Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
SFS 2006:484 i lydelse enligt SFS 2016:221
Ikraft
2006-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-06-01

Lagens innehåll

1 §  I denna lag finns bestämmelser om franchisegivares skyldighet att innan ett franchiseavtal ingås ge franchisetagaren viss information.

Prop. 2005/06:98: I paragrafen presenteras, i upplysningssyfte, den nya lagens innehåll. Lagen är begränsad till att omfatta frågor om en franchisegivares skyldighet att lämna information inför ingående av ett franchiseavtal. Lagen innehåller alltså inte någon uttömmande reglering på franchiseområdet. Det innebär att många av de frågeställningar som aktualiseras på detta område även i fortsättningen får hanteras med utgångspunkt i generella bestämmelser och principer. Sålunda kan oskäliga avtalsvillkor i fran-...

Definition av franchiseavtal

2 §  Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en näringsidkare (franchisegivaren) kommer överens med någon annan (franchisetagaren) om att denne mot ersättning till franchisegivaren skall använda franchisegivarens särskilda affärsidé om marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster. Som ytterligare förutsättningar för att ett avtal skall anses vara ett franchiseavtal enligt denna lag gäller att franchisetagaren enligt avtalet skall använda franchisegivarens näringskännetecken eller andra immateriella rättigheter samt medverka vid återkommande kontroller av att avtalet följs.

Prop. 2005/06:98: Paragrafen innehåller en legaldefinition av begreppet franchiseavtal (jfr avsnitt 5.2.2). I definitionen anges de moment i ett franchiseförhållande som har ansetts vara grundläggande och särpräglade för just denna samarbetsform. Samtidigt ger de rekvisit som används visst utrymme för tolkning. Det är det reella innehållet i ett avtal och ett samarbete som blir avgörande för om förhållandet skall betraktas som franchising, ...

Franchisegivarens informationsskyldighet

3 §  I god tid innan ett franchiseavtal ingås skall en franchisegivare skriftligen ge franchisetagaren den information om avtalets innebörd och övriga förhållanden som behövs med hänsyn till omständigheterna. Informationen skall vara klar och begriplig. Den skall minst innehålla

 1. en beskrivning av den franchiseverksamhet som franchisetagaren skall bedriva,
 2. uppgift om andra franchisetagare som franchisegivaren har träffat avtal med inom samma franchisesystem och omfattningen av deras verksamhet,
 3. uppgift om den ersättning som franchisetagaren skall betala till franchisegivaren och övriga ekonomiska villkor för franchiseverksamheten,
 4. uppgift om immateriella rättigheter som skall upplåtas till franchisetagaren,
 5. uppgift om de varor eller tjänster som franchisetagaren är skyldig att köpa eller hyra,
 6. uppgift om konkurrensförbud som skall gälla under eller efter den tid som franchiseavtalet gäller,
 7. uppgift om avtalstiden, villkoren för förändring, förlängning och uppsägning av franchiseavtalet samt de ekonomiska konsekvenserna av en uppsägning, och
 8. uppgift om hur en tvist med anledning av avtalet skall prövas och vad som skall gälla i fråga om kostnadsansvar för en sådan tvist.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller också när ett befintligt franchiseavtal, med franchisegivarens tillåtelse, skall överlåtas till en ny franchisetagare.

Prop. 2005/06:98: I paragrafen regleras franchisegivarens informationsskyldighet gentemot den blivande franchisetagaren. De frågor som regleras i paragrafen har behandlats i avsnitt 5.2.3.

Syftet med bestämmelserna i paragrafen är att skapa goda förutsättningar för genomtänkta och balanserade avtal på franchiseområdet. Bestämmelserna reglerar däremot inte det avtalsrättsliga förhållandet mellan franchisegivaren och ...

Underlåtenhet att lämna information

4 §  En franchisegivare som har ingått ett franchiseavtal utan att ha uppfyllt sin skyldighet enligt 3 § får åläggas att, i fråga om det avtalet och framtida franchiseavtal, lämna information i enlighet med vad som sägs i den paragrafen. Ett sådant åläggande kan riktas också mot någon som är anställd hos franchisegivaren eller som handlar på dennes vägnar.

Prop. 2005/06:98: I denna och de följande paragraferna regleras Marknadsdomstolens möjligheter att ingripa mot en franchisegivare som inte har uppfyllt sin informationsskyldighet enligt 3 §. Skälen för de valda lösningarna framgår av avsnitt 5.2.1 och 5.2.5.

Enligt paragrafen kan en franchisegivare som inte har iakttagit bestämmelserna i ...

5 §  En talan om åläggande enligt 4 § väcks vid Patent- och marknadsdomstolen.

[S2]En sådan talan får väckas av

 1. en franchisetagare i ett sådant avtal som avses i 4 §,
 2. en sammanslutning av näringsidkare, eller
 3. en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda näringsidkare.

[S3]Den som har talerätt enligt andra stycket har rätt att delta i rättegången som intervenient enligt 14 kap.rättegångsbalken.

[S4]I mål om åläggande enligt 4 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet och fördelningen av rättegångskostnader i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den lagen. Bestämmelserna i 28, 4246 och 61 §§ om Konsumentombudsmannen ska dock inte tillämpas. Lag (2016:221).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om talan om åläggande att lämna information till en franchisetagare. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.4 och 6.

Prop. 2005/06:98: Paragrafen reglerar hur ett mål om åläggande enligt 4 § prövas. Skälen för de valda lösningarna har behandlats i avsnitt 5.2.5.

I likhet med vad som gäller beträffande motsvarande ålägganden i annan lagstiftning prövas frågor om åläggande enligt denna lag av Marknadsdomstolen (se första stycket).

I andra stycket anges vilka som har rätt att väcka talan i ett mål av detta slag. ...

6 §  Ett åläggande enligt 4 § ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

[S2]En talan om utdömande av vite väcks vid Patent- och marknadsdomstolen.

[S3]Talan får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet. Lag (2016:221).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om vite. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.4 och 6.

Prop. 2005/06:98: I paragrafen regleras frågor om vite (jfr avsnitt 5.2.5). Enligt första stycket skall Marknadsdomstolens åläggande förenas med vite, om inte detta av särskilda skäl anses obehövligt. Huvudregeln är alltså att åläggandet skall förenas med ett vitesföreläggande som påtryckningsmedel för att förmå en franchisegivare att förbättra sina rutiner vid de förhandlingar som föregår undertecknandet av ett franchiseavtal. Endast ...

Ändringar

Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:275, Prop. 2005/06:98, Bet. 2005/06:LU26
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2008:511) om ändring i lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2016:221) om ändring i lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2016-09-01