Förordning (2006:638) om skyddsrum

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
SFS 2006:638 i lydelse enligt SFS 2008:1021
Ikraft
2006-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2006:545) om skyddsrum.

[K1]2 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar om behovet av skyddsrum och inom vilka områden inom landets kommuner som skyddsrummen ska vara belägna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska föra register över samtliga skyddsrum som finns och planeras. Förordning (2008:1021).

2 kap. Utformning och placering av skyddsrum

[K2]1 §  Antalet platser i skyddsrummen ska beräknas med hänsyn till befolkningsutvecklingen inom de områden där skyddsrummen ska byggas.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska verka för att skyddsrummen ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Förordning (2008:1021).

[K2]2 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter eller i särskilda fall besluta om hur skyddsrum ska utformas, utrustas och underhållas samt inom vilken tid de ska kunna iordningsställas. Förordning (2008:1021).

3 kap. Byggande och kontroll av skyddsrum

[K3]1 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, i den omfattning staten ställer medel till förfogande, besluta om byggande av skyddsrum samt kontrollera att inrättade skyddsrum har avsedd skyddsförmåga och att skyltning har skett. Förordning (2008:1021).

[K3]2 §  Underrättelse enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (2006:545) om skyddsrum ska vara skriftlig. Den ska innehålla de uppgifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver för att kunna bedöma behovet och lämpligheten av att bygga skyddsrum i byggnaden eller anläggningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska tillhandahålla blanketter för underrättelsen.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen om skyddsrum. Förordning (2008:1021).

  • SRVFS 2006:6: Statens räddningsverks föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt 3 kap. 3 § första stycket lagen (2006:545) om skyddsrum

[K3]3 §  Ett beslut enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum skall innehålla en preliminär uppgift om den beräknade ersättningen till den som föreläggs att bygga skyddsrummet.

[K3]4 §  När ett skyddsrum är färdigbyggt och innan ersättningen beslutas ska skyddsrummet besiktigas.

[S2]Besiktningen ska utföras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som därefter ska utfärda ett bevis om skyddsrummet uppfyller föreskrivna krav. Beviset ska innehålla vad som har framkommit vid besiktningen och ska överlämnas till ägaren av byggnaden eller anläggningen. Förordning (2008:1021).

4 kap. Fastighetsägares och nyttjanderättshavares skyldigheter

[K4]1 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om underhåll av skyddsrum och den utrustning som hör till skyddsrummen. Förordning (2008:1021).

[K4]2 §  Ett föreläggande enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:545) om skyddsrum skall innehålla en preliminär uppgift om den ersättning av staten som avses i 6 kap. 2 § samma lag.

[K4]3 §  När åtgärder enligt 4 kap. 2 § lagen (2006:545) om skyddsrum har slutförts och innan ersättningen beslutas ska skyddsrummet besiktigas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om skyddsrummet då uppfyller förelagda krav, ska myndigheten utfärda ett bevis om detta. Beviset ska lämnas till ägaren av byggnaden eller anläggningen. Förordning (2008:1021).

[K4]4 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om skyldigheten att bereda plats åt civilbefolkningen i skyddsrum enligt 4 kap. 3 § lagen (2006:545) om skyddsrum. Förordning (2008:1021).

[K4]5 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om skyltning enligt 4 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum. Förordning (2008:1021).

5 kap. Avveckling av skyddsrum

[K5]1 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta att ett redan inrättat utrymme inte längre ska vara skyddsrum, om det finns särskilda skäl. Ägaren av byggnaden eller anläggningen ska underrättas om beslutet. Förordning (2008:1021).

[K6]1 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 6 kap. lagen (2006:545) om skyddsrum. Förordning (2008:1021).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:638) om skyddsrum

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.
  2. Genom förordningen upphävs:
    • Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1995:2) om tidskoefficient vid beräkning av ersättning för skyddsrumskostnader,
    • Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1997:1) om ersättning för besiktning av skyddsrum som byggts enligt 6 kap. 11 § lagen (1994:1720) om civilt försvar.
Föreskrifterna gäller dock för besiktningar som genomförts före den 1 september 2006.
  1. I fråga om ersättning som bestämts före ikraftträdandet av denna förordning gäller ersättningsbestämmelserna i 6 kap. i den upphävda förordningen (1995:128) om civilt försvar.
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2008:1021) om ändring i förordningen (2006:638) om skyddsrum

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 1, 3, 4, 5 §§, 5 kap 1 §, 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01