lagen.nu

Lag (2006:444) om passagerarregister

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:657
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Passagerarregister

1 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över sådana passagerare som avses i 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716) (passagerarregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret. Lag (2014:657).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:657

Lagens tillämpningsområde

2 § Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandlingen av personuppgifter i passagerarregistret.

En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna lag.

Definitioner

3 § I denna lag avses med

personkontroll: kontroll av personer vid inresa i Sverige,

Schengenkonventionen: konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.

De begrepp som i övrigt används i denna lag har samma betydelse som i personuppgiftslagen (1998:204).

Ändamål

4 § Passagerarregistret skall föras för att underlätta verkställandet av personkontroller vid Sveriges gräns mot stater som inte tillhör Europeiska unionen och inte heller har träffat avtal om samarbete enligt Schengenkonventionen med konventionsstaterna.

Lagrumshänvisningar hit (6)

Innehåll

5 § I registret får endast förekomma följande personuppgifter som har inkommit i enlighet med 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716):

  • 1. nummer på och typ av resehandling som används,
  • 2. medborgarskap,
  • 3. fullständigt namn,
  • 4. födelsedatum,
  • 5. gränsövergångsstället för inresa,
  • 6. transportkod,
  • 7. avgångs- och ankomsttid för transporten,
  • 8. det totala antalet passagerare vid transporten, och
  • 9. ursprunglig ort för ombordstigning.

Utlämnande av uppgifter

6 § Personuppgifter ur passagerarregistret ska lämnas ut på begäran av Säkerhetspolisen och Tullverket för sådan verksamhet som avses i 4 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter ur registret ska lämnas ut även till annan myndighet än dem som anges i första stycket för sådan verksamhet som avses i 4 §. Lag (2014:657).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:657

7 § Personuppgifter ur passagerarregistret får inte lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

Direktåtkomst

8 § Säkerhetspolisen får för sådan verksamhet som avses i 4 § ha direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret.

Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan myndighet får ha direktåtkomst till registret för sådan verksamhet som avses i 4 §. Lag (2014:657).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:657

Gallring

9 § En uppgift i passagerarregistret ska gallras inom 24 timmar efter överföringen till Polismyndigheten.

Om uppgifter i registret behövs för att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket ska kunna verkställa personkontroller enligt 4 §, får uppgifterna i registret dock stå kvar till dess att myndighetens kontroller är slutförda.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter i registret får stå kvar till dess att någon annan myndighet, som behöver uppgifterna för att kunna verkställa personkontroller enligt 4 §, har slutfört kontrollerna. Lag (2014:657).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:657

Rättelse och skadestånd

10 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:444

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L7
Förarbeten
Prop. 2005/06:129, bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280, EUTL261/2004 s24
Ikraft
2006-09-01
SFS-nummer
2006:444
CELEX-nr
32004L0082

Lag (2014:657) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 1, 6, 8, 9 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:657
Rubrik
Lag (2014:657) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation