Lag (2006:444) om passagerarregister

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
SFS 2006:444 i lydelse enligt SFS 2019:179
Ikraft
2006-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Passagerarregister

1 §  Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över sådana passagerare som avses i 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716) (passagerarregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret. Lag (2014:657).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att det är Polismyndigheten som för passagerarregistret och är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i registret. Ändringen har behandlats i avsnitt 8.2. Paragrafen har även moderniserats språkligt.

Prop. 2005/06:129: I 1 § anges att det är Rikspolisstyrelsen som med hjälp av automatiserad behandling skall föra ett register över sådana passagerare som avses i 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716). Det anges vidare att Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret.

Förhållandet till annan reglering

2 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2019:179).

Prop. 2005/06:129: I denna paragraf anges förhållandet till personuppgiftslagen (1998:204). Lagen om passagerarregister gäller utöver personuppgiftslagen vid behandling av personuppgifter i passagerarregistret. Om bestämmelserna i lagen om passagerarregister avviker från bestämmelserna i personuppgiftslagen skall alltså bestämmelserna ...

2 a §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:179).

2 b §  När en behörig myndighet enligt 1 kap. 6 § brottsdatalagen (2018:1177) behandlar personuppgifter enligt denna lag för syften som faller inom tillämpningsområdet för brottsdatalagen gäller den lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:179).

Definitioner

3 §  I denna lag avses med

[S2]personkontroll: kontroll av personer vid inresa i Sverige, Schengenkonventionen: konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985. Lag (2019:179).

Prop. 2005/06:129: I paragrafens första stycke definieras begreppen personkontroll och Schengenkonventionen.

Med personkontroll avses kontroll av personer vid inresa i Sverige. Fråga är således om kontroll av personer till följd av att de passerar en gräns, i förevarande fall dock endast vid inresa. Som framgår av 4 § är syftet med passagerarregistret att underlätta personkontroller endast vid Sveriges gräns mot stater som inte tillhör Europeiska unionen och inte heller har träffat avtal om samarbete ...

Ändamål

4 §  Passagerarregistret skall föras för att underlätta verkställandet av personkontroller vid Sveriges gräns mot stater som inte tillhör Europeiska unionen och inte heller har träffat avtal om samarbete enligt Schengenkonventionen med konventionsstaterna.

Prop. 2005/06:129: I paragrafen, som utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter, anges ändamålet för förande av passagerarregistret. Detta är underlättande av verkställandet av personkontroller vid Sveriges gräns mot stater som inte tillhör Europeiska unionen och inte heller har träffat avtal om samarbete enligt Schengenkonventionen med konventionsstaterna.

Innehåll

5 §  I registret får endast förekomma följande personuppgifter som har inkommit i enlighet med 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716):

 1. nummer på och typ av resehandling som används,
 2. medborgarskap,
 3. fullständigt namn,
 4. födelsedatum,
 5. gränsövergångsstället för inresa,
 6. transportkod,
 7. avgångs- och ankomsttid för transporten,
 8. det totala antalet passagerare vid transporten, och
 9. ursprunglig ort för ombordstigning.

Prop. 2005/06:129: Paragrafen reglerar vilka uppgifter som passagerarregistret får innehålla. Det anges att det endast får förekomma personuppgifter som inkommit i enlighet med 9 kap. 3 a § utlänningslagen. De uppgifter som anges i paragrafen samt i 9 kap. 3 a § utlänningslagen motsvarar de uppgifter som anges i artikel 3.2 i direktiv 2004/82/EG.

Utlämnande av uppgifter och direktåtkomst

6 §  Personuppgifter ur passagerarregistret ska lämnas ut på begäran av Säkerhetspolisen och Tullverket för sådan verksamhet som avses i 4 §.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att uppgifter ur registret ska lämnas ut även till annan myndighet än dem som anges i första stycket för sådan verksamhet som avses i 4 §. Lag (2019:179).

