Lag (2000:224) om fastighetsregister

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2000-04-19
Ändring införd
SFS 2000:224 i lydelse enligt SFS 2018:282
Ikraft
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i 2 § ska det med hjälp av automatiserad behandling föras ett register benämnt fastighetsregistret. Detta ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret (fastighetsanknuten information). Lag (2018:282).

Prop. 2017/18:111: I paragrafen anges hur fastighetsregistret ska föras och syftet med registret. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

I det hittillsvarande andra stycket finns en hänvisning till personuppgiftslagens (1998:204) definition av personuppgifter. Det stycket utgår. Personuppgifter definieras numera i dataskyddsförordningen.

Prop. 1999/2000:39: (Jfr 1 § i utredningens förslag.)

Paragrafen har utformats i enlighet med vad Lagrådet har förordat. I paragrafens första stycke anges att ett register benämnt fastighetsregistret skall föras. Fastighetsregistret motsvarar närmast det nuvarande fastighetsdatasystemet. Fastighetsregistret skall föras med hjälp av automatiserad behandling. Vidare anges att fastighetsregistret skall ge offentlighet åt den i registret ingående informationen (s.k. fastighetsanknuten ...

Registerändamål

2 §  I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till fastighetsanknuten information, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
 2. omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
 3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där fastighetsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 4. fastighetsförvaltning, byggande eller någon annan liknande åtgärd,
 5. aktualisering, komplettering eller kontroll av fastighetsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), eller
 7. fullgörande av informationsansvar eller samarbete enligt lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation, om en personuppgift utgörs av en fastighets registerbeteckning eller adress. Lag (2018:282).

Prop. 2009/10:224: Sjunde punkten är ny. Den kompletterar de hittillsvarande ändamål som registret ska tillhandahålla personuppgifter för. Enligt den nya punkten tillkommer ändamålet att tillhandahålla uppgifter vid fullgörande av informationsansvar eller samarbete enligt lagen om geografisk miljöinformation. Det gäller dock enbart om de personuppgifter som är i fråga utgörs av fastigheters registerbeteckningar eller adresser.

Övervägandena finns i avsnitt 8. ...

Prop. 2017/18:111: Paragrafen behandlar fastighetsregistrets ändamål. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

I punkt 6 ersätts en hänvisning till personuppgiftslagen (1998:204) med en hänvisning till dataskyddsförordningen.

Prop. 1999/2000:39: (Jfr 2 § i utredningens förslag.)

Paragrafen anger ändamålen för användningen av personuppgifter i registret. Gemensamt för dessa är att registret skall tillhandahålla uppgifter för olika verksamheter eller liknande. Vid utformningen av paragrafen har Lagrådets synpunkter beaktats.

Ändamålsbeskrivningarna får genom den reglering som personuppgiftslagen innehåller betydelse för ...

Registerinnehåll

3 §  Den fastighetsanknutna informationen skall vara uppdelad i

 1. en allmän del, 2. en inskrivningsdel, 3. en adressdel, 4. en byggnadsdel, och 5. en taxeringsuppgiftsdel.

[S2]Registret får även innehålla annan information som har samband med information som ingår i någon av registrets delar (tilläggsinformation). Tillläggsinformationen skall redovisas skild från registrets delar.

[S3]Regeringen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i de olika delarna av fastighetsregistret och om tilläggsinformation.

Prop. 1999/2000:39: Den fastighetsanknutna informationen skall vara uppdelad i

Behörighet att föra in uppgifter i registret

4 §  I 19 kap.fastighetsbildningslagen (1970:988) och 19 kap.jordabalken finns bestämmelser om vem som får föra in och ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del och inskrivningsdel.

[S2]Regeringen meddelar föreskrifter om vem som får föra in och ta bort uppgifter i fastighetsregistrets övriga delar liksom vem som får föra in och ta bort tilläggsinformation.

Prop. 1999/2000:39: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen behandlar frågor om behörigheten att föra in och ta bort uppgifter i registret. Den hänvisar beträffande den allmänna delen och inskrivningsdelen till vissa bestämmelser i jordabalken och fastighetsbildningslagen (se första stycket). Dessa bestämmelser innebär att det normalt ...

