprincipen enligt 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen.

I andra stycket anges att regeringen ...

Tvångsmedel

22 §  Kommunen får förelägga en fastighetsägare som inte fullgör sina skyldigheter enligt 14 eller 16 § att fullgöra dessa.

Prop. 2004/05:171: Om en fastighetsägare inte fullgör sin uppgiftsplikt enligt 14 § eller sin informationsskyldighet enligt 16 § får kommunen förelägga denne att lämna uppgiften eller fullgöra skyldigheten.

23 §  Om det finns anledning att anta att ett föreläggande enligt 22 § inte följs, får det förenas med vite.

[S2]Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

Prop. 2004/05:171: Ett föreläggande enligt 22 § får enligt första stycket förenas med vite.

Enligt andra stycket får vid prövning av en ansökan om utdömande av vite även vitets lämplighet bedömas. Enligt 25 § får ett vitesföreläggande inte överklagas. Detta kompenseras av att föreläggandet i hela dess vidd i stället får prövas i mål om utdömande av vitet. Bestämmelsen innebär att prövningen av vitesföreläggandet inte skall vara begränsad till en kontroll av föreläggandets laglighet i sak och form ...

24 § Har upphävts genom lag (2018:363).

Överklagande

25 §  Beslut enligt 10 §, 11 § första stycket, 22 § och 23 § första stycket får inte överklagas. Övriga beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2004/05:171: Paragrafen behandlar överklagande av myndighets beslut som sker till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd gäller vid överklagande till kammarrätten. Överklagandeförbud föreslås gälla beträffande beslut om fastställande av belägenhetsadress eller lägenhetsnummer eller om föreläggande. Ett utdömande av vite efter vitesföreläggande blir naturligtvis föremål för sedvanlig process i förvaltningsdomstol. Detta är enligt regeringens mening en garanti för den enskildes rättssäkerhet. ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:378) om lägenhetsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs lagen (1995:1537) om lägenhetsregister.
 2. Den statliga lantmäterimyndigheten ansvarar för att upprätta lägenhetsregistret. Lag (2008:539).
 3. Den statliga lantmäterimyndigheten får behandla andra uppgifter i lägenhetsregistret än dem som framgår av 6 §, om det behövs för upprättande av registret. Sådana uppgifter skall gallras när de inte längre behövs. Lag (2008:539).
 4. Medan lägenhetsregistret upprättas fullgör den statliga lantmäterimyndigheten de uppgifter som kommunen har enligt 11 §. Lag (2008:539).
 5. Fastighetsägaren skall för upprättande av lägenhetsregistret på begäran av den statliga lantmäterimyndigheten lämna uppgifter enligt 14 § till myndigheten. Lag (2008:539).
 6. Belägenhetsadresser enligt 10 § skall vara fastställda senast den 1 juli 2007. Regeringen får föreskriva om anstånd att fastställa belägenhetsadresser.
 7. Den statliga lantmäterimyndigheten meddelar regeringen när registret, för en viss kommun, är färdigt att tas i bruk. Lag (2008:539).
 8. Regeringen skall föreskriva när registret för en viss kommun skall anses upprättat.
 9. Kommunens skyldigheter enligt 11 och 13 §§ behöver inte fullgöras förrän registret är upprättat.
 10. Fastighetsägarens skyldigheter enligt 14 § behöver inte fullgöras förrän registret är upprättat. Om fastighetsägaren har lämnat uppgifter till den statliga lantmäterimyndigheten enligt punkt 5 och förändringar som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret har skett därefter men innan registret är upprättat, skall fastighetsägaren lämna uppgifterna till kommunen inom en månad efter det att registret är upprättat. Lag (2008:539).
 11. Vad som sägs i 22 § om kommuner gäller under upprättandet av lägenhetsregistret för den statliga lantmäterimyndigheten. Frågor om att döma ut vite som har förelagts enligt 23 § prövas under denna tid av den förvaltningsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (2009:847).
Förarbeten
Rskr. 2005/06:268, Prop. 2004/05:171, Bet. 2005/06:FiU8
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:539) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister

Förarbeten
Rskr. 2007/08:223, Prop. 2007/08:134, Bet. 2007/08:CU23
Omfattning
ändr. 2, 4, 9, 19 §§, p 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2008-09-01

Lag (2008:966) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:14, Prop. 2007/08:162, Bet. 2008/09:FiU8
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2008-12-01

Lag (2009:847) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. p 11 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2016:397) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:216, Prop. 2015/16:141, Bet. 2015/16:FiU33
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2018:363) om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:251, Prop. 2017/18:107, Bet. 2017/18:FiU41
Omfattning
upph. 24 §, rubr. närmast före 24 §; ändr. 2, 4 §§; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2018-05-25