Prop. 2005/06:129: I paragrafens första stycke föreskrivs att personuppgifter ur passagerarregistret skall lämnas ut på begäran av en polismyndighet och Tullverket för verksamhet som avses i 4 §.

Andra stycket innehåller en delegationsbestämmelse, som innebär att regeringen kan föreskriva om skyldighet att lämna uppgifter ur passagerarregistret till andra myndigheter än polismyndigheterna och Tullverket.

7 §  Säkerhetspolisen får för sådan verksamhet som avses i 4 § ha direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att även annan myndighet får ha direktåtkomst till registret för sådan verksamhet som avses i 4 §. Lag (2019:179).

Prop. 2005/06:129: I paragrafen anges att personuppgifter ur registret inte får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. En myndighet som begär att få ut uppgifter ur registret med stöd av den s.k. generalklausulen i 14 kap. 3 § sekretesslagen (1980:100), kan således inte få uppgifterna utlämnade på medium för automatiserad behandling. Möjligheten till direktåtkomst till registret, som kan sägas vara en form av utlämnande på medium för ...

8 §  Personuppgifter ur passagerarregistret får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst om det inte är olämpligt.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt enligt första stycket. Lag (2019:179).

Prop. 2005/06:129: I paragrafens första stycke behandlas vilka myndigheter som får ha direktåtkomst till passagerarregistret för verksamhet som avses i 4 §.

I andra stycket anges att regeringen får meddela föreskrifter om att annan myndighet får ha direktåtkomst till registret. Bakgrunden till bestämmelsen är att Polisen och Tullverket har träffat en central överenskommelse om samverkan vad gäller person- och tullkontroll vid yttre gräns. För närvarande har inte Tullverket helt övertagit ansvaret ...

Gallring

9 §  En uppgift i passagerarregistret ska gallras inom 24 timmar efter överföringen till Polismyndigheten.

[S2]Om uppgifter i registret behövs för att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket ska kunna verkställa personkontroller enligt 4 §, får uppgifterna i registret dock stå kvar till dess att myndighetens kontroller är slutförda.

[S3]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att uppgifter i registret får stå kvar till dess att någon annan myndighet, som behöver uppgifterna för att kunna verkställa personkontroller enligt 4 §, har slutfört kontrollerna. Lag (2019:179).

Prop. 2005/06:129: Paragrafen innehåller gallringsföreskrifter.

Enligt första stycket skall en uppgift i registret gallras inom 24 timmar efter överföringen till Rikspolisstyrelsen.

I andra stycket finns emellertid en undantagsbestämmelse, enligt vilken uppgifter – som behövs för att polismyndigheten skall kunna utföra sina lagstadgade uppgifter enligt 4 § – får stå kvar till dess att polismyndighetens uppgifter är slutförda. Vad som i sammanhanget avses med lagstadgade uppgifter ...

Skadestånd inom tillämpningsområdet för brottsdatalagen

10 §  Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Detta gäller endast vid behandling av personuppgifter som omfattas av tillämpningsområdet för brottsdatalagen. Lag (2019:179).

Prop. 2005/06:129: I paragrafen hänvisas till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd. Personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd är utformade så att de enbart gäller den lagen. Genom hänvisningen till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd görs dessa bestämmelser ...

Rätten att göra invändningar

11 §  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:179).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:444) om passagerarregister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:280, Prop. 2005/06:129, Bet. 2005/06:SfU14
CELEX-nr
32004L0082
Ikraftträder
2006-09-01

Lag (2014:657) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 1, 6, 8, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2019:179) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.
 2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 2018/19:37, Bet. 2018/19:JuU18
Omfattning
upph. rubr. närmast före 8 §; nuvarande 7, 8 §§ betecknas 8, 7 §§; ändr. 2, 3, 6, den nya 7, den nya 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2, 6, 10 §§; nya 2 a, 2 b, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2019-05-01