Personuppgiftsansvarig, m.m.

5 §  Den statliga lantmäterimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fastighetsregistret. Lag (2018:282).

Prop. 2017/18:111: I paragrafen anges vilken myndighet som är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fastighetsregistret. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

En hänvisning till personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om personuppgiftsansvaret tas bort. Personuppgiftsansvaret och dess närmare innebörd regleras i dataskyddsförordningen. ...

Prop. 1999/2000:39: (Jfr 4 § i utredningens förslag.)

Lantmäteriverket skall vara personuppgiftsansvarig för fastighetsregistret. Innebörden i detta ansvar slås fast i personuppgiftslagen. Som exempel kan här nämnas att den personuppgiftsansvarige skall tillse att behandlingen av uppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt, att information lämnas till registrerade, att personuppgifter inte överförs till tredje land annat än när ...

6 §  Den statliga lantmäterimyndigheten ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall besluta att ytterligare villkor ska gälla utöver dem som anges i 7-10 §§. Lag (2008:548).

Prop. 1999/2000:39: (Jfr 5 § i utredningens förslag.)

I paragrafen anges att Lantmäteriverket skall tillse att det inte uppkommer otillbörligt intrång i registrerads personliga integritet. Bestämmelsen är ett utflöde av det personuppgiftsansvar som verket har enligt 5 §. Därutöver skall verket tillse att det inte uppkommer några risker från säkerhetssynpunkt. Härmed åsyftas t.ex. att verket så långt det är möjligt skall förhindra sådan behandling som framstår som riskfylld för svenska försvarsintressen. ...

Direktåtkomst

7 §  Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för sådana ändamål som anges i 2 § 1–4 och 7.

[S2]Direktåtkomst får inte medges så att det är möjligt att använda namn, personnummer eller del av personnummer som sökbegrepp.

[S3]Direktåtkomst får medges för sökningar endast på en fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget. Om det finns särskilda skäl, får dock den statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall medge att sökningar sker på fler än en fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget.

[S4]Begränsningarna i andra och tredje styckena gäller inte för

 1. verksamhet där det ingår att föra in uppgifter i registret,
 2. verksamhet som avser förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller motsvarande lag. Lag (2010:1772).

Prop. 2009/10:224: I första stycket görs en ändring med innebörden att direktåtkomst till personuppgifter i form av en fastighets registerbeteckning eller adress kan medges även för det ändamål som finns angivet i 2 § 7.

I det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation (se förslaget till lag om geografisk miljöinformation) kommer det för viss geografisk miljöinformation och vissa informationshanteringstjänster att ges olika långtgående tillgång dels för olika aktörer, dels ...

Prop. 1999/2000:39: (Jfr 6 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller vissa begränsningar när det gäller direktåtkomst till personuppgifter. Skälen till de valda lösningarna har utvecklats i avsnitt 7.7.1.

Med direktåtkomst avses att den som använder registret på egen hand kan söka i detta och få svar på frågor, dock utan att själv kunna bearbeta eller på annat sätt påverka innehållet. ...

7 a §  Trots de begränsningar som anges i 7 § första-tredje styckena får den som senast har beviljats lagfart på en fastighet ha direktåtkomst till uppgifter om fastigheten. Om fastigheten är upplåten med tomträtt, får i stället den som enligt fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare ha sådan direktåtkomst. Lag (2006:144).

Prop. 2005/06:28: (Jfr 7 a § i promemorians förslag och 7 a § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen, som är ny, har införts bestämmelser om direktåtkomst för fastighetsägare. Med direktåtkomst avses att den som använder registret på egen hand kan söka i detta och få svar på frågor. Motiven till bestämmelsen framgår av avsnitt 5.13.

7 § begränsar på olika sätt möjligheten att få direktåtkomst ...

