Inaktuell version

Lag (2006:444) om passagerarregister

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
SFS 2006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-10

Passagerarregister

1 §  Rikspolisstyrelsen skall med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över sådana passagerare som avses i 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716) (passagerarregistret). Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret.

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att det är Polismyndigheten som för passagerarregistret och är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i registret. Ändringen har behandlats i avsnitt 8.2. Paragrafen har även moderniserats språkligt.

Prop. 2005/06:129: I 1 § anges att det är Rikspolisstyrelsen som med hjälp av automatiserad behandling skall föra ett register över sådana passagerare som avses i 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716). Det anges vidare att Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret.

Lagens tillämpningsområde

2 §  Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandlingen av personuppgifter i passagerarregistret.

[S2]En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna lag.

Prop. 2005/06:129: I denna paragraf anges förhållandet till personuppgiftslagen (1998:204). Lagen om passagerarregister gäller utöver personuppgiftslagen vid behandling av personuppgifter i passagerarregistret. Om bestämmelserna i lagen om passagerarregister avviker från bestämmelserna i personuppgiftslagen skall alltså bestämmelserna ...

Definitioner

3 §  I denna lag avses med

[S2]personkontroll: kontroll av personer vid inresa i Sverige,

[S3]Schengenkonventionen: konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.

[S4]De begrepp som i övrigt används i denna lag har samma betydelse som i personuppgiftslagen (1998:204).

Prop. 2005/06:129: I paragrafens första stycke definieras begreppen personkontroll och Schengenkonventionen.

Med personkontroll avses kontroll av personer vid inresa i Sverige. Fråga är således om kontroll av personer till följd av att de passerar en gräns, i förevarande fall dock endast vid inresa. Som framgår av 4 § är syftet med passagerarregistret att underlätta personkontroller endast vid Sveriges gräns mot stater som inte tillhör Europeiska unionen och inte heller har träffat avtal om samarbete ...

Ändamål

4 §  Passagerarregistret skall föras för att underlätta verkställandet av personkontroller vid Sveriges gräns mot stater som inte tillhör Europeiska unionen och inte heller har träffat avtal om samarbete enligt Schengenkonventionen med konventionsstaterna.

Prop. 2005/06:129: I paragrafen, som utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter, anges ändamålet för förande av passagerarregistret. Detta är underlättande av verkställandet av personkontroller vid Sveriges gräns mot stater som inte tillhör Europeiska unionen och inte heller har träffat avtal om samarbete enligt Schengenkonventionen med konventionsstaterna.

Innehåll

5 §  I registret får endast förekomma följande personuppgifter som har inkommit i enlighet med 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716):

  1. nummer på och typ av resehandling som används,
  2. medborgarskap,
  3. fullständigt namn,
  4. födelsedatum,
  5. gränsövergångsstället för inresa,
  6. transportkod,
  7. avgångs- och ankomsttid för transporten,
  8. det totala antalet passagerare vid transporten, och
  9. ursprunglig ort för ombordstigning.

Prop. 2005/06:129: Paragrafen reglerar vilka uppgifter som passagerarregistret får innehålla. Det anges att det endast får förekomma personuppgifter som inkommit i enlighet med 9 kap. 3 a § utlänningslagen. De uppgifter som anges i paragrafen samt i 9 kap. 3 a § utlänningslagen motsvarar de uppgifter som anges i artikel 3.2 i direktiv 2004/82/EG.

Utlämnande av uppgifter

6 §  Personuppgifter ur passagerarregistret skall lämnas ut på begäran av en polismyndighet och Tullverket för sådan verksamhet som avses i 4 §.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter ur registret skall lämnas ut även till annan myndighet än en polismyndighet och Tullverket för sådan verksamhet som avses i 4 §.

Prop. 2005/06:129: I paragrafens första stycke föreskrivs att personuppgifter ur passagerarregistret skall lämnas ut på begäran av en polismyndighet och Tullverket för verksamhet som avses i 4 §.

Andra stycket innehåller en delegationsbestämmelse, som innebär att regeringen kan föreskriva om skyldighet att lämna uppgifter ur passagerarregistret till andra myndigheter än polismyndigheterna och Tullverket.

7 §  Personuppgifter ur passagerarregistret får inte lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

Prop. 2005/06:129: I paragrafen anges att personuppgifter ur registret inte får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. En myndighet som begär att få ut uppgifter ur registret med stöd av den s.k. generalklausulen i 14 kap. 3 § sekretesslagen (1980:100), kan således inte få uppgifterna utlämnade på medium för automatiserad behandling. Möjligheten till direktåtkomst till registret, som kan sägas vara en form av utlämnande på medium för ...

Direktåtkomst

8 §  Polismyndigheterna får för sådan verksamhet som avses i 4 § ha direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan myndighet får ha direktåtkomst till registret för sådan verksamhet som avses i 4 §.

Prop. 2005/06:129: I paragrafens första stycke behandlas vilka myndigheter som får ha direktåtkomst till passagerarregistret för verksamhet som avses i 4 §.

I andra stycket anges att regeringen får meddela föreskrifter om att annan myndighet får ha direktåtkomst till registret. Bakgrunden till bestämmelsen är att Polisen och Tullverket har träffat en central överenskommelse om samverkan vad gäller person- och tullkontroll vid yttre gräns. För närvarande har inte Tullverket helt övertagit ansvaret ...

Gallring

9 §  En uppgift i passagerarregistret skall gallras inom 24 timmar efter överföringen till Rikspolisstyrelsen.

[S2]Om uppgifter i registret behövs för att en polismyndighet skall kunna utföra sina lagstadgade uppgifter enligt 4 §, får uppgifterna i registret dock stå kvar till dess att polismyndighetens uppgifter är slutförda.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter i registret får stå kvar till dess att någon annan myndighet, som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina lagstadgade uppgifter enligt 4 §, har slutfört dessa uppgifter.

Prop. 2005/06:129: Paragrafen innehåller gallringsföreskrifter.

Enligt första stycket skall en uppgift i registret gallras inom 24 timmar efter överföringen till Rikspolisstyrelsen.

I andra stycket finns emellertid en undantagsbestämmelse, enligt vilken uppgifter – som behövs för att polismyndigheten skall kunna utföra sina lagstadgade uppgifter enligt 4 § – får stå kvar till dess att polismyndighetens uppgifter är slutförda. Vad som i sammanhanget avses med lagstadgade uppgifter ...

Rättelse och skadestånd

10 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd.

Prop. 2005/06:129: I paragrafen hänvisas till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd. Personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd är utformade så att de enbart gäller den lagen. Genom hänvisningen till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd görs dessa bestämmelser ...

Ändringar

Lag (2006:444) om passagerarregister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:280, Prop. 2005/06:129, Bet. 2005/06:SfU14
CELEX-nr
32004L0082
Ikraftträder
2006-09-01

Lag (2014:657) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 1, 6, 8, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2019:179) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

Förarbeten
Prop. 2018/19:37, Bet. 2018/19:JuU18
Omfattning
upph. rubr. närmast före 8 §; nuvarande 7, 8 §§ betecknas 8, 7 §§; ändr. 2, 3, 6, den nya 7, den nya 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2, 6, 10 §§; nya 2 a, 2 b, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2019-05-01