Inaktuell version

Förordning (2006:922) om europakooperativ

Version: 2006:922

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-06-14
Ändring införd
SFS 2006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för europeiska kooperativa föreningar enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE- föreningar) (SCE-förordningen). Den innehåller regler som kompletterar lagen (2006:595) om europakooperativ.

[S2]För europakooperativ som driver bankrörelse eller försäkringsrörelse gäller i stället särskilda bestämmelser i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse och försäkringsrörelseförordningen (1982:790).

2 §  I fråga om registrering i europakooperativsregistret gäller i tillämpliga delar, med de avvikelser som framgår av denna förordning, bestämmelserna i aktiebolagsförordningen (2005:559) och, i fråga om europakooperativ som driver finansieringsrörelse, förordningen om bank- och finansieringsrörelse (2004:329) om registrering i aktiebolagsregistret.

[S2]I andra frågor tillämpas bestämmelserna i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar på europakooperativ, om inte annat framgår av SCE-förordningen, lagen (2006:595) om europakooperativ eller denna förordning.

Registrering av europakooperativ m.m.

3 §  En anmälan för registrering skall undertecknas av den verkställande direktören, i förekommande fall, eller

 1. när det gäller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 37-41 i SCE- förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i ledningsorganet, eller
 2. när det gäller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 42-44 i SCE- förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i förvaltningsorganet.

4 §  En anmälan för registrering enligt artikel 11 i SCE- förordningen skall innehålla de uppgifter som anges i 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559). Vid tillämpningen av den paragrafens första stycke skall vad som sägs i 2 om stiftare avse de som bildar europakooperativet. I stället för vad som sägs i första stycket 5 gäller att det skall lämnas uppgift om storleken på det kapital som avses i artikel 3 i SCE- förordningen.

[S2]Bestämmelserna i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen skall gälla i tillämpliga delar. Vid tillämpningen av den paragrafens första stycke 1 skall vad som sägs där om stiftelseurkund avse europakooperativets stadgar. I stället för vad som sägs i första stycket 4 och 5 gäller att europakooperativet skall ge in en försäkran på heder och samvete att det tecknade kapitalet uppgår till minst det lägsta beloppet för tecknat kapital som är fastställt i stadgarna.

[S3]Vad som sägs i 1 kap.3 § första stycket 3 och tredje stycket, 1 kap. 4 § första stycket 2 och 3 och andra stycket samt 4 kap. 4 § aktiebolagsförordningen om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

 1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
 2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

5 §  Vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen skall det, utöver vad som följer av 4 §, ges in

 1. en kopia av ett avtal om arbetstagarinflytande enligt 31-34 §§ lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ,
 2. en kopia av ett beslut enligt 24 § första stycket lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ,
 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 22 § lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ har löpt ut och att ett sådant avtal som avses i 1 inte har ingåtts, eller
 4. handlingar som visar att lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ inte är tillämplig på europakooperativet.

6 §  Om ett europakooperativ har bildats genom fusion enligt artikel 2.1 fjärde strecksatsen i SCE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 22 i SCE- förordningen.

[S2]Dessutom skall följande handlingar ges in för var och en av de fusionerande föreningarna:

 1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som avses i första stycket godkändes, och
 2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE- förordningen.

[S3]En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om intyget har utfärdats av Bolagsverket.

[S4]I övrigt tillämpas bestämmelserna i 1 kap.32, 33 och 35 §§aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

 1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
 2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

7 §  Om ett europakooperativ har bildats genom ombildning av en ekonomisk förening till ett europakooperativ enligt artikel 2.1 femte strecksatsen i SCE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in följande handlingar:

 1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 35.3 i SCE-förordningen,
 2. en kopia av ett sådant intyg från en revisor som avses i artikel 35.5 i SCE-förordningen, och
 3. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som avses i 1 godkändes.

8 §  Vid en anmälan för registrering av ett beslut enligt 22 § första stycket lagen (2006:595) om europakooperativ skall tillsynsorganet ge in en kopia av protokollet från det sammanträde där beslutet fattades.

9 §  Vid en anmälan för registrering av ändring av ett europakooperativs stadgar tillämpas 1 kap. 6 § första stycket aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om bolagsstämman skall avse europakooperativets stämma. Vad som sägs om bolagsordningen skall avse stadgarna.

10 §  Om talan har väckts om att ändra eller upphäva ett sådant stämmobeslut som skall anmälas för registrering, tillämpas 1 kap. 8 § aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om bolagsstämman skall avse europakooperativets stämma.

11 §  I fråga om anmälan av beslut om likvidation m.m. tillämpas 8-12 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar.

Registrering av vissa beslut

12 §  Följande beslut skall registreras i europakooperativsregistret när de har vunnit laga kraft:

 1. Bolagsverkets beslut enligt 37 § första stycket lagen (2006:595) om europakooperativ om att ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, och
 2. Bolagsverkets beslut enligt 37 § andra stycket lagen om europakooperativ om att ett europakooperativ skall gå i likvidation.

Underrättelser

13 §  Bolagsverket skall, utöver vad som följer av 4 kap. 5 § aktiebolagsförordningen (2005:559), underrätta europakooperativet när verket fattar beslut i ett ärende om tillstånd till flyttning av säte enligt 18 § lagen (2006:595) om europakooperativ.

14 §  Om allmän domstol har fattat ett beslut i ett ärende om flyttning av ett europakooperativs säte enligt 19 § lagen (2006:595) om europakooperativ, skall domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen skall en kopia av domstolens beslut fogas.

15 §  Bolagsverket skall genast underrätta Skatteverket och Finansinspektionen när

 1. ett förslag om flyttning av ett europakooperativs säte har offentliggjorts enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen, och
 2. ett fusionsförslag har offentliggjorts enligt artikel 24 i SCE-förordningen.

16 §  Skatteverket och Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket när myndigheterna fattar något av följande beslut:

 1. beslut att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige, och
 2. beslut att motsätta sig att en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion.

17 §  Om Bolagsverket får kännedom om att ett europakooperativ som har sitt säte i en annan stat samtidigt har sitt huvudkontor i Sverige, skall verket underrätta den behöriga myndigheten i den stat där europakooperativet har sitt säte om detta.

Registreringsavgifter

18 §  I ärenden som rör registrering skall, utöver vad som följer av 3 kap.1 och 2 §§aktiebolagsförordningen (2005:559), avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid en anmälan för registrering av ett europakooperativ enligt artikel 11 i SCE-förordningen, 2 500 kronor,
 2. vid en anmälan för registrering av beslut eller uppgifter enligt 11 § lagen (2006:595) om europakooperativ, 1 000 kronor,
 3. vid en anmälan för registrering av beslut enligt 22 § första stycket lagen om europakooperativ, 800 kronor, och
 4. vid en anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar att europakooperativets föreningsstämma har beslutat om likvidation, 1 000 kronor.

Avgifter för vissa ärenden

19 §  För handläggning och prövning av ansökan om tillstånd till flyttning av säte enligt 16 § lagen (2006:595) om europakooperativ skall avgift betalas med 1 500 kronor.

Ändringar

Förordning (2006:922) om europakooperativ

CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2008:25) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-02-15

Förordning (2009:720) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

Omfattning
ändr. 15, 16 §§
Ikraftträder
2009-07-15

Förordning (2011:265) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2018:764) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

Omfattning
ändr. 2, 11 §§
Ikraftträder
2018-07-01