Urval och bearbetningar

8 §  Vid urval och bearbetningar av personuppgifter som den statliga lantmäterimyndigheten gör för någon annans räkning får uppgifter om inteckningar inte behandlas. Om urvalet eller bearbetningen avser utlämnande av uppgifter om personnummer, får åtgärden vidtas endast för det ändamål som anges i 2 § 5.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller inte om annat följer av lag eller annan författning.

[S3]Åtgärder som enligt första stycket inte är tillåtna får ändå vidtas, om den statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall finner att det finns särskilda skäl för det. Lag (2008:548).

Prop. 1999/2000:39: (Jfr 7 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller vissa begränsningar vad gäller tillåtna behandlingar vid urval och bearbetningar av personuppgifter. Den har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Skälen för de valda lösningarna har angetts i avsnitt 7.7.1. ...

9 §  Vid urval eller bearbetningar av personuppgifter som den statliga lantmäterimyndigheten gör för någon annans räkning för direkt marknadsföring får uppgifter om personnummer, födelsetid, civilstånd, utmätning, konkurs eller standardpoäng inte behandlas.

[S2]Åtgärder som enligt första stycket inte är tillåtna får ändå vidtas, om den statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall finner att det finns särskilda skäl för det. Lag (2008:548).

Prop. 1999/2000:39: (Jfr 8 § i utredningens förslag.)

Paragrafen innehåller begränsningar för vilka uppgifter som får behandlas när urval och bearbetningar för annans räkning sker för direkt marknadsföring. Den har utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter. Såsom framgår av 2 § 6 begränsas möjligheterna att behandla personuppgifter för direkt marknadsföring också av 11 § personuppgiftslagen.

Direktreklam ...

Utlämnande på upptagning för automatiserad behandling

10 §  Personuppgifter som avser inteckningar får inte lämnas ut på upptagning för automatiserad behandling. Uppgifter om personnummer får lämnas ut på sådan upptagning endast vid behandlingar enligt 2 § 5.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller inte om annat följer av lag eller annan författning.

[S3]Åtgärder som enligt första stycket inte är tillåtna får ändå vidtas, om den statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall finner att det finns särskilda skäl för det. Lag (2008:548).

Prop. 1999/2000:39: (Jfr 10 § i utredningens förslag.)

Direktåtkomst är en form av utlämnande på ADB-medium. I lagen görs dock – som brukligt är – en åtskillnad mellan direktåtkomst och övriga former för utlämnande på ADB-medium. Direktåtkomst regleras i 7 §. Förevarande paragraf tar sikte på övriga former för utlämnande på ADB-

upptagning. Vid utformningen ...

Avgifter

11 §  Användningen av fastighetsregistret får vara avgiftsbelagd. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter.

Prop. 1999/2000:39: (Jfr 11 § i utredningens förslag.)

I paragrafen slås fast att Lantmäteriverket har rätt att ta ut avgifter för användning av fastighetsregistret. Bestämmelsen medför dock givetvis inte någon inskränkning i Lantmäteriverkets skyldighet att i likhet med andra myndigheter på stället tillhandahålla allmänna handlingar utan avgift när ett utlämnande har begärts med stöd av offentlighetsprincipen (se 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen). ...

Överklagande

12 §  Beslut som den statliga lantmäterimyndigheten eller en annan myndighet har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

[S2]För överklagande av beslut om avgift för användningen av fastighetsregistret gäller särskilda bestämmelser. Lag (2008:548).

Prop. 1999/2000:39: (Jfr 12 § i utredningens förslag.)

Paragrafen behandlar möjligheterna till överklagande.

Första stycket motsvarar väsentligen 65 § fastighetsregisterkungörelsen.

Av 11 § framgår att regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för användningen av registret. På förslag av Lagrådet har i andra ...

 • MÖD 2018:2:Fråga om fullföljd ----- Ett beslut av Lantmäterimyndigheten i fråga om en anteckning i fastighetsregistret ska tas bort enligt 34 § fjärde stycket anläggningslagen på grund av att ett anläggningsbeslut har upphört att gälla enligt 33 § samma lag är ett beslut som inte får överklagas till mark- och miljödomstol. Beslutet är att se som ett beslut i registerhänseende som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 12 § lagen om fastighetsregister.

Skadestånd

13 §  I artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 finns bestämmelser om ersättning vid felaktig personuppgiftsbehandling.

[S2]I 19 kap.fastighetsbildningslagen (1970:988) och i 18 och 19 kap.jordabalken finns ytterligare bestämmelser om skadestånd på grund av fel i fastighetsregistrets allmänna del och i dess inskrivningsdel. Lag (2018:282).

Prop. 2017/18:111: Paragrafen behandlar rätten till skadestånd. Övervägandena finns i avsnitt 6.

I första stycket görs en följdändring med anledning av att personuppgiftslagen (1998:204) upphävs och dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Hänvisningen till personuppgiftslagen ersätts ...

Prop. 1999/2000:39: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Första stycket behandlar rätten till ersättning vid kränkning av enskilds personliga integritet.

Bestämmelsen skall ses mot bakgrund av att EG-direktivet som huvudregel förutsätter att skadestånd utgår, om det vid behandling av personuppgifter uppkommer skada för enskilds personliga integritet. I

48 § personuppgiftslagen ...

Rättelse

14 §  I fråga om rättelse av personuppgifter i fastighetsregistrets allmänna del och i dess inskrivningsdel finns bestämmelser i 19 kap.fastighetsbildningslagen (1970:988) och 19 kap.jordabalken.

[S2]I fråga om personuppgifter i fastighetsregistrets övriga delar finns bestämmelser om rättelse i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Frågor om sådan rättelse får prövas även av någon annan än den personuppgiftsansvarige, om regeringen för en viss del av registret eller för vissa uppgifter har föreskrivit det. Lag (2018:282).

Prop. 2017/18:111: Paragrafen behandlar rättelse av personuppgifter i fastighetsregistret. Övervägandena finns i avsnitt 6.

I första stycket tas en hänvisning till personuppgiftslagen (1998:204) bort med anledning av att den lagen upphävs. I fråga om rättelse i fastighetsregistrets allmänna del och i dess inskrivningsdel gäller <a href="https://lagen.nu/1970:994#K19P22" ...

Prop. 1999/2000:39: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

I avsnitt 10 har det lämnats en redogörelse för de särskilda bestämmelserna i jordabalken och fastighetsbildningslagen om rättelse av uppgifter i de hittillsvarande inskrivnings- och fastighetsregistren. Som där har ...

Begränsning av behandling av personuppgifter

15 §  I fråga om rätt till begränsning av behandling av personuppgifter i fastighetsregistret finns bestämmelser i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Av 19 kap.fastighetsbildningslagen (1970:988) och 19 kap.jordabalken framgår att någon sådan rätt inte finns i fråga om personuppgifter i registrets allmänna del eller i dess inskrivningsdel. Lag (2018:282).

Prop. 2017/18:111: Paragrafen, som är ny, behandlar rätten till begränsning av behandling av personuppgifter i fastighetsregistret. Övervägandena finns i avsnitt 6.

I fråga om personuppgifter i fastighetsregistret finns en rätt till begränsning av behandling enligt dataskyddsförordningen (artikel 18). En hänvisning till förordningen görs. I fråga om registrets allmänna del och dess inskrivningsdel saknas en sådan rätt. ...

Ändringar

Lag (2000:224) om fastighetsregister

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:185, Prop. 1999/2000:39, Bet. 1999/2000:BoU8
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2006:144) om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:159, Prop. 2005/06:28, Bet. 2005/06:LU17
Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2008:548) om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

Förarbeten
Rskr. 2007/08:223, Prop. 2007/08:134, Bet. 2007/08:CU23
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 §§
Ikraftträder
2008-09-01

Lag (2010:1772) om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

Förarbeten
Rskr. 2010/11:60, Prop. 2009/10:224, Bet. 2010/11:CU2
Omfattning
ändr. 2, 7 §§
CELEX-nr
32007L0002
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2018:282) om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:232, Prop. 2017/18:111, Bet. 2017/18:CU19
Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 13, 14 §§; ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2018-05-25